نمایشگاه مجازی خوشنویسی “سپیدجامگان؛ طبیبان عشق”

کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار می کند: نمایشگاه مجازی خوشنویسی “سپیدجامگان؛ طبیبان عشق” تست

سخن دبیرکل

بنام خدا

از همه دوستداران هنر دعوت می کنم برای بازدید از نمایشگاه خوشنویسی تیمارگران عشق. آثار زیبای جوانان‌ خوش ذوق ایرانی. هنرمندانی که با زبان گویای هنر ادای احترام کردند به سربازان سلامت ایران. عزیزانی که به عشق سپیدجامگان سلامت از دوردست ها آمدند تا زیر نظر استاد ارجمندشان محمد حیدری، طبیبیان الهیم ز کس مزد نخواهیم را زیبا و بی کم و کاست مشق کنند. آنجه امشب ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۲۲ را به نمایش می گذاریم نمونه ایست از دریایی از اظهار ارادت مردمان قدردان سرزمین آب و آفتاب. از همه علاقه مندان دعوت می کنم به بازدید مجازی از این نمایشگاه بی ریا و با صفا. به زودی اصل آثار را در مراسمی درخور به جمع برگزیده ای از تیمارگران عشق تقدیم خواهیم کرد. از همه هنرمندان و دست اندرکاران این کار زیبا سپاسگزارم.

حجت الله ایوبی
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

نمایشگاه مجازی خوشنویسی “سپیدجامگان؛ طبیبان عشق”
{"id":1,"title":"\u0633\u067e\u06cc\u062f\u062c\u0627\u0645\u06af\u0627\u0646\u061b \u0637\u0628\u06cc\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0634\u0642","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST00-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9795256814486564,"pitch":0.17028122165393356},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.02293240029355026,"pitch":-0.11672837727068064,"fov":1.0285430584763289}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.1693447623027708,"pitch":0.186595048775672},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.12973663422085124,"pitch":-0.1767360024050184,"fov":1.208026568729776}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.9589430525476921,"pitch":0.16247138221413593},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.10634021209337519,"pitch":-0.1686607014736392,"fov":1.0688447600596882}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6578751220923689,"pitch":0.13984889452643579},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.4983477636581934,"pitch":-0.18098722965079794,"fov":1.4067241237911092}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.344403680868707,"pitch":0.1478540646328863},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.05079941866842752,"pitch":-0.13738801864918315,"fov":0.9572739498928531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.3767938403056963,"pitch":0.12462408160867966},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.1458128300811481,"pitch":-0.163880887966652,"fov":1.0141720865079384}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.111834757939551,"pitch":0.13814780123641057},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.43689410407064244,"pitch":-0.1394081843174284,"fov":0.8344796592433152}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.430539031650726,"pitch":0.13910049055222728},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.14167118694578207,"pitch":-0.12963036593628097,"fov":0.8917262058402091}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7523579987965423,"pitch":0.1505926541348046},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.291665784642942,"pitch":0.10125835366167912},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.36875708908577565,"pitch":-0.15054814152506424,"fov":1.059169448497071}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.922104227951815,"pitch":0.055655983654396834},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.030360829119079114,"pitch":-0.14752077506367556,"fov":0.9433434944230153}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0698044951312298,"pitch":0.05369206213002187},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.7577826607208351,"pitch":-0.1219660169891803,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7710891542924436,"pitch":0.05414597125941967},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.1786130255458911,"pitch":-0.11126713725710857,"fov":0.9033890163006393}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc \u067e\u0648\u0631","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST02-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.8514029801422645,"pitch":0.24917128060276994},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.012893503216226065,"pitch":-0.135795837518895,"fov":0.9191745065145039}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4275556511565126,"pitch":0.09037417615024168},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.3940324713183934,"pitch":-0.15930830940757623,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3101651251106947,"pitch":0.11225826089946622},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.3750163041951531,"pitch":-0.15938591787865697,"fov":1.0823732988598374}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.6531213020238962,"pitch":0.08117341459014149},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.10483381372214495,"pitch":-0.1471008000857772,"fov":1.0410255883031276}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.344904645259864,"pitch":0.05966058527101481},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.41004931620693164,"pitch":-0.11826707683598059,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.481927796261173,"pitch":0.06560781463651288},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.1693345752417983,"pitch":-0.1377891326082743,"fov":0.9382684827621538}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6462159617308414,"pitch":0.07386672147604045},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.0996017957409645,"pitch":-0.1301886888660917,"fov":0.9710923959320665}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8841733131096268,"pitch":0.06443877733371473},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.5387008722028988,"pitch":-0.1218891464969527,"fov":1.055022630189748}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0192074326815055,"pitch":0.0719272627332046},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.016944754602180367,"pitch":-0.13409688475489645,"fov":0.9193704645542077}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.530998453843303,"pitch":0.06067182177357644},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.044446742548075235,"pitch":-0.1435501713634295,"fov":1.081757629003931}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.223870994224024,"pitch":0.0852311772490637},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.7027473015229919,"pitch":-0.10223235468641789,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6980303678445061,"pitch":0.1022789579645611},"scene":{"id":"16","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4915939494374113,"pitch":0.19028242681299545},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-3.082788572011495,"pitch":0.011780973147978102,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T01.jpg","title":"\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":0.20791004278501823,"pitch":0.2613840142877919},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":0.11797578639889217,"pitch":0.26619683841725106},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/iman-naderi-pour\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":0.15074259110812704,"pitch":-0.1285194999551038,"fov":0.9481597226471353}}
{"id":3,"title":"\u062e\u0633\u0631\u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST04-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.9812145690789205,"pitch":0.23531207257739695},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.07954461986237327,"pitch":-0.17338153143440138,"fov":0.941187989316523}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5508493193066109,"pitch":0.10999239532750771},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.3871359528959761,"pitch":-0.1338450426628217,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3945659793850673,"pitch":0.1788015492677495},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.4527291004225624,"pitch":-0.17881051515054835,"fov":1.420480526051504}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u06cc\u0631\u0648","position":{"yaw":1.8599189483855092,"pitch":0.10580891998907305},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.08159347675887574,"pitch":-0.13030218851641706,"fov":0.9721661031114163}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.2638534382114024,"pitch":0.07069221369665968},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.12656278427317247,"pitch":-0.15299619284810717,"fov":1.1189566769675536}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6603000370507255,"pitch":0.08084524789768466},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.3513982818980139,"pitch":-0.12718253461658158,"fov":0.8871608202954243}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8228671752318952,"pitch":0.08117270410964039},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.13783669825757983,"pitch":-0.12454865517034008,"fov":1.002685311703601}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0241519500108254,"pitch":0.08467531875397682},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.08264658463000885,"pitch":-0.11353112863600856,"fov":1.1796330534061303}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0480803419686566,"pitch":0.05854491959221164},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.6722246008431085,"pitch":-0.09569175614436176,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.2416901353675165,"pitch":0.05210563969487225},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.05437218822035028,"pitch":-0.13637188032320147,"fov":1.0804372995783242}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9701276336353093,"pitch":0.054067099279162534},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.7514495218304447,"pitch":-0.12057479249666514,"fov":0.8586141692942304}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5945131769185377,"pitch":0.07690448081434198},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.15768049187185618,"pitch":-0.12934439934915787,"fov":0.9606719856793035}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.073568326716149,"pitch":0.22666665971183875},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T02.jpg","title":"\u062e\u0633\u0631\u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.05819372385034427,"pitch":0.2865433795543346},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u062e\u0633\u0631\u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.04310578631373296,"pitch":0.28591404670282117},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/khosro-modiri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST07-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.498951227608634,"pitch":0.2143078125811524},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.487675019534926,"pitch":-0.1981463178927534,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.1688774095954058,"pitch":0.1688963765587168},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.07279938843704059,"pitch":-0.1598383312494338,"fov":0.986234115053662}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6644370424027306,"pitch":0.11735656486417945},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.10917288619224408,"pitch":-0.13081114372237934,"fov":1.123412593156933}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0971544208576747,"pitch":0.08225665668361692},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.4496092489650323,"pitch":-0.09982394086667412,"fov":0.8616089163642399}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9862319844161025,"pitch":0.07796656345082909},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.12046270393381064,"pitch":-0.12551506928019762,"fov":0.9057475007858633}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.776347068195049,"pitch":0.07071771101714219},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.04137525269843145,"pitch":-0.11411624377153551,"fov":0.9835789049957975}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.4734279802066492,"pitch":0.04816613004024539},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.3503991955170864,"pitch":-0.12232406246688043,"fov":1.0264781681078494}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.022083776897592,"pitch":0.039129586975933606},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.03415272124543023,"pitch":-0.13990750079591407,"fov":1.067854388479438}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.55692782049959,"pitch":0.03995063449504421},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.12683370137343353,"pitch":-0.11211818563725018,"fov":0.9895429942061289}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.209508935294462,"pitch":0.14885262928190635},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.005435662513018968,"pitch":-0.0866298594892072,"fov":0.994908329924285}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.354070180904971,"pitch":0.08696148546880345},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.10324054849716191,"pitch":-0.13834949038483835,"fov":0.8732342642180922}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.43819468067659,"pitch":0.15002306638477592},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.6106818788036552,"pitch":-0.07558964921690503},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-teymouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T03.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.13569927522486758,"pitch":0.35791246007574173},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T04.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.9404662387774909,"pitch":0.24887421738332627},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST08-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.3229951080419617,"pitch":0.26927390870353207},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.02772456549586444,"pitch":-0.14118936178092412,"fov":1.0353104395076616}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.799855336570137,"pitch":0.10897178492425397},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.07442686151337519,"pitch":-0.16225400650544053,"fov":1.198905667933367}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0807142509699954,"pitch":0.0914284073347087},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.4615157804556169,"pitch":-0.13073440740087428,"fov":0.8594733416599213}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8796713066257897,"pitch":0.08575512446420852},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.08892300482432702,"pitch":-0.1270931907463293,"fov":0.904966336739775}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.705620184109943,"pitch":0.08075908954186417},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.022809542051545506,"pitch":-0.11885366499087979,"fov":0.9163460284597259}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.449145396486628,"pitch":0.06548175902059228},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.34454806293158313,"pitch":-0.11512130691550837,"fov":1.121381494532919}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.03282511351553,"pitch":0.036143937357707046},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.016581670566358397,"pitch":-0.1591637089652913,"fov":1.0766201949603476}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.8487215393379124,"pitch":0.03278911244695237},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.6999729567571702,"pitch":-0.11981218250895509,"fov":0.8794648720063466}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6083258773608353,"pitch":0.027301887109862477},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.04604837755201707,"pitch":-0.0910598852790585,"fov":1.050934449269268}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.4271533485308474,"pitch":0.07464329132286096},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.17191961230869346,"pitch":-0.13253097622915888,"fov":0.8978460404814759}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3469807435253323,"pitch":0.09742714742785452},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.03746293022448022,"pitch":-0.15436749176938136,"fov":0.9091659977252151}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.345935447417009,"pitch":0.13498932024122112},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.4219683014997191,"pitch":-0.06181115384538671},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-teymouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T04.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.11382828482726204,"pitch":0.3636720636699273},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T03.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8600818638955996,"pitch":0.2538234685399914},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T05.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.345821910021181,"pitch":0.20370834923747694},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.4220068979353115,"pitch":0.2021456630153473},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-azimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":-0.17909435372563998,"pitch":-0.13339500597652432,"fov":1.266250971308467}}
{"id":6,"title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST09-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8439511726106463,"pitch":0.26659654444818237},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.0266539935012311,"pitch":-0.056742679228058535,"fov":1.1287219893482627}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.915659026959956,"pitch":0.06391792131231355},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.04859501406727418,"pitch":-0.015715184373558344,"fov":1.0551920088853721}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.032904154829696,"pitch":0.10679231397255506},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.05241612032850185,"pitch":-0.17960930716236945,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.730961143912122,"pitch":0.060380833122351873},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.029552760301706726,"pitch":-0.1338567822236314,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.5760301501051934,"pitch":0.0539791254432096},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.05052632275462088,"pitch":-0.12380799106117557,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.4447059080793085,"pitch":0.05113134440244593},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.5334173139299576,"pitch":-0.130899702819395,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.331781012858272,"pitch":0.05117262896623842},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.029172349460884206,"pitch":-0.14873065756372839,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9595602691758085,"pitch":0.02377206601191517},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.05039272945659512,"pitch":-0.13629699063007372,"fov":1.0897779639371732}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.780240544547798,"pitch":0.02133056488378493},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.6773148590530926,"pitch":-0.13258677856402912,"fov":0.8545530755608497}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5676278557228436,"pitch":0.02028239662861253},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.12362449218400329,"pitch":-0.10078149959562666,"fov":1.0380817128751243}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.4172498223558954,"pitch":0.041238424241260674},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.14851340186284112,"pitch":-0.06421168603412397,"fov":1.1813208681573761}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.350593098321486,"pitch":0.05721256966287136},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.024271628068154527,"pitch":-0.11818241148787934,"fov":0.8752232568978462}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.2279364277023728,"pitch":0.11466464830992962},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T05.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.4757790975062228,"pitch":0.4727538626751677},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.3256778281154507,"pitch":0.45993310044753244},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-azimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6101107917198263,"pitch":0.3849753127876596},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.21254685899614856,"pitch":-0.15900377398567755,"fov":1.2470746792617469}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":18,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.1201607489804708,"pitch":0.21341513475991647},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.2897815791473395,"pitch":-0.15818196993550337,"fov":1.0741608184378264}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}],"position":{"yaw":1.465455081313535,"pitch":-0.163135069669039,"fov":1.427448757889531}}
{"id":7,"title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST10-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.2496199242792816,"pitch":0.16193696232533838},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.025053011086725974,"pitch":-0.14311374554085887,"fov":0.9380474705465247}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7974932617210584,"pitch":0.08889824616694497},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.01680631491051443,"pitch":-0.05931048935673289,"fov":1.0272613998099587}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0223472731085197,"pitch":0.08823757856625924},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.028803315583033395,"pitch":-0.10285716069962625,"fov":0.8631417287393054}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.209481233783549,"pitch":0.07149247121088464},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.05236026944393757,"pitch":-0.13362552747765477,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.357513816670565,"pitch":0.0637646926297144},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.43777023102032686,"pitch":-0.11545515294615605,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.477378532835491,"pitch":0.04318407472397823},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.008299402307638815,"pitch":-0.14762479597922606,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.873850141509605,"pitch":0.035976758340918735},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.043245292537324787,"pitch":-0.15924466115296276,"fov":1.0576769012702512}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0842828756239413,"pitch":0.032277820123908896},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.7763373668352411,"pitch":-0.12723033517675475,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7320756978112506,"pitch":0.051894073258148765},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.10441586074722053,"pitch":-0.13620568290518698,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.595315541743144,"pitch":0.06244904324009326},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.03193865594066381,"pitch":-0.13940817277432238,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.0530743267575673,"pitch":0.1293526358304824},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.028351991579341984,"pitch":-0.18309596059022937,"fov":1.0089584862663854}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6877014553312542,"pitch":0.14620980201788214},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.024528672281585173,"pitch":-0.1668418843749926,"fov":0.9836320234365169}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.0336794093394452,"pitch":0.18952470210716044},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.592838572412271,"pitch":-0.15626544247419183,"fov":1.3581654375837702}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7071752383932903,"pitch":0.1749757024435432},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.15543836813145617,"pitch":0.2929223960729068},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T06.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.027134834778109962,"pitch":0.2943111951127584},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":0.20469002677366532,"pitch":-0.1401483913437378,"fov":1.196468294525458}}
{"id":8,"title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST12-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.454017501042257,"pitch":0.0569837289106907},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.011242333411061622,"pitch":-0.13874768916125646,"fov":0.7499323441552643}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.287564062214356,"pitch":0.05323090341305381},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.0010871822603988335,"pitch":-0.1354132071560823,"fov":0.8255572199380429}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.8747935886421594,"pitch":0.06332116843201518},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.09737648179029357,"pitch":-0.1628651181685008,"fov":0.9861802717433158}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6732697274723076,"pitch":0.059379552050177864},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.028385884430448982,"pitch":-0.15043013852215736,"fov":0.8808138615279382}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3009106286341847,"pitch":0.11851149969762353},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.029299593178702565,"pitch":-0.11398918795156376,"fov":0.8946808833969834}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0109649958087017,"pitch":0.11168806480879212},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.3187171392206416,"pitch":-0.11246517885932406,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.363399680304868,"pitch":0.09556534134832262},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.030347805575429376,"pitch":-0.10190225979577328,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5659339467299365,"pitch":0.07367733387604503},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.07336065734368091,"pitch":-0.10471913750889073,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.682214457695074,"pitch":0.055733007239593846},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.5490305267736968,"pitch":-0.1161586171253095,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.088544052433914,"pitch":0.021997350905591517},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.018798773969530558,"pitch":-0.13100731404224852,"fov":0.8765804322216623}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.972720221828144,"pitch":0.02484602798850233},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.7866809267424166,"pitch":-0.12502442508943368,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.779211748305631,"pitch":0.01662307921511541},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.128321184324534,"pitch":-0.11271614932734408,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.743700647847458,"pitch":0.15573368193631154},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.2545614484812191,"pitch":0.30967414693799533},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T07.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.12602740844806704,"pitch":0.31059254447804996},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":0.095320119354243,"pitch":-0.15164911556874827,"fov":0.9941517466918544}}
{"id":9,"title":"\u0641\u0631\u0632\u0627\u0646 \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST13-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5211797072310222,"pitch":0.2617651169144377},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.035989885662818466,"pitch":-0.1417149280186205,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.038120289866697,"pitch":0.17102540219510942},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.05538000428634149,"pitch":-0.13023451868486013,"fov":0.8915680083269678}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.2368196605526354,"pitch":0.10056719733840858},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.47134055347238046,"pitch":-0.11981233066256891,"fov":0.7965865150235124}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3051882691761296,"pitch":0.07250705827962278},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.017858827268598887,"pitch":-0.1402123084028375,"fov":0.8255570163914865}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.6446082085084344,"pitch":0.038226480774913085},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.030013621437335658,"pitch":-0.13354854150117745,"fov":0.90514354383838}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.8756191733659406,"pitch":0.033346548811527654},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.8392222214808207,"pitch":-0.08505691245132674,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.0598087238523046,"pitch":0.024436103204852344},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.13973342562540303,"pitch":-0.12085537012240799,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.384354298181587,"pitch":0.047720665048039734},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.054805971541529885,"pitch":-0.12861414565063356,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5922795109772245,"pitch":0.05819158491889631},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.033306366042280544,"pitch":-0.13970113587868305,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0225754567077097,"pitch":0.07273573131808675},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.05953070751672129,"pitch":-0.17754463868634573,"fov":1.1307767399886275}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.085523296457982,"pitch":0.0825149497598261},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.04060891612184214,"pitch":-0.16062453320579095,"fov":0.9650873001704917}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8476978368239045,"pitch":0.0860122356754669},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.6212749149949666,"pitch":-0.19124230602872316,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7304569349501886,"pitch":0.09102784729003055},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.012872684401745715,"pitch":-0.14836692313708966,"fov":0.8864707562926738}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.259585841743071,"pitch":0.12974028521866998},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.0021592715938716367,"pitch":-0.1544583644545714,"fov":0.9392661824465852}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.333583650262775,"pitch":0.18238755861180067},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0632\u0627\u0646 \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","position":{"yaw":-0.4300575239919624,"pitch":0.24630267573896347},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/farzan-gudarzi\/"},{"id":17,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T08.jpg","title":"\u0641\u0631\u0632\u0627\u0646 \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","position":{"yaw":-0.5577576240224502,"pitch":0.23266145421107787},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":10,"title":"\u0641\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0641\u0647\u06cc\u0645 \u062a\u0627\u0634","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST14-2.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.9143566724153587,"pitch":0.20511696996023332},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.32440574995430893,"pitch":-0.13958666443408063,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.538770805801308,"pitch":0.04335703148985992},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8155790129527087,"pitch":0.05623838833462358},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.03475541382776015,"pitch":-0.1324783181463438,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9735119913969292,"pitch":0.05609301684167001},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.033573521734199474,"pitch":-0.1829961538424012,"fov":1.0072510111654664}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8362040578493826,"pitch":0.06320816603836299},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.013361646354388412,"pitch":-0.16699162652219357,"fov":0.9392906041429944}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6095811188291282,"pitch":0.05441793339069889},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.6005488107169334,"pitch":-0.14855547467867325,"fov":1.2433356199427315}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.4791376951638675,"pitch":0.0635997993103814},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.010484731603060737,"pitch":-0.14183618917927987,"fov":1.043197897061028}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.00345468019594,"pitch":0.10131484844623984},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.0168560489244598,"pitch":-0.15728389628541883,"fov":0.8909916441383652}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.2742431474649933,"pitch":0.08996719348636795},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.4713820360260179,"pitch":-0.12935346733772235,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3534308235204655,"pitch":0.07102507791237755},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.023083828687994412,"pitch":-0.14362553556185098,"fov":0.8379321292688271}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.7438268309790699,"pitch":0.04467089981820038},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.01215295916076009,"pitch":-0.13392430915814657,"fov":0.8826697652343722}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.9899649938476047,"pitch":0.03314711554241967},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.8494127973863836,"pitch":-0.12085647020600909,"fov":0.966114499885227}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.199658551232565,"pitch":0.027130643120639064},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.1381979241291802,"pitch":-0.1278841008154128,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4953098387114157,"pitch":0.18285161386420867},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T09.jpg","title":"\u0641\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0641\u0647\u06cc\u0645 \u062a\u0627\u0634","position":{"yaw":-0.03126621227952597,"pitch":0.27937048907542383},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0634\u06cc\u062f \u0641\u0647\u06cc\u0645 \u062a\u0627\u0634","position":{"yaw":0.07026335015310359,"pitch":0.279263383795751},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/farshid-fahim-tash\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.979870359685032,"pitch":0.17838417205852863},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.01761081489445715,"pitch":-0.11958896786115147,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}],"position":{"yaw":0.17214489616826611,"pitch":-0.05455031418570222,"fov":1.1761294366170283}}
{"id":11,"title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0631\u062d\u0645 \u062f\u0627\u0631","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST15-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.0436857681350116,"pitch":0.1366869577322447},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.1883705076365416,"pitch":0.10476312070143834},"scene":{"id":"13","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.034496388384051,"pitch":0.0389095814783289},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":1.0675319454029335,"pitch":-0.08692727762851504,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.231410976319145,"pitch":0.03300900224382275},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.18760590460351523,"pitch":-0.13914085567064483,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.69074355303602,"pitch":0.05051176498369969},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.12145651668173585,"pitch":-0.13251136329699342,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0340893598887213,"pitch":0.04761868999632313},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.008463865160001305,"pitch":-0.1404262616724683,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8402983533119173,"pitch":0.04906271483899616},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.05277760627323502,"pitch":-0.1705897315873237,"fov":1.0721374917398427}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.719631341322607,"pitch":0.045224990168923895},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.003137385968072337,"pitch":-0.17137041577895928,"fov":0.9961496230126214}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.5064758014183255,"pitch":0.044697753452366484},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.6314185869436448,"pitch":-0.17360750594604468,"fov":1.3290338103366601}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.347850266874641,"pitch":0.04966123929829536},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.02914653508200793,"pitch":-0.13889188343150316,"fov":0.8965179750081158}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.9380407871991299,"pitch":0.0745912212956803},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.0005237219684808281,"pitch":-0.16819620479107655,"fov":0.8890094734493366}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.2987724371095872,"pitch":0.10739099847703315},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.46001667925076895,"pitch":-0.10371875875391368,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.0051726209828509,"pitch":0.18768829407455812},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.035318582275877475,"pitch":-0.14478098912905857,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.840498222641963,"pitch":0.21686391476240807},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.140333065775195,"pitch":0.09053992774284048,"fov":0.905200793648546}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T10.jpg","title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0631\u062d\u0645 \u062f\u0627\u0631","position":{"yaw":-0.20752938206140747,"pitch":0.2824473608324851},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0631\u062d\u0645 \u062f\u0627\u0631","position":{"yaw":-0.10824715981654087,"pitch":0.28164589234301296},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/farshid-fahim-tash\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":-0.04735660235145289,"pitch":-0.10767041210312556,"fov":1.0178722295595695}}
{"id":12,"title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc\u067e\u0648\u0631","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST16-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.8393813295948984,"pitch":0.09655369764244526},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.005771707701539341,"pitch":-0.12516073125260263,"fov":0.891418531188548}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.2104680435224484,"pitch":0.05844676759265255},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.7470095414708808,"pitch":-0.1162917255367244,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4114379130904124,"pitch":0.06074225707861736},"scene":{"id":"16","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.9328457139043023,"pitch":0.06229017023823502},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.09663223616154681,"pitch":-0.13989904668950892,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6096594128800206,"pitch":0.050256162596310716},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.07345741364071756,"pitch":-0.1788735262378811,"fov":1.0149138419869588}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.502228416996367,"pitch":0.04185421381533061},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.021540388663076726,"pitch":-0.1639948090338308,"fov":1.0530769428179096}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.3409515005636834,"pitch":0.03551524589905597},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5884372120070154,"pitch":-0.12476335550641693,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.17908857498435,"pitch":0.04296508398588017},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.050998126124948584,"pitch":-0.15032506236628151,"fov":0.825559561401787}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.4436032333052182,"pitch":0.061019120899391766},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.47240716626028245,"pitch":-0.13355919377014835,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3723633591014828,"pitch":0.08215483519581035},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.04406198897753555,"pitch":-0.11489814049758529,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.2354065796630227,"pitch":0.12610137347513728},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.03476700953524592,"pitch":-0.1157235069985596,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7708210075715005,"pitch":0.2020413838275701},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T11.jpg","title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc\u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-0.8474023433009314,"pitch":0.21426778861889062},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc\u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":-0.7574996538891501,"pitch":0.2313434292123837},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mojtaba-mohammad-alipour\/"},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.6556609432920961,"pitch":0.28870482659981},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.00960459440982575,"pitch":-0.08454653729058315,"fov":1.0272092735886222}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}],"position":{"yaw":0.5616879968372537,"pitch":-0.14629696058890929,"fov":1.1247199368052452}}
{"id":13,"title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062e\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST17-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.461241870125681,"pitch":0.05387445234510224},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.2237114814776433,"pitch":-0.13280369919945656,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3947682822843817,"pitch":0.07244103739478902},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.07629256248250726,"pitch":-0.13687418703369225,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3055335157221926,"pitch":0.09906833905463941},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.04365695774666278,"pitch":-0.11803087110725308,"fov":0.8956630579845201}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.001764820865132,"pitch":0.18382438572895055},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.5450036150930373,"pitch":-0.1343022965445222,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.866821511987279,"pitch":0.08140319211650038},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.04033277829853432,"pitch":-0.1268168917712309,"fov":0.9981132918289021}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.271042456544616,"pitch":0.06215924013029195},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.6780440492490598,"pitch":-0.1479193847893665,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4655883531419764,"pitch":0.06159758385369685},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.1353347297638443,"pitch":-0.1274355331394723,"fov":0.8255221816011062}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.9918168786368886,"pitch":0.05980668087252816},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.07871483573562976,"pitch":-0.15006670031174352,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9520050010422896,"pitch":0.04844467818213971},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":0.0037521677605987236,"pitch":-0.12896311054501197,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.5617036606594628,"pitch":0.05048142807563494},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.019754065814742816,"pitch":-0.16132741522277882,"fov":1.1024604858962046}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.46028296931906,"pitch":0.04668765780709094},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.051437874287122654,"pitch":-0.1537566267201811,"fov":1.0831277766638039}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.2976397182335333,"pitch":0.03329720564763505},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5962007842656787,"pitch":-0.14134161922707555,"fov":1.348770979722259}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.166567112330622,"pitch":0.042134946130200746},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.015540634849728008,"pitch":-0.14294873254119622,"fov":0.879854723396295}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.8518614071918122,"pitch":0.03981268763871171},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.01645051274109477,"pitch":-0.14742457723138713,"fov":0.9530587040589932}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6647762949310962,"pitch":0.19255693884642078},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-0.7623605610183724,"pitch":0.043196897759770536,"fov":1.040822702119722}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T12.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062e\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634","position":{"yaw":-0.08977040739572573,"pitch":0.2807632575926693},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062e\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634","position":{"yaw":0.010343124798621872,"pitch":0.28161757966931233},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-kheyrandish\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":-0.007741784354855952,"pitch":-0.10553312483084554,"fov":1.1477882782491382}}
{"id":14,"title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0628\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST20-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.1106249044087768,"pitch":0.1693182966754172},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.7994248475640902,"pitch":-0.08330735239585252,"fov":1.081847821521704}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.940687143660683,"pitch":0.07278349096227998},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.07895275977234739,"pitch":-0.14504856740209604,"fov":0.8868754795452619}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.2644342831785824,"pitch":0.06077216450099421},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.034406370973147915,"pitch":-0.14073859114239085,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.518775433244137,"pitch":0.03672771832368937},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":0.022239813409148823,"pitch":-0.17536699970076874,"fov":1.0529234431225771}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5761754411921025,"pitch":0.03465416138559618},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.024751531159914464,"pitch":-0.14728015388920213,"fov":1.0002522185253453}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6874506529464615,"pitch":0.03181486303902403},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.6247203743346734,"pitch":-0.17998238995117433,"fov":1.291264836042837}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8182970037392803,"pitch":0.028198117711028203},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.00540753374205849,"pitch":-0.15675385538427733,"fov":0.8803171102365971}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.090132562547197,"pitch":0.030252641658838897},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.008106318814412816,"pitch":-0.1498674237609574,"fov":0.9968294574859217}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.821930339765247,"pitch":0.05130547528638019},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.07991150982559958,"pitch":-0.1199091756638655,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.674149748886176,"pitch":0.06631021683427463},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.5087065523124803,"pitch":-0.09982278503482434,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.501210528287949,"pitch":0.08846024199992186},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.015367382647536232,"pitch":-0.15388502929134873,"fov":0.9104192373286717}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6861977446035183,"pitch":0.13696573258642886},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-0.9457261579739047,"pitch":0.005890485711503857,"fov":1.133158552663609}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T13.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0628\u06cc","position":{"yaw":-0.06875561459528257,"pitch":0.31575687157887344},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0628\u06cc","position":{"yaw":0.06472687293008406,"pitch":0.3103462593813848},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-mosayebi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":0.014603394841776307,"pitch":-0.09729912735658175,"fov":1.002322231467569}}
{"id":15,"title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0628\u06cc ","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST21-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.1153749228347163,"pitch":0.055945610096539866},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-0.057349721192835545,"pitch":-0.15641258037146066,"fov":0.8805228209971011}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4377228940917597,"pitch":0.04440173586342766},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-0.017088042286760086,"pitch":-0.14512481400029387,"fov":0.8223776431209476}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.7503286190139224,"pitch":0.038818513062571114},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.04678159434315532,"pitch":-0.1556052101426424,"fov":1.0377446819746865}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.847872273132219,"pitch":0.034288350843866056},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.9617648311843947,"pitch":0.024542919449581646},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.02236234942666293,"pitch":-0.16404377833535122,"fov":0.9573818298603721}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0277437566040977,"pitch":0.03247435154201561},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-0.006614881820167895,"pitch":-0.14880782515937696,"fov":1.0568737604870067}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7444819687996542,"pitch":0.04389444458417202},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.49263787906333256,"pitch":-0.1376759258574154,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.4478004854754687,"pitch":0.0756629103445654},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.48547699090402574,"pitch":-0.12227727071927674,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.268206806081418,"pitch":0.08563513882385365},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.04701313656723016,"pitch":-0.1466255527908178,"fov":0.8836589415067919}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0001119476450224,"pitch":0.17936805751776852},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":0.6061013890859392,"pitch":0.011131438140353112,"fov":1.0264107763432804}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0628\u06cc","position":{"yaw":-0.6050178722762993,"pitch":0.2662398073114538},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-mosayebi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T13.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0628\u06cc","position":{"yaw":-0.7462805665586068,"pitch":0.23136821615387682},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T14.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.7875219898937722,"pitch":0.2603271521730548},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.9212670149531483,"pitch":0.22925161027258234},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-mehdi-firuzi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.35740214337552,"pitch":0.0866886405906584},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-0.062050327249609794,"pitch":-0.057683040716938194,"fov":1.0521200062201446}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}}],"position":{"yaw":0.04968051561738562,"pitch":-0.10734113387821154,"fov":1.427448757889531}}
{"id":16,"title":"\u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0644\u0647\u06cc","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-ST23-1.jpg","width":3000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.9912586988444865,"pitch":0.016155911244773336},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.629717773292061,"pitch":-0.1401599662665074,"fov":1.2870346468501153}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.8862427963882435,"pitch":0.015529872595472227},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.009458484612792972,"pitch":-0.15897717535675326,"fov":0.9771772020808654}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6419492933984188,"pitch":0.0038732541810784227},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.32722075674051077,"pitch":-0.13419803964481858,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.5521508228895105,"pitch":0.01055970016382446},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.444618874293063,"pitch":0.021140193349026504},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.05185590202272472,"pitch":-0.11848404619897579,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.3014794642783034,"pitch":0.029520559261550616},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.4880961478914845,"pitch":-0.13134663712800254,"fov":0.7685174959122024}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.132314321571915,"pitch":0.03683545957624723},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-0.037136421929384156,"pitch":-0.14249978814213193,"fov":0.8255064790365941}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5130915339690514,"pitch":0.07724327374289075},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.017910125361423113,"pitch":-0.16409600502452193,"fov":0.9419933317308532}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.3209947424163317,"pitch":0.1532930510256154},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.759868671888853,"pitch":-0.12647205844861986,"fov":0.9701858714943233}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6337567248348623,"pitch":0.12054210013263145},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-2.224513722023861,"pitch":0.05288864257460091,"fov":0.864965758462858}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/center.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E02-T15.jpg","title":"\u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":-0.2502802727854281,"pitch":0.30274085241175896},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-icon.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":-0.09152936823143243,"pitch":0.30055468265408436},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mosafa-azizelahi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/bio-icon.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":-0.11679937824621334,"pitch":-0.1112243243731541,"fov":0.9676920734640309}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":1,"hdesktop":"1-1","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

به احترام تیمارگران عشق

یک دیدگاه

  1. با سلام خدمت جناب استاد حیدری گرانقدر و دوست داشتنی و تمامی عزیزان هنرمند
    نمایشگاه واقعا چشم نواز و روح بخشی بود که ایکاش بازدید حضوری و از نزدیک میسر بود. با اینحال این نمایشگاه مجازی نیز مرهمی بود بر روح خسته مان.
    دست مریزاد و خدا قوت
    به امید روزی که بتوان روی ماه استاد را بی هیچ دغدغه زیارت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا