جان پدر کجاستی؟ – (۱) افتتاحیه

افتتاحیه هفته هنر افغانستان

میزبان: عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران

مهمانان:

 • حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران
 • سفیر افغانستان، عبدالغفور لیوال
 • محمد عثمان بابری، رییس دانشگاه کابل
 • ابوطالب مظفری، شاعر و مسوول دفتر فارسی زبانان/ موضوع گفت و گو: ادبیات و فرهنگ مشترک بین دو کشور 
افتتاحیه هفته هنر افغانستان – ۲۲ آذر ۱۳۹۹

شعر خوانی شاعران همکار در خانه ادبیات افغانستان:

 • زهرا حسین زاده ازافغانستان مقیم ایران
 • ضیا قاسمی از افغانستان مقیم سوئد
 • قنبرعلی تابش ازافغانستان
 • محمد حسین انصاری نژاد از ایران؛ شاعر

بخش ویژه جان پدر کجاستی

بخش ویژه نمایشگاه “هفته هنر افغانستان” به تمامی آثاری اختصاص دارد که در بخش های مختلف از جمله خوشنویسی، نقاشی و طراحی، چیدمان، پوستر، صنایع دستی  به خلق آثاری با مضمون “جان پدر کجاستی؟” پرداختند.

{"id":1,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u0698\u0647 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6552391785517049,"pitch":-0.06630560906099703},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.8096080567838575,"pitch":0.06773337300073479,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0648\u0631\u0648\u062f","position":{"yaw":1.3858222615422076,"pitch":-0.007636081941786443},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-1.5894914176810495,"pitch":0.012125668202092044,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0648\u0631\u0648\u062f","position":{"yaw":1.5969150770479867,"pitch":-0.007757842367759338},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-1.608446906062163,"pitch":0.048243598608987526,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.5658947355068928,"pitch":0.11114104537982783,"fov":0.9896212199543939}}
{"id":2,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u0698\u0647 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u06a9\u0627\u0641\u0647-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5514645253675816,"pitch":0.08427294238507343},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.5582693416586553,"pitch":0.09922554491666524,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.20055935705768135,"pitch":0.14202397573815517},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-1.5732209950252916,"pitch":-0.009869777965057835,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8427562424185844,"pitch":0.13617338425087944},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u06cc\u06a9\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5180982899545157,"pitch":0.2365560669528115},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5712466529888802,"pitch":0.07361101938617765,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.014540104594189529,"pitch":0.20342030149511103},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.556518842622106,"pitch":-0.03158328821416134,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B33-34-70.70.jpg","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0631\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0646 ","position":{"yaw":1.4876030095408659,"pitch":0.16858403122849808},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0631\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0646","position":{"yaw":1.588333333931935,"pitch":0.16659636047503845},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/samira-dedeh-baan\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B32-33-O.jpg","title":"\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7377227970402522,"pitch":0.07209755699206077},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6755705784911203,"pitch":0.07331755532737105},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/habibollah-mozaffari-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B31-32-66.50-1.jpg","title":"\u062c\u0648\u0627\u062f \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.5955699489870696,"pitch":0.1199749593805528},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B30-31-A.jpg","title":"\u0627\u062d\u0645\u062f \u0636\u06cc\u0627 \u062d\u0642 \u0634\u0646\u0627\u0633","position":{"yaw":-2.6782648735213392,"pitch":0.16497664564388081},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0627\u062d\u0645\u062f \u0636\u06cc\u0627 \u062d\u0642 \u0634\u0646\u0627\u0633","position":{"yaw":-2.5980853366329946,"pitch":0.16287624965795366},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ahmad-ziya-hagh-shenas\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":4,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.001584066990460542,"pitch":0.18710761321963432},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-1.546166151821513,"pitch":-0.016078845801242636,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.669262230335388,"pitch":0.2593707567165495},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.578441349062837,"pitch":-0.0059330240289572345,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B35-36.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0645\u0631\u062a\u0636\u0648\u06cc","position":{"yaw":0.654766099769855,"pitch":0.12107455173101656},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0645\u0631\u062a\u0636\u0648\u06cc","position":{"yaw":0.7089624391114917,"pitch":0.12279589727360474},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-sadat-mortazavi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B36-37-70.70.jpg","title":"\u0641\u0631\u0634\u062a\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.4845774027008956,"pitch":0.1623562450640712},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0634\u062a\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.549272992293952,"pitch":0.15751671765548458},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fereshteh-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B37-38-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":2.5147657513426918,"pitch":0.12685192987360594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":2.59205180636409,"pitch":0.12828160321869397},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-azorgani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B34-35-O.jpg","title":"\u0634\u0641\u06cc\u0642 \u0631\u062d\u0645\u062f\u0644","position":{"yaw":-1.6280646540983046,"pitch":0.1517350553404544},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0634\u0641\u06cc\u0642 \u0631\u062d\u0645\u062f\u0644","position":{"yaw":-1.536914349515829,"pitch":0.15134050143726618},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shafigh-rahmdel\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":5,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1162509662202496,"pitch":0.17771048210056328},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5529723787770253,"pitch":-0.002461020417767301,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.511608597676382,"pitch":0.25893959605711814},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5662736080535353,"pitch":0.007895822459470736,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B39-43-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u0626\u06cc","position":{"yaw":0.5227288753343338,"pitch":0.08943045179972842},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B37-40-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.667192809574674,"pitch":0.08917594529668627},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B37-39.O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.3573015058903781,"pitch":0.0923269948830665},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.4998627240877145,"pitch":0.08727971436156778},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-azorgani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B39-42-70.70.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u0626\u06cc","position":{"yaw":2.3908039006166515,"pitch":0.1199097061268759},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B38-41-25.63.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.5487062587819906,"pitch":0.11671657838765448},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.4959288620412003,"pitch":0.11659580820207971},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-rahimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":6,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.019099457987463708,"pitch":0.1790879126252758},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5667353717598242,"pitch":-0.025465878834943112,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6916396187408775,"pitch":0.24121697978166523},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-1.6376902604149493,"pitch":-0.026349685589677208,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B39-46-70.70.