عبدالحق نوری

متولد ۱۳۶۳  در غزنی

       نام آثار

 1. سوره حمد     مرکب     روی کاغذ
 2. همدلی     اکریلیک     روی کنوس
 3. سماع    مرکب     روی کاغذ
 4. ملک سنایی    مرکب     روی کاغذ
 5. شفا        مرکب     روی کاغذ
 6. قمر        اکریلیک     روی کنوس
 7. دوست    اکریلیک     روی کنوس
 8. احسان     مرکب     روی کاغذ
 9. انسان    مرکب     روی کاغذ
 10. کلید        مرکب     روی کاغذ
 11. توحید    مرکب     روی کنوس
 12. آفاق        مرکب     روی کنوس
 13. بسم الله    مرکب     روی کنوس
 14. حمد        مرکب     روی کنوس
 15. راجعون    مرکب     روی کنوس
 16. بسم        مرکب     روی کنوس
 17. فاتحه     مرکب     روی کاغذ
 18. طلوع    مرکب     روی کاغذ
 19. پرواز     مرکب     روی کاغذ
 20. سموات    مرکب     روی کنوس
 21. همکاری     مرکب     روی کاغذ

صلح     مرکب     روی کاغذ

دکمه بازگشت به بالا