رقص قلم، شب پنجم (۵) – نمایشگاه بین المللی خوشنویسی

بـه منظـور دسترسـی بـه آثـار قابـل نمایـش در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم، کمیسـیون ملی یونسـکو ایـران امـکان بازدید آثـار را در گالـری مجـازی بـه آدرس www.gallery.irunesco.org فراهـم نمـوده اسـت. هرمنـدان و هردوسـتان از تاریـخ ۱ ام بهمـن ۱۳۹۹ مـی تواننـد آثـار خوشنویسـان راه ابریشـم را در گالـری مجـازی رویـت نمایند. بمنظـور تبـادل تجـارب کشـورها در حـوزه خوشنویسـی از تاریخ یکم الـی ششـم بهمـن مـاه ۱۳۹۹ هـرشـب ازسـاعت ۲۱ ب ـهوقـت ایـران در صفحـه اینسـتاگرام کمیسـیون ملـی یونسـکو – ایـران بـا هرمنـدان و شـخصیتهای کشـورهای شرکـت کننـده در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم گفـت و گوهـای تخصصـی را بـه صـورت آنلایـن برگـزار میشـود.

شب پنجم – نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم

{"id":1,"title":"Raqse Qalam - Day 5 - Entrance","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-01-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.494034138509675,"pitch":-0.0030195208370908944,"fov":0.8465375125155574},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4833402481629516,"pitch":0.10853953514444825},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5430652744965574,"pitch":-0.056994697324507015,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.484526678751048,"pitch":0.049527649562097764},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5283192188593082,"pitch":0.0805033086614344,"fov":0.8228864468101672}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-4.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":2,"title":"Raqse Qalam - Day 5 - Entrance 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5777888464691863,"pitch":0.06559387186933918},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5759914340899392,"pitch":0.13226624355708871},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.546229266072686,"pitch":0.06760232491327756,"fov":0.8503017719326487}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.5660979098932781,"pitch":0.19191440971488305},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.624259493581583,"pitch":-0.014077703129995456,"fov":1.4253440186468906}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"Raqse Qalam - Lobby - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-03-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.5425938061266464,"pitch":0.18266947919884302,"fov":0.7853981633974483},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.518077306986168,"pitch":0.19818418967925844},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.6223648883886543,"pitch":0.05941985781096726,"fov":0.9933260658437466}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5220755932161047,"pitch":0.02683153780184},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.03393372998614552,"pitch":-0.04908738754710029,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6003594333594897,"pitch":0.0975456119088971},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.6403796043993708,"pitch":0.0030997768314247054,"fov":1.3886503043181442}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"Raqse Qalam - Lobby - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/lobey-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4416100726510956,"pitch":0.1671272602737055},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-1.5848414416972982,"pitch":-0.029603189540207353,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6699734298550624,"pitch":0.08816149071457069},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.09355593689303632,"pitch":-0.07461282126896052,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4478702880649799,"pitch":0.06314116008775272},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.6414563862127665,"pitch":-0.01595074754418846,"fov":1.4084532121160052}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc7.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.7821963184168901,"pitch":0.38748253711817426},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc8.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.3658834508345983,"pitch":0.3893520487183615},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc10.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.05407885140712132,"pitch":0.38938145249325373},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc2.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.47139029314494785,"pitch":0.3957758904972941},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"21"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc5.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.9001536634847493,"pitch":0.40107901941491875},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.7827653675796924,"pitch":0.4245214905742323},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc4.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.321408730054582,"pitch":0.4176050115827792},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"40"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc3.jpg","title":"View","position":{"yaw":3.044826421603802,"pitch":0.42038694362239326},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc6.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.590330908387247,"pitch":0.41656228354171176},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc9-1-\u067e\u0648\u0633\u062a\u0631.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.1477255941485174,"pitch":0.4080594474888031},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.7215503512332706,"pitch":0.386456283896079},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/conference-schedule-raqs-e-qalam\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.3028709120773154,"pitch":0.3867733341898898},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raqse-qalam-light-festival-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.11407716762514575,"pitch":0.3883076314978027},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-light-festival-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.5320665237247404,"pitch":0.394471284195431},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":21,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.9618966517213359,"pitch":0.3997211534429823},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":22,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.389937113318153,"pitch":0.42273935127834505},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":23,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.848035333573801,"pitch":0.42437772210431923},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":24,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.9834004591119285,"pitch":0.4183093687816992},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":25,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.5281972495674125,"pitch":0.4113662258694575},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":26,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.086150298246932,"pitch":0.40293484727752826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.8036161096173124,"pitch":0.04543827719433757},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4965779906626135,"pitch":0.054552579587841876,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.00550537768375392,"pitch":0.15785960392252107},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.17784120566941652,"pitch":-0.08639379854819929,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.1373264795251572,"pitch":0.0528209374874109},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-3.0897049681669735,"pitch":-0.003926990858939661,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-4.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":6,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.2458321415204452,"pitch":0.1049149756637},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-3.0533835807266705,"pitch":-0.0628318562796828,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.8704213423136693,"pitch":0.12169136584403617},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-2.864858337349135,"pitch":-0.04319689714245456,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.809159728402239,"pitch":0.009025695563382286},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4971028248060794,"pitch":0.01767145871419551,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-4.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":7,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.36760024902247324,"pitch":0.14544111147646355},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-2.8596695474073144,"pitch":-0.013744467892852441,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.5018158781299284,"pitch":0.07362308309565968},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-2.7791604620131665,"pitch":0.01500963710501324,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.05889968510256,"pitch":-0.016291820277873015},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"Scene 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0545428666299763,"pitch":0.09558242548721196},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.36094315463931537,"pitch":0.0048431295817294995,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T464-A137-AF.jpg","title":"Afghanistan_Abdul Hakim Karimzada","position":{"yaw":-2.360508338565232,"pitch":0.3110025888517338},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"link","title":"Afghanistan_Abdul Hakim Karimzada","position":{"yaw":-2.322433291645222,"pitch":0.3222687017938135},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T465-A138-AF.jpg","title":"Afghanistan_Abdul Jalil Tawana","position":{"yaw":-1.9562002474783249,"pitch":0.4044816790436716},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Afghanistan_Abdul Jalil Tawana","position":{"yaw":-1.894399216451978,"pitch":0.4146364060287251},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T466-A139-AF.jpg","title":"Afghanistan_Ahmadzia Haqshanas","position":{"yaw":-1.3621384006215447,"pitch":0.4217403588807862},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Afghanistan_Ahmadzia Haqshanas","position":{"yaw":-1.3020133894267527,"pitch":0.4145543039011006},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T467-A140-AF.jpg","title":"Afghanistan_Akbar Daftari","position":{"yaw":-0.9597873768114304,"pitch":0.3556389864511438},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"Afghanistan_Akbar Daftari","position":{"yaw":-0.9115746581915172,"pitch":0.3384253150951544},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T468-A141-AF.jpg","title":"Afghanistan_Ali Faqiri","position":{"yaw":2.3435066462533456,"pitch":0.3264472872266939},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Afghanistan_Ali Faqiri","position":{"yaw":2.3050969145355715,"pitch":0.341242634353657},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T469-A142-AF.jpg","title":"Afghanistan_Anwar Sajadi","position":{"yaw":1.8069642141530267,"pitch":0.4321126265480846},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Afghanistan_Anwar Sajadi","position":{"yaw":1.7355623937024927,"pitch":0.43435676314157057},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T470-A143-AF.jpg","title":"Afghanistan_Aref Ghulami","position":{"yaw":1.0985616514873442,"pitch":0.40466373906607345},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":15,"type":"link","title":"Afghanistan_Aref Ghulami","position":{"yaw":0.7551819527356525,"pitch":0.32424600074369714},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T471-A143-AF.jpg","title":"Afghanistan_Aref Ghulami","position":{"yaw":0.7184954903753713,"pitch":0.30533142768405597},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":17,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.053693823127538565,"pitch":0.1587221777305814},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":0.02954474774430338,"pitch":-0.10205175066204575,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"Scene 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T472-A144-AF.jpg","title":"Afghanistan_Faramarz Sarwari","position":{"yaw":-2.453547871557406,"pitch":0.3081239125215003},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"link","title":"Afghanistan_Faramarz Sarwari","position":{"yaw":-2.422375333075216,"pitch":0.3189874302306084},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T473-A145-AF.jpg","title":"Afghanistan_Fawad Haqiqat","position":{"yaw":-2.0308688194975364,"pitch":0.42302602314641113},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"link","title":"Afghanistan_Fawad Haqiqat","position":{"yaw":-2.0812328252272945,"pitch":0.4125401965838815},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T474-A145-AF.jpg","title":"Afghanistan_Fawad Haqiqat","position":{"yaw":-1.4084377011404854,"pitch":0.454194716363439},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"Afghanistan_Fawad Haqiqat","position":{"yaw":-1.3425532565178653,"pitch":0.4474769692828957},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T475-A146-AF-.jpg","title":"Afghanistan_Halim Jalil","position":{"yaw":-0.8401351905636201,"pitch":0.3475094879314842},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Afghanistan_Halim Jalil","position":{"yaw":-0.8039732341926644,"pitch":0.3381390379272524},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T476-A147-AF-.jpg","title":"Afghanistan_Mir Wali Ahmad Sabri","position":{"yaw":2.3305488237328946,"pitch":0.3149132465859772},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Afghanistan_Mir Wali Ahmad Sabri","position":{"yaw":2.294601875799758,"pitch":0.32433276029284386},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T477-A148-AF.jpg","title":"Afghanistan_Musa Zakizada","position":{"yaw":1.9196635359246113,"pitch":0.4069517574950794},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Afghanistan_Musa Zakizada","position":{"yaw":1.1988236915268846,"pitch":0.4072861714097513},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T478-A148-AF.jpg","title":"Afghanistan_Musa Zakizada","position":{"yaw":1.256462017637002,"pitch":0.4149789911107966},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T479-A149-AF.jpg","title":"Afghanistan_Najibullah Anwari","position":{"yaw":0.8333885397715015,"pitch":0.3319301017354981},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":15,"type":"link","title":"Afghanistan_Najibullah Anwari","position":{"yaw":0.7959430287712266,"pitch":0.3231450605090629},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":16,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.0028068012291821987,"pitch":0.18074677005318485},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":3.0211546591124687,"pitch":-0.06144506003965411,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.992168544547896,"pitch":0.1685930391341266},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":10,"title":"Scene 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.019223221714147698,"pitch":0.160466622404563},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.22490946876565232,"pitch":-0.017843110711943666,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0311310414796884,"pitch":0.14482099901555046},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.3907118590642076}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T480-A150-AF.jpg","title":"Afghanistan_Habib Allah Mozafari","position":{"yaw":-2.430817769415592,"pitch":0.32364517193307485},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"link","title":"Afghanistan_Habib Allah Mozafari","position":{"yaw":-2.396935179270484,"pitch":0.3310086706308297},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T481-A150-AF.jpg","title":"Afghanistan_Habib Allah Mozafari","position":{"yaw":-1.968137267180321,"pitch":0.43914905162508866},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T482-A151-AF.jpg","title":"Afghanistan_Mohammad Mahdi Mirzae","position":{"yaw":-1.2751531991984262,"pitch":0.4450109242267981},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T483-A151-AF.jpg","title":"Afghanistan_Mohammad Mahdi Mirzae","position":{"yaw":-0.7962541132279206,"pitch":0.33985255896898714},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Afghanistan_Mohammad Mahdi Mirzae","position":{"yaw":-1.2150300619361794,"pitch":0.43620952304074656},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T484-A152-AF.jpg","title":"Afghanistan_Seyed Jamal Mousavi","position":{"yaw":2.336890384476538,"pitch":0.3116782621006067},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Afghanistan_Seyed Jamal Mousavi","position":{"yaw":2.304924428412166,"pitch":0.31742084353668965},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T485-A153-AF.jpg","title":"Afghanistan_Shakila Alami","position":{"yaw":1.8835878258022873,"pitch":0.4077270670117876},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T486-A153-AF.jpg","title":"Afghanistan_Shakila Alami","position":{"yaw":1.2434226511788502,"pitch":0.41098303101677125},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Afghanistan_Shakila Alami","position":{"yaw":1.188546759857564,"pitch":0.40210490973669977},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T487-A154-AF.jpg","title":"Afghanistan_Abdollah Halimi","position":{"yaw":0.787635599576463,"pitch":0.3166336289220286},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":15,"type":"link","title":"Afghanistan_Abdollah Halimi","position":{"yaw":0.7531197243226266,"pitch":0.30760523413128027},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":11,"title":"Scene 4","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T488-A154-AF.jpg","title":"Afghanistan_Abdollah Halimi","position":{"yaw":-2.26824756117173,"pitch":0.31206697503406566},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T489-A157-AF.jpg","title":"Afghanistan_Mohammad Hossein ","position":{"yaw":-1.847287290926694,"pitch":0.38513200133254344},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T490-A157-AF.jpg","title":"Afghanistan_Mohammad Hossein ","position":{"yaw":-1.2724265393500076,"pitch":0.3887524023437656},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T491-A158-AF.jpg","title":"Afghanistan_Mohammad Zaman Heidari ","position":{"yaw":-0.8216224473570453,"pitch":0.3111716792501369},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Afghanistan_Mohammad Zaman Heidari ","position":{"yaw":-0.7769215815688888,"pitch":0.29489376257300215},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammad-heydari-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T492-A159-AF.jpg","title":"Afghanistan_Morteza Salimi Sozmeh Ghaleh","position":{"yaw":2.3455006432224303,"pitch":0.33316886533011214},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"Afghanistan_Morteza Salimi Sozmeh Ghaleh","position":{"yaw":2.293640278659961,"pitch":0.3500619407865475},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/salimi-sozmeh-ghale\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T493-A159-AF.jpg","title":"Afghanistan_Morteza Salimi Sozmeh Ghaleh","position":{"yaw":1.9788236922300273,"pitch":0.4144065755836266},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T494-A160-IQ.jpg","title":"Iraq_ali qahtan","position":{"yaw":1.3775612319991133,"pitch":0.4431466718567023},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T495-A160-IQ.jpg","title":"Iraq_ali qahtan","position":{"yaw":0.8295986664323927,"pitch":0.3404380372771776},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0472731669287585,"pitch":0.16407774164495237},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.4062931835813763}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"Scene 5","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.05274145008174,"pitch":0.17481448598762128},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.2183449864633902}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T504-A162-IQ.jpg","title":"Iraq_Muhannad Abdul-Mahdi Al-Shawi","position":{"yaw":-2.265815480116917,"pitch":0.3333717013484705},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T505-A162-IQ.jpg","title":"Iraq_Muhannad Abdul-Mahdi Al-Shawi","position":{"yaw":-1.9842190999424751,"pitch":0.3913491919400869},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T506-A162-IQ.jpg","title":"Iraq_Muhannad Abdul-Mahdi Al-Shawi","position":{"yaw":-1.6216975675531131,"pitch":0.4115829049407864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T507-A163-IQ.jpg","title":"Iraq_Abo Hossein Vasegh Kazem","position":{"yaw":-1.0996383709412694,"pitch":0.3838012279191467},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"Iraq_Abo Hossein Vasegh Kazem","position":{"yaw":-1.0395715589621553,"pitch":0.3699916202714615},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/vasegh-kazim-khalil\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T508-A163-IQ.jpg","title":"Iraq_Abo Hossein Vasegh Kazem","position":{"yaw":2.2820056612247726,"pitch":0.3327029403330357},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Iraq_Abo Hossein Vasegh Kazem","position":{"yaw":2.2224906853822226,"pitch":0.35026204618823975},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/vasegh-kazim-khalil\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T509-A164-IQ.jpg","title":"Iraq_Abo Hossein Vasegh Kazem","position":{"yaw":1.7891739173309809,"pitch":0.4192156421853781},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T510-A164-IQ.jpg","title":"Iraq_Abo Hossein Vasegh Kazem","position":{"yaw":1.1858692312853822,"pitch":0.4005043574395053},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T511-A164-IQ.jpg","title":"Iraq_Abo Hossein Vasegh Kazem","position":{"yaw":0.7678116932152097,"pitch":0.31581985005105295},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.019695320731555555,"pitch":0.1468567476489291},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":13,"title":"Scene 6","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T496-A160-IQ.jpg","title":"Iraq_ali qahtan","position":{"yaw":-2.3557701184716855,"pitch":0.2921483440152173},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T497-A160-IQ.jpg","title":"Iraq_ali qahtan","position":{"yaw":-1.9291989407597274,"pitch":0.38444545236018257},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T498-A161-IQ.jpg","title":"Iraq_Awni alnakkash","position":{"yaw":-1.299964246579231,"pitch":0.3871735617327552},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T499-A161-IQ.jpg","title":"Iraq_Awni alnakkash","position":{"yaw":-0.8239667719070276,"pitch":0.30602591870356655},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T500-A161-IQ.jpg","title":"Iraq_Awni alnakkash","position":{"yaw":2.3419341332870864,"pitch":0.3310975482767411},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T501-A161-IQ.jpg","title":"Iraq_Awni alnakkash","position":{"yaw":2.018500923794127,"pitch":0.41138900043390514},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T502-A161-IQ.jpg","title":"Iraq_Awni alnakkash","position":{"yaw":1.437151480515083,"pitch":0.437555408464954},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T503-A161-IQ.jpg","title":"Iraq_Awni alnakkash","position":{"yaw":0.8406362491839356,"pitch":0.3506528034327747},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0432528549027626,"pitch":0.16861175531807504},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.27227137902726994,"pitch":0.07526547471037581,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.015572083100215295,"pitch":0.15799828863918464},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":14,"title":"Scene 7","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T520-A168-IQ.jpg","title":"Iraq_Abd Reza Davoud","position":{"yaw":-2.3372127104099256,"pitch":0.304025876456663},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T521-A169-IQ.jpg","title":"Iraq_Karar Mousavi","position":{"yaw":-1.9124333913204126,"pitch":0.40089837366194203},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T522-A170-IQ.jpg","title":"Iraq_Mohammad Al Abd allah","position":{"yaw":-1.3025587194690456,"pitch":0.4018379575726403},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T523-A170-IQ.jpg","title":"Iraq_Mohammad Al Abd allah","position":{"yaw":-0.8464998235982151,"pitch":0.321654063709671},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T524-A171-IQ.jpg","title":"Iraq_Mohammad Razi","position":{"yaw":2.3765778071276866,"pitch":0.3074912649820227},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T525-A171-IQ.jpg","title":"Iraq_Mohammad Razi","position":{"yaw":1.9060491538791249,"pitch":0.40328740658468654},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T526-A171-IQ.jpg","title":"Iraq_Mohammad Razi","position":{"yaw":1.2385078420728224,"pitch":0.40906828885258584},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T527-A171-IQ.jpg","title":"Iraq_Mohammad Razi","position":{"yaw":0.766547181936744,"pitch":0.3101337175525849},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0371308179667533,"pitch":0.15005401271513996},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.03128478464904916,"pitch":0.14908188028302582},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":15,"title":"Scene 8","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.056290099517165,"pitch":0.14981880880035447},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T528-A171-IQ.jpg","title":"Iraq_Mohammad Razi","position":{"yaw":-2.17001404329514,"pitch":0.3745434401455583},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T529-A172-IQ.jpg","title":"Iraq_Movafagh Khorshid Ahmad Albayati","position":{"yaw":-1.7341662265727287,"pitch":0.44441973396685874},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T530-A172-IQ.jpg","title":"Iraq_Movafagh Khorshid Ahmad Albayati","position":{"yaw":-1.3649871819891217,"pitch":0.4458949995141488},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T531-A172-IQ.jpg","title":"Iraq_Movafagh Khorshid Ahmad Albayati","position":{"yaw":-0.8801745962343386,"pitch":0.35374902130318375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T532-A172-IQ.jpg","title":"Iraq_Movafagh Khorshid Ahmad Albayati","position":{"yaw":2.3550230258912457,"pitch":0.3003358962689866},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T535-A173-IQ.jpg","title":"Iraq_Nasim Fazel Hosseini","position":{"yaw":0.836177122419528,"pitch":0.3120317361283469},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T533-A173-IQ.jpg","title":"Iraq_Nasim Fazel Hosseini","position":{"yaw":1.9774286513952255,"pitch":0.3784396258327156},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T534-A173-IQ.jpg","title":"Iraq_Nasim Fazel Hosseini","position":{"yaw":1.3474395539792052,"pitch":0.4107572730728677},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.18259626232345205,"pitch":0.146262827868906},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":16,"title":"Scene 9","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T537-A173-IQ.jpg","title":"Iraq_Nasim Fazel Hosseini","position":{"yaw":-1.9340201686965592,"pitch":0.37792984942743146},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T536-A173-IQ.jpg","title":"Iraq_Nasim Fazel Hosseini","position":{"yaw":-2.3641294551969683,"pitch":0.29906984648675383},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T539-A174-PK.jpg","title":"Pakistan_adeeba khan","position":{"yaw":-0.8285758070846203,"pitch":0.3084541975642079},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"link","title":"Pakistan_adeeba khan","position":{"yaw":-1.0147743838003365,"pitch":0.35440843986417825},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/adeebeh-khan\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T538-A174-PK.jpg","title":"Pakistan_adeeba khan","position":{"yaw":-1.3201683305818452,"pitch":0.3934264813381567},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T540-A174-PK.jpg","title":"Pakistan_adeeba khan","position":{"yaw":2.3151211167909036,"pitch":0.3422446769713474},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T541-A175-PK.jpg","title":"Pakistan_Anwar Khan","position":{"yaw":1.9172783365215134,"pitch":0.42645643166697234},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T542-A175-PK.jpg","title":"Pakistan_Anwar Khan","position":{"yaw":1.2835974533121899,"pitch":0.42994485853305164},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T543-A175-PK.jpg","title":"Pakistan_Anwar Khan","position":{"yaw":0.8140897188739977,"pitch":0.33579608066312616},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Pakistan_Anwar Khan","position":{"yaw":1.2008385896309388,"pitch":0.42180272025530385},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/anwar-khan-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0533589157784764,"pitch":0.16455229087592294},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":0.18703796455691446,"pitch":-0.04798242956493226,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.2638156158056244,"pitch":0.14510417131021924},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":17,"title":"Scene 10","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T544-A176-PK.jpg","title":"Pakistan_Ijaz Raheem","position":{"yaw":-2.361877647951598,"pitch":0.31661821159103454},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T545-A176-PK.jpg","title":"Pakistan_Ijaz Raheem","position":{"yaw":-1.8854587003985337,"pitch":0.4321676601320785},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"link","title":"Pakistan_Ijaz Raheem","position":{"yaw":-2.1426626554671167,"pitch":0.37698254978347023},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ijaz-raheem\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T546-A177-PK.jpg","title":"Pakistan_Farhad Ali","position":{"yaw":-1.1938176647561,"pitch":0.4145278853425616},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Pakistan_Farhad Ali","position":{"yaw":-0.8909400004042674,"pitch":0.36117608875629337},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/%e2%80%8efarhad-ali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T547-A177-PK.jpg","title":"Pakistan_Farhad Ali","position":{"yaw":-0.722181710329405,"pitch":0.3154552602520724},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T548-A178-PK.jpg","title":"Pakistan_Muhammad Rashid Hussain","position":{"yaw":2.2269009236973485,"pitch":0.32846809126674614},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Pakistan_Muhammad Rashid Hussain","position":{"yaw":2.1600912228277362,"pitch":0.34750059348932183},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/muhammad-rashid-hussain\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T549-A179-PK.jpg","title":"Pakistan_Nasir Mehmood","position":{"yaw":1.7597310949500145,"pitch":0.40299582095535236},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T550-A179-PK.jpg","title":"Pakistan_Nasir Mehmood","position":{"yaw":1.289808587436113,"pitch":0.39104379099321207},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Pakistan_Nasir Mehmood","position":{"yaw":1.203727143974584,"pitch":0.3827375481331714},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/nasir-mehmood\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T551-A179-PK.jpg","title":"Pakistan_Nasir Mehmood","position":{"yaw":0.8787008206592031,"pitch":0.3152102170317388},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-4.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.078425785460574,"pitch":0.16222356924476955},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.2607068815186455,"pitch":0.14736930527284997},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-4.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":18,"title":"Scene 11","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S11-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.2828402215855892,"pitch":0.17312432088374408},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0357469621329587,"pitch":0.14719078283597753},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.2795042004953197}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T552-A180-PK.jpg","title":"Pakistan_\u200eSaba Javeed","position":{"yaw":-2.408355838047626,"pitch":0.30623218653661155},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"link","title":"Pakistan_\u200eSaba Javeed","position":{"yaw":-2.3611334921070863,"pitch":0.316472910577712},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/%e2%80%8esaba-javeed\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T553-A180-PK.jpg","title":"Pakistan_\u200eSaba Javeed","position":{"yaw":-2.0107555356079096,"pitch":0.39770454304977676},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T554-A181-PK.jpg","title":"Pakistan_Safdar Hussein Raja","position":{"yaw":-1.295982757096727,"pitch":0.41085163212795095},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Pakistan_Safdar Hussein Raja","position":{"yaw":-1.2035643835773353,"pitch":0.39954243187426286},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/arif-ul-qalam\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T555-A182-PK.jpg","title":"Pakistan_Saima Fahad","position":{"yaw":-0.87869547718471,"pitch":0.33224405630329557},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"Pakistan_Saima Fahad","position":{"yaw":-0.8320513765459925,"pitch":0.31758865843009687},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/arif-ul-qalam\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T556-A182-PK.jpg","title":"Pakistan_Saima Fahad","position":{"yaw":2.304831475968532,"pitch":0.3199812943906437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Pakistan_Saima Fahad","position":{"yaw":2.2550720354259095,"pitch":0.33613776217237756},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/arif-ul-qalam\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T557-A183-PK.jpg","title":"Pakistan_Salman Khan","position":{"yaw":1.9395111528984463,"pitch":0.3933025479459893},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Pakistan_Salman Khan","position":{"yaw":1.8501525488453208,"pitch":0.40265674376667704},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/salman-khan\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T558-A184-PK.jpg","title":"Pakistan_Sardar Ali","position":{"yaw":1.3988594302444017,"pitch":0.4175788993569114},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T559-A184-PK.jpg","title":"Pakistan_Sardar Ali","position":{"yaw":0.8396137133128256,"pitch":0.3264941906939196},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":16,"type":"link","title":"Pakistan_Sardar Ali","position":{"yaw":1.317661928043524,"pitch":0.41603639151810334},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/sardar-ali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":19,"title":"Scene 12","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S12-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T560-A185-PK.jpg","title":"Pakistan_WAQAR AHMED","position":{"yaw":-2.40639440063679,"pitch":0.2930466616478782},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T561-A185-PK.jpg","title":"Pakistan_WAQAR AHMED","position":{"yaw":-2.0639986761266975,"pitch":0.3740047022553963},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T562-A185-PK.jpg","title":"Pakistan_WAQAR AHMED","position":{"yaw":-1.4075331242909854,"pitch":0.40499276422044694},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"link","title":"Pakistan_WAQAR AHMED","position":{"yaw":-2.0037982651724597,"pitch":0.38683337595438516},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/waqar-ahmed\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T563-A186-PK.jpg","title":"Pakistan_Zahir Hussain Shah","position":{"yaw":-0.8781776626072677,"pitch":0.32192110522615813},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T564-A187-PK.jpg","title":"Pakistan_Zia ur Rehman","position":{"yaw":2.2846292623968703,"pitch":0.33420216648925916},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Pakistan_Zia ur Rehman","position":{"yaw":2.233877017391533,"pitch":0.3451514623855818},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/zia-ur-rehman\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T565-A188-PK.jpg","title":"Pakistan_Mohammad Ashraf Hira","position":{"yaw":1.8766598343772465,"pitch":0.4193343550423929},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T566-A188-PK.jpg","title":"Pakistan_Mohammad Ashraf Hira","position":{"yaw":1.3147355771285127,"pitch":0.4258451634935021},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T567-A188-PK.jpg","title":"Pakistan_Mohammad Ashraf Hira","position":{"yaw":0.8368163818259973,"pitch":0.33156645538834084},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":20,"title":"Scene 13","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S13-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T512-A165-IQ.jpg","title":"Iraq_Jasem Mahmoudi","position":{"yaw":-2.3719186475783047,"pitch":0.3064998193277866},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T513-A165-IQ.jpg","title":"Iraq_Jasem Mahmoudi","position":{"yaw":-1.8842618330828547,"pitch":0.4178516387832367},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"link","title":"Iraq_Jasem Mahmoudi","position":{"yaw":-2.3279179965790977,"pitch":0.3135187055530224},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/jasem-hamoodi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T514-A166-IQ.jpg","title":"Iraq_Hazem Farhan Al-Sanjari","position":{"yaw":-1.2053623149325734,"pitch":0.4083312542172788},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T515-A166-IQ.jpg","title":"Iraq_Hazem Farhan Al-Sanjari","position":{"yaw":-0.7968315213036234,"pitch":0.3222896682301233},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"Iraq_Hazem Farhan Al-Sanjari","position":{"yaw":-1.1350462225538713,"pitch":0.3953925450886544},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hazem-farhan-al-sanjari\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T516-A166-IQ.jpg","title":"Iraq_Hazem Farhan Al-Sanjari","position":{"yaw":2.3410145541352385,"pitch":0.3135306517944336},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Iraq_Hazem Farhan Al-Sanjari","position":{"yaw":2.2925697234507085,"pitch":0.32436129691154214},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hazem-farhan-al-sanjari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T517-A167-IQ.jpg","title":"Iraq_Saadi Hassan Ebrahim Masrari","position":{"yaw":1.8486060366508408,"pitch":0.4149968538457909},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T518-A167-IQ.jpg","title":"Iraq_Saadi Hassan Ebrahim Masrari","position":{"yaw":1.2567533437074019,"pitch":0.40840677058312025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T519-A167-IQ.jpg","title":"Iraq_Saadi Hassan Ebrahim Masrari","position":{"yaw":0.8108064194840257,"pitch":0.3078935704493784},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Iraq_Saadi Hassan Ebrahim Masrari","position":{"yaw":1.177022038523134,"pitch":0.3999697195032681},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saadi-hassan-ebrahim-masari-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.134066856224287,"pitch":0.15921064118244743},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.3302483015293014}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.0268655329481291,"pitch":0.15015242845386467},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-5.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":21,"title":"Scene 14","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D05-S14-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T570-A188-PK.jpg","title":"Pakistan_Mohammad Ashraf Hira","position":{"yaw":1.5486042916933975,"pitch":0.42104682490331946},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T569-A188-PK.jpg","title":"Pakistan_Mohammad Ashraf Hira","position":{"yaw":-1.2061451347915906,"pitch":0.4504164220805542},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T568-A188-PK.jpg","title":"Pakistan_Mohammad Ashraf Hira","position":{"yaw":-1.844329318695003,"pitch":0.45487787368392674},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-5.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0169424194245344,"pitch":0.14474673005680927},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":-3.134690669917658,"pitch":-0.021411730906152115,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-5.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان

کشورهای شرکت کننده در شب پنجم نمایشگاه بین المللی خوشنویسی رقص‌قلم

 • 🇵🇰 پاکستان (۳۰ اثر)
 • 🇦🇫 افغانستان (۳۰ اثر)
 • 🇮🇶 عراق (۴۴ اثر)

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین‌المللی خوشنویسی رقص قلم

 • شب اول (۱ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇦🇿 آذربایجان، 🇫🇷 فرانسه، 🇰🇿 قزاقستان، 🇪🇸 اسپانیا، 🇹🇯 تاجیکستان، 🇺🇿 ازبکستان، 🇵🇱 لهستان، 🇮🇷 ایران
 • شب دوم (۲ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇰🇷 کره جنوبی، 🇯🇵 ژاپن، 🇨🇳 چین، 🇮🇳 هند، 🇸🇬 سنگاپور، 🇲🇳 مغولستان
 • شب سوم (۳ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇸🇾 سوریه، 🇦🇪 امارات، 🇹🇷 ترکیه، 🇷🇺 روسیه، 🇴🇲 عمان، 🇰🇼 کویت، 🇱🇧لبنان
 • شب چهارم (۴ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇯🇴 اردن، 🇲🇦 مراکش، 🇩🇿 الجزایر، 🇪🇬 مصر، 🇹🇳 تونس
 • شب پنجم (۵ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇵🇰 پاکستان، 🇦🇫 افغانستان، 🇮🇶 عراق
 • شب ششم (۶ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇷🇸 صربستان، 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین، 🇮🇷 شب شهر مشهد

فهرست مطالب

گفتگوها

برنامه زمانبندی کنفرانس‌های بین‌المللی رقص قلم

 1. دوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۱:۰۰ – افتتاحیه
  ۱۴:۰۰ – نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم

 2. سوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
  ۱۴:۰۰ – تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی

 3. چهارم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
  ۱۴:۰۰ – جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها (موسیقی، هنرهای تزئینی، … )

لطفا برای اطلاع بیشتر از برنامه کنفرانس‌های بین‌المملی رقص‌قلم به صفحه کنفرانس‌ رقص‌قلم مراجعه بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا