رقص قلم، شب سوم (۳) – نمایشگاه بین المللی خوشنویسی

بـه منظـور دسترسـی بـه آثـار قابـل نمایـش در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم، کمیسـیون ملی یونسـکو ایـران امـکان بازدید آثـار را در گالـری مجـازی بـه آدرس www.gallery.irunesco.org فراهـم نمـوده اسـت. هرمنـدان و هردوسـتان از تاریـخ ۱ ام بهمـن ۱۳۹۹ مـی تواننـد آثـار خوشنویسـان راه ابریشـم را در گالـری مجـازی رویـت نمایند. بمنظـور تبـادل تجـارب کشـورها در حـوزه خوشنویسـی از تاریخ یکم الـی ششـم بهمـن مـاه ۱۳۹۹ هـرشـب ازسـاعت ۲۱ ب ـهوقـت ایـران در صفحـه اینسـتاگرام کمیسـیون ملـی یونسـکو – ایـران بـا هرمنـدان و شـخصیتهای کشـورهای شرکـت کننـده در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم گفـت و گوهـای تخصصـی را بـه صـورت آنلایـن برگـزار میشـود.

شب سوم – نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم

{"id":1,"title":"Entrance","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-01-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.5235070523730796,"pitch":-0.021369941698047512,"fov":0.9896212199543939},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4695852213837064,"pitch":0.1541805157138434},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.6226990339371499,"pitch":-0.08125048223504905,"fov":0.8161573997845096}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.475674044263477,"pitch":0.03529962901888162},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5168133450646426,"pitch":0.13263226122398208,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-2.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":2,"title":"Entrance 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5689634903468743,"pitch":0.13994848865804244},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5751814240601947,"pitch":0.1158784902656862,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5624272226250335,"pitch":0.052942704205296565},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.6565647321813248,"pitch":-0.07895822557061827,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.578198758291487,"pitch":0.16837307482621},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.720645394128269,"pitch":-0.407528898741651,"fov":0.9014962803897439}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"Lobby 01","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-03-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.616973163813217,"pitch":0.10889654787058589,"fov":0.9896212199543939},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.496866211578057,"pitch":0.1855532922589056},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.634450843149196,"pitch":-0.0017945051602996642,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5193592084673568,"pitch":-0.011159287258474038},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6037331872551768,"pitch":0.06642447980037147},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.6153067041082174,"pitch":-0.23195203514763207,"fov":0.9738085304693187}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.5982809489857779,"pitch":0.20891010108996078},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.5877886120374072,"pitch":-0.033557245389609136,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"Lobby 02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/lobey-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc7.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.7713498906242044,"pitch":0.3772855764788119},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc8.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.35915175384693043,"pitch":0.3799232152130294},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc10.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.058411800281337634,"pitch":0.37871096173942576},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc2.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.4818534324751518,"pitch":0.3839948177121304},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc5.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.9072430481847853,"pitch":0.3906348377185953},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc4.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.3292619763848617,"pitch":0.4209078429258888},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.794570975202097,"pitch":0.4146051030825788},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc3.jpg","title":"View","position":{"yaw":3.037409979355573,"pitch":0.4076986990919984},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc6.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.583911831992139,"pitch":0.4074863134407565},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc9-1-\u067e\u0648\u0633\u062a\u0631.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.138220456254901,"pitch":0.3968177897644516},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.7095598816212245,"pitch":0.3808125897364718},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/conference-schedule-raqs-e-qalam\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.29149026756464735,"pitch":0.3804918451947348},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raqse-qalam-light-festival-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.12788071919908894,"pitch":0.38077928944581707},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-light-festival-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.5393810795087397,"pitch":0.38479726766568056},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.9739828044649315,"pitch":0.3911996100879982},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.3989021026274244,"pitch":0.4199648188492304},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.8557261721293052,"pitch":0.41678495472944554},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.9609805784360663,"pitch":0.4109437598880312},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.51648772522503,"pitch":0.4043500961900719},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":21,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.074572620666622,"pitch":0.39736780641888103},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/"},{"id":22,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.690739426910806,"pitch":0.028811119648413097},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-0.022558848260576525,"pitch":-0.08685404516924322,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":23,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4309419343144727,"pitch":0.0913222452511313},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.5419577720879651,"pitch":-0.023687466480961206,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.078200343821001,"pitch":0.05276204871205792},"scene":{"id":"15","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.25836398409697736,"pitch":0.21565147247332206},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-2.8845394714089494,"pitch":-0.023687467308572963,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.44742311698255044,"pitch":0.07096034907065274},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-2.8842131277998266,"pitch":-0.009684324326869387,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":6,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.16793031447219953,"pitch":0.17564641616779753},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.9220518034273937,"pitch":0.1322405911783502},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-2.886076532143642,"pitch":-0.01753854725952486,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.8137015955755924,"pitch":0.028374462957094337},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4654090474483157,"pitch":0.02199848345279598,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.26968655562838784,"pitch":0.02378097876393781},"scene":{"id":"15","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-2.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":7,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.008333139943465184,"pitch":0.1777841852986377},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.25462912541178184,"pitch":-0.0170469357878531,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.1181964874110335,"pitch":0.06043863753289891},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-3.105118894720288,"pitch":-0.02960933239563701,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.832616081733576,"pitch":0.03277671584711328},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5053248273215853,"pitch":0.13347365747440065,"fov":1.0140604724382183}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"14","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S14-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.114501480365801,"pitch":0.14300135775408052},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T345-A112-TRa.jpg","title":" Turkey_Ug\u0306ur Nayir","position":{"yaw":0.7056883660819739,"pitch":0.20613347953296213},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T344-A112-TR80100.jpg","title":" Turkey_Ug\u0306ur Nayir","position":{"yaw":0.9745788746365527,"pitch":0.26414228375763926},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T343-A112-TRs.jpg","title":" Turkey_Ug\u0306ur Nayir","position":{"yaw":1.5126568185767457,"pitch":0.31461822996511657},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T342-A112-TRs.jpg","title":" Turkey_Ug\u0306ur Nayir","position":{"yaw":2.003741886925086,"pitch":0.29063633542617495},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":" Turkey_Ug\u0306ur Nayir","position":{"yaw":1.4441597020117056,"pitch":0.31605509998898285},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ugur-nayir\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T341-A111-TRs.jpg","title":" Turkey_nihat cagnici","position":{"yaw":2.33979511108433,"pitch":0.21831713256659135},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T340-A111-TR10080.jpg","title":" Turkey_nihat cagnici","position":{"yaw":-1.0191329072198716,"pitch":0.21078261518839625},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T339-A111-TRs.jpg","title":" Turkey_nihat cagnici","position":{"yaw":-1.5470880803655938,"pitch":0.2763226475735294},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T338-A111-TRs.jpg","title":" Turkey_nihat cagnici","position":{"yaw":-2.046216563615392,"pitch":0.2290304327678676},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":" Turkey_nihat cagnici","position":{"yaw":-1.4716479926904498,"pitch":0.27943058912727103},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":" Turkey_nihat cagnici","position":{"yaw":2.303628504860267,"pitch":0.22608937936083429},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T337-A110-TRa.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-2.3515933845173684,"pitch":0.20019141434754495},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":-1.5677251190382897,"pitch":-0.04789266538132608,"fov":1.4286084837773383}}
{"id":9,"title":"13","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S13-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.07494016094746492,"pitch":0.1422437666055174},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.17140939540583666,"pitch":-0.04632794709797139,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-3.0875795600109335,"pitch":0.1525657633528983},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":2.95572474663654,"pitch":-0.010705866334264513,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T336-A110-TR10070.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":0.9659241295744874,"pitch":0.2248575713677532},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T334-A110-TRA.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":1.9806324338744208,"pitch":0.2547702671254193},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T333-A110-TRA.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":2.3269903826292992,"pitch":0.18900430748686858},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":1.4174222490980384,"pitch":0.2672389448928634},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":""},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T329-A110-TRa.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-2.4115342528116592,"pitch":0.16656486747696242},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T330-A110-TR10070.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-2.067808346437765,"pitch":0.22391770997356097},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T331-A110-TR10070.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-1.3974530422653242,"pitch":0.245274964879183},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T332-A110-TRA.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-0.9300988706301005,"pitch":0.1913430225339443},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":10,"title":"12","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S12-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.11522809439882309,"pitch":0.14408633532028148},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.16636159582984256,"pitch":0.00015880135652324157,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.820930010150958,"pitch":0.1324632524080709},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":0.16493361683015273,"pitch":-0.02400709110999344,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T328-A110-TRa.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-2.4036317147232946,"pitch":0.17715862838443996},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T327-A110-TR10070.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-2.058114977288348,"pitch":0.2240408860269376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T325-A110-TR10070.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-0.8427676157954025,"pitch":0.19360868017989752},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T326-A110-TR10070.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":-1.375659248952049,"pitch":0.26395461677772936},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T324-A110-TRa.jpg","title":"Turkey_Mervenur kayhan hassan","position":{"yaw":2.2723186316169732,"pitch":0.19261032496213026},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T323-A109-TR10040.jpg","title":"Turkey_Hu\u0308seyin K","position":{"yaw":1.8247214738311284,"pitch":0.24094814174238977},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T322-A108-SY70-80.jpg","title":"Syria_Heisam Salmo","position":{"yaw":1.20279218756529,"pitch":0.23872285926987757},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T321-A108-SY7080.jpg","title":"Syria_Heisam Salmo","position":{"yaw":0.814568567815039,"pitch":0.1851745155779323},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Syria_Heisam Salmo","position":{"yaw":0.8533793269960093,"pitch":0.19652457881704422},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/heisam-salmo\/"}]}
{"id":11,"title":"11","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S11-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.09835251530331135,"pitch":0.15284739441203676},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":3.0023874776655664,"pitch":-0.06206126751537866,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.812688366894072,"pitch":0.1471918299066246},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":3.0630138156223765,"pitch":-0.01075906390066983,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T317-A107-SYa.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-0.8119377557520604,"pitch":0.19467689735338745},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T318-A107-SYS.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-1.1940737445871026,"pitch":0.2548056014684956},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T319-A107-SY5035.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-1.7629571786200238,"pitch":0.26253089264842266},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T320-A107-SY5040.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-2.192806625663396,"pitch":0.22337435269970207},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T316-A107-SYA.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":2.091351907086109,"pitch":0.22362675896425266},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T315-A107-SY6040.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":1.6526419354547404,"pitch":0.24763569592513157},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T314.2-A107-SYa.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":0.8830145243598828,"pitch":0.1845886629686575},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":0.9397617077794216,"pitch":0.1963131327511345},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/%d9%82%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%85\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":1.7439373348214087,"pitch":0.24564704171760354},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/%d9%82%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%85\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-1.849843224213238,"pitch":0.2553010199753434},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/%d9%82%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%85\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T314-A106-SYa.jpg","title":"Syria_Abdol Razzaq Mohammad","position":{"yaw":1.2066941408546548,"pitch":0.22557680584906237},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"link","title":"Syria_Abdol Razzaq Mohammad","position":{"yaw":1.2874312990805503,"pitch":0.23583844242020824},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/abdol-razzaq-mohammad\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":12,"title":"10","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.9037423670140026,"pitch":0.16749879037560866},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":3.0997047472539396,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.06282681637493859,"pitch":0.1464086504403852},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":3.0933807451748354,"pitch":-0.017557097713778447,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-1.942006609363407,"pitch":0.2522430037904986},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/%d9%82%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d9%85\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T313.1-A107-SY5530.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-1.8497857448058426,"pitch":0.2514993261209568},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T313.2-A107-SY6040.jpg","title":"Syria_Raim Ghabtan","position":{"yaw":-2.232092156023489,"pitch":0.2102906954340238},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T313-A106-SY10070.jpg","title":"Syria_Abdol Razzaq Mohammad","position":{"yaw":-1.21440710728948,"pitch":0.23900259866973173},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T312-A106-SYA.jpg","title":"Syria_Abdol Razzaq Mohammad","position":{"yaw":-0.7609736641288123,"pitch":0.17581399839395395},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Syria_Abdol Razzaq Mohammad","position":{"yaw":-0.8207943738478232,"pitch":0.18562107558298635},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/abdol-razzaq-mohammad\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T311-A105-SYa.jpg","title":"Syria_Ahmad Obaid Abou Nayef","position":{"yaw":2.2300594887504985,"pitch":0.19053800473156812},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Syria_Ahmad Obaid Abou Nayef","position":{"yaw":2.2954812552902535,"pitch":0.1799183917373952},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T310-A104-RU10030.jpg","title":"Russia_Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":1.798537491557255,"pitch":0.24073774142903837},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T309-A104-RU10030.jpg","title":"Russia_Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":1.085243178753533,"pitch":0.22410679862291438},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T308-A104-RUs.jpg","title":"Russia_Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":0.7143131241399754,"pitch":0.17372867326584895},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"link","title":"Russia_Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":1.1772918619469692,"pitch":0.2339711951831287},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/gulnaz-ismagilova\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":13,"title":"09","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.08206579825875693,"pitch":0.1450515299208437},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-0.03088875434293925,"pitch":0.0012976806620361714,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.929995059410574,"pitch":0.15060476022110159},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":3.0211649295523113,"pitch":0.017893887324540003,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T307-A104-RUs.jpg","title":"Russia_Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":-2.3047382326765824,"pitch":0.19188012721373937},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T306-A104-RUa.jpg","title":"Russia_Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":-1.9260064077987202,"pitch":0.24999401688771883},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Russia_Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":-2.0068812285550166,"pitch":0.24088868771540461},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/gulnaz-ismagilova\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T305-A103-RUs.jpg","title":"Russia_Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":-1.3711688402469981,"pitch":0.25640401804347945},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T304-A103-RU10060.jpg","title":"Russia_Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":-0.8414889808429109,"pitch":0.19356321111678554},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Russia_Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":-0.9132967385561326,"pitch":0.20029465960120874},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/arthur-pisarenko-valerevich\/"},{"id":9,"type":"link","title":"Russia_Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":2.2716044189425144,"pitch":0.19633442268205137},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/arthur-pisarenko-valerevich\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T303-A103-RUs.jpg","title":"Russia_Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":2.2043119554650996,"pitch":0.20084354921502445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T300-A102-RUa.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":0.8634513725470043,"pitch":0.19368630101618933},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T301-A102-RU10070.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":1.2775737392810171,"pitch":0.2357714407942204},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T302-A102-RUa.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":1.8319297029719284,"pitch":0.24235022797626726},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"link","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":1.3837662946276463,"pitch":0.23820172401054052},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amir-belialov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":14,"title":"Scene 7","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.078408497796695,"pitch":0.1369690048424701},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":3.0892253762307886,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.020303707729299347,"pitch":0.16342283356215148},"scene":{"id":"21","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T296-A102-RUA.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":2.2395786891747234,"pitch":0.22692533378069157},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T297-A102-RUa.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":1.8059608178809583,"pitch":0.27672372443519677},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T294-A102-RUA.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":1.2741246214496265,"pitch":0.2758193968131728},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T295-A102-RUa.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":0.8628046650426278,"pitch":0.21950453283879767},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":1.2140410057704791,"pitch":0.26479107032871596},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amir-belialov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T298-A102-RUs.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":-1.1520023348672517,"pitch":0.2503263806300673},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T299-A102-RUs.jpg","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":-0.8231883584147166,"pitch":0.19568794954063762},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Russia_Amir Belialov","position":{"yaw":-1.0891029322635823,"pitch":0.246151811559141},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amir-belialov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T293-A101-OM10080.jpg","title":"Oman_Hashem Alhashemi","position":{"yaw":-1.7235221012635922,"pitch":0.27549234264329847},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T292-A100-OM10060.jpg","title":"Oman_Mohammad Rashid","position":{"yaw":-2.304538484461416,"pitch":0.2165967872236223},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Oman_Mohammad Rashid","position":{"yaw":-2.2620799538600114,"pitch":0.2210070395093915},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammad-rashid\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":15,"title":"Scene 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":0.08080185584545241,"pitch":-0.11699510284146974,"fov":1.4284196383107837},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.051489630789225416,"pitch":0.3776090347932364},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-3.1312151174861835,"pitch":-0.047123887115407825,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.020525033693426,"pitch":0.05568286543563161},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.49123278818309934,"pitch":-0.1052576363597506,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T248-A093-AEs.jpg","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-2.332295499896304,"pitch":0.21103049313757438},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T249-A093-AEs.jpg","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-1.9558078978477127,"pitch":0.27049408109483863},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T250-A093-AEa.jpg","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-1.4520846154681344,"pitch":0.28685302096641685},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T251-A093-AEa.jpg","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-1.0511934842097173,"pitch":0.24636659254023208},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T252-A093-AE10060.jpg","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":2.2784886104330164,"pitch":0.20913132790351163},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T253-A093-AEa.jpg","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":1.7898730497529867,"pitch":0.2798846265649555},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T254-A093-AEa.jpg","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":1.3645900494428922,"pitch":0.28018812929763826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T255-A094-KW10070.jpg","title":"Kuwait- Farid al-Ali","position":{"yaw":0.8391319001226325,"pitch":0.22299758143297765},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"Kuwait- Farid al-Ali","position":{"yaw":0.8845683679190977,"pitch":0.23023117684489414},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/farid-al-ali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":1.2904211300141384,"pitch":0.2797513499041404},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/narjes-noureddine\/"},{"id":13,"type":"link","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":1.7288840322678602,"pitch":0.2744787185535351},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/narjes-noureddine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":2.2377471625491827,"pitch":0.2178029883921333},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/narjes-noureddine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-2.295275902939782,"pitch":0.223043998342499},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/narjes-noureddine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-1.8870313128196017,"pitch":0.2680554494212224},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/narjes-noureddine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-1.3936438504393642,"pitch":0.2807970381474405},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/narjes-noureddine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"Azerbaijan-Narjes Noureddine","position":{"yaw":-0.9983672276746969,"pitch":0.23617639740865215},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/narjes-noureddine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png"}}]}
{"id":16,"title":"Scene 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.131226628454705,"pitch":0.14187761137912958},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T259-A094-KWs.jpg","title":"Kuwait_Farid Abd Rahim","position":{"yaw":2.1918259819819763,"pitch":0.23785158985623944},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T258-A094-KW.jpg","title":"Kuwait_Farid Abd Rahim","position":{"yaw":1.7912731137733484,"pitch":0.28463984823524946},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T257-A094-KW50100.jpg","title":"Kuwait_Farid Abd Rahim","position":{"yaw":1.2242748254637483,"pitch":0.2766858460012571},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T256-A094-KWa.jpg","title":"Kuwait_Farid Abd Rahim","position":{"yaw":0.8885243336552762,"pitch":0.2313519912921187},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T260-A094-KW7080.jpg","title":"Kuwait_Farid Abd Rahim","position":{"yaw":-0.9558393256442663,"pitch":0.2174311512481264},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T262-A095-LBa.jpg","title":"Lebanon_Amine Hussein El Mouazzen","position":{"yaw":-1.8282366251144602,"pitch":0.2503155023281245},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T261-A095-LBa.jpg","title":"Lebanon_Amine Hussein El Mouazzen","position":{"yaw":-1.37948691109416,"pitch":0.25304028156520353},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T263-A095-LBs.jpg","title":"Lebanon_Amine Hussein El Mouazzen","position":{"yaw":-2.253231615218759,"pitch":0.20918159015782933},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Lebanon_Amine Hussein El Mouazzen","position":{"yaw":-1.9213699320101902,"pitch":0.24526804167221172},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amin-hussein-el-mouazzen-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Kuwait_Farid Abd Rahim","position":{"yaw":-1.0262612762097767,"pitch":0.2338940688147204},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/farid-al-ali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Kuwait_Farid Abd Rahim","position":{"yaw":1.325667257433473,"pitch":0.27553595887602356},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/farid-al-ali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"scene ","position":{"yaw":-3.1202407808114963,"pitch":0.17447430758288363},"scene":{"id":"17","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":17,"title":"scene 03","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.131226628454705,"pitch":0.1303809572256398},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.1310533369182263,"pitch":0.13125544636388042},"scene":{"id":"18","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T268-A095-LBa.jpg","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":-0.9387144398474341,"pitch":0.23043326784237728},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"link","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":-1.8285342449141186,"pitch":0.2819626434276401},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amin-hussein-el-mouazzen-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T269-A095-LBa.jpg","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":-1.282239606521344,"pitch":0.27424012366943984},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T270-A095-LB10070.jpg","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":-1.7470089183662019,"pitch":0.2815583532123789},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T271-A096-OM70100.jpg","title":"","position":{"yaw":-2.3365358419256843,"pitch":0.20513673462601645},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T267-A095-LB90100.jpg","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":2.2673151178654454,"pitch":0.2585371688368632},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T266-A095-LBa.jpg","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":1.7911066338806956,"pitch":0.3241836497348327},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T265-A095-LB7080.jpg","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":1.2626498858515856,"pitch":0.3252276188519154},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T264-A095-LB10050.jpg","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":0.7964356772513899,"pitch":0.24786939262474306},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"Lebanon_Amin Hussein El- Mouazzen","position":{"yaw":1.3371817248881364,"pitch":0.32880729675770226},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amin-hussein-el-mouazzen-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"amin hussein al muazzen","position":{"yaw":-0.8933465132408784,"pitch":0.22101386922531496},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amin-hussein-el-mouazzen-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":18,"title":"scene 04","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T272-A096-OM10070.jpg","title":"oman)arwa alrawahi)","position":{"yaw":-2.192119582635927,"pitch":0.19004488151440668},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T273-1-A097-OM5030.jpg","title":"oman) Badr Bin-Hassan Alajmi)","position":{"yaw":-1.7321155863031272,"pitch":0.2514406870612742},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"oman) Badr Bin-Hassan Alajmi)","position":{"yaw":-1.6361810281214133,"pitch":0.2693847016611546},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/badr-aqa-ajmi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T273-2_A097-OM5040.jpg","title":"oman) Badr Bin-Hassan Alajmi)","position":{"yaw":-1.3120235437068075,"pitch":0.25571239661682377},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T274-1-A097-OM5040.jpg","title":"oman) Badr Bin-Hassan Alajmi)","position":{"yaw":-0.9478617080150844,"pitch":0.21613638977748728},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T276-A097-OMa.jpg","title":"oman) Badr Bin-Hassan Alajmi)","position":{"yaw":1.0094041178276711,"pitch":0.2246239653306592},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"oman) Badr Bin-Hassan Alajmi)","position":{"yaw":0.9387227738529056,"pitch":0.21416548755770748},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/badr-aqa-ajmi\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T275-2-A097-OM5040.jpg","title":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/badr-aqa-ajmi\/","position":{"yaw":1.3728147076584314,"pitch":0.2678696839159045},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T275-1-A097-OM5040.jpg","title":"Badr Bin-Hassan Alajmi","position":{"yaw":1.767695836356732,"pitch":0.2729762573352552},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":""}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T274-2-A097-OM5035.jpg","title":"Badr Bin-Hassan Alajmi","position":{"yaw":2.1234978747508357,"pitch":0.2398650056757159},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"Badr Bin-Hassan Alajmi","position":{"yaw":2.046742008205632,"pitch":0.2529551652095847},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/badr-aqa-ajmi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.038561144263056235,"pitch":0.1540369715163692},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.024297981410717,"pitch":0.13839884343240527},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.3603629419441936}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":19,"title":"scene 05","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T279-A098-OMs.jpg","title":"oman)Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":-2.317453282265369,"pitch":0.2152905244102037},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"oman)Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":-2.2687326312363343,"pitch":0.221299624795817},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/sami-zain-said-al-ghawi-bait-mubarak\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T278-1-A097-OM4040.jpg","title":"oman)Badr Bin-Hassan Alajmi) ","position":{"yaw":-1.9118029039720916,"pitch":0.26957392317357076},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"link","title":"Badr Bin-Hassan Alajmi","position":{"yaw":-1.8471715560244633,"pitch":0.2753703463905346},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/badr-aqa-ajmi\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T278-2-A097-OM5040.jpg","title":" oman)Badr Bin-Hassan Alajmi )","position":{"yaw":-1.4223365509629442,"pitch":0.2724018206247365},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T277-A097-OMa.jpg","title":" oman)Badr Bin-Hassan Alajmi )","position":{"yaw":-0.9718238284123508,"pitch":0.2193073530312919},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T283-A098-OM7095.jpg","title":"oman)Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":0.8983606114446925,"pitch":0.22519556266898633},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"oman)Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":0.8534121556194432,"pitch":0.21133691404185484},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/sami-zain-said-al-ghawi-bait-mubarak\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T282-A098-OM6580.jpg","title":"oman)Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":1.339822456460352,"pitch":0.27536094972298386},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T281-A098-OMS.jpg","title":"oman)Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":1.8498406379827337,"pitch":0.2643196644171404},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T280-A098-OMs.jpg","title":"oman)Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":2.267552315155566,"pitch":0.2099486603463241},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.010152352472207582,"pitch":0.13063026295578872},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.9864173295692584,"pitch":0.16371589916534823},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":20,"title":"Scene 06","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T291-A099-OM10070.jpg","title":"oman) Soltan Al Rashedi) ","position":{"yaw":0.7418694700128938,"pitch":0.18047396346643296},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"oman) Soltan Al Rashedi) ","position":{"yaw":1.1448968948491167,"pitch":0.2345933217856846},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/soltan-rashedi-%e2%80%8e\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T290-A099-OM10070.jpg","title":"oman) Soltan Al Rashedi) ","position":{"yaw":1.2346075017044225,"pitch":0.24714553384964688},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T289-A099-OM10070.jpg","title":"oman) Soltan Al Rashedi) ","position":{"yaw":1.9594418589003313,"pitch":0.2362974276984069},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T288-A098-OMs.jpg","title":"oman )Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":2.3834965375483375,"pitch":0.17994216959472453},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"oman )Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":2.340953133775602,"pitch":0.1902133294582562},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/sami-zain-said-al-ghawi-bait-mubarak\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T284-A098-OM6575.jpg","title":"oman )Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":-2.3023684234478594,"pitch":0.19255573266324433},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T285-A098-OMo.jpg","title":"oman )Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":-1.9026378423321333,"pitch":0.23963654983895566},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T286-A098-OM7080.jpg","title":"oman )Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":-1.2536729035935554,"pitch":0.2603605732365182},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"oman )Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":-1.7652208654897077,"pitch":0.2589728513970897},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/sami-zain-said-al-ghawi-bait-mubarak\/"},{"id":11,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.010152352472207582,"pitch":0.13462011065230328},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0110179409602456,"pitch":0.16519348241091336},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T287-A098-OMs.jpg","title":"oman )Sami Al Ghawi)","position":{"yaw":-0.853367893033548,"pitch":0.20287920729561293},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":21,"title":"Scene 8","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D03-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T300-A102-RUa.jpg","title":"Russia-Amir Belialov","position":{"yaw":0.8852253748826477,"pitch":0.2045387937067229},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"Russia-Amir Belialov","position":{"yaw":0.9284901735321114,"pitch":0.21816077055260763},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/discord.com\/channels\/801052087525572618\/801052087965581374\/802221699281584128","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T301-A102-RU10070.jpg","title":"Russia-Amir Belialov","position":{"yaw":1.3159693724040693,"pitch":0.2710273801608132},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T302-A102-RUa.jpg","title":"Russia-Amir Belialov","position":{"yaw":1.8745834536942452,"pitch":0.2638512537895288},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"40"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T303-A103-RUs.jpg","title":"Russia-Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":2.2092132604883012,"pitch":0.22173798187965232},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Russia-Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":2.2639889349389373,"pitch":0.2122663931903368},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/arthur-pisarenko-valerevich\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T307-A104-RUs.jpg","title":"Russia-Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":-2.3003770027305475,"pitch":0.20774179305351304},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"Russia-Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":-2.338429035197885,"pitch":0.20785525377890934},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/gulnaz-ismagilova\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T306-A104-RUa.jpg","title":"Russia-Gulnaz Ismagilova","position":{"yaw":-1.9151696141594972,"pitch":0.2773558232841502},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T305-A103-RUs.jpg","title":"Russia-Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":-1.355187673293468,"pitch":0.2749922985025197},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T304-A103-RU10060.jpg","title":"Russia-Arthur Pisarenko Valerevich","position":{"yaw":-0.8316322695243645,"pitch":0.21054227628471622},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.04675205534484839,"pitch":0.18049840983337084},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":2.963794026354151,"pitch":0.1682815672958995},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان

کشورهای شرکت کننده در شب اول نمایشگاه بین المللی خوشنویسی رقص‌قلم

 • 🇸🇾 سوریه (۱۴ اثر)
 • 🇦🇪 امارات(۷ اثر)
 • 🇹🇷 ترکیه(۲۳ اثر)
 • 🇷🇺 روسیه(۱۷ اثر)
 • 🇴🇲 عمان(۲۳ اثر)
 • 🇰🇼 کویت(۶ اثر)
 • 🇱🇧لبنان(۱۰ اثر)

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین‌المللی خوشنویسی رقص قلم

 • شب اول (۱ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇦🇿 آذربایجان، 🇫🇷 فرانسه، 🇰🇿 قزاقستان، 🇪🇸 اسپانیا، 🇹🇯 تاجیکستان، 🇺🇿 ازبکستان، 🇵🇱 لهستان، 🇮🇷 ایران
 • شب دوم (۲ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇰🇷 کره جنوبی، 🇯🇵 ژاپن، 🇨🇳 چین، 🇮🇳 هند، 🇸🇬 سنگاپور، 🇲🇳 مغولستان
 • شب سوم (۳ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇸🇾 سوریه، 🇦🇪 امارات، 🇹🇷 ترکیه، 🇷🇺 روسیه، 🇴🇲 عمان، 🇰🇼 کویت، 🇱🇧لبنان
 • شب چهارم (۴ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇯🇴 اردن، 🇲🇦 مراکش، 🇩🇿 الجزایر، 🇪🇬 مصر، 🇹🇳 تونس
 • شب پنجم (۵ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇵🇰 پاکستان، 🇦🇫 افغانستان، 🇮🇶 عراق
 • شب ششم (۶ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇷🇸 صربستان، 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین، 🇮🇷 شب شهر مشهد

فهرست مطالب

برنامه زمانبندی کنفرانس‌های بین‌المللی رقص قلم

 1. دوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۱:۰۰ – افتتاحیه
  ۱۴:۰۰ – نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم

 2. سوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
  ۱۴:۰۰ – تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی

 3. چهارم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
  ۱۴:۰۰ – جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها (موسیقی، هنرهای تزئینی، … )

لطفا برای اطلاع بیشتر از برنامه کنفرانس‌های بین‌المملی رقص‌قلم به صفحه کنفرانس‌ رقص‌قلم مراجعه بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا