جان پدر کجاستی؟ – (۳) شب خوشنویسی

هنرخوشنویسی

هنرخوشنویسی که یکی از زیباترین و شریفترین هنرهای اسلامی است در افغانستان ازدیر باز ازجایگاه و منزلت خاصی برخوردار بوده است، پیشینه هنر خطاطی درافغانستان بسیار غنی و درخشان است. ظهور و بروز این هنرپس از گرویدن مردم افغانستان به دین اسلام نمایان تر شده است به دلیل اینکه اکثرهنرمندان پس از مسلمان شدن بجای هنر مجسمه سازی و پیکر تراشی به هنرهایی مانند تزئین مساجد و معابد با استفاده از هنر خوشنویسی و تذهیب پرداختند.

نمایشگاه هنر خوشنویسی – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

هنرخوشنویسی درافغانستان از اوایل دوره اسلامی شروع شد و در دوره های غزنه وتیموریان به اوج رسیده است. ظرافت و زیبایی این هنر در عصر تیموریان،  شاهزادگان ودرباریان را نیز بسوی خود جذب کرد و درباریان نیز به یادگیری این هنر روی آوردند.

به دنبال سیر تحولاتی که در افغانستان رخ داد و تاثیرات منفی که بر همه ی حوزه ها و زندگی مردم این سرزمین گذاشت، هنرخوشنویسی نیز مستثنا نبود و همرا با مشکلات این کشور دوران رکود را تجربه کرد ولی در سالهای اخیر با وجود مشکلات متعدد دراین کشور و سختی هایی که هنرمندان افغانستانی در دیارمهاجرت با آنها روبرو هستند به مدد پیشینه ی پر افتخار وآثارهنرمندان گذشته، همت بلند هنرمندان جوان وبهره گیری از وجود پربرکت اساتید بزرگ درایران بار دیگر هنرخوشنویسی افغانستان درمسیردرخشندگی و بالندگی قرارگرفته است و روزهای روشن و اتفاقات مبارک را انتظار می کشد.
– محمدحسین احمدی

نمایشگاه هنر خوشنویسی – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

{"id":1,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S01-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0681072982870674,"pitch":0.1754164760988619},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.5217236483770655,"pitch":-0.004569932594158388,"fov":0.9147043041177171}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A03-04-O.jpg","title":"\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0628\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.8465834578192677,"pitch":0.1290206269924088},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A02-03-5090.jpg","title":"\u0627\u062d\u0645\u062f \u0636\u06cc\u0627 \u062d\u0642 \u0634\u0646\u0627\u0633","position":{"yaw":-1.5169088754404196,"pitch":0.14578553846836328},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A01-01-O.jpg","title":"\u0627\u062d\u062f \u0635\u0628\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u06cc\u0627","position":{"yaw":0.16567101726590927,"pitch":0.12577694308487075},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A01-02-A.jpg","title":"\u0627\u062d\u062f \u0635\u0628\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u06cc\u0627","position":{"yaw":0.5348792931951731,"pitch":0.13176420700532887},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A04-06-O.jpg","title":"\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647  \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7904619673743092,"pitch":0.08919676008255095},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A04-05-O.jpg","title":"\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3769081620112296,"pitch":0.09438705035495687},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A04-07-O.jpg","title":"\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.621609492454576,"pitch":0.08485441132666871},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5711884063160584,"pitch":0.11109656720102734},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/habibollah-mozaffari-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u0638\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.7047054555485097,"pitch":0.084495497926941},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/habibollah-mozaffari-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0628\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.7803369922814074,"pitch":0.12971110569145594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/omolbanin-ahmadigolnaz\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0627\u062d\u0645\u062f \u0636\u06cc\u0627 \u062d\u0642 \u0634\u0646\u0627\u0633","position":{"yaw":-1.4273668992233315,"pitch":0.14296881482112767},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ahmad-ziya-hagh-shenas\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6913458064100162,"pitch":0.2106559624595885},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0627\u062d\u062f \u0635\u0628\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u06cc\u0627","position":{"yaw":0.3410037754487778,"pitch":0.1321492509555},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ahad-sabahikia\/"}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.073286223248349,"pitch":0.19961669464531973},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.5828407683234769,"pitch":0.027202534564638725,"fov":0.9011839478233153}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.4964454472268294,"pitch":0.2978407607334219},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-1.5198368270222211,"pitch":0.011532776057368466,"fov":0.8555123939841212}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A11-26-7070.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.36287283576830376,"pitch":0.11035250605726787},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A11-28-A.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.6785985232842933,"pitch":0.11389344927887635},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A11-27-12050.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.3368753753355396,"pitch":0.10701299204640868},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"18"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A11-24-5060.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0627\u0646\u0648\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.3269000235212864,"pitch":0.1491606751293837},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A11-25-5083.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0627\u0646\u0648\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.6547248180008838,"pitch":0.148153395904707},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A06-09-9550.jpg","title":"\u0633\u06cc\u062f \u062c\u0645\u0627\u0644 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc","position":{"yaw":-2.999573428353356,"pitch":0.12869473181194913},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A05-08-A.jpg","title":"\u0631\u06cc\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.589399406359508,"pitch":0.13144657583441877},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.24981961062634817,"pitch":0.10243319173925158},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/gol-ahmad-anvari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.5099295887798441,"pitch":0.11553418633109835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/gol-ahmad-anvari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u06af\u0644 \u0627\u0646\u0648\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.4681058127009816,"pitch":0.14971301786596491},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/gol-ahmad-anvari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0633\u06cc\u062f \u062c\u0645\u0627\u0644 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc","position":{"yaw":-2.8984478889334113,"pitch":0.12722114518188654},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/seyed-jamal-moosavi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0631\u06cc\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.503504631247841,"pitch":0.1234920436349558},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/reihaneh-mohammadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5946218270126025,"pitch":0.2563857717200655},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":0.5015036564987128,"pitch":0.006636994255366346,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.07201684675485787,"pitch":0.18569822361775046},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.566818557582157,"pitch":-0.02568558688022371,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A08-16-O.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0644\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.810335852029672,"pitch":0.09994886934707559},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A08-14-O.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0644\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.7357899660637628,"pitch":0.07530142198243972},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A08-15-O.jpg","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0644\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.4359492439463377,"pitch":0.07456803899972542},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A07-12-O.jpg","title":"\u0639\u0627\u0631\u0641 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.7205290671875275,"pitch":0.06964700990367945},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A07-13-O.jpg","title":"\u0639\u0627\u0631\u0641 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.410900232431736,"pitch":0.06851090070142263},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A07-10-5080.jpg","title":"\u0639\u0627\u0631\u0641 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.3622025113233747,"pitch":0.14600400041294392},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A07-11-A.jpg","title":"\u0639\u0627\u0631\u0641 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.7294631872668802,"pitch":0.1418927021285974},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0644\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.6849156705039903,"pitch":0.10154015322452814},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdollah-halimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0644\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.595054868277952,"pitch":0.08470990356390828},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/abdollah-halimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0639\u0627\u0631\u0641 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.5762936375532153,"pitch":0.08478889984407445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/aref-gholami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0639\u0627\u0631\u0641 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.5366532078131598,"pitch":0.1535363786126247},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/aref-gholami\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.019154086258957648,"pitch":0.17422779061925198},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-1.5673386564021783,"pitch":-0.017765601778320317,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6580842845638664,"pitch":0.2704628241920535},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5148863381642332,"pitch":-0.037886425277832814,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A09-18-7070.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":0.6891486336717385,"pitch":0.09843735187288871},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A09-21-5064.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":1.7186259429041915,"pitch":0.10064017938327474},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A09-17-A.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":1.3913890284615782,"pitch":0.1075249346150926},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A10-22-A.jpg","title":"\u0641\u0631\u0627\u0645\u0631\u0632 \u0633\u0631\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7146414797436904,"pitch":0.12478855078396833},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A10-23-A.jpg","title":"\u0641\u0631\u0627\u0645\u0631\u0632 \u0633\u0631\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.3574473683701171,"pitch":0.12320051855791014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A09-19-10050.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":2.400011621151112,"pitch":0.074571353814461},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A09-20-6350.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":2.7468616345511236,"pitch":0.07171430074578211},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":0.7730921470324716,"pitch":0.09333387237781032},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/alibaba-orang\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":1.5402689963739533,"pitch":0.11872753335491382},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/alibaba-orang\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0646\u06af","position":{"yaw":2.5682185498705605,"pitch":0.07910683690172249},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/alibaba-orang\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0627\u0645\u0631\u0632 \u0633\u0631\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5438323605841937,"pitch":0.135579833199575},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/faramarz-sarvi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6234459843362554,"pitch":0.26928980078051623},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.529711289822366,"pitch":0.0018797505293033367,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.06441081284400951,"pitch":0.17761098217906834},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.4751204577415873,"pitch":0.044639839463116004,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A13-33-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.8078910558820045,"pitch":0.03657950516920039},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A12-32-6650.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.4486464874259273,"pitch":0.06987586390209088},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A12-31-10350.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.7558557482709958,"pitch":0.07579800683212667},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A12-30-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.439789716997584,"pitch":0.07368401722356666},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A12-29-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-2.727717686466473,"pitch":0.08155265270515599},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A14-35-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0627\u0648\u06cc\u062f\u0627\u0646","position":{"yaw":1.7109560074459642,"pitch":0.13339428588224855},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A14-34-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0627\u0648\u06cc\u062f\u0627\u0646","position":{"yaw":1.3664531461747735,"pitch":0.1396591337040185},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0627\u0648\u06cc\u062f\u0627\u0646","position":{"yaw":1.52703108389135,"pitch":0.14380387428893826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-javidan\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc ","position":{"yaw":-2.570866278737519,"pitch":0.08027853463502055},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-azorgani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0631\u0632\u06af\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.592111493334139,"pitch":0.07143917284269286},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-azorgani\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.7557495231269726,"pitch":0.03597772771972885},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-akbar-hoseini\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5356248504456289,"pitch":0.21487063503198378},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.016016568747646787,"pitch":0.16391209400713969},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5433809342140963,"pitch":0.014142769920251652,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.7353684192705963,"pitch":0.26623888545180563},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-1.5892915335328048,"pitch":0.015705687036511762,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5617346685863787,"pitch":0.30059531296091535},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A17-42-10250.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5793494281544636,"pitch":0.09916926858352682},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.4413537183181084,"pitch":0.09545381052052093},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-ali-khavari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u062c\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":2.4784994794811226,"pitch":0.07670275696601436},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/marjan-hoseini-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A22-58-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u062c\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":2.3801344259602466,"pitch":0.07583598124407942},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4977669227156074,"pitch":0.12328198929339074},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-zaman-heydari\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A16-40-7070.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3225895545399737,"pitch":0.12163776294447715},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A16-41-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.640623296361234,"pitch":0.12194039976342097},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A16-39-13050.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.6350205407952494,"pitch":0.06028483836930221},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.7516081771073981,"pitch":0.058520962859423875},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-zaman-heydari\/"}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6390711031278853,"pitch":0.23604448213066753},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-1.5475063193891891,"pitch":-0.029675121701380647,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.0707020837224448,"pitch":0.1916063922765261},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-1.4888472780391684,"pitch":-0.05517914150583181,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A19-48-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0642\u0627\u062f\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.7221830263647444,"pitch":0.13688522278459025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A19-46-9050.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0642\u0627\u062f\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.540563031488503,"pitch":0.060508771891624846},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A19-47-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0642\u0627\u062f\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u06cc","position":{"yaw":-2.544908872098139,"pitch":0.1062064653980439},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A25-67-7070.jpg","title":"\u06cc\u0648\u0646\u0633 \u0686\u0646\u0627\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3692070480151024,"pitch":0.12045073085581848},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A25-68-A.jpg","title":"\u06cc\u0648\u0646\u0633 \u0686\u0646\u0627\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.737785725432512,"pitch":0.1298186019948826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0642\u0627\u062f\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.7845476895523849,"pitch":0.13577645462846277},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-ghader-tavakoli\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0642\u0627\u062f\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.647399899602501,"pitch":0.061180118093638214},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-ghader-tavakoli\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0642\u0627\u062f\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u06cc","position":{"yaw":-2.6091823471905595,"pitch":0.10962111954783893},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-ghader-tavakoli\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u06cc\u0648\u0646\u0633 \u0686\u0646\u0627\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.553805472349075,"pitch":0.13361782095577723},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/younes-chenari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.069253607450488,"pitch":0.19904265510048802},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4565025937498852,"pitch":0.2502540042756074},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.557585393334871,"pitch":-0.04342702612814975,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A20-49-7070.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.6083723162195298,"pitch":0.10660765541390127},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A20-50-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.3064324689009048,"pitch":0.1093533199226222},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A24-66-O.jpg","title":"\u0647\u06cc\u0644\u062f\u0627 \u062e\u062f\u0631-\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","position":{"yaw":-1.345766447368284,"pitch":0.07163706352719856},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A24-65-O.jpg","title":"\u0647\u06cc\u0644\u062f\u0627 \u062e\u062f\u0631-\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","position":{"yaw":-1.6848985783995332,"pitch":0.07595469135218735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A24-64-A.jpg","title":"\u0647\u06cc\u0644\u062f\u0627 \u062e\u062f\u0631-\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","position":{"yaw":-2.4284534175191492,"pitch":0.12950447073314209},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A20-51-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.3284799878302955,"pitch":0.06081867028258259},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A20-52-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.6491923569926037,"pitch":0.0665535505851853},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0647\u06cc\u0644\u062f\u0627 \u062e\u062f\u0631","position":{"yaw":-1.531913069917973,"pitch":0.07420895355450341},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hilda-khader\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0647\u06cc\u0644\u062f\u0627 \u062e\u062f\u0631-\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","position":{"yaw":-2.5162302562914967,"pitch":0.12951524299657002},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hilda-khader\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.45721094481292823,"pitch":0.11358174897991091},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-mehdi-mirzaee-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.4825477356977999,"pitch":0.06772738575657655},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-mehdi-mirzaee-2\/"}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0908793297520134,"pitch":0.17878733193575513},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.609811191539972,"pitch":0.2657065405154029},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":-1.5416682999577418,"pitch":-0.06316657556728167,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A21-54-A.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc ","position":{"yaw":0.33177169686898544,"pitch":0.11924842754447518},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A21-55-A.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc ","position":{"yaw":0.6664185665970948,"pitch":0.12769610814080856},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A15-38-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.3938640233465573,"pitch":0.11530543582603414},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A15-37-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.707955950791339,"pitch":0.10977213835696986},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A15-36-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.4263378803450317,"pitch":0.132820230576165},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A21-53-11250.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc ","position":{"yaw":-1.8172724105130555,"pitch":0.06328870782797047},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A21-57-8350.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc ","position":{"yaw":-1.4714069606369264,"pitch":0.07030221146684035},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc","position":{"yaw":0.49084697250768095,"pitch":0.11929360422379887},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/morteza-salimi-soozmeh-ghal-eh-ee\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0633\u0648\u0632\u0645\u0647 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u06cc","position":{"yaw":-1.6518648761369548,"pitch":0.07314926591894988},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/morteza-salimi-soozmeh-ghal-eh-ee\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.490121215983308,"pitch":0.1379344983092814},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-hosein-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.5452867214844739,"pitch":0.12090517141186119},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-hosein-ahmadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E06-01-S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A23-62-A.jpg","title":"\u0645\u0648\u0633\u06cc \u0632\u06a9\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-0.8413998033173105,"pitch":0.09868211295632179},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A23-61-O.jpg","title":"\u0645\u0648\u0633\u06cc \u0632\u06a9\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-0.5731739343314821,"pitch":0.09665473306796457},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A18-44-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7563648575242414,"pitch":0.09481512430790673},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A18-45-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.4889621338788643,"pitch":0.09434326113683866},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A18-43-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4005859393084137,"pitch":0.05547877101228593},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A23-60-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.8415356878632663,"pitch":0.1313332974682595},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/A23-59-7070.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.388668168900459,"pitch":0.13311187093009735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-e1603440553661.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u0648\u0633\u06cc \u0632\u06a9\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-0.7116112152874798,"pitch":0.10400388019202822},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/moosa-zaki-zadeh\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6234368622675213,"pitch":0.0946915840098903},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-ali-faghiri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.2978653380618574,"pitch":0.05464569735218561},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-ali-faghiri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6176509989616097,"pitch":0.12414854318073765},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-ali-faghiri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-e1603440499860.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.42435748741407764,"pitch":0.24941243019030424},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0517131492499026,"pitch":0.200298680131759},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":11,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.58500388558892,"pitch":0.0026058011416125737},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4209535130014448,"pitch":0.006439618066441},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7505506760063962,"pitch":-0.18801955126459013},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":1.554652120039382,"pitch":-0.06806788861847579,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":12,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u062e\u0648\u0634\u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u06a9\u0627\u0641\u0647-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.18585817659779202,"pitch":0.14382426487112454},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8483457603625126,"pitch":0.13519048674881518},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5874405631219304,"pitch":0.06011041132661887},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

فهرست هنرمندان حاضر در نمایشگاه خوشنویسی

احد صباحی کیااحمد ضیا حق شناسام البنین احمدیحبیب الله مظفریریحانه محمدیسید جمال موسویعارف غلامیعبدالله حلیمیعلی بابا اورنگ فرامرز سروری گل احمد انوریمحمد ارزگانیمحمد اکبر حسینیمحمد جاویدانمحمد حسین احمدیمحمد زمان حیدریمحمد علی خاوریمحمد علی فقیریمحمد قادر توکلی • محمد مهدی میرزایی • مرتضی سلیمی سوزمه قلعه ی • مرجان حسینی • موسی زکی زاده • هیلدا خدر • یونس چناری

جان پدر کجاستی؟ 🇦🇫

شاعر: موسی عصمتی / دوتار:عبدالعزیز پرنده / تهیه کننده: علیرضا قزی /خوانش:علیرضا دلارامی(مهریار)
کاری از کانون ادب و هنر ناحیه ۱ و کانون میثاق ناحیه ۵ مشهد

شب‌های هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی

  • شنبه ۲۲ آذرماه(قوس) • افتتاحیه (ورود)
  • یکشنبه ۲۳ آذر ماه(قوس) • شب موسیقی (ورود)
  • دوشنبه ۲۴ آذر ماه(قوس) • شب خوشنویسی (ورود)
  • سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه(قوس) • شب نقاشی و نگارگری (ورود)
  • چهارشنبه ۲۶ آذر ماه(قوس) • شب گرافیک (ورود)
  • پنجشنبه ۲۷ آذر ماه(قوس) • شب صنایع دستی (ورود)
  • جمعه ۲۸ آذر ماه(قوس) • شب عکاسی

نمایشگاه‌های پیشین

دکمه بازگشت به بالا