نمایشگاه مجازی «نشانه‌هایی از دویست هزار سال همبودی انسان و جانوران در ایران زمین»

موزه ملی علوم و فناوری ایران، کمیته ملی موزه‌های ایران، موزه ملی ایران و کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار می کنند:

📢 نمایشگاه جانبی چهل و هشتمین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها و مراکز علم دنیا (سیموست ۲۰۲۱ تهران)

نمایشگاه مجازی «نشانه‌هایی از دویست هزار سال همبودی انسان و جانوران در ایران زمین»

مروری کوتاه بر نقش جانوران در تاریخ، فرهنگ و هنر ایران

موزه ملی ایران در مقام موزه مادر کشور با توجه به غنای آثار تاریخی فرهنگی محفوظ در آن، همواره توانمندی بسیاری در برگزاری نمایشگاه هایی در زمینه های گوناگون در داخل و خارج از کشور داشته است. نمایشگاه، “نشانه هایی از دویست هزار سال همبودی انسان و جانوران در ایران زمین ” در گذشته به صورت حقیقی در محل نمایشگاه های موقت موزه ملی ایران برگزار شده است که با معرفی اشیاء تاریخی ـ فرهنگی، فرصت هایی ارزنده برای پژوهش متخصصان و آموزش عموم فراهم آورده است.
این بار در شرایط همه گیری کووید ۱۹ و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بین المللی به مناسبت پاسداشت حضور مهمانان همایش چهل و هشتمین مجمع عمومی اعضا کمیته بین المللی ایکوم- سیموست موزه ها(CIMUSET) و مراکز علم جهان با میزبانی مجازی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (INMOST) با عنوان “موزه ها و رویکردهای حفاظت محیط زیست” است .
این نمایشگاه مجازی که بازنمود اشتراکات فرهنگی تاریخ و طبیعت است ؛ به کوشش موزه ملی علوم و فناوری ایران ، کمیته ملی موزه های ایران ، موزه ملی ایران و کمیسیون ملی یونسکو- ایران به معرفی آثار و شواهد دویست هزار سال ردپای همزیستی انسان و جانوران می پردازد.

آثار این نمایشگاه نشانه های بارزی از همبودی انسان و جانوران است که طی هزاران سال با توازنی ظریف در طبیعت شکل گرفته است. برهم زدن این توازن طبیعی به دست انسان امروزی عملی است نسنجیده که آیندگان ما تاوان آن را خواهند داد. طبیعت و حیات وحش همچون آثار تاریخی و فرهنگی که در این مجموعه گوشه ای کوچک از آن را به نمایش گذاشته ایم، امانتی است در دست ما که می بایست دست نخورده به نسل های آینده و میراث داران مان منتقل کنیم.

🔊 بازنمود اشتراکات فرهنگی تاریخ و طبیعت

🗓️ زمان : ۱۶ الی ۲۰ آبان‌ ماه ۱۴۰۰

🌐 وبسایت رسمی سیموست


نمایشگاه مجازی

{"id":1,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644 - First Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s01-5-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/14-2.jpg","title":"","position":{"yaw":2.2396503968915926,"pitch":0.11931777361445661},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/39-3.jpg","title":"","position":{"yaw":1.9374418632936683,"pitch":0.14545849561610602},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/33-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5320407647654752,"pitch":0.15112612995059216},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/1-9.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8546562541543903,"pitch":0.11415350629880194},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-39.jpg","title":"","position":{"yaw":1.8958208969861978,"pitch":-0.010854484778151985},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC1119.jpg","title":"","position":{"yaw":1.1569271220895718,"pitch":-0.004766061006693079},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC4405-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5253399236483416,"pitch":-0.0021017725751377725},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC0579.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8867694735966616,"pitch":0.000774005075038886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-10.jpg","title":"","position":{"yaw":2.198547354372419,"pitch":-0.001707270662956617},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.40108618414337194,"pitch":0.24952527856127915},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5701819441807263,"pitch":0.00571198659259764,"fov":1.1574524741013112}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9071889909595896,"pitch":0.28499198235859424},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5866916618426332,"pitch":0.0023099944717550613,"fov":1.0907313263049916}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}],"position":{"yaw":1.58941749147521,"pitch":-0.014029472950728206,"fov":1.1148272539208144}}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645 - Second Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s02-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/7-1.jpg","title":"","position":{"yaw":2.1331541606780835,"pitch":0.19014113054200266},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/34-3.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5204582498685868,"pitch":0.16023471397858557},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/30-1.jpg","title":"","position":{"yaw":0.918778726375379,"pitch":0.18521702072237645},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-12.jpg","title":"","position":{"yaw":2.181783508402509,"pitch":0.006717873731416191},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/13653.001.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5144273579627239,"pitch":0.024211875368267854},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/10723.001.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8934367509162247,"pitch":0.022422531345830166},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.7640930961060981,"pitch":0.2691269116133359},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.5729383217471975,"pitch":-0.08856670204965766,"fov":1.3406790681784002}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.673967811676887,"pitch":0.2365796456249285},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.567013099234111,"pitch":-0.051264568826962176,"fov":1.1710683606740515}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645 - Third Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s03-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/2-2.jpg","title":"","position":{"yaw":2.262407024393818,"pitch":0.11746099169432611},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/10-3.jpg","title":"","position":{"yaw":1.9319236989448854,"pitch":0.14283673118434592},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/18-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5214019859626742,"pitch":0.1622190676419386},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/3.jpg","title":"","position":{"yaw":1.1023208924749923,"pitch":0.1477768759221192},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/38-1.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8299892218910561,"pitch":0.1175811590784761},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/0003.-4412.jpg","title":"","position":{"yaw":2.216233338638797,"pitch":0.017946624246324205},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC1035.jpg","title":"","position":{"yaw":1.9150661804230449,"pitch":-0.010014547502528615},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-3.png","width":"80","height":"80"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-32.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5076044908994177,"pitch":-0.012069762527922023},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Islamic-16.jpg","title":"","position":{"yaw":1.1277666720505533,"pitch":-0.03625017498418259},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-33.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8579185220283527,"pitch":-0.016283789187060194},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.324526453458887,"pitch":0.2844911195798474},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5721017375591417,"pitch":0.08229737224343836,"fov":1.1341744171451367}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9201913223812923,"pitch":0.2968100034408252},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.594239188322046,"pitch":-0.028548975245044517,"fov":1.340673755441985}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 - Fourth Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s04-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/19-1.jpg","title":"","position":{"yaw":2.15838739791395,"pitch":0.18637605880036645},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B-7.jpg","title":"","position":{"yaw":0.945493537376084,"pitch":-0.015392047011379972},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B-2.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5429753680800316,"pitch":0.009673720022894017},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/22-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5407015808816844,"pitch":0.15995957293617735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/6-1.jpg","title":"","position":{"yaw":0.9584308591639985,"pitch":0.19204391670456822},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/B-4.jpg","title":"","position":{"yaw":2.1728086204836563,"pitch":-0.005745562786259484},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5881612236040006,"pitch":0.2650915420993094},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5641058978487914,"pitch":-0.14155533021408928,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.664225569827236,"pitch":0.2741349241046489},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.556793256219109,"pitch":-0.03154736985404227,"fov":1.0147075827204206}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645 - Fifth Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s05-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/28-1.jpg","title":"","position":{"yaw":2.214616437346214,"pitch":0.12214863464045145},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/17-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.9080673681449092,"pitch":0.1375431093128583},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/13-2.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5271370385536613,"pitch":0.15172963405806073},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","height":"80","width":"80"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/12-4.jpg","title":"","position":{"yaw":1.1680923980841413,"pitch":0.13574440251596265},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/11-2.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8760121586005916,"pitch":0.10851396074318842},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-8.jpg","title":"","position":{"yaw":0.9045143334972678,"pitch":-0.03004932904308255},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-9.jpg","title":"","position":{"yaw":1.1874907229623712,"pitch":-0.027315706586124477},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/1434.001.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5293909840813793,"pitch":-0.014021101144336967},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-21.jpg","title":"","position":{"yaw":1.889732709097637,"pitch":-0.01754525496302861},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/0003.-8120a-Golshan.jpg","title":"","position":{"yaw":2.186580456142247,"pitch":-0.02595753378136756},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.28525847864233,"pitch":0.29133540862669705},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5926337088102418,"pitch":-0.035560339693933685,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.010384073048021,"pitch":0.31948690069632235},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.583172297439222,"pitch":-0.024655933187380796,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645 - Sixth Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s06-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/25-1.jpg","title":"","position":{"yaw":2.1278845516598404,"pitch":0.18841159681205255},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/37-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5300848229321575,"pitch":0.16541841173410354},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/8-2.jpg","title":"","position":{"yaw":0.9729734266162389,"pitch":0.19903544743411672},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-13.jpg","title":"","position":{"yaw":2.159293460597665,"pitch":-0.02210161902102037},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC1407.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5360018524339383,"pitch":-0.02036580737921767},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-2.jpg","title":"","position":{"yaw":0.9361948259282933,"pitch":-0.03840281820804847},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5923025606503387,"pitch":0.29270273500718247},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5735758800798303,"pitch":-0.047322314700432244,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.698088876662947,"pitch":0.28236759031161895},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5683724564267436,"pitch":-0.02790013421138582,"fov":1.2591701373685862}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645 - Seventh Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s07-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/24-1.jpg","title":"","position":{"yaw":2.262582754334595,"pitch":0.12015509592679585},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/15-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.9503044292245857,"pitch":0.14253621554707863},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/40-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.547874649979316,"pitch":0.15332873928648993},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/41-2.jpg","title":"","position":{"yaw":1.1555443071697677,"pitch":0.138000651691776},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/27-1.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8611373401116502,"pitch":0.11651233480821332},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/0003.-7670.jpg","title":"","position":{"yaw":2.2146712430205806,"pitch":-0.041270159645362625},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC5495.jpg","title":"","position":{"yaw":1.178222187154887,"pitch":-0.03206087160236848},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC2265-copy.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5511739176538892,"pitch":-0.036871504358948926},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC2405-b.jpg","title":"","position":{"yaw":1.92727460813851,"pitch":-0.016478304635148433},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/DSC2341-1.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8935274788110661,"pitch":-0.031837475067924004},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.19685740663286566,"pitch":0.2745142098762692},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.594325089445399,"pitch":-0.0425032100757754,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0794088248952143,"pitch":0.26983897446609717},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.6388641669091184,"pitch":-0.007137243366221568,"fov":1.4247010417801478}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645 - Eighth Scene","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s08-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/36-3.jpg","title":"","position":{"yaw":2.091471642640311,"pitch":0.2248191318030166},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/29-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5266428777246945,"pitch":0.17363036548513122},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/26-1.jpg","title":"","position":{"yaw":1.0037962614649967,"pitch":0.19369080179066422},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2020-10-07-at-14.36.44.jpg","title":"","position":{"yaw":2.1465900961543536,"pitch":-0.028808371829377677},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Historic-5.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5352786523468982,"pitch":-0.036579745047884415},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/0003.-7682.jpg","title":"","position":{"yaw":0.9512438820165983,"pitch":-0.024586691254821602},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.49247282667365333,"pitch":0.252929604879256},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5792206361531527,"pitch":-0.0927841588150855,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.5460156375285337,"pitch":0.2291448423138558},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.569646111984298,"pitch":-0.07185624278704417,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":9,"title":"\u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0648\u0634 \u0622\u0645\u062f\u06cc\u062f - Welcome to the virtual exhibition","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s00-2-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.6352957133697492,"pitch":-0.015229598268788891,"fov":0.9076812863411973},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"","position":{"yaw":1.5277895965384403,"pitch":0.08814305764475705},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.54954437704784,"pitch":-0.12847039483525258,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0698533114349633,"pitch":0.07825938123277076},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5684163324963976,"pitch":-0.023046018034685645,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6249560806382046,"pitch":0.08385111441939941},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.558880626380823,"pitch":-0.08142748240965147,"fov":1.3406725892610434}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.03625987667867392,"pitch":0.08742913214904924},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5747123234166223,"pitch":-0.018367650183323647,"fov":1.1824613283392238}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-2.png","width":"60","height":"60"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Guide.jpg","title":"\u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 - Exhibition guide","position":{"yaw":-2.376611192524015,"pitch":-0.07125911993327705},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"500"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"80","height":"80"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":0,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}


نمایشگاه‌های پیشین

دکمه بازگشت به بالا