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":0.6922856333046958,"pitch":0.13908323064634942},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B39-45-80.50.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.5053274026229149,"pitch":0.13749276604834293},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B39-44-80.50.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u0626\u06cc","position":{"yaw":2.522411258912041,"pitch":0.11943722939027346},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B41-48-A.jpg","title":"\u0645\u0648\u0633\u06cc \u0632\u06a9\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.3772858465774167,"pitch":0.17389848239315953},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0645\u0648\u0633\u06cc \u0632\u06a9\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.3107330096023908,"pitch":0.16743859350993695},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/moosa-zaki-zadeh\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B40-47-A.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc","position":{"yaw":-1.7290782634424886,"pitch":0.18221700778361338},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc","position":{"yaw":-1.660535494052235,"pitch":0.17980612495601989},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/morteza-salimi-soozmeh-ghal-eh-ee\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":7,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.06240498316174836,"pitch":0.1785977259388396},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-1.642456808328932,"pitch":0.029609335052452224,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7086290242689444,"pitch":0.22882885587773671},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5727364769629535,"pitch":0.045601552887358565,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5837201953709616,"pitch":0.28015016040618335},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.524589315726649,"pitch":-0.04934889068327308,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B14-15-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0633\u0645\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.5885850692106045,"pitch":0.10269328264432964},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.6572531807194748,"pitch":0.1048932858512579},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-esmaeeli\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B13-14-105.50.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634","position":{"yaw":-2.64405686974289,"pitch":0.0958079999902921},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634","position":{"yaw":-2.5813610538050504,"pitch":0.09487397787840379},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdollah-danesh\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B12-13-138.50.jpg","title":"\u0633\u06cc\u062f \u062c\u0644\u0627\u0644 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.6867209337921878,"pitch":0.10791634521605431},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0633\u06cc\u062f \u062c\u0644\u0627\u0644 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.5994003608379224,"pitch":0.10751470114658446},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/seyyed-jalal-hoseini\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B11-12-50.60.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u06a9\u0631\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.8285500382392392,"pitch":0.09949359684533121},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u06a9\u0631\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.7738667987874237,"pitch":0.10159601405551122},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-karami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":8,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1385334699934555,"pitch":0.18002243130138673},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-1.5795781886459572,"pitch":0.00041396217242350986,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.36872339369618956,"pitch":0.30555308811049997},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-1.5923262967442167,"pitch":0.01579164344376771,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5087568851741224,"pitch":0.23398350933225132},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.5556351720054131,"pitch":0.03960383726482952,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B05-05-A.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.542323903987044,"pitch":0.21255130331873318},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.6232736936974606,"pitch":0.209924144943205},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B04-04-A.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0648\u0641\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.7918278531817968,"pitch":0.17568003490571193},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0648\u0641\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.7331924187518393,"pitch":0.17631312811967526},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-vafaei\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B02-02-A.jpg","title":"\u0628\u0647\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0647\u0631","position":{"yaw":-1.8692874259431242,"pitch":0.12095847996866738},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0628\u0647\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0647\u0631","position":{"yaw":-1.8058191189964976,"pitch":0.12257505322328655},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/bahareh-jafari-javaher\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B03-03-A.jpg","title":"\u062d\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.6012202910658377,"pitch":0.12659207797789662},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062d\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0627\u062a","position":{"yaw":-1.5469789101224638,"pitch":0.12239310170604512},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/haniyeh-meshkaat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B01-01-70.70.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u06a9\u0648\u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-2.5163614515750545,"pitch":0.14285720153891113},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u06a9\u0648\u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-2.433458177310534,"pitch":0.14057075036448197},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amin-sarkoozadeh\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":9,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.01242143293356257,"pitch":0.1872432687670056},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-1.5421715510396279,"pitch":0.0043298261979884956,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.600759179921825,"pitch":0.25488928499749264},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-1.6426948190125028,"pitch":-0.00786991878737986,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B07-08-70.70.jpg","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.7285717985863203,"pitch":0.14041165553683221},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.449522445801791,"pitch":0.09951397927601136},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-akbari-3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B06-07-50.50.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3877704663388357,"pitch":0.09676881997587827},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B08-09-O.jpg","title":"\u0631\u0636\u0627 \u0631\u0641\u06cc\u0639\u06cc \u0631\u0627\u062f","position":{"yaw":-0.7202642291820265,"pitch":0.12940875538292929},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0631\u0636\u0627 \u0631\u0641\u06cc\u0639\u06cc \u0631\u0627\u062f","position":{"yaw":-0.6459012412074436,"pitch":0.1313213432869933},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/reza-rafiee-rad\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B09-10-60.50.jpg","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":-1.641359087306478,"pitch":0.12384090559583782},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":-1.5731312793472778,"pitch":0.12005053477201777},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/somayeh-firoozi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B10-11-50.102.jpg","title":"\u0645\u0647\u0646\u0627\u0632 \u0642\u062f\u0633\u06cc","position":{"yaw":-2.6990102447589965,"pitch":0.25329241353626486},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u0647\u0646\u0627\u0632 \u0642\u062f\u0633\u06cc","position":{"yaw":-2.6298370126496344,"pitch":0.25320450804865047},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mahnaz-ghodsi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":10,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1223476940794885,"pitch":0.18960595289193982},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-1.5522223414369947,"pitch":0.011843733486895047,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.40568130728066976,"pitch":0.2509221885278521},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-1.617622730764026,"pitch":-0.039479113184695436,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B17-18-70.70.jpg","title":"\u0645\u0698\u062f\u0647 \u0645\u0635\u062d\u0641\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627","position":{"yaw":-0.6747108560412762,"pitch":0.11647619496949702},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u0698\u062f\u0647 \u0645\u0635\u062d\u0641\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627","position":{"yaw":-0.5875871203199807,"pitch":0.11887600476352489},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mozhdeh-moshafi-tavana\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B16-17-A.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0631\u0647 \u062f\u0647\u0627\u0632","position":{"yaw":-1.6000671194633007,"pitch":0.15839225140895863},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0627\u0645\u06cc\u0631\u0647 \u062f\u0647\u0627\u0632","position":{"yaw":-1.5366958204155932,"pitch":0.15830150658608133},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amireh-dahaaz\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B15-16-87.50.jpg","title":"\u0622\u0645\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631 \u0622\u0644 \u062f\u0627\u0648\u0648\u062f","position":{"yaw":-2.3894959767189334,"pitch":0.11719995539771944},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B18-19-A.jpg","title":"\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u0627\u0647 \u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.4421258548988174,"pitch":0.1930678089540585},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u0627\u0647 \u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.5055782775943944,"pitch":0.19559884524934112},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/negar-shah-ali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":11,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.647167650133194,"pitch":0.27526863434569826},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-1.5358726973306904,"pitch":0.013817690561712226,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B22-23-O.jpg","title":"\u0631\u0648\u062d \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.7778980135186817,"pitch":0.07055545996845325},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0631\u0648\u062d \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.7010628726582961,"pitch":0.07465392917688973},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/rooh-allah-rahimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/IMG_20201126_115455.jpg","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0635\u0641\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.536259919136624,"pitch":0.1310812396880241},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0635\u0641\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.4450698510253712,"pitch":0.1272248772143385},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raziyeh-safdari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B21-22-70.70.jpg","title":"\u062b\u0631\u06cc\u0627 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.8478609892957643,"pitch":0.12914751781795886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062b\u0631\u06cc\u0627 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.771995089426774,"pitch":0.1278900944934751},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/soraya-hasani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B20-21-O.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u06cc\u0627\u0626\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f","position":{"yaw":-2.6580069040544796,"pitch":0.1248088165211847},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u06cc\u0627\u0626\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f","position":{"yaw":-2.5703389395564997,"pitch":0.12350173564376732},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/parvaneh-kiyaee-nezhad\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B24-25-70.70.jpg","title":"\u0635\u0628\u0627\u062d \u0622\u0644 \u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.6812320965417316,"pitch":0.15077278270267414},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0635\u0628\u0627\u062d \u0622\u0644 \u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.78009141682044,"pitch":0.15139521270234013},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sabah-aale-ali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B23-24-70.70.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc ","position":{"yaw":1.3455940704973361,"pitch":0.14931109750991567},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc ","position":{"yaw":1.4492186521192174,"pitch":0.15503091219988185},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":17,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.017191758244184285,"pitch":0.16964165650902174},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.554138714169067,"pitch":0.08086125323562499,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"\u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-02-S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5101790630838963,"pitch":0.2576816400922315},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.9305813652122712,"pitch":0.09277590973756666,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.030894396703432,"pitch":0.18502181867723166},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-1.5921902264259078,"pitch":0.016217367066321486,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B27-28-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0626\u0632\u0647 \u062c\u0644\u0627\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.6636122324946463,"pitch":0.13208004759859904},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0626\u0632\u0647 \u062c\u0644\u0627\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.5086185781440431,"pitch":0.130345581361464},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/faezeh-jalali-tamarani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B28-29-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u062f\u062b\u0647 \u06cc\u0648\u0633\u0641\u06cc","position":{"yaw":-1.7723745569641363,"pitch":0.08608278718963724},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u062f\u062b\u0647 \u06cc\u0648\u0633\u0641\u06cc","position":{"yaw":-1.6698757065840901,"pitch":0.08120017986535721},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohaddeseh-yousefi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B29-30-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.6743910846341397,"pitch":0.08026462636070164},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.5750807530886615,"pitch":0.08441731642785122},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/marziyeh-karimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B25-26-O.jpg","title":"\u063a\u0644\u0627\u0645 \u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u0646\u0648\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":1.6724543545606245,"pitch":0.10411381508342643},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B26-27-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062c\u0644\u0627\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.3767511826766068,"pitch":0.10661042342877458},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062c\u0644\u0627\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.5081076421878983,"pitch":0.11345410065617045},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-jalali-tamrani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"9","position":{"yaw":0.6878668925355065,"pitch":1.446609947154636},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.5851854751183652,"pitch":0.0610886468356604,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":0,"zoom":1,"menu":1,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}
جان پدر کجاستی؟ 🇦🇫

شاعر: موسی عصمتی / دوتار:عبدالعزیز پرنده / تهیه کننده: علیرضا قزی /خوانش:علیرضا دلارامی(مهریار)
کاری از کانون ادب و هنر ناحیه ۱ و کانون میثاق ناحیه ۵ مشهد

بخش دانشگاه کابل و پلی تکنیک کابل

در این بخش پذیرای آثار خلق شده توسط اساتید هنرمند انستیتو هنرهای زیبای کابل و همچین پلی تکنیک کابل در رشته های خوشنویسی، طراحی، نقاشی و نگارگری و همچنین آثار دانشجویان این انستیتو در زمینه مشبک کاری روی چوب  خواهیم بود.

{"id":1,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u0648 \u067e\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0628\u0644 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7074446149851905,"pitch":-0.1625372210286038},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5869991429584749,"pitch":-0.02858212727024423},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4023485381644338,"pitch":-0.02587727344577928},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":2,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0627\u0628\u0644 \u0648 \u067e\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0646\u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0628\u0644 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S011-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.04323198624295799,"pitch":0.1731903743776435},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0661399206144324,"pitch":0.17711003569974437},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.5926408281630327,"pitch":-0.006413006161526624,"fov":1.182635650147121}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.2970096537456914,"pitch":0.17416539864336933},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.5490360049874132,"pitch":0.037449951535279524,"fov":1.1851632882906422}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C07-T30-A.jpg","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-0.5581495338422311,"pitch":0.1242898523841216},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C07-T32-A.jpg","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-0.7908613549062302,"pitch":0.121730424350595},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-0.6776705340120994,"pitch":0.12380376383798541},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeya-forough\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-1.580273784246625,"pitch":0.18315681856051036},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeya-forough\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-2.6618898954458317,"pitch":0.0960237406800939},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeya-forough\/"},{"id":6,"type":"link","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":1.4627985411580724,"pitch":0.1174324051630613},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeya-forough\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C07-T36-A.jpg","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":1.3803759240271738,"pitch":0.11872703098392279},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C07-T33-A.jpg","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-1.4376978344546352,"pitch":0.17590895733859924},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C07-T34-A.jpg","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-1.7138306679067377,"pitch":0.17857948409565516},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C07-T35-O.jpg","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-2.5151036294647913,"pitch":0.09055219889282284},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C07-T31-O.jpg","title":"\u0636\u06cc\u0627 \u0641\u0631\u0648\u063a","position":{"yaw":-2.79741865646457,"pitch":0.09303652978131893},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C10-T60-70.70.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0639\u0632\u06cc\u0632 \u0631\u0626\u0648\u0641\u06cc","position":{"yaw":1.7445540875509566,"pitch":0.11758415999661409},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.014719811668456373,"pitch":0.20277423774247794},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.5784859583579465,"pitch":0.03470433857812161,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4847229129934387,"pitch":0.1705288664030018},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5505087094564676,"pitch":0.19147369442108442,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":3.1258222815552177,"pitch":0.17766604886452164},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":0.4033504161622936,"pitch":0.25194204364139594},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T21-O.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-0.5462795528187456,"pitch":0.1081045180060265},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-0.6831406367987167,"pitch":0.11306861093650511},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saber\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-1.666916533172433,"pitch":0.14351944998559674},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saber\/"},{"id":6,"type":"link","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-2.459416544063135,"pitch":0.06518660216628192},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saber\/"},{"id":7,"type":"link","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":1.5632091617036945,"pitch":0.15956175328967426},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saber\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T22-O.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-0.8169515715730924,"pitch":0.11258956595128922},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T28-O.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":1.372663389239415,"pitch":0.1539997708004588},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T26-O.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":1.7518936827291398,"pitch":0.14513780485887295},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T24-O.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-2.582265348184915,"pitch":0.06621889619506938},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T23-O.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-2.3401938003042293,"pitch":0.061179328904382047},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T25-A.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-1.7960705105203907,"pitch":0.13912251614973492},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C05-T27-70.70.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631","position":{"yaw":-1.5213419996338615,"pitch":0.1368196975923368},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6432538638198615,"pitch":0.23496567315554984},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.04920442241113321,"pitch":0.2030847502059654},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062f\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.5993532569516304,"pitch":0.107233501419298},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/madina-rahmani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u062f\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.583306305677758,"pitch":0.1526394013167156},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/madina-rahmani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C13-T75-O.jpg","title":"\u0645\u062f\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.7695918631533605,"pitch":0.11663785122569159},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C13-T74-50.62.jpg","title":"\u0645\u062f\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.45051794129877,"pitch":0.11018297406016409},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C04-T20-70.70.jpg","title":"\u0634\u06cc\u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-1.4753654926642685,"pitch":0.14668244483324244},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C06-T29-A.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647","position":{"yaw":-1.7870029411663673,"pitch":0.14293284927497574},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C04-T19-A.jpg","title":"\u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-0.8991384896127421,"pitch":0.10596447063021941},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C04-T17-78.50.jpg","title":"\u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-0.6517771647257788,"pitch":0.1075972206982474},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C13-T77-A.jpg","title":"\u0645\u062f\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.4326426114721658,"pitch":0.14627780152239822},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C13-T76-A.jpg","title":"\u0645\u062f\u06cc\u0646\u0647 \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.73156618980331,"pitch":0.14411882520838937},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":-3.1397437671791657,"pitch":0.1860928301496081},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":0.4666264730180796,"pitch":0.28094588314652924},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.7049016919851852,"pitch":0.13581920783656898},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/professor-mohammad-ishmael-sedighi\/"},{"id":5,"type":"link","title":"\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0641\u0631\u0648\u062a\u0646","position":{"yaw":-0.4254877517502784,"pitch":0.13488098267830395},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/allah-mohammad-foroutan\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C03-T11-O.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.7814087147983582,"pitch":0.13331913487037284},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C03-T13-O.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":-1.778378263035691,"pitch":0.12988972250407826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C03-T12-O.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":-1.4581269051058143,"pitch":0.1204701328768607},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C04-T15-80.50.jpg","title":"\u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-2.5556081937912136,"pitch":0.10645677449763014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C04-T16-57.50.jpg","title":"\u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-2.321332391534881,"pitch":0.0969253585205756},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C04-T14-A.jpg","title":"\u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":1.4127202369928575,"pitch":0.13260846702448958},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C04-T18-A.jpg","title":"\u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":1.7735939050419756,"pitch":0.13206485304521465},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C02-T10-A.jpg","title":"\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0641\u0631\u0648\u062a\u0646","position":{"yaw":-0.48958166923331703,"pitch":0.13258653171571133},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":-1.611487096050288,"pitch":0.12272563704836514},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/professor-mohammad-ishmael-sedighi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-0.7521019472276915,"pitch":0.14515035911330898},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/akbar-sharifi\/"},{"id":2,"type":"link","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-1.617325798642458,"pitch":0.1050085223789381},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/akbar-sharifi\/"},{"id":3,"type":"link","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-2.5918434655841693,"pitch":0.16662546988586868},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/akbar-sharifi\/"},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.03776764261168708,"pitch":0.17249527328792702},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.616623396882142,"pitch":0.21892146969644344},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":1.591592078398226,"pitch":0.17925582476073387},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/akbar-sharifi\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T07-A.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-0.8558640500677388,"pitch":0.14026135682840746},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T08-A.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-0.6514983603488247,"pitch":0.14077996113086755},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T01-O.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-1.45747283272922,"pitch":0.10037910233348946},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T03-O.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-1.778579731038736,"pitch":0.09546600550926954},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T02-A.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-2.4686171293259704,"pitch":0.16622352656720096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T05-A.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":-2.7468186802719643,"pitch":0.16286838070310594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T06-O.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":1.5917574813787887,"pitch":0.09981021563022452},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T09-O.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":1.3161466546112592,"pitch":0.08446530778699746},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C01-T04-O.jpg","title":"\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc","position":{"yaw":1.860356736074479,"pitch":0.08254686574519532},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.6128145407987429,"pitch":0.25958080966362473},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":0.5032250916136007,"pitch":0.2627182590643482},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":3.111214104123494,"pitch":0.18599981678441324},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.5796246885185559,"pitch":0.1559697715946058},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/enayatolla-niazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.5539733287840445,"pitch":0.2046459653340129},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-khan-yazdani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.600968563790973,"pitch":0.15950119605595248},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-khan-yazdani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.514599317691884,"pitch":0.15084800526410902},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-khan-yazdani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C11-T61-A.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.4086605683530955,"pitch":0.20413310426624065},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C11-T62-A.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.6981645334190354,"pitch":0.20194453948886348},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C11-T63-A.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.4362744126625095,"pitch":0.16077950028359744},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C11-T64-A.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.7918943206533395,"pitch":0.168971124217002},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C11-T65-A.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.415839288492446,"pitch":0.1452604447708037},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C11-T66-A.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.6210344649797594,"pitch":0.1493152306733876},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T67-A.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.7415957825023316,"pitch":0.14795765140114803},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T68-A.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.4135153610235438,"pitch":0.15063517536459514},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.497907687779395,"pitch":0.26227557141529445},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":0.007546257405012469,"pitch":0.17412845447165104},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":2.5136218963059704,"pitch":0.2417660502056833},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":-0.5438277035063237,"pitch":0.10210454170024974},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/enayatolla-niazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":-1.4785182455765735,"pitch":0.16956678860465146},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/enayatolla-niazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.6043757479846583,"pitch":0.21226424008236577},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/enayatolla-niazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.4604153402596731,"pitch":0.16502253796889832},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/enayatolla-niazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T71-50.63.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":-0.6360163875236147,"pitch":0.09807275803348148},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T78-A.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":-1.323035519497779,"pitch":0.16869729499424047},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T73-A.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":-1.628676519996521,"pitch":0.16645348971855078},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T70-50.63.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.7115450109758648,"pitch":0.2137422073961286},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T69-A.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.274290888483387,"pitch":0.1581544268358499},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T72-A.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.619320595797899,"pitch":0.15923993737871456},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":0.48574950127060035,"pitch":0.2500609266323721},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":3.0940358024220043,"pitch":0.2064626068970128},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5286843491945081,"pitch":0.1574813072510466},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.591257013775639,"pitch":0.18297566783545705},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.5098119946445294,"pitch":0.13501259781207153},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.4407664188628466,"pitch":0.1613997764768662},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/enayatolla-niazi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7213728716219716,"pitch":0.1894800005301569},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T54-98.50.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.3258617010329008,"pitch":0.15500567617310423},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T49-O.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7060768450601032,"pitch":0.167729735105155},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T55-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7205245191196958,"pitch":0.1885098667208851},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T56-70.70.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.4404076766539173,"pitch":0.18749907615139527},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T59-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.3918049827058834,"pitch":0.13234332435122553},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T57-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.644696207887229,"pitch":0.1498583880199007},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T58-50.93jpg.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6359086567958352,"pitch":0.19328075752512497},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C12-T79-A.jpg","title":"\u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.3784346761687054,"pitch":0.1666088868602973},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":11,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.07615493418653863,"pitch":0.18432480230097958},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6402753652261506,"pitch":0.24558266124887673},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5911443269194105,"pitch":0.24071474105764246},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8300375003110645,"pitch":0.31834430720029694},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7185239221765585,"pitch":0.29125335218425263},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.6759997684404553,"pitch":0.1511705336646294},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-hagh-nouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T52-50.150.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.9483422617398549,"pitch":0.3063669210154565},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T53-50.90.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7073344489680835,"pitch":0.317045139881138},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","height":"20","width":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T50-50.130.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.846157244156414,"pitch":0.29263209359285014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T48-50.130.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5484642771159987,"pitch":0.3076289466684443},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T47-70.70.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4980989881588336,"pitch":0.1472597313739321},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T51-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.8041603330033453,"pitch":0.1512913647094365},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T45-50.130.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7566445394255714,"pitch":0.31152706341747205},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C09-T46-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062d\u0642 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.414308618424192,"pitch":0.23516446115203493},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":12,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-03-S010-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5890959368894393,"pitch":0.18481566671674443},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.55637582558378,"pitch":0.06617319980463066,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1124453476796514,"pitch":0.1895527976356952},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-2.624445446823371,"pitch":-0.0019634956176943774,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-0.5356378003957349,"pitch":0.1575831274157018},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-jabbar-hutak\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-1.639918082023362,"pitch":0.18921239557290548},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-jabbar-hutak\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-2.5081624567056835,"pitch":0.1523346322319945},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-jabbar-hutak\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9 ","position":{"yaw":1.4814061801832814,"pitch":0.14983439477753002},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdul-jabbar-hutak\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T37-70.70.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-0.3450397039259929,"pitch":0.15427885529566865},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T38-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-0.6878495123893416,"pitch":0.1571303141502547},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T40-106.50.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-1.4200586111334008,"pitch":0.1616051904646003},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T41-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-1.7608736329324408,"pitch":0.19750370004340922},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T44-A.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-2.3625008731678854,"pitch":0.1432817662049768},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T43-70.70.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":-2.631823972793242,"pitch":0.16062903772283477},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T39-85.50.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":1.6346809055406437,"pitch":0.14572037447406494},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/C08-T42-50.65.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u062c\u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u062a\u06a9","position":{"yaw":1.354318382076249,"pitch":0.15101276333342284},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

اکبر شریفیالله محمد فروتنمحمد اسماعیل صدیقی • محمد صابر صابر • صدیقه • ضیا فروغعبدالجبار هوتکعبدالحق نوری • عبدالعزیز رئوفی • علی خان یزدی • عنایت الله نیازیمدینه رحمانی و مشبک کاری دانشجویان 

جان پدر کجاستی؟ 🇦🇫

شاعر: موسی عصمتی / دوتار:عبدالعزیز پرنده / تهیه کننده: علیرضا قزی /خوانش:علیرضا دلارامی(مهریار)
کاری از کانون ادب و هنر ناحیه ۱ و کانون میثاق ناحیه ۵ مشهد

“جان پدر کجاستی؟ را سرودند”

زهرا حسین زاده

متولد ۱۳۵۸ در ولسوالی لعل و سرجنگل از توابع ولایت غور در قریه گرماب و ساکن  مشهد
دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام
تدریس و فعالیت حرفه ای در حوزه های ادبیات، زبان فارسی، عربی، تاریخ سردبیری و عضویت در هیات تحریریه مجلات گوناگون، چاپ آثار در مطبوعات ایران و افغانستان، چاپ دو مجموعه شعری با نام‌های “نامه‌ای از لاله کوهی” و “پلنگ در پرانتز”، ریاست و عضویت در محافل ادبی و فرهنگی گوناگون و کسب عناوین برتر در جشنواره ای ادبی.

زهرا حسین زاده

سر تمام قلم‌های خود کلاه گذاشت / به جای عکس خودش بین گنجه ماه گذاشت
کبوتران گچی را در آفتاب نشاند / برای یک‌یک آن‌ها دو تا نگاه گذاشت
نگفت چشم چپم می‌پرد عجول گذشت / هوای ابری این چشم را به راه گذاشت
تماس یکصد و زجر و دو بار بی‌پاسخ / منم که جان پدر در جواب، آه گذاشت
دهان پنجره را بست، عصر با تن سرخ / چراغ کوچک من خانه را سیاه گذاشت
تفنگ میل ندارد به عشق، کورگن است / ندیده صاحب داغی که سر به چاه گذاشت
ورق ورق همه را گیج کرده مریم من / که اسم دخترکم را گل و گیاه گذاشت؟

محمدحسین انصاری نژاد

متولد ۱۳۵۵ در برازجان استان بوشهر و ساکن مشهد
دانش آموخته حوزۀ علمیه 
شاعر و نویسنده، حضور در محافل ادبی و فرهنگی گوناگون، بهره‌مندی از محضر شعرای پیشکسوت همچون حسین دارند، محمدرضا احمدی‌فر و مراودات با اساتید مشفق، قزوه و اخلاقی، مجموعه آثار “یک باغ زخم تر”، “روی شانۀ اروند”، “از پشت سایه‌ها”، “اجاق کوهپایه”، “ابرهای ساحلی” و “باغ سحرخیز”، مجموعه شعر اختصاصی برای افغانستان در دست چاپ.

محمدحسین انصاری نژاد

داغ کابل آن قدرسنگین بود که بداهه ی شکسته بسته ی مرا به قصیده واره ای تبدیل کرد.
این بیت های زخمی را تقدیم می کنم به دانشجویانی که پاک تر از گل، در دانشگاه، پرپر شدند. به خانواده های غریب و داغدارشان. به شاعران دردمند وجان آگاه افغانستانی و…

قصیده ی داغ کابل

“جان پدر کجاستی ؟” اما جواب کو؟ / آن سرو خواب رفته به روی کتاب کو؟
آبادی ات کجاست؟ نفس می کشی هنوز /می پرسی از خودت هله خانه خراب! کو؟
حاصل به غیر چشم تر از این عتاب نیست / یا جز جویدن ِ جگر از این خطاب کو؟
از زهر چشم ساقی پیر فلک ملول /غیر از شرنگ، سهم تو از آن شراب کو؟
یک پا به پیش و پای دگر می کشد عقب / چشمی به کوه محو فرود عقاب کو
“اشک کباب، باعث طغیان آتش است” / سهمت به جز چکیدن خون بر کباب کو؟
دادند نان سوخته ای از جگر تو را / جز بر مدار خون تو یک آسیاب کو؟
خوردند گندمی که پس انداز کره ای / دیگر دلیل این همه خرده حساب کو؟
خون شما به شیشه ی عالی جناب ها / خونی به قدر مستی عالی جناب کو؟
ابر آمده است کو تب و تاب شکفتنی؟ / ابر آمده است در دهن غنچه، آب کو؟
در شامگاه فاجعه پس نی لبک کجاست؟ / دستی به زلف خونی چنگ و رباب کو؟
گیسو بریده، همنفس صبح کابلند / در خون نشسته جامه دران آفتاب کو؟
بوی تو را شنیده ام از باغ ارغوان / ما را به قدر یک سحر از آن گلاب کو؟
درد صنوبران رشیدت به جان ما / عکس ستارگان شهیدت به قاب کو؟
آن جا به شام مظلمه، هر سو سیاوشی ست / اما کدام محکمه؟ افراسیاب کو؟
در چاه کابل است تو را هم تهمتنی/ رد شغاد گمشده پشت نقاب کو؟
خون ستارگان تو بر سنگفرش هاست / گیرم به قدر شیشه شکستن، شتاب کو
بر صبح باغ می شنوی رقص شعله را / نیلوفرانه حاصلت از پیچ و تاب کو؟
خونخواه چل ستاره خدایا کدام سوست؟ / او را به دوش، چله ی تیر شهاب کو؟
انگار ابرهای اجابت سترونند / باران به وقت نافله ی مستجاب کو؟
کو نعره ی سواری از آن سو به انتقام / دستی از این قبیله به سرب مذاب کو؟

ضیاء قاسمی

متولد ۱۳۵۴ در بهسودِ ولایت میدان افغانستان و ساکن کشور سوئد
دانش آموخته رشته سینما از دانشکده صدا و سیما
شاعر و نویسنده، همکاری در تاسیس خانه ادبیات افغانستان و برپایی جشنواره ادبی “قند پارسی”، از مجموعه  های شعری وی : “باغ‌های معلق انگور”، “تکوین”، “پادشاهی اندوه”، رمان “زمستان” ومجموعه از سری کتاب‌های “نیستان” 

ضیاء قاسمی

«انفجار»

شلیک آغاز
خشت‌ها پرواز کردند از دیوار
شیشه‌ها پرواز کردند از قاب پنجره
شاخه‌ها پرواز کردند از درختان
کتابچه‌ها و قلم‌ها از میزهای صنف
دست‌ها پرواز کردند از تن ادریس
موهای شعله‌ور‌ سهیلا
پیراهن خونین یوسف
مسابقه‌ی پرواز بود
و دانشجوها پرنده شدند

دکتر قنبرعلی تابش

متولد ۱۳۴۹ در ولایت غزنی و ساکن کابل.
دانش آموخته حوزه علمیه قم، زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور، لیسانس علوم سیاسی از جامعه المصطفی قم و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم
فعالیت حرفه ای در حوزه ادبیات، شاعر و پژوهشگر ادبی و سیاسی دارای تالیفات متعددی همچون “دورتر از چشم اقیانوس”، “مشرق گلهای فروزان”، “بحران سیاسی افغانستان در شعر معاصر دری”، “چشم‌انداز شعر امروز افغانستان”، ” دل خونین انار”، ” از سرخی خوشه های انگور” و …

دکتر قنبرعلی تابش

جان پدر کجا ستی؟
به خون تپید کابلم خدای من کجا ستی / چه با شکوه، همچنان در اوج کبریاستی
به خون گرم کودکم نوشته “من بهشتی‌ام” / خدای پاک من تو خالق چنین بلا ستی؟
شهید راه دانش است نور چشمم ای خدا / چنین شهید را فقط خودتو خون‌بها ستی
*
کمر شکسته مانده‌ام کنار سرو پیکرت / نگاه هم نمی‌کنی چقدر بی‌وفا ستی
فرشته جان نفس بکش! به مادر تو گفته‌ام / نمرده‌ای هنوز زنده‌ای و درکما ستی
دوباره زنگ… باز مادر تو است پشت خط / چه خاک‌برسرم کنم بگویمش کجا ستی
چسان بگویمش که تو دگر به صنف درس نه / به بام روضه سخی کبوتر رها ستی

شب‌های هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی

 • شنبه ۲۲ آذرماه(قوس) • افتتاحیه (ورود)
 • یکشنبه ۲۳ آذر ماه(قوس) • شب موسیقی (ورود)
 • دوشنبه ۲۴ آذر ماه(قوس) • شب خوشنویسی (ورود)
 • سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه(قوس) • شب نقاشی و نگارگری (ورود)
 • چهارشنبه ۲۶ آذر ماه(قوس) • شب گرافیک (ورود)
 • پنجشنبه ۲۷ آذر ماه(قوس) • شب صنایع دستی (ورود)
 • جمعه ۲۸ آذر ماه(قوس) • شب عکاسی

نمایشگاه‌های پیشین


دکمه بازگشت به بالا