رقص قلم، شب دوم (۲) – نمایشگاه بین المللی خوشنویسی

بـه منظـور دسترسـی بـه آثـار قابـل نمایـش در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم، کمیسـیون ملی یونسـکو ایـران امـکان بازدید آثـار را در گالـری مجـازی بـه آدرس www.gallery.irunesco.org فراهـم نمـوده اسـت. هرمنـدان و هردوسـتان از تاریـخ ۱ ام بهمـن ۱۳۹۹ مـی تواننـد آثـار خوشنویسـان راه ابریشـم را در گالـری مجـازی رویـت نمایند. بمنظـور تبـادل تجـارب کشـورها در حـوزه خوشنویسـی از تاریخ یکم الـی ششـم بهمـن مـاه ۱۳۹۹ هـرشـب ازسـاعت ۲۱ ب ـهوقـت ایـران در صفحـه اینسـتاگرام کمیسـیون ملـی یونسـکو – ایـران بـا هرمنـدان و شـخصیتهای کشـورهای شرکـت کننـده در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم گفـت و گوهـای تخصصـی را بـه صـورت آنلایـن برگـزار میشـود.

شب دوم – نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم

{"id":1,"title":"Calligraphy Artists Hall - Entrance","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-01-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.5130979358486165,"pitch":-0.030502897039072607,"fov":0.9896212199543939},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4931379323578762,"pitch":0.2090949613077253},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.581000644058597,"pitch":-0.07924266281344039,"fov":0.8692303742420925}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4888394173878794,"pitch":0.08004537183001581},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5155118081098164,"pitch":0.11190191474054956,"fov":0.901612922152652}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":2,"title":"Calligraphy Artists Hall - Entrance 2 ","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.5826944812582937,"pitch":0.18906176309680056},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.498830598969814,"pitch":-0.03485673878809337,"fov":1.0822130559897623}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5684139148822362,"pitch":0.10947070982503604},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.54538620220079,"pitch":0.11646337273224461,"fov":0.8977086597682367}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5656867370620393,"pitch":0.0562691821539687},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.6501525335742748,"pitch":-0.0589714145936,"fov":0.891539451671}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.6578899282203334,"pitch":0.03825463315836686,"fov":0.7853981633974483}}
{"id":3,"title":"Lobby 01","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6038951968438546,"pitch":0.20903751108182078},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.588104241551914,"pitch":-0.08109624462250409,"fov":0.9225464732767035}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4968594579490997,"pitch":0.20511107789267058},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":-1.5965321972867006,"pitch":-0.04060708624666631,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5485285678065681,"pitch":0.04865118759529352},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.053372948874898185,"pitch":-0.06982689775977491,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-1.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":1.6161317304280765,"pitch":0.14925284803049443,"fov":1.4284196383107837}}
{"id":4,"title":"Lobby 02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/lobey-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4374804467735505,"pitch":0.07563040661178633},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":-1.6357068255837781,"pitch":-0.08909391185025939,"fov":0.88285921269998}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6839397829719829,"pitch":0.06665872654257754},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":0.08009536781591109,"pitch":0.01154519006373711,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc7.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.7765082298292398,"pitch":0.3776729499660476},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc8.jpg","title":"View","position":{"yaw":0.3567443897122562,"pitch":0.3725018491799936},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc10.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.06491810680707744,"pitch":0.37664460542874956},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc2.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.4805183202370191,"pitch":0.38500839840386725},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc5.jpg","title":"View","position":{"yaw":-0.9076838446752973,"pitch":0.3901159110517387},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc4.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.3351098598645716,"pitch":0.4161686598512375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc1.jpg","title":"View","position":{"yaw":-2.792351126414177,"pitch":0.4091642414026051},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc3.jpg","title":"View","position":{"yaw":3.032258215027521,"pitch":0.4085218650102149},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc6.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.5802875455563044,"pitch":0.40078240007594346},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc9-1-\u067e\u0648\u0633\u062a\u0631.jpg","title":"View","position":{"yaw":2.1418823183854148,"pitch":0.3859065437624025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.7040050583268851,"pitch":0.3808482090542835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c\/"},{"id":14,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":0.2871909513617048,"pitch":0.37512275454480104},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raqse-qalam-light-festival-fa\/"},{"id":15,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.13124593108771876,"pitch":0.37655652697859665},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-light-festival-en\/"},{"id":16,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.5563638398866093,"pitch":0.38647821216595446},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/"},{"id":17,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-0.9763846020659059,"pitch":0.38670796078852376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/"},{"id":18,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.402062724872863,"pitch":0.41873380488116574},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/"},{"id":19,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":-2.866929240174045,"pitch":0.4113733866745548},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/"},{"id":21,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.963796298044265,"pitch":0.4101360595621095},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/"},{"id":22,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.5122286759074477,"pitch":0.4056356377549264},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/"},{"id":23,"type":"link","title":"Visit","position":{"yaw":2.0682562567378584,"pitch":0.3918595873994075},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/"}]}
{"id":5,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.001635930115016393,"pitch":0.14650349563688359},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-0.22675296095319197,"pitch":-0.06536458331820683,"fov":0.8832059666366994}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"50","height":"50"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.13431903472595863,"pitch":0.05118750289051732},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-3.0514713289742605,"pitch":-0.06173517384824123,"fov":0.906971609077997}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Enter Exhibition","position":{"yaw":-0.19814665451729851,"pitch":0.006335066530448685},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":-3.096623323339971,"pitch":-0.10209248318853348,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.81639157889272,"pitch":0.07718617176572806},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4415542826966012,"pitch":0.16733925546496486,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":6,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.23317979782571285,"pitch":0.11352576422993543},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-3.122525382464726,"pitch":-0.04563320832062345,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.2686731561785187,"pitch":0.02891567980923604},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":-2.7763380528291375,"pitch":-0.08467455467560825,"fov":0.9737604075148809}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.896612939182484,"pitch":0.15889028395465132},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-2.8527512233441357,"pitch":0.011780973075735446,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"scene","title":"Go to Lobby","position":{"yaw":-2.831751511199096,"pitch":0.005402473372488004},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.4685491740335976,"pitch":0.026934241299677808,"fov":1.2779187655388002}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":7,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.3176947514262878,"pitch":0.16238118951779867},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":-2.793531885835943,"pitch":0.006684611999467904,"fov":0.8712822539396825}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.5811598996345122,"pitch":-0.012456355628994942},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.487773590326885,"pitch":-0.02137802393561472,"fov":1.2221638659741758}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"scene","title":"Exhibition","position":{"yaw":-3.071159700642049,"pitch":0.06669619886239886},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":3.1367032950678437,"pitch":-0.14362465936624957,"fov":1.1490064035308902}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png"}}]}
{"id":8,"title":"Scene 14","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-14-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"Chinese_Haji Noor Deen","position":{"yaw":2.214571715191676,"pitch":0.30685431312584655},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/haji-noor-deen-mi-guang-jiang\/"},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T138-A53-CH50100.jpg","title":"Chinese_Haji Noor Deen","position":{"yaw":2.1594467583815513,"pitch":0.31956959858271716},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"link","title":"Chinese_Haji Noor Deen","position":{"yaw":-1.447176248688148,"pitch":0.38548965535155233},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/haji-noor-deen-mi-guang-jiang\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T137-A53-CH50100.jpg","title":"Chinese_Haji Noor Deen","position":{"yaw":-1.0752002554032511,"pitch":0.35045588004680717},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T135-A52-CH10030.jpg","title":"Chinese_Haji Noor Deen","position":{"yaw":-2.1537023372574637,"pitch":0.33867515986313634},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T136-A53-CHa.jpg","title":"Chinese_Haji Noor Deen","position":{"yaw":-1.5173683664435273,"pitch":0.3959936473926913},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T139-A53-CHa.jpg","title":"Chinese_Haji Noor Deen","position":{"yaw":1.8154938998245633,"pitch":0.3756077457499458},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T141-A54-CH50100.jpg","title":"Chinese_ Hou Kaixing","position":{"yaw":0.9879659138876065,"pitch":0.3215492670841691},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T140-A54-CH50100.jpg","title":"Chinese_ Hou Kaixing","position":{"yaw":1.3793789069401594,"pitch":0.37939277248234404},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Chinese_ Hou Kaixing","position":{"yaw":1.0364858485227195,"pitch":0.32827689517172765},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hou-kaixing\/"},{"id":11,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.1423492532499857,"pitch":0.14302805581081657},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":0.24764108509182137,"pitch":0.029983857495771815,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"Back to Lobby","position":{"yaw":3.092690573649355,"pitch":0.30699809649163257},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"Scene 13","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-13-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T142-A54-CH10050.jpg","title":"Chinese_ Hou Kaixing","position":{"yaw":-2.3014621943624007,"pitch":0.30608440415249305},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T144-A55-CHa.jpg","title":"Chinese_ LeeSzerHui_ChristineLeeArt","position":{"yaw":-1.3835681906598722,"pitch":0.39780134347363827},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T143-A55-CHa.jpg","title":"Chinese_ LeeSzerHui_ChristineLeeArt","position":{"yaw":-1.8484272663052241,"pitch":0.39417793329064565},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T145-A56-CH10060.jpg","title":"Chinese_ Liu Mingwei","position":{"yaw":-0.907425450370436,"pitch":0.31756814854632864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T146-A56-CH10070.jpg","title":"Chinese_ Liu Mingwei","position":{"yaw":2.0405906357442234,"pitch":0.33488204893329154},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T148-A57-CH35100.jpg","title":"Chinese_ Qin Sheng","position":{"yaw":1.2744561301793436,"pitch":0.3593742798561905},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T147-A57-CH30120.jpg","title":"Chinese_ Qin Sheng","position":{"yaw":1.593071006481674,"pitch":0.37003631512671475},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T149-A58-CH10035.jpg","title":"Chinese_ Xia Yu","position":{"yaw":0.8945425736796437,"pitch":0.3043851895533862},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.011105976089659464,"pitch":0.16296236570291178},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-3.0040078292169703,"pitch":0.023308999800343955,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-3.131718865925965,"pitch":0.15667916086335332},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"Chinese_ Hou Kaixing","position":{"yaw":-2.2586813654841045,"pitch":0.31379288443046605},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hou-kaixing\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Chinese_ Liu Mingwei","position":{"yaw":-0.8696848360396601,"pitch":0.2942741765220802},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/liu-mingwei\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Chinese_ Liu Mingwei","position":{"yaw":2.0928478401887602,"pitch":0.3355265060680619},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/liu-mingwei\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"link","title":"Chinese_ Xia Yu","position":{"yaw":0.934547955667778,"pitch":0.3123758791215039},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/xia-yu\/"},{"id":15,"type":"link","title":"Chinese_ Qin Sheng","position":{"yaw":1.3435553693464772,"pitch":0.37703424362956106},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/qin-sheng\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":10,"title":"Scene 12","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-12-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.07087331880177672,"pitch":0.14452186232700726},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-3.1089516754512765,"pitch":0.1382160377250976},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":0.06408742197186612,"pitch":-0.018573358469708978,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T150-A58-CHa.jpg","title":"Chinese_ Xia Yu","position":{"yaw":0.8750266142484318,"pitch":0.3071712465513805},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T151-A59-CH5080.jpg","title":"Chinese_ Xiaodi Ma","position":{"yaw":1.1946459550980215,"pitch":0.36903499063555145},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T152-A59-CH5070.jpg","title":"Chinese_ Xiaodi Ma","position":{"yaw":1.653406162328407,"pitch":0.39745306231692545},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T153-A60-CH10050.jpg","title":"Chinese_ Xiaohui Su","position":{"yaw":2.1676730135730775,"pitch":0.3174816300883041},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T154-A60-CH70100.jpg","title":"Chinese_ Xiaohui Su","position":{"yaw":-0.8361770980458552,"pitch":0.28493148615591224},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T155-A60-CH7070.jpg","title":"Chinese_ Xiaohui Su","position":{"yaw":-1.2581422282405494,"pitch":0.37144687317043434},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T157-A61-CH10090.jpg","title":"Chinese_ Xu Jinglei","position":{"yaw":-2.368966474718171,"pitch":0.2833884204228134},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T156-A61-CH7080.jpg","title":"Chinese_ Xu Jinglei","position":{"yaw":-1.8698749372622494,"pitch":0.38387710076921877},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Chinese_ Xiaodi Ma","position":{"yaw":1.7107646468044528,"pitch":0.3850019444791837},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/xiaohui-su\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Chinese_ Xiaodi Ma","position":{"yaw":0.9174264652944615,"pitch":0.31172562792343683},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/xiaodi-ma\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Chinese_ Xiaohui Su","position":{"yaw":-1.2017877673806225,"pitch":0.3637257050858711},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/xiaohui-su\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"link","title":"Chinese_ Xu Jinglei","position":{"yaw":-2.3262899669075807,"pitch":0.29792713151782557},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/xu-jinglei\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":11,"title":"Scene 11","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S11-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.111218865981078,"pitch":0.14415113149636483},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":-0.17740693277573705,"pitch":0.07431218996261535,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.8455634691676375,"pitch":0.13917979142843961},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":0.1486431165612192,"pitch":0.017843110385159733,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T158-A62-CH50100.jpg","title":"Chinese_ Yiying Cao","position":{"yaw":-2.3436635519100832,"pitch":0.27994266511884014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T159-A62-CH50100.jpg","title":"Chinese_ Yiying Cao","position":{"yaw":-2.046743566589697,"pitch":0.33732755013798865},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T160-A62-CH30100.jpg","title":"Chinese_ Yiying Cao","position":{"yaw":-1.7061006958082228,"pitch":0.3665800135093349},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T161-A63-CHa.jpg","title":"Chinese_ Yongnian Mu","position":{"yaw":-1.3355489669132954,"pitch":0.3707084137302239},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T162-A63-CH50100.jpg","title":"Chinese_ Yongnian Mu","position":{"yaw":2.262999669772327,"pitch":0.33488875911241855},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T163-A64-CH30130.jpg","title":"Chinese_ Zhang Zhen","position":{"yaw":1.982300596176735,"pitch":0.4025866830192584},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T164-A64-CH30100.jpg","title":"Chinese_ Zhang Zhen","position":{"yaw":1.644755897970275,"pitch":0.4274810350952585},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T166-A65-IN10080.jpg","title":"India_Aslam Kiratpuri","position":{"yaw":-0.9098841012908849,"pitch":0.2998836975580659},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T165-A65-INa.jpg","title":"India_Aslam Kiratpuri","position":{"yaw":1.2407076195720705,"pitch":0.4079858822875124},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"India_Aslam Kiratpuri","position":{"yaw":1.318749910445252,"pitch":0.4165668709903283},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammed-aslam-habibul-rehman\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"India_Aslam Kiratpuri","position":{"yaw":-0.8624464067354047,"pitch":0.2969917847774841},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammed-aslam-habibul-rehman\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T170-A67-IN100100.jpg","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":0.7665303833713768,"pitch":0.3073148434083741},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":15,"type":"link","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":0.8159787100114038,"pitch":0.3170568831079912},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hiral-bhagat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":16,"type":"link","title":"Chinese_ Yongnian Mu","position":{"yaw":-1.2587283054727116,"pitch":0.3635847645110353},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/yongnian-mu\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":17,"type":"link","title":"Chinese_ Yiying Cao","position":{"yaw":-1.9724289870546485,"pitch":0.3463389709703204},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/yiying-cao\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":18,"type":"link","title":"Chinese_ Zhang Zhen","position":{"yaw":1.7408837928072494,"pitch":0.41314104849273114},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/zhang-zhen\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":19,"type":"link","title":"Chinese_ Yongnian Mu","position":{"yaw":2.322434052484848,"pitch":0.3307325150706397},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/yongnian-mu\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":-1.5675806112828532,"pitch":-0.08118132768231945,"fov":1.4286084837773383}}
{"id":12,"title":"Scene 10","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.821028736658816,"pitch":0.15210347120691736},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-0.0766358209967013,"pitch":-0.0532049158115111,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.05619612233382654,"pitch":0.16595225533053082},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":0.359494189107739,"pitch":-0.028632791221417264,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"India_GORI YUSUF HUSEN","position":{"yaw":-2.2813985976369366,"pitch":0.28391284932059335},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/yusuf-husen\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T167-A66-IN100100.jpg","title":"India_GORI YUSUF HUSEN","position":{"yaw":-2.3289239371903,"pitch":0.27496797204306844},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T169-A67-IN100100.jpg","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":-0.9731101030897111,"pitch":0.3125195338180671},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":-0.9324163020298144,"pitch":0.2881784022384366},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hiral-bhagat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"India_GORI YUSUF HUSEN","position":{"yaw":-1.5933731519679153,"pitch":0.3772801156622094},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/yusuf-husen\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T168-A66-IN85-100.jpg","title":"India_GORI YUSUF HUSEN","position":{"yaw":-1.6723993833019648,"pitch":0.3691915523232119},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T171-A67-IN100100.jpg","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":2.269979518515285,"pitch":0.31132352810389996},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T173-A67-IN100100.jpg","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":0.86455126197162,"pitch":0.32304815658284447},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T172-A67-IN100100.jpg","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":1.5765746195406498,"pitch":0.40080951726454117},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"India_Hiral Bhagat","position":{"yaw":1.6449417667544726,"pitch":0.3998108811755632},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hiral-bhagat\/"}]}
{"id":13,"title":"Scene 9","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.02030179520026465,"pitch":0.14110798057823182},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":0.0328274307625076,"pitch":-0.0441117625298606,"fov":0.9062234978737002}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":2.8658240103767074,"pitch":0.16024555552289144},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":3.034254910714509,"pitch":0.014274488605821034,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T174-A68-IN70100.jpg","title":"-Katib Mehmood Ahmed ShaikhIndia","position":{"yaw":-2.317996929469178,"pitch":0.2983454593808599},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T175-A68-IN60100.jpg","title":"-Katib Mehmood Ahmed ShaikhIndia","position":{"yaw":-1.9378383453655914,"pitch":0.3932781332887263},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T176-A68-IN60100.jpg","title":"-Katib Mehmood Ahmed ShaikhIndia","position":{"yaw":-1.4015902915096987,"pitch":0.4082335156573169},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T177-A68-IN10070.jpg","title":"-Katib Mehmood Ahmed ShaikhIndia","position":{"yaw":-0.8633984534954386,"pitch":0.32570822514852793},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T178-A68-IN70100.jpg","title":"-Katib Mehmood Ahmed ShaikhIndia","position":{"yaw":2.3501782046662756,"pitch":0.2603008733478731},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"497"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"50","height":"50"}},{"id":8,"type":"link","title":"-Katib Mehmood Ahmed ShaikhIndia","position":{"yaw":2.3825305644632664,"pitch":0.26586957189760163},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mehmood-ahmed-shaikh-3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"-Katib Mehmood Ahmed ShaikhIndia","position":{"yaw":-1.3361861887744055,"pitch":0.39997675766852936},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mehmood-ahmed-shaikh-3\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T179-A69-IN10070.jpg","title":"India_Mohammad Ahrar Hindi","position":{"yaw":1.9661685520896865,"pitch":0.34226350082847645},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T180-A69-IN100-60.jpg","title":"India_Mohammad Ahrar Hindi","position":{"yaw":1.2683413362895415,"pitch":0.35162721506243955},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T181-A69-IN100-70.jpg","title":"India_Mohammad Ahrar Hindi","position":{"yaw":0.7807217981364598,"pitch":0.261968910538144},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"50","height":"50"}},{"id":13,"type":"link","title":"India_Mohammad Ahrar Hindi","position":{"yaw":0.8150798359744211,"pitch":0.2723227132705155},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"50","height":"50"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammad-ahrar-hindi\/"}]}
{"id":14,"title":"Scene 08","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.08709236380805763,"pitch":0.1551457087530217},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":2.9624907103383418,"pitch":0.14941374800011253},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":3.015928943784651,"pitch":-0.03568621779914771,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T183-A69-IN50-100.jpg","title":"India_Mohammad Ahrar Hindi","position":{"yaw":-2.1529654651694905,"pitch":0.34092073999557293},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T182-A69-IN50100.jpg","title":"India_Mohammad Ahrar Hindi","position":{"yaw":-2.406945041291541,"pitch":0.2760751420139922},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T184-A70-IN100-70.jpg","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":-1.6289324829418437,"pitch":0.3968748670299309},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T185-A70-IN100-50.jpg","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":-0.9324122428797068,"pitch":0.32668604440603133},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":-1.5450741115441424,"pitch":0.39255101903724565},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/md-firdaus-ansari-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T189-A70-IN100-100.jpg","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":0.7598178051519682,"pitch":0.2729332483488456},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T186-A70-IN10080.jpg","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":2.335212746669929,"pitch":0.2736610853214074},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T187-A70-INo.jpg","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":1.932383555194681,"pitch":0.3525722938696809},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T188-A70-IN10070.jpg","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":1.2959517270527439,"pitch":0.36423960973899305},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"India_Mohammad Firdaus yasari","position":{"yaw":1.364056036691732,"pitch":0.37813291386171777},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/md-firdaus-ansari-2\/"}]}
{"id":15,"title":"Scene 07","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.1070790969237194,"pitch":0.132196102394051},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":3.08623365596004,"pitch":-0.00408813255840812,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.0968128374939532,"pitch":0.1367470864770688},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T190-A71-IN10050.jpg","title":"India_Mohammad Naushad","position":{"yaw":-2.412335358055067,"pitch":0.19022530204152588},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T191-A71-INo.jpg","title":"India_Mohammad Naushad","position":{"yaw":-1.9139115849198056,"pitch":0.2623842465599484},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T192-A71-INo.jpg","title":"India_Mohammad Naushad","position":{"yaw":-1.3315741930210798,"pitch":0.2718464477921607},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T193-A71-IN10050.jpg","title":"India_Mohammad Naushad","position":{"yaw":-0.8078924123192248,"pitch":0.19512979745927694},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T197-A72-JP70100.jpg","title":"Japan_Koki SUGITA","position":{"yaw":0.7260426904592858,"pitch":0.26185120807200946},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T196-A72-JP100100.jpg","title":"Japan_Koki SUGITA","position":{"yaw":1.1088726514892073,"pitch":0.34413509861575875},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T195-A72-JP11090.jpg","title":"Japan_Koki SUGITA","position":{"yaw":1.8254557858145137,"pitch":0.37321421013326805},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T194-A72-JP10050.jpg","title":"Japan_Koki SUGITA","position":{"yaw":2.361257230218497,"pitch":0.2765318659024203},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Japan_Koki SUGITA","position":{"yaw":1.1579369620487334,"pitch":0.3487803741145008},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/koki-sugita\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"India_Mohammad Naushad","position":{"yaw":-2.377049571239926,"pitch":0.19652620800784248},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/mohammad-naushad\/"}]}
{"id":16,"title":"Scene 06","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.02030179520026465,"pitch":0.14216907932289757},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.012563194421012,"pitch":0.13627855439432146},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T199-A73-JP10070.jpg","title":"Japan_Maryam Yumi ALAJI","position":{"yaw":0.7725518367275086,"pitch":0.2830626675048258},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"link","title":"Japan_Maryam Yumi ALAJI","position":{"yaw":0.8070002341906051,"pitch":0.2857278363187028},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/maryam-yumi-alaji\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T200-A74-JP10050.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":1.2822469562008578,"pitch":0.37896797855177056},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T201-A74-JP70100.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":1.9072015111868037,"pitch":0.3654717724654706},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T202-A74-JP10080.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":2.3523764441360333,"pitch":0.2815245014077483},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"link","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":1.969814246146294,"pitch":0.36036519869210437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/masahiro-matsukawa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T204-A74-JP50130.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":-1.2039833530252935,"pitch":0.3989692496436419},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T205-A74-JP100100.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":-1.832580570039081,"pitch":0.4154959387627457},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T206-A74-JP10090.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":-2.3975095045352326,"pitch":0.30899824324925085},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T203-A74-JP90-60.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":-0.8103379668270811,"pitch":0.3128351282478814},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":-1.7651424732605463,"pitch":0.4217438955568742},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/masahiro-matsukawa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":17,"title":"Scene 05","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/5-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T208-A75-JP70100.jpg","title":"Japan_Moriyama","position":{"yaw":-1.7532732316920168,"pitch":0.37589348330342887},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T210-A76-JP70100.jpg","title":"Japan_Yuiko","position":{"yaw":-0.8224532428980442,"pitch":0.2817699712371624},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T209-A76-JP60100.jpg","title":"Japan_Yuiko","position":{"yaw":-1.2282268170004205,"pitch":0.36417651111682225},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T207-A74-JP100100.jpg","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":-2.309881939817915,"pitch":0.28419038817963127},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Japan_Masahiro Matsukawa","position":{"yaw":-2.267842871665435,"pitch":0.2981247148467503},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/masahiro-matsukawa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"Japan_Moriyama","position":{"yaw":-1.677427425708192,"pitch":0.3824345580785682},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/shigenobu-moriyama\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"link","title":"Japan_Yuiko","position":{"yaw":-1.170595714486641,"pitch":0.3538472433615656},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/yuiko-miura\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T214-A77-JP70100.jpg","title":"Japan_Tesunada","position":{"yaw":0.7513752078548102,"pitch":0.2600905779175129},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T213-A77-JP70100.jpg","title":"Japan_Tesunada","position":{"yaw":1.1403538689639667,"pitch":0.3604205377909224},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T212-A77-JP60100.jpg","title":"Japan_Tesunada","position":{"yaw":1.7471137754994404,"pitch":0.38816023297904856},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T211-A77-JP100100.jpg","title":"Japan_Tesunada","position":{"yaw":2.273482487127332,"pitch":0.3131133482531734},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"link","title":"Japan_Tesunada","position":{"yaw":1.2056145572064754,"pitch":0.3791689024783942},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/hisako-tesonada\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.06673066061526178,"pitch":0.14400034398503614},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":-0.26073353979889546,"pitch":0.04351020711629161,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-3.1054911928546876,"pitch":0.14189917337562186},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":18,"title":"Scene 04","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/4-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.13655387779011186,"pitch":0.16260770120038615},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.130926024288513,"pitch":0.13408972004462427},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T215-A78-KR10050.jpg","title":"South_Korea_Eunjung Sung","position":{"yaw":-2.143055558693309,"pitch":0.33104656608532856},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T216-A78-KR50100.jpg","title":"South_Korea_Eunjung Sung","position":{"yaw":-1.6090342219715943,"pitch":0.3787997859894521},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"South_Korea_Eunjung Sung","position":{"yaw":-2.081846693725332,"pitch":0.33726234372336883},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/eunjung-sung\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T219-A79-KRA.jpg","title":"South_Korea_Hyuntuk Yoo","position":{"yaw":-1.1874262284671637,"pitch":0.3489650986463886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T220-A79-KRA.jpg","title":"South_Korea_Hyuntuk Yoo","position":{"yaw":2.350418952257181,"pitch":0.2743325483910475},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T221-A80-KR10060.jpg","title":"South_Korea_Inae Lee","position":{"yaw":1.9583003646174344,"pitch":0.3725273185482081},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"link","title":"South_Korea_Inae Lee","position":{"yaw":2.0284617088206254,"pitch":0.36418278369689894},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/inae-lee\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T222-A81-KR910000.jpg","title":"South_Korea_Jaegoen Choi","position":{"yaw":1.204788688435066,"pitch":0.38317135982540584},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"South_Korea_Jaegoen Choi","position":{"yaw":1.2636055419927779,"pitch":0.3955998195322703},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/jaegoen-choi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T223-A82-KR50100.jpg","title":"South_Korea_Jee won Moon","position":{"yaw":0.7918095374758174,"pitch":0.2970355858725764},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":13,"type":"link","title":"South_Korea_Jee won Moon","position":{"yaw":0.8353339843329302,"pitch":0.3140291923048437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/jee-won-moon\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":19,"title":"Scene 03","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T224-A82-KR50100.jpg","title":"South_Korea_Jee won Moon","position":{"yaw":-2.3572784610937205,"pitch":0.2699232456156313},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T225-A83-KR10040.jpg","title":"South_Korea_Jina Im","position":{"yaw":-1.9818739939507939,"pitch":0.3471993346252713},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T226-A84-KR10050.jpg","title":"South_Korea_Jungmun Choi","position":{"yaw":-1.2544389605182893,"pitch":0.35564516000664526},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T227-A84-KRo.jpg","title":"South_Korea_Jungmun Choi","position":{"yaw":-0.7780517432279375,"pitch":0.26672153403705323},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"South_Korea_Jungmun Choi","position":{"yaw":-1.1851821197964671,"pitch":0.3513454858887073},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/jungmun-choi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T228-A84-KRo.jpg","title":"South_Korea_Jungmun Choi","position":{"yaw":2.380567527303125,"pitch":0.27322201910933686},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T229-A85-KR100100.jpg","title":"South_Korea_Kim Yoonjeong","position":{"yaw":1.8797252776245141,"pitch":0.39405878843135334},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T230-A85-KR100100.jpg","title":"South_Korea_Kim Yoonjeong","position":{"yaw":1.0975607097161557,"pitch":0.3691115004348795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T231-A86-KR50100.jpg","title":"South_Korea_Seo-jeong Kim","position":{"yaw":0.7038706128314391,"pitch":0.269763092797346},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"South_Korea_Seo-jeong Kim","position":{"yaw":0.7348861123534487,"pitch":0.288532979481964},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/seo-jeong-kim\/"},{"id":11,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.10213854123331778,"pitch":0.14347899855325963},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-3.1342352666258915,"pitch":0.14413555014891877},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":20,"title":"Scene 02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T232-A87-KR11030.jpg","title":"South_Korea_Seonyu Lim","position":{"yaw":-1.2917191440755786,"pitch":0.4006544954725637},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T233-A88-KR50120.jpg","title":"South_Korea_Sukkyoung Hwangbo","position":{"yaw":-1.9141664796896478,"pitch":0.4021863269817594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T239-A90-MN7090.jpg","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":-2.3233285803041284,"pitch":0.317893092447763},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T238-A89-MN30100.jpg","title":"Mongolia_Erdenekhuyag ARIUNBOLD","position":{"yaw":-0.8862539746854612,"pitch":0.330647767875778},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"link","title":"Mongolia_Erdenekhuyag ARIUNBOLD","position":{"yaw":-0.8384411748586551,"pitch":0.31335211712986677},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/erdenekhuyag-ariunbold-3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":6,"type":"link","title":"Mongolia_Erdenekhuyag ARIUNBOLD","position":{"yaw":1.3664155335442203,"pitch":0.3594952812701102},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/erdenekhuyag-ariunbold-3\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T237-A89-MN6090.jpg","title":"Mongolia_Erdenekhuyag ARIUNBOLD","position":{"yaw":2.0138620363838236,"pitch":0.33555069448186536},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T236-A89-MNA.jpg","title":"Mongolia_Erdenekhuyag ARIUNBOLD","position":{"yaw":1.6293415912134668,"pitch":0.3672348886472392},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T234-A89-MNA.jpg","title":"Mongolia_Erdenekhuyag ARIUNBOLD","position":{"yaw":0.9950888565722771,"pitch":0.31080689118059013},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":-2.271588844455824,"pitch":0.328868768536033},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/samandbadraa-purev-tamir\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T235-A89-MN30100.jpg","title":"Mongolia_Erdenekhuyag ARIUNBOLD","position":{"yaw":1.3047378157537235,"pitch":0.3566006791789498},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":0.04950271157800934,"pitch":0.15524924822339692},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.238008704206794}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.018506310723403,"pitch":0.13589953032571422},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"id":21,"title":"Scene 01","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D02-S01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T243-A90-MN7070.jpg","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":-0.9874208639319271,"pitch":0.3233613891345293},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T240-A90-MN50100.jpg","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":-2.345496385536837,"pitch":0.28416077397000805},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T241-A90-MN50100.jpg","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":-2.0509720436272048,"pitch":0.3430759051012089},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T242-A90-MN10035.jpg","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":-1.4834692615281,"pitch":0.3857642408004196},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":5,"type":"link","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":-1.9905367639728198,"pitch":0.35291506064792344},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/samandbadraa-purev-tamir\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T244-A90-MN10050.jpg","title":"Mongolia_Tamir Samandbadraa Purev","position":{"yaw":2.310541113857319,"pitch":0.28319893758390435},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T245-A91-SG10575.jpg","title":"Singapore_Amirah Raimi","position":{"yaw":1.7699721000676973,"pitch":0.38875558971438906},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T246-A92-SG10575.jpg","title":"Singapore_Atii Qah Suhaimi","position":{"yaw":1.0365310394130542,"pitch":0.3447483030011096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T247-A92-SGA.jpg","title":"Singapore_Atii Qah Suhaimi","position":{"yaw":0.6762369751496777,"pitch":0.2547914540082967},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":10,"type":"link","title":"Singapore_Atii Qah Suhaimi","position":{"yaw":0.7039129293704267,"pitch":0.2691380731733677},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/attiqah-suhaimi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"}},{"id":11,"type":"link","title":"Singapore_Amirah Raimi","position":{"yaw":1.8346571173630597,"pitch":0.38699662920559597},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-1.png","width":"30","height":"30"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/amirah-raimi\/"},{"id":12,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.08177430071565439,"pitch":0.10125599067598401},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-3.124700487934083,"pitch":0.16756864665673277},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":3.141592653589793,"pitch":0,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان

کشورهای شرکت کننده در شب اول نمایشگاه بین المللی خوشنویسی رقص‌قلم

 • 🇰🇷 کره جنوبی (۱۷ اثر)
 • 🇯🇵 ژاپن (۲۱ اثر)
 • 🇨🇳 چین (۳۲ اثر)
 • 🇮🇳 هند (۲۹ اثر)
 • 🇸🇬 سنگاپور (۳ اثر)
 • 🇲🇳 مغولستان (۱۱ اثر)

رزومه هنرمندان به تفکیک کشور

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین‌المللی خوشنویسی رقص قلم

 • شب اول (۱ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇦🇿 آذربایجان، 🇫🇷 فرانسه، 🇰🇿 قزاقستان، 🇪🇸 اسپانیا، 🇹🇯 تاجیکستان، 🇺🇿 ازبکستان، 🇵🇱 لهستان، 🇮🇷 ایران
 • شب دوم (۲ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇰🇷 کره جنوبی، 🇯🇵 ژاپن، 🇨🇳 چین، 🇮🇳 هند، 🇸🇬 سنگاپور، 🇲🇳 مغولستان
 • شب سوم (۳ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇸🇾 سوریه، 🇦🇪 امارات، 🇹🇷 ترکیه، 🇷🇺 روسیه، 🇴🇲 عمان، 🇰🇼 کویت، 🇱🇧لبنان
 • شب چهارم (۴ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇯🇴 اردن، 🇲🇦 مراکش، 🇩🇿 الجزایر، 🇪🇬 مصر، 🇹🇳 تونس
 • شب پنجم (۵ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇵🇰 پاکستان، 🇦🇫 افغانستان، 🇮🇶 عراق
 • شب ششم (۶ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇷🇸 صربستان، 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین، 🇮🇷 شب شهر مشهد

فهرست مطالب

برنامه زمانبندی کنفرانس‌های بین‌المللی رقص قلم

 1. دوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۱:۰۰ – افتتاحیه
  ۱۴:۰۰ – نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم

 2. سوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
  ۱۴:۰۰ – تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی

 3. چهارم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
  ۱۴:۰۰ – جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها (موسیقی، هنرهای تزئینی، … )

لطفا برای اطلاع بیشتر از برنامه کنفرانس‌های بین‌المملی رقص‌قلم به صفحه کنفرانس‌ رقص‌قلم مراجعه بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا