رقص قلم، شب چهارم (۴) – نمایشگاه بین المللی خوشنویسی

بـه منظـور دسترسـی بـه آثـار قابـل نمایـش در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم، کمیسـیون ملی یونسـکو ایـران امـکان بازدید آثـار را در گالـری مجـازی بـه آدرس www.gallery.irunesco.org فراهـم نمـوده اسـت. هرمنـدان و هردوسـتان از تاریـخ ۱ ام بهمـن ۱۳۹۹ مـی تواننـد آثـار خوشنویسـان راه ابریشـم را در گالـری مجـازی رویـت نمایند. بمنظـور تبـادل تجـارب کشـورها در حـوزه خوشنویسـی از تاریخ یکم الـی ششـم بهمـن مـاه ۱۳۹۹ هـرشـب ازسـاعت ۲۱ ب ـهوقـت ایـران در صفحـه اینسـتاگرام کمیسـیون ملـی یونسـکو – ایـران بـا هرمنـدان و شـخصیتهای کشـورهای شرکـت کننـده در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم گفـت و گوهـای تخصصـی را بـه صـورت آنلایـن برگـزار میشـود.

شب چهارم – نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم

{"id":1,"title":"Raqse Qalam - Entrance","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-01-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.406869679585201,"pitch":-0.05158257002839228,"fov":0.9896212199543939},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4729434262640355,"pitch":0.11786804387403294},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.475797957719136,"pitch":0.0219198729493435},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5418105826962751,"pitch":0.03355724419130368,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-3.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":2,"title":"Raqse Qalam - Entrance 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-02-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.6310323208201112,"pitch":-0.13373260406604714,"fov":0.9896212199543939},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5716452466825874,"pitch":0.05202674225169801},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.629853466853577,"pitch":0.09892496656766525,"fov":0.9373091805002817}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5701996503005686,"pitch":0.1232368717651049},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.548884609031015,"pitch":0.045720416552377685,"fov":0.9494791347358728}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.5831964773519687,"pitch":0.1704142152026229},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":-1.6405569465342182,"pitch":-0.21590186904195008,"fov":1.2285653914723387}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"Raqse Qalam - Lobby - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.499383321733112,"pitch":0.19439361590292847},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.6182317898544767,"pitch":0.04934888933231285,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.617087236864032,"pitch":0.29413949591441124},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.5392343429827875,"pitch":-0.03639553451023225,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6016727679895517,"pitch":0.09223787021226215},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5191479550487887,"pitch":0.00025534917673475377},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-0.06932660107616861,"pitch":-0.05540003362183654,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-3.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":1.560522785649022,"pitch":-0.03551604822511223,"fov":0.7853981633974483}}
{"id":4,"title":"Raqse Qalam - Lobby - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/lobey-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4456366070954143,"pitch":0.1824243648420385},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-1.6149868242482128,"pitch":-0.017765600983530305,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6742128995786345,"pitch":0.05509676258890117},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.029591222156703623,"pitch":-0.011843732817654384,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc5.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.9051366768474871,"pitch":0.39416473651611383},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc7.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.7728091461197888,"pitch":0.3764721137953142},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc8.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.35769473784878514,"pitch":0.3824670978747733},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.787851596320362,"pitch":0.4148159342554951},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc2.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.47713613081060835,"pitch":0.38754912629284277},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc10.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.05201027617976628,"pitch":0.385660302713454},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc3.jpg","title":"View","position":{"yaw":3.0481717895392713,"pitch":0.4107626492924208},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc4.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.324260174748007,"pitch":0.41614398677648445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc9-1-\u067e\u0648\u0633\u062a\u0631.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.1406104813259867,"pitch":0.39655082446240186},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.7079566066150598,"pitch":0.3743708839713271},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/conference-schedule-raqs-e-qalam\/"},{"id":13,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.30731377499020773,"pitch":0.38301345339224824},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raqse-qalam-light-festival-fa\/"},{"id":14,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.12336420807612392,"pitch":0.3780373801165702},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-light-festival-en\/"},{"id":15,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.5356208359448242,"pitch":0.38678315695639576},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.9661752895617894,"pitch":0.38974179991472013},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.391615144201328,"pitch":0.41796645811709965},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/"},{"id":18,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.8523123084479103,"pitch":0.41694591509767065},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.9692005736959715,"pitch":0.41222365478941114},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png"}},{"id":20,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.52394815983146,"pitch":0.41083514108842323},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":21,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.077410750669376,"pitch":0.4001365822614247},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":23,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc6.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.5835193150589726,"pitch":0.40941602360936713},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.811634367899334,"pitch":0.06034168587116717},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4781150518310486,"pitch":0.03287821582576811,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.0024881830867045096,"pitch":0.14268054504668015},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.17845537893054342,"pitch":0.03355724286448947,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.1299779610468903,"pitch":0.05581003108870952},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-3.070381979670813,"pitch":-0.03947911299643536,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-3.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":6,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.2173450259533638,"pitch":0.1894355949634985},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-3.1051188949043915,"pitch":0,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.958773869252216,"pitch":0.18639299341025328},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-2.872381585316532,"pitch":-0.013817689523499155,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.8193817663286698,"pitch":0.005902361437295056},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4134259688211088,"pitch":-0.05808416003419126,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":7,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.30090106358520075,"pitch":0.15818166287584035},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-2.950373507981368,"pitch":-0.027635382576850276,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.48802497903168174,"pitch":0.05755042057065296},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-2.825486737329996,"pitch":-0.029609334154576672,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.086392730706695,"pitch":0.07870091483175656},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"01","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0738390727649154,"pitch":0.10149760399232477},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":0.5492717592022114,"pitch":0.04684250166718407,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.026070643814474437,"pitch":0.17327282883056228},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-0.01772180493048836,"pitch":0.014274487279232417,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T350-A114-AL.jpg","title":"Algeria_Sebaa khaled","position":{"yaw":2.3070235823011718,"pitch":0.2762504090357627},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T352-A114-AL.jpg","title":"Algeria_Sebaa khaled","position":{"yaw":1.2572542914618108,"pitch":0.3521925935378114},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T351-A114-AL.jpg","title":"Algeria_Sebaa khaled","position":{"yaw":1.8707828444302628,"pitch":0.35661659429556813},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T353-A115-AL.jpg","title":"Algeria_Semri yacine","position":{"yaw":0.8149750856371902,"pitch":0.27271783820375717},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Algeria_Sebaa khaled","position":{"yaw":1.8076968900628048,"pitch":0.36133741107771655},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/sebaa-khaled\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T349-A114-AL.jpg","title":"Algeria_Sebaa khaled","position":{"yaw":-0.8966798513162324,"pitch":0.30267036491729016},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"Algeria_Sebaa khaled","position":{"yaw":-1.289460755318819,"pitch":0.36525050629832556},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/sebaa-khaled\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T346-A113-AL.jpg","title":"Algeria_Mustafa Zarqin","position":{"yaw":-2.2274937219450344,"pitch":0.3062220598485066},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T347-A113-AL.jpg","title":"Algeria_Mustafa Zarqin","position":{"yaw":-1.8394343638516446,"pitch":0.36348188468550546},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Algeria_Mustafa Zarqin","position":{"yaw":-2.185183781066957,"pitch":0.3098337837998262},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mustafa-zarqin\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T348-A114-AL.jpg","title":"Algeria_Sebaa khaled","position":{"yaw":-1.358621285152914,"pitch":0.36982667329799845},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"link","title":"Algeria_Semri yacine","position":{"yaw":0.7766411622868148,"pitch":0.2633920288466918},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/semri-yacine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":-1.5947683855403447,"pitch":-0.04073818344971869,"fov":1.4286084837773383}}
{"id":9,"title":"02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.027726297408760203,"pitch":0.16494407208678474},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-0.007615982181389924,"pitch":-0.01719426948661784,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.991074524688349,"pitch":0.1258047874602859},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":0.05130042470410778,"pitch":-0.005710438221287362,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T354-A115-AL.jpg","title":"Algeria_Semri yacine","position":{"yaw":-2.4220828670062495,"pitch":0.27580769853549114},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T355-A115-AL.jpg","title":"Algeria_Semri yacine","position":{"yaw":-2.016738969807239,"pitch":0.3713686417425457},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T356-A115-AL.jpg","title":"Algeria_Semri yacine","position":{"yaw":-1.2954922319228874,"pitch":0.38446712269033867},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T357-A115-AL.jpg","title":"Algeria_Semri yacine","position":{"yaw":-0.7806821138970754,"pitch":0.27772925758403844},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"Algeria_Semri yacine","position":{"yaw":-1.959890121188149,"pitch":0.3838167238046104},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/semri-yacine\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T359-A116-AL.jpg","title":"Algeria_Saeid Bin Abdullah","position":{"yaw":1.6309539327769667,"pitch":0.3545706386058569},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T360-A116-AL.jpg","title":"Algeria_Saeid Bin Abdullah","position":{"yaw":0.9745176305458294,"pitch":0.29776640059836446},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T361-A116-AL.jpg","title":"Algeria_Saeid Bin Abdullah","position":{"yaw":2.1812605914401466,"pitch":0.291542706810052},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Algeria_Saeid Bin Abdullah","position":{"yaw":1.5686918549632596,"pitch":0.3571653644017676},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/saeid-bin-abdullah\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":10,"title":"03","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T364-A117-AL.jpg","title":"Algeria_Mohammad Safar Bati","position":{"yaw":-2.3795631329896434,"pitch":0.25287248251169103},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T365-A118-AL.jpg","title":"Algeria_Mohammad Bahiri","position":{"yaw":-1.9398700382542273,"pitch":0.3316521086733939},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"link","title":"Algeria_Mohammad Bahiri","position":{"yaw":-1.867184086893456,"pitch":0.3366134105575149},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammad-bahiri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T366-A119-AL.jpg","title":"Algeria_Mustafa Amar Mash","position":{"yaw":-1.2570219124534479,"pitch":0.3378420157628348},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T367-A119-AL.jpg","title":"Algeria_Mustafa Amar Mash","position":{"yaw":-0.828341885942729,"pitch":0.2619920522024568},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"Algeria_Mustafa Amar Mash","position":{"yaw":2.278726907279781,"pitch":0.28663169193769455},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mustafa-amar-mash\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T368-A119-AL.jpg","title":"Algeria_Mustafa Amar Mash","position":{"yaw":2.320813164543244,"pitch":0.27344584039342124},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T369-A119-AL.jpg","title":"Algeria_Mustafa Amar Mash","position":{"yaw":1.8633862523373361,"pitch":0.34476556378513834},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T370-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":1.210392083115865,"pitch":0.34458090177584033},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T371-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":0.8134518947869385,"pitch":0.276108208437698},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Algeria_Mustafa Amar Mash","position":{"yaw":-1.1905598118869367,"pitch":0.33059283321744104},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mustafa-amar-mash\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Algeria_Mohammad Safar Bati","position":{"yaw":-2.3414385368636133,"pitch":0.2625166786350235},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohamad-safar-bati\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.0034260768808885,"pitch":0.14289319877020468},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":3.068785243592414,"pitch":0.02024699462538848,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-0.002806775926599059,"pitch":0.15668849259804318},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.02261279232564206,"pitch":-0.024174736770756766,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":-1.5557603478458812,"pitch":-0.06552956615726302,"fov":1.4286084837773383}}
{"id":11,"title":"04","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T376-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":2.22255683486906,"pitch":0.29109214201377753},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T377-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":1.7931353406804025,"pitch":0.3574299971439352},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T378-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":1.251609206494905,"pitch":0.3521626495301984},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T372-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":-2.319510849491838,"pitch":0.29003669666440146},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T373-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":-1.881279316878624,"pitch":0.3660630497330164},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T374-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":-1.2993093610567943,"pitch":0.3700869154933315},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T375-A120-EG.jpg","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":-0.8373240787602292,"pitch":0.2838540571788517},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":1.727756938573858,"pitch":0.3649464682661083},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/taha-younes\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"Egypt_Abdelfattah Taha younnis","position":{"yaw":-1.8169406604765115,"pitch":0.37452289512326864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/taha-younes\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T379-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":0.8374381936537105,"pitch":0.2782183786112906},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":0.02922045736767309,"pitch":0.16960407170359915},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.0502245891891544,"pitch":0.1627503875222054},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":3.0997047472539396,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"05","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T384-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":2.2318753039837382,"pitch":0.30057056768740154},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T386-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":0.9965113348661383,"pitch":0.3189525909781725},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T385-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":1.5690109045938412,"pitch":0.3714479497002259},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T380-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":-2.3820921821206227,"pitch":0.2649282214766959},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T381-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":-2.0196726123937694,"pitch":0.349166394802662},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T382-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":-1.4078712636250366,"pitch":0.37434163510903495},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T383-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":-0.8752401629225428,"pitch":0.29177231134455717},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":0.02922045736767309,"pitch":0.16765710822524582},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":-2.956786822138282,"pitch":-0.014598907132658212,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.0071863617522716,"pitch":0.1514875647448548},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.3836125751884085}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":13,"title":"06","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T388-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":-2.203647139500882,"pitch":0.29902955779741447},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T394-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":-1.572959632764693,"pitch":0.36798001863792074},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T390-A121-EG.jpg","title":"Egypt_Hesanin Mokhtar","position":{"yaw":-0.956043415614408,"pitch":0.3033735781681486},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":0.030889403239381608,"pitch":0.15305723953082762},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.0672487587542783,"pitch":0.15588335486271632},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T459-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":2.1467630077921918,"pitch":0.3329523668447152},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T460-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":1.572178433578614,"pitch":0.3931966418260071},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T461-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":0.9950277097823239,"pitch":0.3363086557653876},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":1.505782190403707,"pitch":0.3971833613062792},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/omar-jamni\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":14,"title":"07","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T400-A122-EG.jpg","title":"Egypt_Mojahed Khaled","position":{"yaw":2.251392538215926,"pitch":0.293148744346297},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T401-A122-EG.jpg","title":"Egypt_Mojahed Khaled","position":{"yaw":1.817828785413913,"pitch":0.3644054634253937},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T402-A122-EG.jpg","title":"Egypt_Mojahed Khaled","position":{"yaw":1.275962724516761,"pitch":0.3573238550257791},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T398-A122-EG.jpg","title":"Egypt_Mojahed Khaled","position":{"yaw":-1.4921633527974123,"pitch":0.37830393519070427},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T399-A122-EG.jpg","title":"Egypt_Mojahed Khaled","position":{"yaw":-0.9027320966067052,"pitch":0.3047802639011312},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"Egypt_Mojahed Khaled","position":{"yaw":-1.4229051127272143,"pitch":0.3762011594474792},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/khaled-mojahed\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Egypt_Mojahed Khaled","position":{"yaw":1.758472712192222,"pitch":0.3654574318734216},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/khaled-mojahed\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T462-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-2.0980821133734047,"pitch":0.34063831851308635},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T463-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-2.4160326760700226,"pitch":0.2576341756434104},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-2.3866067206922565,"pitch":0.2699250363129799},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/omar-jamni\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T403-A123-JO.jpg","title":"JORDAN_Alaa Eddin Qarmash","position":{"yaw":0.8445312089688901,"pitch":0.28527310985760934},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"JORDAN_Alaa Eddin Qarmash","position":{"yaw":0.8083848647732097,"pitch":0.27661584380140525},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/alaa-eddin-qarmash\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-0.03422605559522296,"pitch":0.16405873617544842},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.020706320939677,"pitch":0.13901783720748995},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":15,"title":"08","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.070604806024531,"pitch":0.14315987449234413},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":3.076142806983068,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T407-A124-JO.jpg","title":"Jordan_ali mohammad Aljizawi","position":{"yaw":-0.8356339508038761,"pitch":0.2789362392375665},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T406-A124-JO.jpg","title":"Jordan_ali mohammad Aljizawi","position":{"yaw":-1.315560770475983,"pitch":0.3587350408068737},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T405-A124-JO.jpg","title":"Jordan_ali mohammad Aljizawi","position":{"yaw":-1.9263798668173369,"pitch":0.3581340669828883},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T404-A123-JO.jpg","title":"JORDAN_Alaa Eddin Qarmash","position":{"yaw":-2.39465212405225,"pitch":0.26188372381156455},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"JORDAN_Alaa Eddin Qarmash","position":{"yaw":-2.3525938346712394,"pitch":0.27652642205917033},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/alaa-eddin-qarmash\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T408-A125-JO.jpg","title":"JORDAN_Feisal Ashoor","position":{"yaw":2.3566655245190136,"pitch":0.2729668010674473},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T409-A125-JO.jpg","title":"JORDAN_Feisal Ashoor","position":{"yaw":1.9313254658198185,"pitch":0.35895515925341925},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"JORDAN_Feisal Ashoor","position":{"yaw":2.317934627184494,"pitch":0.28560032826404225},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/feisal-ashoor\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T411-A126-JO.jpg","title":"JORDAN_Dr. Rafat Mohammad","position":{"yaw":0.7820553877505851,"pitch":0.27244551503154923},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T410-A126-JO.jpg","title":"JORDAN_Dr. Rafat Mohammad","position":{"yaw":1.2711490332454378,"pitch":0.3695431508504381},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"JORDAN_Dr. Rafat Mohammad","position":{"yaw":1.21159570082993,"pitch":0.35963972596967153},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/dr-rafat-mohammad\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-0.1858923020589991,"pitch":0.15405937581689955},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":17,"title":"11","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/scene-11-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T431-A131-MA.jpg","title":"Moroccan_QARMAD MOHAMED","position":{"yaw":-0.8625758990186441,"pitch":0.29500856054270486},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T430-A131-MA.jpg","title":"Moroccan_QARMAD MOHAMED","position":{"yaw":-1.3380367331220846,"pitch":0.3785849494143285},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T429-A131-MA.jpg","title":"Moroccan_QARMAD MOHAMED","position":{"yaw":-1.9128315817551602,"pitch":0.3672978828274118},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T428-A131-MA.jpg","title":"Moroccan_QARMAD MOHAMED","position":{"yaw":-2.372107647472202,"pitch":0.2770691869462141},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Moroccan_QARMAD MOHAMED","position":{"yaw":-1.8391953657549074,"pitch":0.3802154467418095},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/qarmad-mohamed\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T432-A132-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohammed Boukhana","position":{"yaw":2.2273686306699485,"pitch":0.29505359429738753},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T433-A132-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohammed Boukhana","position":{"yaw":1.8232218258158017,"pitch":0.35031523819039734},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T434-A132-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohammed Boukhana","position":{"yaw":1.3022203629112692,"pitch":0.354885547704745},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T435-A132-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohammed Boukhana","position":{"yaw":0.8739299248904011,"pitch":0.2847185329524393},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Moroccan_Mohammed Boukhana","position":{"yaw":1.2460076992512192,"pitch":0.34886997037165735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammed-boukhana\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.0899977443789393,"pitch":0.16401269389323048},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-0.249404698507238,"pitch":0.1550556767016058},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":18,"title":"09","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T412-A126-JO.jpg","title":"JORDAN_Dr. Rafat Mohammad","position":{"yaw":-2.4626970689548298,"pitch":0.25741454724258617},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T413-A127-MA.jpg","title":"Moroccan_IRHLI RACHID ","position":{"yaw":-2.0086413985554668,"pitch":0.3568753686051842},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T414-A127-MA.jpg","title":"Moroccan_IRHLI RACHID ","position":{"yaw":-1.2960348671128568,"pitch":0.3645423219049082},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T415-A127-MA.jpg","title":"Moroccan_IRHLI RACHID ","position":{"yaw":-0.8548279607159728,"pitch":0.2860886067909938},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"JORDAN_Dr. Rafat Mohammad","position":{"yaw":-2.4271374446300005,"pitch":0.2655667482592001},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/dr-rafat-mohammad\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T416-A128-MA.jpg","title":"Moroccan_Ebrahim Al Masawi","position":{"yaw":2.1619637214760754,"pitch":0.2971649161342018},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Moroccan_Ebrahim Al Masawi","position":{"yaw":2.2064330529852807,"pitch":0.28901940604673015},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ebrahim-almasawi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T417-A129-MA.jpg","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":1.6452254646584477,"pitch":0.3673487246272451},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T418-A129-MA.jpg","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":1.203894586469783,"pitch":0.35006027579474974},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T419-A129-MA.jpg","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":0.9263746254072398,"pitch":0.3080124397898736},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":1.1490278064489488,"pitch":0.3454724732779635},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hamid-el-kharbouchi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.0794278385812746,"pitch":0.16318143051469391},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-0.2651707518273927,"pitch":0.16524088549708793},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.2525215771426288}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":19,"title":"10","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T423-A129-MA.jpg","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":-0.9552564986713179,"pitch":0.29022901309283355},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T422-A129-MA.jpg","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":-1.560927196104343,"pitch":0.3559272985129809},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T421-A129-MA.jpg","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":-2.0155232142191064,"pitch":0.3206533734135739},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T420-A129-MA.jpg","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":-2.3242744792200796,"pitch":0.26644923877883464},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Moroccan_HAMID EL KHARBOUCHI","position":{"yaw":-2.288990359921259,"pitch":0.2727292751029573},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hamid-el-kharbouchi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T424-A130-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohamed BadiE Boussouni","position":{"yaw":2.319745742677682,"pitch":0.2936267286979337},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T425-A130-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohamed BadiE Boussouni","position":{"yaw":1.7004912392828295,"pitch":0.3902387196471775},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T426-A130-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohamed BadiE Boussouni","position":{"yaw":1.0866979364912126,"pitch":0.3623113295153342},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T427-A131-MA.jpg","title":"Moroccan_QARMAD MOHAMED","position":{"yaw":0.7735569510729263,"pitch":0.28698372310528697},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Moroccan_QARMAD MOHAMED","position":{"yaw":0.7389949683516086,"pitch":0.2767959010029237},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/qarmad-mohamed\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":3.0841026842670978,"pitch":0.16146503203749063},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-0.29869667896557317,"pitch":0.16672126641497975},"scene":{"id":"17","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":20,"title":"12","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S12-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T436-A132-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohammed Boukhana","position":{"yaw":-2.400952019907164,"pitch":0.2663473431177952},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"link","title":"Moroccan_Mohammed Boukhana","position":{"yaw":-2.362347096903605,"pitch":0.2766611487510353},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammed-boukhana\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T437-A133-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohammad albandouri","position":{"yaw":-1.9955536248697747,"pitch":0.34860443972701916},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T438-A133-MA.jpg","title":"Moroccan_Mohammad albandouri","position":{"yaw":-1.4033866614584447,"pitch":0.3618182959272609},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T439-A134-TN.jpg","title":"Tunisia_Noureddine Aouni","position":{"yaw":-0.9335160313103827,"pitch":0.2976275626432532},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Tunisia_Noureddine Aouni","position":{"yaw":-0.8846904799109936,"pitch":0.28617637126658124},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/noureddine-aouni\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T440-A134-TN.jpg","title":"Tunisia_Noureddine Aouni","position":{"yaw":2.1772600443765935,"pitch":0.3112931188003394},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T441-A134-TN.jpg","title":"Tunisia_Noureddine Aouni","position":{"yaw":1.6500936825511232,"pitch":0.3777209680118361},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T442-A134-TN.jpg","title":"Tunisia_Noureddine Aouni","position":{"yaw":1.1306399806467589,"pitch":0.34746244811817206},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Tunisia_Noureddine Aouni","position":{"yaw":1.5757599359397148,"pitch":0.3760317878262498},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/noureddine-aouni\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T443-A135-TN.jpg","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":0.807589494360478,"pitch":0.28339423493352633},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":0.7727536160160984,"pitch":0.27436669579371653},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohamed-sahnoun\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-3.0798030819346547,"pitch":0.16232765058516208},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":3.1225907854113935,"pitch":0.0820782979442427,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-0.025990171825284847,"pitch":0.13985806525325017},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":0.03672980159561057,"pitch":-0.09573226545383307,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":21,"title":"13","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S13-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T447-A135-TN.jpg","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":-0.8399993209033294,"pitch":0.27627107294110687},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T446-A135-TN.jpg","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":-1.2641784873722166,"pitch":0.35746890870540504},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T445-A135-TN.jpg","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":-1.8615218863183127,"pitch":0.35769219535668384},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T444-A135-TN.jpg","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":-2.3799582827156485,"pitch":0.2644617972709469},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":-1.7988566592775328,"pitch":0.36170619072465726},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohamed-sahnoun\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T448-A135-TN.jpg","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":2.346258280636272,"pitch":0.2809753375081634},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T449-A135-TN.jpg","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":1.9066674608327343,"pitch":0.3556157170570611},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Tunisia_Mohamed Sahnoun","position":{"yaw":2.3136197219595704,"pitch":0.2851052033852337},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohamed-sahnoun\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T450-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":1.389700693844219,"pitch":0.3771847378599986},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T451-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":0.9378694701883781,"pitch":0.31396487707448983},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":0.8895457608630615,"pitch":0.3042654840788508},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/omar-jamni\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":0.006985388528390146,"pitch":0.16206671199151756},"scene":{"id":"22","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"GO","position":{"yaw":-3.1221695896698485,"pitch":0.15414414658483722},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":22,"title":"14","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D04-S14-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.0214421167082923,"pitch":0.17234027242040462},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T452-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-2.3773186128229202,"pitch":0.2646151120832414},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T453-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-1.9775429945194034,"pitch":0.34167475020945304},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T454-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-1.4328173194051121,"pitch":0.36556731285447697},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T455-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-0.9714265561552047,"pitch":0.3004538080977994},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T456-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":2.1636104564564835,"pitch":0.3142558220557703},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T457-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":1.5791501283539855,"pitch":0.3850199224649735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T458-A136-TN.jpg","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":1.0404602500835054,"pitch":0.3404729632764578},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":1.6356028177118738,"pitch":0.3853840794685741},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/omar-jamni\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png"}},{"id":10,"type":"link","title":"Tunisia_Omar Al Jamni","position":{"yaw":-1.924967733442438,"pitch":0.348799537971086},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/omar-jamni\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-3.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان

کشورهای شرکت کننده در شب اول نمایشگاه بین المللی خوشنویسی رقص‌قلم

 • 🇯🇴 اردن (۱۰ اثر)
 • 🇲🇦 مراکش (۲۶ اثر)
 • 🇩🇿 الجزایر (۲۴ اثر)
 • 🇪🇬 مصر (۳۳ اثر)
 • 🇹🇳 تونس (۲۵ اثر)

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین‌المللی خوشنویسی رقص قلم

 • شب اول (۱ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇦🇿 آذربایجان، 🇫🇷 فرانسه، 🇰🇿 قزاقستان، 🇪🇸 اسپانیا، 🇹🇯 تاجیکستان، 🇺🇿 ازبکستان، 🇵🇱 لهستان، 🇮🇷 ایران
 • شب دوم (۲ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇰🇷 کره جنوبی، 🇯🇵 ژاپن، 🇨🇳 چین، 🇮🇳 هند، 🇸🇬 سنگاپور، 🇲🇳 مغولستان
 • شب سوم (۳ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇸🇾 سوریه، 🇦🇪 امارات، 🇹🇷 ترکیه، 🇷🇺 روسیه، 🇴🇲 عمان، 🇰🇼 کویت، 🇱🇧لبنان
 • شب چهارم (۴ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇯🇴 اردن، 🇲🇦 مراکش، 🇩🇿 الجزایر، 🇪🇬 مصر، 🇹🇳 تونس
 • شب پنجم (۵ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇵🇰 پاکستان، 🇦🇫 افغانستان، 🇮🇶 عراق
 • شب ششم (۶ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇷🇸 صربستان، 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین، 🇮🇷 شب شهر مشهد

فهرست مطالب

گفتگوها

برنامه زمانبندی کنفرانس‌های بین‌المللی رقص قلم

 1. دوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۱:۰۰ – افتتاحیه
  ۱۴:۰۰ – نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم

 2. سوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
  ۱۴:۰۰ – تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی

 3. چهارم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
  ۱۴:۰۰ – جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها (موسیقی، هنرهای تزئینی، … )

لطفا برای اطلاع بیشتر از برنامه کنفرانس‌های بین‌المملی رقص‌قلم به صفحه کنفرانس‌ رقص‌قلم مراجعه بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا