محمد علی خاوری

 متولد 1363 افغانستان  و ساکن قم
هنرجوی خوشنویسی زیر نظر استاد محمد زمان حیدری, عضو انجمن خوشنویسان

دکمه بازگشت به بالا