جان پدر کجاستی؟ – (۷) شب عکاسی

هنر عکاسی

شاید عکسی که از عبدالرحمن خان پادشاه مخلوع افغانستان در سال ١٨۶٩ میلادی در سمرقند گرفته شده است، اولین عکس از یک افغان باشد. اما در سال ١٩٠٠ میلادی، امان الله که به پادشاهی رسید، عکاسی را به شکل حرفه ای و با امکانات مدرن آن زمان از پاریس به کابل آورد و به مانند ناصرالدین شاه قاجار در ایران، آتلیه ای در کاخ شاهی ایجاد کرد. 

نمایشگاه هنر عکاسی – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

در دوره ظاهر شاه، عکاسی به صورت کاربردی برای تذکره و دیگر اسناد به کار می رفت تا اینکه طالبان به کلی عکاسی را حرام اعلام کرد. در نیم قرن اخیر افغان ها همواره به عنوان سوژه های خوبی برای عکاسی شناخته می شدند اما در بیست سال اخیر موج گسترده ای از جوانان علاقه مند افغان به میدان آمده اند و تلاش می کنند خودشان داستان هایشان را بوسیله عکاسی روایت کنند.
رضا حیدری شاه بیدک

نمایشگاه هنر عکاسی – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

{"id":1,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-07-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.07859282835868342,"pitch":0.20227825452339943},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.6234946324403445,"pitch":-0.019739556643802558,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P04-T05-A.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.739245550481437,"pitch":0.14793408278938003},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P04-T06-A.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.4745350425922368,"pitch":0.14860488196424093},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.611768431569356,"pitch":0.15442590698537728},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/parvane-moradi\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P02-T03-O.jpg","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.7423423781885994,"pitch":0.16166932712333093},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P02-T02-A.jpg","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.4695216736571108,"pitch":0.168369570091766},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0633 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-1.6227226710390958,"pitch":0.16823769386511245},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/edris-khosravizadeh\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P01-T01-O.jpg","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632","position":{"yaw":-0.8316478615557283,"pitch":0.10044385352434304},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632","position":{"yaw":-0.7198065948779213,"pitch":0.10123929108191554},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ebrahim-mobarez\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P05-T07-O.jpg","title":"\u062b\u0646\u0627 \u0628\u0646\u0627\u06af\u0631","position":{"yaw":1.4273688931603026,"pitch":0.17125465640831905},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P05-T08-A.jpg","title":"\u062b\u0646\u0627 \u0628\u0646\u0627\u06af\u0631","position":{"yaw":1.707015643761558,"pitch":0.17189419379558935},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062b\u0646\u0627 \u0628\u0646\u0627\u06af\u0631","position":{"yaw":1.5668919997333681,"pitch":0.1850610716106864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/thana-banagar\/"},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.444184506766341,"pitch":0.19692724243470217},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.5605905841393053,"pitch":0.07215845338520488,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-07-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P10-T16-O.jpg","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0634\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u062f\u06a9","position":{"yaw":-0.8006827513823769,"pitch":0.13300357300704846},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P10-T17-O.jpg","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0634\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u062f\u06a9","position":{"yaw":-0.5135053120250745,"pitch":0.11712400626691633},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0634\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u062f\u06a9","position":{"yaw":-0.6610176211722045,"pitch":0.13372848137019844},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/reza-heidari-shahbidak\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P10-T18-O.jpg","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0634\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u062f\u06a9","position":{"yaw":1.3580955309626184,"pitch":0.11177676875879605},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0634\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u062f\u06a9","position":{"yaw":1.5033291348150897,"pitch":0.11700210964057689},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/reza-heidari-shahbidak\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P10-T19-O.jpg","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0634\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u062f\u06a9","position":{"yaw":1.666194938214696,"pitch":0.11378954630046323},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P06-T11-O.jpg","title":"\u062c\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u062c\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.5388042443524306,"pitch":0.10309515706696537},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u062c\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u062c\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.6929811751623696,"pitch":0.10262665419930173},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/djamaloddin-sajadi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P06-T10-O.jpg","title":"\u062c\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u062c\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.8292924136855966,"pitch":0.1103794029934857},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P06-T09-A.jpg","title":"\u062c\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u062c\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.5656279622252374,"pitch":0.12525267681367325},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062c\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0633\u062c\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.481894314856694,"pitch":0.12086367563139433},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/djamaloddin-sajadi\/"},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.058962704927505,"pitch":0.2185987262260749},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.6160350861682575,"pitch":0.0647953443810163,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.44861155384263185,"pitch":0.24379058785657115},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.548011751505883,"pitch":0.05890485709227633,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-07-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.590524575927512,"pitch":0.24156484803172873},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.517813304407614,"pitch":0.045160392969636476,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.07579911021201724,"pitch":0.17097532330000398},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.6090189967633846,"pitch":0.07264932762848986,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P08-T14-A-1.jpg","title":"\u0631\u0627\u062d\u06cc\u0644 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6234076190554365,"pitch":0.13769024658581053},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P08-T13-A.jpg","title":"\u0631\u0627\u062d\u06cc\u0644 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.826286599321012,"pitch":0.14483428696142298},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u062d\u06cc\u0644 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7354515092514973,"pitch":0.14848073116835536},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/rahil-heidari\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P13-T23-O.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.4266451579308246,"pitch":0.12729568754997445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.3278928425464063,"pitch":0.1252242010976552},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sajjad-heidari\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P12-T22-108.50.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.8120161286892618,"pitch":0.13693821131283102},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u0639\u0631\u0641\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.701645400327056,"pitch":0.13680789912719504},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sajad-erfani\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P11-T21-A.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-2.4445362233197105,"pitch":0.1349695217158171},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P11-T20-A.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-2.7064278020080703,"pitch":0.1383294519859284},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-2.573841376924296,"pitch":0.1412093633573459},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-rezaei\/"},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P07-T12-O.jpg","title":"\u062d\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0633\u0647\u0631\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":1.6511396263950573,"pitch":0.14186975685838377},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u062d\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0633\u0647\u0631\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":1.7522049057488065,"pitch":0.140483791716969},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hamedeh-sohrabi\/"},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P09-T15-O.jpg","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.3171589585971155,"pitch":0.15965905320373608},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.4171871685755324,"pitch":0.1600805360053119},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/razeih-mohammadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-07-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P18-T27-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8652350853705908,"pitch":0.11783011567469082},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P18-T28-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5145298630064161,"pitch":0.12420268410458313},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6894769428690033,"pitch":0.12634380361647857},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-akbari-3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P15-T25-O.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.8764738998469248,"pitch":0.12564696367898165},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P15-T26-O.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.5760124045264607,"pitch":0.12113501122240145},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.730077557834207,"pitch":0.12830230128451348},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-nejatbakhsh-esfahani\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P16-T26-109.50.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0645\u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.6166331687257234,"pitch":0.1044561515735829},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0645\u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.4918540149989283,"pitch":0.09675604345094158},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/alireza-mohseni\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P19-T31-105.50.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7479930301215036,"pitch":0.13039694947711666},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P19-T30-65.50.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3994684272721187,"pitch":0.129469787708139},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.566693031701627,"pitch":0.13025449040630477},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-djafari\/"},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0686703922298317,"pitch":0.1858584070571503},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.59093702138569,"pitch":0.05697074463497742,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4902443109329866,"pitch":0.2563322536261232},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5631063513362315,"pitch":-0.014636966421271325,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-07-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.498478043278272,"pitch":0.25482269753247877},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.571125356638487,"pitch":0.06497384349307467,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.6897255991923785,"pitch":0.214856617882214},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.662052341711771,"pitch":0.05694136936271832,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.01686682041719223,"pitch":0.19729659588728232},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5741841799592073,"pitch":0.07230282557420509,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P20-T32-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.8389132756663091,"pitch":0.15062328678243375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.7268342500107412,"pitch":0.1491512474364356},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-hasani\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P20-T33-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.5875125667853389,"pitch":0.15960902780255637},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P14-T24-O.jpg","title":"\u0639\u0627\u0637\u0641\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.572195281949739,"pitch":0.14465335012580738},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0639\u0627\u0637\u0641\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.4744051849361828,"pitch":0.14799627618156208},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/atefe-mohammadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P22-T35-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0648\u0627\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.8756531121361224,"pitch":0.14914416222099014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0648\u0627\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.7767206111899831,"pitch":0.15036275181244463},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadjavad-hoseini\/"},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P21-T34-A.jpg","title":"\u06a9\u06cc\u0645\u06cc\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.6422150524873143,"pitch":0.15517042903421974},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u06a9\u06cc\u0645\u06cc\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.55816517301486,"pitch":0.1516759649021484},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/kimia-mohammadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P33-T78-O.jpg","title":"\u0647\u0644\u0645\u062a \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-2.9503747043697395,"pitch":0.16240633622289025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0647\u0644\u0645\u062a \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc","position":{"yaw":-2.870779281559944,"pitch":0.16646043536400512},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/helmat-fattahi\/"},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P26-T50-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.7138883029167964,"pitch":0.15809362386269932},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":17,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P26-T60-70.70.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.445649591685651,"pitch":0.17300604521755325},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":18,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.5687592302808149,"pitch":0.17189398783661858},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/maryam-hasani\/"}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-07-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1069689572708956,"pitch":0.21426427409065774},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.544604982495282,"pitch":0.08639379619863696,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4536301234838866,"pitch":0.23795808989655143},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.4719098157532438,"pitch":-0.00392699057512047,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4715506193882195,"pitch":0.2582877672588957},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T44-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4019054282225945,"pitch":0.16990701119827278},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T45-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7368646296966288,"pitch":0.17107878991521197},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.568749980075598,"pitch":0.17281824840492455},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T43-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.47734536023919816,"pitch":0.14866919489294084},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T42-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.775916804138939,"pitch":0.16406614477617332},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6254696479187505,"pitch":0.15828873623445716},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T41-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5243930802466288,"pitch":0.11549656645227202},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T40-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.8224430768881525,"pitch":0.12811876085885743},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6881594604000192,"pitch":0.12480012993301415},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T39-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.58377699518606,"pitch":0.11381955281126821},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.476191173837387,"pitch":0.11158459253605102},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T49-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4065604350572762,"pitch":0.21769329593363906},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T51-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6932466047823835,"pitch":0.22041199012867807},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5493735636571886,"pitch":0.22238187545505284},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T46-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.397491318597421,"pitch":0.15753413501153268},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.538754092201488,"pitch":0.16007724719466943},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T48-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.694672582656958,"pitch":0.15924325655046445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","height":"20","width":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P24-T47-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7278030028697628,"pitch":0.12812734768935563},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6442221664418089,"pitch":0.12416690247885143},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7091953845321477,"pitch":0.14997778520596228},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/photo_2020-12-04_22-55-14.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8083549766761884,"pitch":0.15234831427792628},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.09399140659590977,"pitch":0.20348178515650517},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5436405795940544,"pitch":0.11292561890992303,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.605561871877237,"pitch":0.25353113897883084},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5493653662562172,"pitch":0.05156530383938218,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P26-T50-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.4975675673944178,"pitch":0.14630043515324687},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.4292133412799473,"pitch":0.14565835466425625},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/maryam-hasani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0645 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0645\u06a9\u06cc\u0647 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.6585881721236646,"pitch":0.07813402100332745},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/makkiehsadat-hosseini\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P28-T62-O.jpg","title":"\u0645\u06a9\u06cc\u0647 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.7847582742944521,"pitch":0.07747248573574872},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.3672910492700563,"pitch":0.07670471570537529},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/maryam-hashemi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P27-T61-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.4796672871384917,"pitch":0.0793368445975986},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0646\u0648\u0627 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.587989832289093,"pitch":0.13840802604494584},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/nava-djamshedi\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P32-T76-O.jpg","title":"\u0646\u0648\u0627 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.7483529750306346,"pitch":0.13644125829009113},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P32-T77-O.jpg","title":"\u0646\u0648\u0627 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.4424246326461851,"pitch":0.13715610575988002},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0646\u0648\u0627 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.4210243401738136,"pitch":0.09296643277916417},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/nava-djamshedi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P32-T75-O.jpg","title":"\u0646\u0648\u0627 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.514498381267682,"pitch":0.09717930840898248},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0647 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.433666509458746,"pitch":0.1306426901255726},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mansoreh-qanbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P29-T63-O.jpg","title":"\u0645\u0646\u0635\u0648\u0631\u0647 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3405859831441784,"pitch":0.1278913416883114},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6647849616895343,"pitch":0.1517403592242701},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mahdieh-khavari\/"},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P30-T64-A.jpg","title":"\u0645\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5883480670712817,"pitch":0.15422765737962507},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.44963271275544514,"pitch":0.2306270537409585},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1037128808203995,"pitch":0.18697257443140636},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-0.7076770157775467,"pitch":0.17764963834917502},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najebollah-mosafer\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T67-A.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-0.8051955059934741,"pitch":0.17436162041511594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-1.6946201666689138,"pitch":0.16381689086793472},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najebollah-mosafer\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T66-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-1.5222674800559872,"pitch":0.1686355270112596},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T65-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-1.8649023595566234,"pitch":0.17011249958266283},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-2.719601504123018,"pitch":0.12146635934985817},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najebollah-mosafer\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T71-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-2.5900793911107023,"pitch":0.11369660207055077},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T70-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-2.864069623883301,"pitch":0.11787754473841972},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":1.6416453179270354,"pitch":0.10665696053163387},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najebollah-mosafer\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T69-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":1.7800981657577264,"pitch":0.09889557823817263},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T68-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":1.4885434585587038,"pitch":0.1075571962739943},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.044244200057693917,"pitch":0.18514435309161215},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5686797829451864,"pitch":0.22328447054444212},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A10-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.7307752586003122,"pitch":0.13199596439680938},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sayyed-mohammadreza-hashemi\/"},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P23-T36-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.8421173134343896,"pitch":0.1262360223056831},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-1.6766110414832287,"pitch":0.16752694525356127},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najebollah-mosafer\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T74-0.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-1.5250987772092017,"pitch":0.1629583358299751},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T73-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-1.831865072061003,"pitch":0.1608030990982705},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-2.502332038090044,"pitch":0.09589194159648429},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/najebollah-mosafer\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P31-T72-O.jpg","title":"\u0646\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631","position":{"yaw":-2.5927270563694957,"pitch":0.09819145187190514},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.09299302795341,"pitch":0.1777058456359466},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4799183650625629,"pitch":0.2531241675579956},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.583107715249434,"pitch":0.12174615809748524},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sayyed-mohammadreza-hashemi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P23-T37-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.4110294596270467,"pitch":0.1211683375632866},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/P23-T38-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.740329805577053,"pitch":0.11784415491541722},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0627\u0645\u06cc\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0641\u0631\u062f","position":{"yaw":-0.43942430786310993,"pitch":0.1384413117951908},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/omid-heidarifar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Astonished.jpg","title":"\u0627\u0645\u06cc\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u0641\u0631\u062f","position":{"yaw":-0.5388626796100446,"pitch":0.1369273586518176},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":11,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0639\u06a9\u0627\u0633\u06cc  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u06a9\u0627\u0641\u0647-5-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0840172152581733,"pitch":0.14584137684799003},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.546124926704727,"pitch":0.041233403356320864,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.18493244203457593,"pitch":0.14748406268372172},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":1.5558735222666504,"pitch":0.0628318564908028,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5881266878090727,"pitch":0.10863267780109176},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.5892091665115196,"pitch":0.001963495460161724,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0639\u06a9\u0627\u0633\u06cc  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3572164510175693,"pitch":-0.061395305901051245},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.543127625481211,"pitch":0.10369710305165647,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5767233039320452,"pitch":-0.057699862605018026},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5697102379384082,"pitch":0.07658697374002621,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.722587049010631,"pitch":-0.1767282295011796},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-1.6205637180488033,"pitch":-0.023204945373517916,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"20","height":"20"}}],"position":{"yaw":1.5020038326953262,"pitch":-0.02788839420321132,"fov":0.8868966728394764}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

فهرست هنرمندان حاضر در نمایشگاه عکاسی:
ابراهیم مبارزادریس خسروی زاده امید حیدری فرپروانه مرادیثنا بناگر • جمال الدین سجادیحمیده سهرابی • راحیل حیدری • راضیه محمدیرضا حیدری شاه بیدک • زهرا رضاییسجاد حیدریسجاد عرفانیعاطفه محمدی • علی نجات بخش اصفهانیعلیرضا محسنیفاطمه اکبریفاطمه جعفریفاطمه حسنیکیمیا محمدی محمد جواد حسینیمحمد رضا هاشمیمحمد موسی اکبریمرتضی میرزاییمریم حسنیمریم هاشمی • مکیه سادات حسینیمنصوره قنبریمهدیه خاورینجیب الله مسافر • نوا جمشیدیهلمت فتاحی

جان پدر کجاستی؟ 🇦🇫

شاعر: موسی عصمتی / دوتار:عبدالعزیز پرنده / تهیه کننده: علیرضا قزی /خوانش:علیرضا دلارامی(مهریار)
کاری از کانون ادب و هنر ناحیه ۱ و کانون میثاق ناحیه ۵ مشهد

شب‌های هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی

  • شنبه ۲۲ آذرماه(قوس) • افتتاحیه (ورود)
  • یکشنبه ۲۳ آذر ماه(قوس) • شب موسیقی (ورود)
  • دوشنبه ۲۴ آذر ماه(قوس) • شب خوشنویسی (ورود)
  • سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه(قوس) • شب نقاشی و مینیاتور (ورود)
  • چهارشنبه ۲۶ آذر ماه(قوس) • شب گرافیک (ورود)
  • پنجشنبه ۲۷ آذر ماه(قوس) • شب صنایع دستی (ورود)
  • جمعه ۲۸ آذر ماه(قوس) • شب عکاسی (ورود)

نمایشگاه‌های پیشین

دکمه بازگشت به بالا