رقص قلم، شب ششم (۶) – نمایشگاه بین المللی خوشنویسی

بـه منظـور دسترسـی بـه آثـار قابـل نمایـش در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم، کمیسـیون ملی یونسـکو ایـران امـکان بازدید آثـار را در گالـری مجـازی بـه آدرس www.gallery.irunesco.org فراهـم نمـوده اسـت. هرمنـدان و هردوسـتان از تاریـخ ۱ ام بهمـن ۱۳۹۹ مـی تواننـد آثـار خوشنویسـان راه ابریشـم را در گالـری مجـازی رویـت نمایند. بمنظـور تبـادل تجـارب کشـورها در حـوزه خوشنویسـی از تاریخ یکم الـی ششـم بهمـن مـاه ۱۳۹۹ هـرشـب ازسـاعت ۲۱ ب ـهوقـت ایـران در صفحـه اینسـتاگرام کمیسـیون ملـی یونسـکو – ایـران بـا هرمنـدان و شـخصیتهای کشـورهای شرکـت کننـده در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم گفـت و گوهـای تخصصـی را بـه صـورت آنلایـن برگـزار میشـود.

شب شش – نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم

{"id":1,"title":"Raqse Qalam - Day 6 - Entrance","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Scene1-edited-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.509497233379225,"pitch":-0.026159341076725795,"fov":0.7853981633974483},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4834210755287245,"pitch":0.1376117043822358},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5946986779810297,"pitch":-0.039269909153389904,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4842096305540453,"pitch":0.052249817896248274},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5464286009026216,"pitch":0.06647556671235577,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-6.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":2,"title":"Raqse Qalam - Day 6 - Entrance 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Scene2-edited-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.578003383189305,"pitch":0.07158832021524475},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.6590626270942685,"pitch":0.04524392523778609,"fov":0.8783551901847358}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.580407577296672,"pitch":0.020125056410511988},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.014464257374989131,"pitch":-0.1251324749686713,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-6.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5758808560024553,"pitch":0.11970625737367335},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5636535577810617,"pitch":0.08614989294436626,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.5729581744453043,"pitch":0.1751575677376085},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.665392785346823,"pitch":-0.3020947877268565,"fov":1.0249837039463392}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.6160174824567655,"pitch":0.00526620249308607,"fov":0.8463075479726099}}
{"id":3,"title":"Raqse Qalam - Lobby - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Scene3-edited-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.517810245282,"pitch":0.2078404480231093},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.6624711734850521,"pitch":0.09004769196121032,"fov":1.2338413123594476}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5261735837374175,"pitch":0.02602176389857469},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.19564457909810073,"pitch":-0.09159681286628363,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-6.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.5997160816207447,"pitch":0.22980328188909027},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.4855892914196218,"pitch":-0.06461684593667805,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.52116527685068,"pitch":0.07519186573185088,"fov":0.8463049033869412}}
{"id":4,"title":"Raqse Qalam - Lobby - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/lobey-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4516860381681749,"pitch":0.10837218453135122},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.562477409768622,"pitch":-0.06283185633935773,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6823231659110558,"pitch":0.11044978456125598},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.14448125479447427,"pitch":-0.09513876963740842,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc5.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.9035792056725427,"pitch":0.39980485272808153},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.3964184902824393,"pitch":0.41663621255401395},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.8483021204054317,"pitch":0.4140110912420454},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":3.033014043786581,"pitch":0.41286743822937666},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png"}},{"id":7,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.5237131290784127,"pitch":0.408544477645874},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.080920303146941,"pitch":0.3977303667024934},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/"},{"id":9,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.9686984017981537,"pitch":0.38848623636202895},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.5384467260032437,"pitch":0.3873697653921262},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/"},{"id":11,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.11728981062427302,"pitch":0.3848899042854814},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-light-festival-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.29725843097952875,"pitch":0.38532702572340227},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raqse-qalam-light-festival-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.71912439879892,"pitch":0.3796935474730123},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/conference-schedule-raqs-e-qalam\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc8-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.3645624378401138,"pitch":0.3825857780456765},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc7-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.7664056062723059,"pitch":0.37675189825972666},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc10-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.058451976577217124,"pitch":0.3878482755992376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc3-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.9704930529431257,"pitch":0.41373947128530375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc1-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.7860873061779845,"pitch":0.4112876105337442},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc4-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.322528492310555,"pitch":0.42068160012812683},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc9-1-\u067e\u0648\u0633\u062a\u0631-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.141228963447811,"pitch":0.3985177248663607},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":21,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc2-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.48337236587721044,"pitch":0.38238706152282376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":22,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc6-1.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.5891591589872744,"pitch":0.40201412610803544},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artist-Hall-1-edited-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.8177760487017807,"pitch":0.023238561944801006},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5059342917016982,"pitch":0.10249016555141921,"fov":0.8682055142425067}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.031339503486989884,"pitch":0.16658192094872426},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.22306743912200666,"pitch":-0.031415928809636284,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.14280814689207588,"pitch":0.05745746179178113},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-6.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":6,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.24951859622812478,"pitch":0.04274934096803662},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.14026765941841823,"pitch":0.013527071637405186,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.8554834307791754,"pitch":0.10798204625942276},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-2.8890725667081476,"pitch":-0.013744467303066443,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.3169037518999307,"pitch":0.12798592951805077},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-3.0205213812661835,"pitch":-0.01178097320264726,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.5948831027029335,"pitch":0.0045989538884576575},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4903969603245262,"pitch":0.10946018425982906,"fov":0.9298239831405699}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-6.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.0570486266042973,"pitch":0.08629002506204486},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.0865626732949778,"pitch":0.009536977773935362,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"scene 01","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D06-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":0.08549118759249552,"pitch":-0.04283870539856949,"fov":0.7853981633974483},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.03812227006835478,"pitch":0.15737480202855103},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T571-A189-MA.jpg","title":"ma-ahmadi","position":{"yaw":-2.3174781252782495,"pitch":0.34957338495718204},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T572-A189-MA.jpg","title":"iran) Ehsan ahmadi)","position":{"yaw":-1.9012702691817154,"pitch":0.43826339907899126},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T573-A190-MA.jpg","title":"iran)Mohammadali Baqerzadeh Toosi)","position":{"yaw":-1.317512035617181,"pitch":0.4470162356320593},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T574-A190-MA.jpg","title":"iran)Mohammadali Baqerzadeh Toosi)","position":{"yaw":-0.8520092427510502,"pitch":0.34526884569034877},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T575-A191-MA.jpg","title":"iran)Maryam Emamverdi)","position":{"yaw":2.335035851645684,"pitch":0.3041345406647906},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T577-A192-MA.jpg","title":"iran) Ali Akbar Esmaeeili)","position":{"yaw":1.2850260246600893,"pitch":0.4038755712441109},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T576-A191-MA.jpg","title":"iran)Maryam Emamverdi)","position":{"yaw":1.814819137935154,"pitch":0.41019804262032444},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T578-A192-MA.jpg","title":"iran) Ali Akbar Esmaeeili)","position":{"yaw":0.8837922789848776,"pitch":0.3344028287866845},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T578-A192-MA.jpg","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.067126586078879,"pitch":0.07552924146457762},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"iran) Ehsan ahmadi)","position":{"yaw":-2.273301669052092,"pitch":0.3605371350462949},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ehsan-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"iran)Mohammadali Baqerzadeh Toosi)","position":{"yaw":-1.2536516445459363,"pitch":0.43778140163030876},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammadali-baqerzadeh-toosi\/"},{"id":14,"type":"link","title":"iran)Maryam Emamverdi)","position":{"yaw":1.7534762872651593,"pitch":0.4132145710281243},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/maryam-emamverdi\/"},{"id":15,"type":"link","title":"iran) Ali Akbar Esmaeeili)","position":{"yaw":0.8343517926854602,"pitch":0.31804146058903804},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ali-akbar-esmaeeili\/"}]}
{"id":9,"title":"scene 02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D06-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T579-A193-MA.jpg","title":" iran)Mohammadali Farasati)","position":{"yaw":-2.387536506930065,"pitch":0.3148845270515004},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T580-A193-MA.jpg","title":" iran)Mohammadali Farasati)","position":{"yaw":-2.0105475357516323,"pitch":0.40536945901993704},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T581-A194-MA.jpg","title":"iran) Ghaemi)","position":{"yaw":-1.367410147472098,"pitch":0.4318320781385534},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T582-A194-MA.jpg","title":"iran) Ghaemi)","position":{"yaw":-0.846902723750528,"pitch":0.3372677112528599},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.03282082367078765,"pitch":0.14177069037999246},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T583-A195-MA.jpg","title":"iran) Ali Jaferi )","position":{"yaw":2.2555473549055813,"pitch":0.3418711526357736},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T584-A195-MA.jpg","title":"iran) Ali Jaferi )","position":{"yaw":1.88864034974723,"pitch":0.41916959289265776},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T585-A196-MA.jpg","title":"iran)Ghodratollah Khademi)","position":{"yaw":1.309485588021019,"pitch":0.42778097095257195},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T586-A196-MA.jpg","title":"iran)Ghodratollah Khademi)","position":{"yaw":0.8364729604976624,"pitch":0.33635398544929096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0482402692404325,"pitch":0.17419289265333404},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":" iran)Mohammadali Farasati)","position":{"yaw":-2.338535373396164,"pitch":0.33026942101730583},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammadali-farasati\/"},{"id":12,"type":"link","title":"iran) Ghaemi)","position":{"yaw":-1.9485909264686114,"pitch":0.41050325466644644},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ghaemi\/"},{"id":13,"type":"link","title":"iran)Ghodratollah Khademi)","position":{"yaw":0.8007055353212742,"pitch":0.3254159922640163},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ghodratollah-khademi\/"},{"id":14,"type":"link","title":"iran) Ali Jaferi )","position":{"yaw":1.8251575553006925,"pitch":0.4199178757144857},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ali-jaferi\/"}],"position":{"yaw":0.03822062966650819,"pitch":-0.12150774098687478,"fov":0.7853981633974483}}
{"id":10,"title":"scene 03","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D06-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0366227460274278,"pitch":0.15522726673160747},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T587-A196-MA.jpg","title":"iran) Ghodratollah Khademi) ","position":{"yaw":-2.3990207469426856,"pitch":0.29007551455859826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T588-A196-MA.jpg","title":"iran) Ghodratollah Khademi) ","position":{"yaw":-2.0063685659403667,"pitch":0.3815994292420548},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T589-A197-MA.jpg","title":" iran) Fatemeh Moqimi) ","position":{"yaw":-1.4799539017572076,"pitch":0.4121866645352572},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T590-A197-MA.jpg","title":" iran) Fatemeh Moqimi) ","position":{"yaw":-0.9981540407765905,"pitch":0.34557279043135836},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.003535555084932085,"pitch":0.16025723209847875},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T594-A199-MA.jpg","title":"iran) Somayyeh Nateghi) ","position":{"yaw":0.8337810787691708,"pitch":0.36568262355030257},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T593-A198-MA.jpg","title":" iran) Maryam Sadat Moosavi)","position":{"yaw":1.4021380999774689,"pitch":0.46222349711854704},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T592-A198-MA.jpg","title":" iran) Maryam Sadat Moosavi)","position":{"yaw":2.0438008646858066,"pitch":0.424202202516506},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T591-A197-MA.jpg","title":" iran) Fatemeh Moqimi)","position":{"yaw":2.4089904481632143,"pitch":0.3188656581828546},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"iran) Ghodratollah Khademi) ","position":{"yaw":-2.3686965738142156,"pitch":0.3007286679046999},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ghodratollah-khademi\/"},{"id":12,"type":"link","title":" iran) Fatemeh Moqimi) ","position":{"yaw":-1.4216070533647116,"pitch":0.4060488063740664},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/fatemeh-moqimi\/"},{"id":13,"type":"link","title":"iran) Somayyeh Nateghi) ","position":{"yaw":0.7918052978669827,"pitch":0.35345973051252955},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/somaye-nateqi\/"},{"id":14,"type":"link","title":" iran) Maryam Sadat Moosavi)","position":{"yaw":1.3252839838200678,"pitch":0.45864593582034985},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/maryam-sadat-moosavi\/"},{"id":15,"type":"link","title":" iran) Fatemeh Moqimi)","position":{"yaw":2.3747946972976735,"pitch":0.3294559399963184},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/fatemeh-moqimi\/"}]}
{"id":11,"title":"scene 04","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D06-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.006329694360253768,"pitch":0.1610685310936404},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T602-A203-MA.jpg","title":" iran) Ghasem Tavakkoli-Rad)","position":{"yaw":0.8385397157452239,"pitch":0.3670320266761351},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T601-A202-MA.jpg","title":" iran)Farhad Shirkhani)","position":{"yaw":1.2971198125675176,"pitch":0.4556508118494662},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T599-A201-MA.jpg","title":" iran) Hashem Sahragard)","position":{"yaw":2.2940894094577207,"pitch":0.34684555007082274},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T600-A202-MA.jpg","title":" iran)Farhad Shirkhani)","position":{"yaw":1.9415714155482444,"pitch":0.4355614901867604},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0538450355534055,"pitch":0.15823313482130885},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T595-A199-MA.jpg","title":" iran) Somayyeh Nateghi)","position":{"yaw":-2.3476387053686825,"pitch":0.3113197248428161},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T596-A200-MA.jpg","title":" Iran) Javad Negarian)","position":{"yaw":-2.0512795601379104,"pitch":0.37216574589173845},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T597-A200-MA.jpg","title":"negarian","position":{"yaw":-1.5878698022497417,"pitch":0.4179310865071635},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T598-A201-MA.jpg","title":" iran) Hashem Sahragard)","position":{"yaw":-1.1179938480693412,"pitch":0.37010806189210754},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":" iran)Farhad Shirkhani)","position":{"yaw":1.2274801305408012,"pitch":0.4450859907024558},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/farhad-shirkhani\/"},{"id":12,"type":"link","title":" iran) Hashem Sahragard)","position":{"yaw":2.2544002160451733,"pitch":0.35910172364411963},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hashem-sahragard\/"},{"id":13,"type":"link","title":" iran) Somayyeh Nateghi)","position":{"yaw":-2.309178901661017,"pitch":0.3214499677485634},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/somaye-nateqi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":" iran) Hashem Sahragard)","position":{"yaw":-1.0667369004917955,"pitch":0.35803147520593015},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hashem-sahragard\/"},{"id":15,"type":"link","title":" iran) Ghasem Tavakkoli-Rad)","position":{"yaw":0.7940776204564663,"pitch":0.34785022976335966},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ghasem-tavakoli-rad\/"},{"id":16,"type":"link","title":" Iran) Javad Negarian)","position":{"yaw":-1.9934988292503775,"pitch":0.38259007628899866},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/javad-negariyan\/"}]}
{"id":12,"title":"scene 05","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D06-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.024857767093580563,"pitch":0.16477832037305795},"scene":{"id":"13","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0675838103193476,"pitch":0.145854746889583},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T603-A204-MA.jpg","title":" iran) Mostafa Younesian)","position":{"yaw":-2.369977182893143,"pitch":0.28872198879387945},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T604-A204-MA.jpg","title":" iran) Mostafa Younesian)","position":{"yaw":-2.072159563970523,"pitch":0.3558905195767572},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T604-A204-MA.jpg","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T605-A205-MA.jpg","title":" iran)Abbas Zaroori)","position":{"yaw":-1.4799178951709209,"pitch":0.4061612833693946},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T606-A205-MA.jpg","title":" iran)Abbas Zaroori)","position":{"yaw":-0.9061890636346135,"pitch":0.3255522199296852},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T607-A206-RS.jpg","title":" Serbia) Svetozar Pajic)","position":{"yaw":2.389654738850905,"pitch":0.332781387516631},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T608-A207-RS.jpg","title":"Serbia) Biliana Stankovic)","position":{"yaw":1.916235077763095,"pitch":0.4448658819308502},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T609-A207-RS.jpg","title":"Serbia) Biliana Stankovic)","position":{"yaw":1.3416909299603876,"pitch":0.4642763696129286},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T610-A208-BO.jpg","title":"Bosnia) Cazim Hadzimejlic) ","position":{"yaw":0.849923499269515,"pitch":0.3647784260789386},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"Bosnia) Cazim Hadzimejlic) ","position":{"yaw":0.8033099354575555,"pitch":0.3495279477820237},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/cazim-hadzimejlic\/"},{"id":12,"type":"link","title":"Serbia) Biliana Stankovic)","position":{"yaw":1.2801567394268734,"pitch":0.4525932368318557},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/bilina-stankkovic\/"},{"id":13,"type":"link","title":" Serbia) Svetozar Pajic)","position":{"yaw":2.3471718355102427,"pitch":0.34397748131219785},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/svetozar-pajic\/"},{"id":14,"type":"link","title":" iran) Mostafa Younesian)","position":{"yaw":-2.3333851995418584,"pitch":0.30006194264831976},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mostafa-younesian\/"},{"id":15,"type":"link","title":" iran)Abbas Zaroori)","position":{"yaw":-1.4135668078590022,"pitch":0.40437329059714777},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/abbas-zaroori\/"}]}
{"id":13,"title":"scene 06","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D06-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.0013398776482684838,"pitch":0.15619536595245442},"scene":{"id":"14","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0351651642993698,"pitch":0.15223027876173134},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T611-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":-2.4463416259862605,"pitch":0.29417299770455685},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T613-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":-2.036596447179729,"pitch":0.39626414465709914},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T612-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":-1.3540310470162975,"pitch":0.4126959885596868},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T614-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":-0.8632285216164384,"pitch":0.32045596683072475},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T615-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":2.365376342258717,"pitch":0.30787587859088816},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T616-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":1.9176261263895489,"pitch":0.42063180971979364},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T617-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":1.2412753156951695,"pitch":0.43401366166011357},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T618-A208-BO.jpg","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":0.7482097475182954,"pitch":0.32569770366847806},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":-2.416665864665614,"pitch":0.3085508613616774},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/cazim-hadzimejlic\/"},{"id":12,"type":"link","title":" iran) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":1.175897828553314,"pitch":0.42005805007577735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/cazim-hadzimejlic\/"}]}
{"id":14,"title":"scene 07","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D06-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0730465618662084,"pitch":0.1631775301496301},"scene":{"id":"13","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T621-A209-RS.jpg","title":" Serbia) Dejan Petrovic)","position":{"yaw":-2.401531326918981,"pitch":0.29776029468741605},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T621-1-A210-RS.jpg","title":"Serbia) Dusko Trifunovic)","position":{"yaw":-2.0783627753086478,"pitch":0.38483108721890247},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T622-A210-RS.jpg","title":"Serbia) Dusko Trifunovic)","position":{"yaw":-1.4287558594917513,"pitch":0.4367361703156938},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T622-1-A211-RS.jpg","title":"Serbia) Olgica Stefanovic)","position":{"yaw":-0.8421006728245022,"pitch":0.33550009591922425},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":" Serbia) Dejan Petrovic)","position":{"yaw":-2.369993584804323,"pitch":0.3124606778303196},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/dejan-petrovic\/"},{"id":7,"type":"link","title":"Serbia) Dusko Trifunovic)","position":{"yaw":-2.030320543401782,"pitch":0.394172592059034},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/dusko-trifunovic\/"},{"id":8,"type":"link","title":"Serbia) Olgica Stefanovic)","position":{"yaw":-0.7977182647142733,"pitch":0.32849856342671835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/olgica-stefanovic\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T624-A212-RS.jpg","title":"Serbia) Aleksander Dodig) ","position":{"yaw":0.8357015104121714,"pitch":0.32947123828875036},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"Serbia) Aleksander Dodig) ","position":{"yaw":0.7994296602759228,"pitch":0.3241969482622178},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/aleksander-dodig-2\/"},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T623-A211-RS.jpg","title":" Serbia) Olgica Stefanovic)","position":{"yaw":1.254118598856552,"pitch":0.4133041277952483},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":" Serbia) Olgica Stefanovic)","position":{"yaw":1.1964079123518232,"pitch":0.41077577491187967},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/olgica-stefanovic\/"},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T620-A209-RS.jpg","title":" Serbia) Dejan Petrovic)","position":{"yaw":1.7940785681277802,"pitch":0.4261133715143046},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":" Serbia) Dejan Petrovic)","position":{"yaw":1.7262049592951314,"pitch":0.4279677114006706},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/dejan-petrovic\/"},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T619-A208-BO.jpg","title":" Bosnia) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":2.2563125149158214,"pitch":0.3486382242344668},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":" Bosnia) Cazim Hadzimejlic)","position":{"yaw":2.21415351133781,"pitch":0.35732180528713187},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6.png","width":"40","height":"40"},"link":"400"}],"position":{"yaw":0.010212075759005401,"pitch":-0.002198598209330882,"fov":0.7853981633974483}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":0,"move":0,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان

کشورهای شرکت کننده در شب ششم نمایشگاه بین المللی خوشنویسی رقص‌قلم

 • 🇷🇸 صربستان (۱۰ اثر)
 • 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین (۱۰ اثر)
 • 🇮🇷 شهر مشهد (۳۵ اثر)

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین‌المللی خوشنویسی رقص قلم

 • شب اول (۱ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇦🇿 آذربایجان، 🇫🇷 فرانسه، 🇰🇿 قزاقستان، 🇪🇸 اسپانیا، 🇹🇯 تاجیکستان، 🇺🇿 ازبکستان، 🇵🇱 لهستان، 🇮🇷 ایران
 • شب دوم (۲ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇰🇷 کره جنوبی، 🇯🇵 ژاپن، 🇨🇳 چین، 🇮🇳 هند، 🇸🇬 سنگاپور، 🇲🇳 مغولستان
 • شب سوم (۳ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇸🇾 سوریه، 🇦🇪 امارات، 🇹🇷 ترکیه، 🇷🇺 روسیه، 🇴🇲 عمان، 🇰🇼 کویت، 🇱🇧لبنان
 • شب چهارم (۴ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇯🇴 اردن، 🇲🇦 مراکش، 🇩🇿 الجزایر، 🇪🇬 مصر، 🇹🇳 تونس
 • شب پنجم (۵ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇵🇰 پاکستان، 🇦🇫 افغانستان، 🇮🇶 عراق
 • شب ششم (۶ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇷🇸 صربستان، 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین، 🇮🇷 شب شهر مشهد

فهرست مطالب

گفتگوها

برنامه زمانبندی کنفرانس‌های بین‌المللی رقص قلم

 1. دوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۱:۰۰ – افتتاحیه
  ۱۴:۰۰ – نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم

 2. سوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
  ۱۴:۰۰ – تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی

 3. چهارم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
  ۱۴:۰۰ – جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها (موسیقی، هنرهای تزئینی، … )

لطفا برای اطلاع بیشتر از برنامه کنفرانس‌های بین‌المملی رقص‌قلم به صفحه کنفرانس‌ رقص‌قلم مراجعه بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا