نمایشگاه مجازی آرمان صلح یونسکو

افتتاحیه: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ – ساعت ۲۲ به وقت تهران

نمایشگاه مجازی آرمان صلح یونسکو، آثار ۲۱۸ هنرمند را در سه تالار به نمایش می گذارد.

نمایشگاه مجازی آرمان صلح یونسکو

تالار اول

{"id":1,"title":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0635\u0644\u062d \u06cc\u0648\u0646\u0633\u06a9\u0648 | \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0648\u0644","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/00-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.11026334936734372,"pitch":0.07939172569617803},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5618121822977544,"pitch":-0.0019634954422329542,"fov":1.018261241524456}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4798953263188164,"pitch":0.07695537190858026},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5180843480735913,"pitch":0.01739396672381588,"fov":1.0253332100864017}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0918035812523437,"pitch":0.0986739601184432},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5577367451955153,"pitch":-0.06012181648920745,"fov":1.4233068254515502}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.612500217384886,"pitch":0.09383078247584287},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5912058485382028,"pitch":0.021598448857105268,"fov":1.0271445110233306}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/01web-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A01-T01-a.jpg","title":"\u0622\u0631\u0632\u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686","position":{"yaw":0.9397673970879765,"pitch":0.08628703421052819},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A05-T05-a.jpg","title":"\u0622\u0633\u06cc\u0647 \u0637\u062d\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0642\u0645\u0627\u0634\u06cc","position":{"yaw":1.156661551724735,"pitch":0.09997081739196645},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A03-T03-o.jpg","title":"\u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.477271051330284,"pitch":0.09913911288157173},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A04-T04-o.jpg","title":"\u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.7655053917674932,"pitch":0.09199037675051258},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A02-T02-s.jpg","title":"\u0622\u0631\u06cc\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a\u06cc","position":{"yaw":2.0167232489507,"pitch":0.0928513553518222},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A06-T06-s.jpg","title":"\u0622\u0648\u0627 \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc \u062f\u0631\u0647 \u0634\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.214809303384203,"pitch":0.07866857285634943},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.6250795089457686,"pitch":0.29649763920823347},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5164564596027255,"pitch":0.0190086213895988,"fov":1.000884172292679}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.48858608969327477,"pitch":0.37170520261423334},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0622\u0631\u0632\u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686","position":{"yaw":0.9815684974476966,"pitch":0.08380877113404672},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/?s=%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0622\u0633\u06cc\u0647 \u0637\u062d\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0642\u0645\u0627\u0634\u06cc","position":{"yaw":1.2106932748337478,"pitch":0.09803642807024104},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/?s=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D9%87+%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86+%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.409284586828921,"pitch":0.09923869773571958},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/?s=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.6908328189722575,"pitch":0.10345919734072773},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/?s=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0622\u0631\u06cc\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a\u06cc","position":{"yaw":1.9465538885388085,"pitch":0.0967217189146119},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/?s=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DB%8C","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}}]}

{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/03-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A19-T19-s.jpg","title":"\u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u0634\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.8996467231132641,"pitch":0.08944080624982931},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A20-T20-o.jpg","title":"\u0628\u06cc\u062a\u0627 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.1428330762234253,"pitch":0.11542395166063102},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A22-T22-o.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":1.4546591965188265,"pitch":0.12575593955581255},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A21-T21-a.jpg","title":"\u067e\u0631\u0645\u0647 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":1.7818892429195596,"pitch":0.12342459326338684},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A23-T23-a.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0647\u0631\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":2.057696395316036,"pitch":0.10585762560363321},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A24-T24-a.jpg","title":"\u067e\u0631\u0648\u06cc\u0646 \u0628\u0647\u0631\u0627\u0645 \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":2.2759800837781246,"pitch":0.0905658085038148},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.7514609679366515,"pitch":0.3326247238723603},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.65444717083974,"pitch":0.08207830446987074,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.4278563180850661,"pitch":0.42378405409735365},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u06cc\u0646 \u0628\u0647\u0631\u0627\u0645 \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":2.230130744148428,"pitch":0.09324749325936565},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0647\u0631\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":1.9899789645712946,"pitch":0.10795387335222273},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0645\u0647 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":1.693621207885851,"pitch":0.11967341958688138},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%be%d8%b1%d9%85%d9%87-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647\u06cc","position":{"yaw":1.364303503599574,"pitch":0.11935003585267268},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/?s=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0628\u06cc\u062a\u0627 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.0773082214905578,"pitch":0.10191824573385055},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%a7-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0628\u0647\u0631\u0627\u0645\u0634\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.8503678758315569,"pitch":0.08736707331940963},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}}]}

{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/05-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A37-T37-a.jpg","title":"\u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0686\u0627\u0631\u0648\u0633\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":0.8744384084821366,"pitch":0.11648774827307129},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A38-T38-a.jpg","title":"\u062e\u062f\u06cc\u062c\u0647 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.1706697225440408,"pitch":0.13994641801803454},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A39-T39-o.jpg","title":"\u062e\u062f\u06cc\u062c\u0647 \u0645\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u06cc\u0631\u0648\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.5468650151120116,"pitch":0.15261582884979674},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A40-T40-a.jpg","title":"\u062e\u0633\u0631\u0648 \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0627\u0646","position":{"yaw":1.9242099038613079,"pitch":0.14056774646590497},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A41-T41-o.jpg","title":"\u062f\u0627\u0648\u0648\u062f \u0645\u06cc\u0631\u06cc \u0622\u062a\u0634\u06af\u0627\u0647","position":{"yaw":2.2139198536033913,"pitch":0.11603990029084343},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.14011107032771442,"pitch":0.3835841139265366},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.6147347410111568,"pitch":0.05650389208431683,"fov":1.1887025499535142}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.8614977520335962,"pitch":0.44323845256443306},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.644059263357767,"pitch":-0.016558407160275124,"fov":1.0318393336836258}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u062f\u0627\u0648\u0648\u062f \u0645\u06cc\u0631\u06cc \u0622\u062a\u0634\u06af\u0627\u0647","position":{"yaw":2.151901323447115,"pitch":0.12122056703415396},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062e\u0633\u0631\u0648 \u062a\u0631\u06a9\u0645\u0627\u0646","position":{"yaw":1.8329150366592755,"pitch":0.14147109306949623},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062e\u062f\u06cc\u062c\u0647 \u0645\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u06cc\u0631\u0648\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.439448700497426,"pitch":0.14431193994985314},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%ae%d8%af%db%8c%d8%ac%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062e\u062f\u06cc\u062c\u0647 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.0759714883224873,"pitch":0.12518749312564914},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%ae%d8%af%db%8c%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0686\u0627\u0631\u0648\u0633\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":0.8148909721398176,"pitch":0.10859198192620134},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}}]}

{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/07-5-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A55-T55-o.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc","position":{"yaw":0.8953249439087099,"pitch":0.08463049885837748},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A56-T56-s.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.0805799733131494,"pitch":0.10733752242337502},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A63-T63-s.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.3111293436212677,"pitch":0.11424059729888825},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A65-T65-s.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0639\u0627\u0631\u0641\u06cc","position":{"yaw":1.5794414733781217,"pitch":0.11903350937412682},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A66-T66-s.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633","position":{"yaw":1.8381653541562315,"pitch":0.1120935602884856},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A58-T58-o.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u0644\u0627\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":2.0707171600213137,"pitch":0.10195448519574057},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A64-T64-o.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":2.281567705778749,"pitch":0.08415057735836662},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.4088047145628746,"pitch":0.35521728888345194},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.7616338913609795,"pitch":0.03084511631600506,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.569784032782742,"pitch":0.3883201733936872},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.660457533841777,"pitch":0.07907531464434214,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":2.230629721071436,"pitch":0.08835548040848096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u0644\u0627\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":2.0039046509616067,"pitch":0.10350218577359271},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%87%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633","position":{"yaw":1.7588383279237023,"pitch":0.10934849095797006},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0639\u0627\u0631\u0641\u06cc","position":{"yaw":1.4844421431858335,"pitch":0.11069393767428792},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.2258801721267005,"pitch":0.10439715779500247},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.0187708068798749,"pitch":0.10275281721936835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc","position":{"yaw":0.8400147571021765,"pitch":0.08422361017183633},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}}]}

{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":0,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان تالار اول (۷۲ هنرمند)

آرزو بلوچ، آریا گذشتی، آزاده رشیدی، آزاده مرادی، آسیه طحانی و شاهین قماشی، آوا گودرزی دره شوری، اعظم علیزاده نیک، افسانه بدیع بدیعی فر، افسون فرنیا، الهام میرشجاعی، الهام نیک فرجام، الهه اصغرزاده، الهه امین باقری، امیر طاهرخانی، امین عبدی، آناهیتا شیروانی، بهاره جعفری جواهر، بهاره صادقی اکباتانی، بهرامشاه محمودی، بیتا جعفری، پرمه صدیقیان، پروانه عبداللهی، پروانه مهرابی، پروین بهرام پور، پروین سلطانی، پریسا سادات عابدی، ترمه دهقان، ثریا اسکندری، ثریاعهدی، ثمانه وحید، ثنا طالشی، جعفر نجیبی، جواد کفشی، حسین محمدی، حکیمه قنبری، حمید میرزایی، خاطره چاروسایی، خدیجه سلیمی، خدیجه ملایٔی سیرویٔی، خسرو ترکمان، داود میری آتشگاه، درنا ایزدی پناه، دلارام سادات اموزگار و سید کیان ال داود، راضیه جعفری، راضیه کاشانی، راضیه نصیری، رامینا غفاری، رباب جعفری، رضا رازقندی، رضا عابدی دهقی، رویا ایمانی، زلیخا نوری پور درگزی، زهرا جهان تیغ، زهرا شریفی مهر، زهرا عباسی، زهرا علیزاده، زهرا غلامی، زهرا کرمی، زهرا ملازهی، زهرا نظری، سمانه حسینی تودشکی، زهرایاری، زهراحمیدرحمن، زینب احمدی، زینب اصفهانی، زینب سادات عارفی، زینب کارشناس، سارا آبز، سارا حسینی، سارا قارونی و زلیخا نوری پور درگزی، سارا قاسمی، سارا قباخلو، ساغر دهقانی.


تالار دوم

{"id":1,"title":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0635\u0644\u062d \u06cc\u0648\u0646\u0633\u06a9\u0648 | \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0645","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s00-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.009218947196032445,"pitch":0.07729005773493824},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5548422695193294,"pitch":0.02748371310946851,"fov":1.3954986031572896}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5341134776844818,"pitch":0.07327656052876641},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.6114086705886592,"pitch":0.03730641230975351,"fov":1.2494464451180942}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.045271041767185,"pitch":0.07910341045276681},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5934527861739367,"pitch":0.03730641121677536,"fov":1.3179052962020843}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6003963440525446,"pitch":0.0875150329614165},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5739978005720516,"pitch":-0.008494545786115637,"fov":1.1326061644312426}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s01-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A1-T1-s.jpg","title":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0646\u0642\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.9692172988173748,"pitch":0.09917064487058269},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A5-T5-s.jpg","title":"\u0641\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.187382447396507,"pitch":0.11030611989179917},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A11-T11-s.jpg","title":"\u0641\u0631\u0646\u0648\u0634 \u0631\u0636\u0627\u0645\u0634\u0631\u0642\u06cc","position":{"yaw":1.440507900765848,"pitch":0.11861404741188686},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A6-T6-A.jpg","title":"\u0641\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":1.7155973718256714,"pitch":0.11438235173986833},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A10-T10-A.jpg","title":"\u0641\u0631\u0647\u0627\u062f \u0628\u062d\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.97473166813095,"pitch":0.10411066863026974},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A2-T2-A.jpg","title":"\u0641\u0647\u06cc\u0645\u0647 \u06a9\u0648\u0632\u0647\u200c\u06af\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u062c\u06cc","position":{"yaw":2.177145819994484,"pitch":0.09438656172637216},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A8-T8-O.jpg","title":"\u0641\u0631\u0648\u063a \u0642\u062f\u0633\u06cc","position":{"yaw":-0.0024150370216471373,"pitch":0.15419365102832217},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A3-T3-O.jpg","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0631\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":-3.049939811915049,"pitch":0.16396789078811302},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.44159347385971337,"pitch":0.3670085363041231},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.792561330939657,"pitch":0.34484345935348415},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0631\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":3.134139368272038,"pitch":0.17079011431952296},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%b2%d9%87%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0641\u0647\u06cc\u0645\u0647 \u06a9\u0648\u0632\u0647\u200c\u06af\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u062c\u06cc","position":{"yaw":2.1322911952102075,"pitch":0.09733765418629403},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c\/"},{"id":13,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0647\u0627\u062f \u0628\u062d\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.9083297072009886,"pitch":0.10694001224525351},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":1.6324566807105434,"pitch":0.11150291302279669},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0646\u0648\u0634 \u0631\u0636\u0627\u0645\u0634\u0631\u0642\u06cc","position":{"yaw":1.3547563788309063,"pitch":0.11376382827900144},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.1167442185755903,"pitch":0.10328438233037218},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0646\u0642\u062f\u06cc","position":{"yaw":0.9132860284469366,"pitch":0.09315252467087731},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0648\u063a \u0642\u062f\u0633\u06cc","position":{"yaw":-0.11189947278747425,"pitch":0.15637919314607096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c\/"}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s02-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A18-T18-A-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0633\u0631\u06a9\u0648\u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":1.0804770299269215,"pitch":0.1371752766596792},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A12-T12-A.jpg","title":"\u0641\u0631\u0632\u0627\u0646\u0647 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.4432606239975652,"pitch":0.13872657812030198},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A13-T13-A-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u06af\u0646\u062c\u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.8085015493066852,"pitch":0.13864850631025583},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A14-T14-A-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631","position":{"yaw":2.1759871548052017,"pitch":0.14534037819921863},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A9-T9-s.jpg","title":"\u0641\u0631\u0648\u063a \u067e\u0648\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f","position":{"yaw":-0.7203939150067278,"pitch":0.13664714366209907},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A17-T17-A-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0633\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.0890874853485464,"pitch":0.1665846469068626},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A16-T16-A-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0639\u0627\u0628\u062f \u0645\u0633\u0631\u0648\u0631\u062e\u0648\u0627\u0647","position":{"yaw":-1.4184203771344581,"pitch":0.17998238988323045},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A19-T19-s-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0646\u062f\u0647\u200c\u062f\u0644 \u0627\u0635\u0644","position":{"yaw":-2.276442082018729,"pitch":0.15124734789616667},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A15-T15-A-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.7749332766481132,"pitch":0.16854732649096782},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.970671224102789,"pitch":0.4332567884929155},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.16462699142923753,"pitch":0.4377531847927205},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631","position":{"yaw":2.0792645690045592,"pitch":0.13447387778344222},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1\/"},{"id":13,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u06af\u0646\u062c\u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.7050343009453908,"pitch":0.1316818793121879},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%da%af%d9%86%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0632\u0627\u0646\u0647 \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.3441506576668942,"pitch":0.1281206538616786},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0633\u0631\u06a9\u0648\u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":0.9888708080886204,"pitch":0.12990681463887022},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0648\u063a \u067e\u0648\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f","position":{"yaw":-0.6283848491501054,"pitch":0.13903379608892763},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0633\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.196465117049648,"pitch":0.16223212150907074},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0639\u0627\u0628\u062f \u0645\u0633\u0631\u0648\u0631\u062e\u0648\u0627\u0647","position":{"yaw":-1.5430669769261733,"pitch":0.1671712226060187},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.8727609592254595,"pitch":0.16258615679120325},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0646\u062f\u0647\u200c\u062f\u0644 \u0627\u0635\u0644","position":{"yaw":-2.385760624677493,"pitch":0.14243167716633387},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84\/"}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s03-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A20-T20-s.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.8937937662995736,"pitch":0.08307154900879787},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A24-T24-A-1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.1150912885371476,"pitch":0.10117908884541471},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A25-T25-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":1.4646823997788019,"pitch":0.11405148486668892},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A27-T27-A.jpg","title":"\u0639\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0645\u0642\u062f\u0645","position":{"yaw":1.769805973945954,"pitch":0.10876278695027786},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A28-T28-A-1.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646\u062f\u0648\u0633\u062a \u0639\u0644\u06cc\u0627","position":{"yaw":2.0370066633876434,"pitch":0.105675909709813},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A23-T23-s.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062c\u0648\u06a9\u0627\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.2506448572742546,"pitch":0.08697681647694644},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.7376411377381906,"pitch":0.35729694039154936},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A26-T26-O.jpg","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0635\u0648\u0641\u06cc","position":{"yaw":3.0784705904436613,"pitch":0.1513714815870646},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A21-T21-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0633\u0628","position":{"yaw":0.02629679077906566,"pitch":0.16398693452632784},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.4334352665985559,"pitch":0.40670355445514694},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0635\u0648\u0641\u06cc","position":{"yaw":-3.105103051509383,"pitch":0.15771709420003432},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062c\u0648\u06a9\u0627\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.2083862287077594,"pitch":0.0944804279467295},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0639\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646\u062f\u0648\u0633\u062a \u0639\u0644\u06cc\u0627","position":{"yaw":1.9751684593051602,"pitch":0.10373068566920196},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%a7\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0639\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0645\u0642\u062f\u0645","position":{"yaw":1.6895601677083523,"pitch":0.11133170021298255},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b9%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":1.3881296344318415,"pitch":0.11326300515004561},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.1705891432357411,"pitch":0.1092669846185732},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%b2%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.9349147013908343,"pitch":0.08273262156671635},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0633\u0628","position":{"yaw":-0.09640273058146143,"pitch":0.15867649930242322},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a8\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}}]}

{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s05-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A39-T39-o-1-e1635099305886.jpg","title":"\u0635\u063a\u0631\u0627 \u0627\u0635\u0644\u0627\u0646\u0644\u0648","position":{"yaw":0.06189998696975252,"pitch":0.16477486488944848},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A46-T46-a-1.jpg","title":"\u0633\u06cc\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0644\u0627\u0646\u062a\u0631","position":{"yaw":1.0517729600678507,"pitch":0.09636719964873919},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A40-T40-a-1.jpg","title":"\u0635\u062d\u0631\u0627 \u0646\u0627\u0635\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3053395557287608,"pitch":0.11452289865864884},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A43-T43-s-1.jpg","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.6013922752812864,"pitch":0.11660190572203533},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A41-T41-s.jpg","title":"\u0635\u0628\u0627\u062d \u0622\u0644 \u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.8937526036624934,"pitch":0.11134491971474425},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A42-T42-a.jpg","title":"\u0635\u0628\u0627 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":2.1428216790642587,"pitch":0.09520056064201299},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A47-T47-s.jpg","title":"\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-3.117419106607205,"pitch":0.16676295123339813},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.574954577491132,"pitch":0.39267477062863776},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.48213877312167774,"pitch":0.40453141978971985},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0646\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":3.0561750216636145,"pitch":0.1592311155978159},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0635\u0628\u0627 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645\u06cc","position":{"yaw":2.083027848032552,"pitch":0.10204529341318391},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0635\u0628\u0627\u062d \u0622\u0644 \u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":1.819811828970514,"pitch":0.1024892812437912},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a2%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0635\u0627\u0628\u0631 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.5197930391857586,"pitch":0.1050431989402405},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0635\u062d\u0631\u0627 \u0646\u0627\u0635\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.2378534101404242,"pitch":0.11084340209853849},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0633\u06cc\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0644\u0627\u0646\u062a\u0631","position":{"yaw":0.9937573274560645,"pitch":0.09545612803670878},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0635\u063a\u0631\u0627 \u0627\u0635\u0644\u0627\u0646\u0644\u0648","position":{"yaw":-0.04643036830104208,"pitch":0.16491871526711321},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b5%d8%ba%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s06-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A48-T48-s.jpg","title":"\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0647\u062f\u0648\u06cc \u0627\u0628\u0646\u062f\u0627\u0646\u06a9\u0634\u06cc","position":{"yaw":1.0385584429427581,"pitch":0.15430882220776},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A54-T54-s.jpg","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u06cc\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.3254463813750093,"pitch":0.15045489517243027},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A52-T52-s.jpg","title":"\u0633\u0648\u062f\u0627\u0628\u0647 \u0634\u06a9\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6290102688692523,"pitch":0.15271309181360238},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A57-T57-s.jpg","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.9165229472157357,"pitch":0.15056710944757867},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A58-T58-s.jpg","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647","position":{"yaw":2.2090455758106646,"pitch":0.1524441441634501},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A56-T56-o.jpg","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.268068370149731,"pitch":0.13931483748134355},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A51-T51-a-1.jpg","title":"\u0633\u0648\u062f\u0627\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u0641\u0636\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.808118187105645,"pitch":0.16020634324823035},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A50-T50-a-1.jpg","title":"\u0633\u0648\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u0645\u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.4851142094107903,"pitch":0.16280833196439204},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A53-T53-a.jpg","title":"\u0633\u0647\u06cc\u0644\u0627 \u0632\u0627\u0631\u0639","position":{"yaw":-1.183621760402783,"pitch":0.1540413286424549},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A49-T49-o.jpg","title":"\u0633\u0648\u0646\u06cc\u0627 \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.7212474576547105,"pitch":0.14302359078550353},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.8803444107933487,"pitch":0.40878728465462366},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.2500039661523523,"pitch":0.42709277996938333},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0633\u0648\u0646\u06cc\u0627 \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.8135065672618396,"pitch":0.1332942496141598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0633\u0647\u06cc\u0644\u0627 \u0632\u0627\u0631\u0639","position":{"yaw":-1.3053634404986187,"pitch":0.14392256779685475},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0633\u0648\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u0645\u0639\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.6067067374529316,"pitch":0.1439225636946606},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":" \u0633\u0648\u062f\u0627\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u0641\u0636\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.9175028908385983,"pitch":0.14275411853540731},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.3748412358581437,"pitch":0.127526113657078},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0627\u0646\u0647","position":{"yaw":2.1108444337829013,"pitch":0.14441752688885146},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.810658905866675,"pitch":0.14546474566322942},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"\u0633\u0648\u062f\u0627\u0628\u0647 \u0634\u06a9\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5090791591369772,"pitch":0.15027050327867464},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84%db%8c-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":21,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0647 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u06cc\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.2085480308243568,"pitch":0.1355778681309694},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":22,"type":"link","title":"\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0647\u062f\u0648\u06cc \u0627\u0628\u0646\u062f\u0627\u0646\u06a9\u0634\u06cc","position":{"yaw":0.9220485940860392,"pitch":0.14788082487930865},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s07-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A68-T68-a-1.jpg","title":"\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u0635\u0628\u062d\u062f\u0645","position":{"yaw":0.012424327343126151,"pitch":0.1533585396174022},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A60-T60-s.jpg","title":"\u0633\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0634\u062a\u0631\u062f\u0627\u0631","position":{"yaw":1.0052932952328248,"pitch":0.09792578900912474},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A61-T61-a.jpg","title":"\u0633\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.2614587150118641,"pitch":0.11120596562080998},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A62-T62-a.jpg","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f\u0647 \u06cc\u063a\u0646\u0648\u06cc","position":{"yaw":1.5626378819162214,"pitch":0.11785772328405031},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A64-T64-a.jpg","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0631\u0634\u06cc","position":{"yaw":1.8556414608856668,"pitch":0.10884364211962172},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A66-T66-s-1.jpg","title":"\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0638\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.109689032055604,"pitch":0.09511181833899585},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A67-T67-a-1.jpg","title":"\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u06cc\u0648\u0633\u0648\u0646\u062f","position":{"yaw":-3.104316137087082,"pitch":0.16341060505465066},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0639\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.570306819858036,"pitch":0.39127281737490804},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":0.6618350499782011,"pitch":0.32892901539309705},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u06cc\u0648\u0633\u0648\u0646\u062f","position":{"yaw":3.050368554308771,"pitch":0.16873189762731755},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%88%d9%86%d8%af\/"},{"id":12,"type":"link","title":"\u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0638\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.0315624638017695,"pitch":0.09353859988003421},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0631\u0634\u06cc","position":{"yaw":1.7586332029721454,"pitch":0.1111646564103772},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f\u0647 \u06cc\u063a\u0646\u0648\u06cc","position":{"yaw":1.4739306666577612,"pitch":0.10720819839616702},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%ba%d9%86%d9%88%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.183941505256442,"pitch":0.1059076086493107},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0634\u062a\u0631\u062f\u0627\u0631","position":{"yaw":0.9491120445379551,"pitch":0.09007672873071826},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u0635\u0628\u062d\u062f\u0645","position":{"yaw":-0.10082678869720851,"pitch":0.1536673657537282},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%af%d9%85\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s08-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A73-T73-A-e1635101325735.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0646\u062c\u0641\u06cc","position":{"yaw":-2.3528892457958257,"pitch":0.13461599557913217},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A70-T70-s.jpg","title":"\u0633\u0627\u0646\u0627\u0632 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.8601188393993446,"pitch":0.1660228339654264},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A72-T72-s.jpg","title":"\u0641\u0631\u0627\u0646\u06a9 \u0634\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.5480140140241136,"pitch":0.16232514705952816},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A71-T71-s.jpg","title":"\u0633\u0627\u0646\u0627\u0632 \u0645\u0644\u06a9\u06cc","position":{"yaw":-1.246999149436352,"pitch":0.1568626553544057},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A69-T69-s.jpg","title":"\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0646\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.7590594062322502,"pitch":0.1342344807318696},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A59-T59-a-1.jpg","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0631\u0627 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.018640383243559,"pitch":0.14333290261520837},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A45-T45-a.jpg","title":"\u0634\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.363389312039061,"pitch":0.14900366104367357},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A65-T65-a.jpg","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.771457565390481,"pitch":0.15021006724241204},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A44-T44-a.jpg","title":"\u0634\u0647\u0631\u0632\u0627\u062f \u0647\u0627\u062f\u0644\u06cc","position":{"yaw":2.1369445095695188,"pitch":0.15188755233202222},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0628\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.23964252465831848,"pitch":0.44068128661523787},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","position":{"yaw":-2.914839018392655,"pitch":0.43898261568902974},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0633\u067e\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0646\u0642\u06cc","position":{"yaw":-0.8531454778025225,"pitch":0.1304112638459305},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%82%db%8c-2\/"},{"id":13,"type":"link","title":"\u0633\u0627\u0646\u0627\u0632 \u0645\u0644\u06a9\u06cc","position":{"yaw":-1.3560581115377186,"pitch":0.1529924891713197},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u0627\u0646\u06a9 \u0634\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.6623835691894513,"pitch":0.14609762051444442},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u0633\u0627\u0646\u0627\u0632 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.9693614542278564,"pitch":0.1508949780321096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%82%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0646\u062c\u0641\u06cc","position":{"yaw":-2.4415230018253613,"pitch":0.1364382900918386},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%ac%d9%81%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"\u0634\u0647\u0631\u0632\u0627\u062f \u0647\u0627\u062f\u0644\u06cc","position":{"yaw":2.027731072481088,"pitch":0.13906278245568693},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%d9%90%d8%af%d9%84%db%8c\/"},{"id":18,"type":"link","title":"\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.6384373265412062,"pitch":0.1513993824517943},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"link","title":"\u0634\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.2536580765095735,"pitch":0.13523249476189392},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"\u0633\u0645\u06cc\u0631\u0627 \u0633\u0644\u0645\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":0.9171297140730772,"pitch":0.14084911108831122},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a\/"}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":0,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان تالار دوم (۷۳ هنرمند)

فیروزه نقدی زاده، فهیمه کوزه گر کالجی، فرید نورزهی، فریبا حیدری، فریبا آقایان، فریبا ایرانپور، فروغ قدسی، فروغ پورمحمد، فرهاد بحری، فرنوش رضامشرقی، فرزانه غلامی، فاطمه گنجعلی، فاطمه گلزار، فاطمه قاسمی، فاطمه عابد مسرورخواه، فاطمه سوری، فاطمه سرکوزاده، فاطمه زنده دل اصل، فاطمه خندانی، فاطمه حسن نسب، فاطمه حسن زاده پلکوئی، فاطمه جوکاری، فاطمه اعزازی، فاطمه احمدی زاده، علی صوفی، عهدیه پردازی مقدم، علی شهبازی مهماندوست علیا، علیرضا مرادی، عشرت آبرون دوگاهه، عسل معظمی گودرزی، عرفان قدیمی، عدنان مصلایی، عاطفه نهنگی، عاطفه گلریز سراوانی، عاطفه اسعدی سامانی، صنم صفاهانی، صغری عالیپور، صغرا اصلانلو، صحرا ناصری، صباح آل علی، صبا احترامی، صابر فیروزی، شهرزاد هادلی، شادی کاظمی، سیمین کلانتر، سیما نوری، سیده کبری مهدوی ابندانکشی، سونیا صادقی، سونیا اسمعلی، سودابه میرافضلی، سودابه شکری، سهیلازارع، سمیه مهدی یانی، سمیه فیروزی و صابر قیروزی، سمیه فیروزی، سمیه عبدالمحمدی، سمیه اردانه، سمیرا سلمانی، سمانه شتردار، سمانه تیموری، سعیده یغنوی، سعیده سادات میرخانی، سعیده ارشی، سعید امکانی، ستاره نظری، سپیده یوسفوند، سپیده صبحدم، سپیده دوانقی، ساناز هاشمی، ساناز ملکی، فرانک شیاسی ارانی، فاطمه نجفی.


تالار سوم

{"id":1,"title":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0635\u0644\u062d \u06cc\u0648\u0646\u0633\u06a9\u0648 | \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u0633\u0648\u0645","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s00-3-4000x2000.jpg","width":4000},"position":{"yaw":1.593164369806039,"pitch":-0.0625161976161337,"fov":1.3423743315142471},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5725100205750806,"pitch":0.09174158625109463},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.54203854718196,"pitch":0.007811697641901816,"fov":1.1824792159392288}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.131238105526382,"pitch":0.07939752429316727},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5636132152586857,"pitch":-0.015686453202365058,"fov":1.2549162716576108}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6656683519280158,"pitch":0.07121250736034135},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5845733614589896,"pitch":-0.07260390097929914,"fov":1.340685267610554}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.1307319359472423,"pitch":0.07624445224203669},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.572038242763698,"pitch":-0.08620526018603059,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/sww001-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A1_T1-s.jpg","title":"\u06cc\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0637\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.1202744811474084,"pitch":0.09026928460285433},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A5-T5-o.jpg","title":"\u0647\u0648\u0645\u0646 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u0622\u0631\u06cc\u0646","position":{"yaw":0.08948431848929417,"pitch":0.15726518427394431},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A2-T2-s.jpg","title":"\u06cc\u0627\u0633\u0645\u0646 \u0633\u0627\u06a9\u06cc \u0641\u0631","position":{"yaw":2.2457663309386158,"pitch":0.07945864847702211},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A3-T3-a.jpg","title":"\u0648\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632","position":{"yaw":1.3479151844918746,"pitch":0.09709136956406184},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A4-T4-a.jpg","title":"\u0648\u06cc\u062f\u0627 \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6095814377504185,"pitch":0.1087165892095534},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A7-T7-a.jpg","title":"\u0647\u0644\u0627\u0644\u0647 \u067e\u0627\u06a9\u0632\u0627\u062f","position":{"yaw":1.8537850152211428,"pitch":0.10065668392926952},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A6-T6-a-1.jpg","title":"\u0647\u0645\u062a\u0627 \u0631\u0627\u062f\u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc","position":{"yaw":2.0717486387914175,"pitch":0.08989307585513728},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A13-T13-o.jpg","title":"\u0646\u0633\u06cc\u0645 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":3.1121358843767144,"pitch":0.15894437980794507},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-0.0037569984371526033,"pitch":0.16424626881905624},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%87%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.0645916607585768,"pitch":0.09599693624484651},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.279007111991051,"pitch":0.09823101613184804},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.527776317636568,"pitch":0.10837061426181904},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.7850471099892076,"pitch":0.10051416315209494},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b2%d8%a7%d8%af\/"},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.0153927906619256,"pitch":0.09379216344007091},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%af%da%af%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b2%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.20116793340493,"pitch":0.08474827573952481},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%81%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":3.0203765515423378,"pitch":0.1556796914059504},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c\/"},{"id":17,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.27512262910332197,"pitch":0.18952689201760542},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.5995942575052347,"pitch":-0.01070586590521394,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":18,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8089538470919218,"pitch":0.17947784097784947},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.6429819445113027,"pitch":0.02945243311934931,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":19,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A63-T63-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0634\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":0.9414640043548559,"pitch":0.08707418347950835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0634\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc","position":{"yaw":0.8935396431749645,"pitch":0.0856609649152098},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-4.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c\/"}]}

{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/s03-5-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A47-T47-o.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0648\u0639\u0644\u06cc \u062f\u0644 \u0642\u0648\u06cc","position":{"yaw":3.069083976339652,"pitch":0.1457949695973504},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A18-T18-a-2.jpg","title":"\u0646\u0631\u062c\u0633 \u0635\u0641\u0627","position":{"yaw":2.2409459374572034,"pitch":0.08125542699859878},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A25-T25-a-1.jpg","title":"\u0646\u0627\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0631","position":{"yaw":2.0331735037461565,"pitch":0.09399499874882267},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A23-T23-a-1.jpg","title":"\u0646\u062c\u0645\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f \u0648 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0628\u0627\u0642\u0631 \u067e\u0648\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f","position":{"yaw":1.7637421473866084,"pitch":0.11122489392245072},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A22-T22-a.jpg","title":"\u0646\u062c\u0645\u0647 \u0645\u062f\u062f\u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":1.4607413337225328,"pitch":0.11042245324623678},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A24-T24-s.jpg","title":"\u0646\u062c\u0645\u0647 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.107821113934854,"pitch":0.0965896519172098},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A15-T15-s.jpg","title":"\u0646\u0633\u062a\u0631\u0646 \u06a9\u0627\u0634\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":0.8974437829451514,"pitch":0.08661925628405598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A53-T53-o-1.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0628\u0631  \u0648 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0628\u0631","position":{"yaw":0.03816118380591682,"pitch":0.1624089801547406},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-0.06779877464846962,"pitch":0.16664727904577248},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/?s=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1++%D9%88+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1"},{"id":10,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.9403544396478711,"pitch":0.08322710381809628},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.1741443384821988,"pitch":0.09793418171186197},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c\/"},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.388845581052001,"pitch":0.10481246001442912},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.6910291933692756,"pitch":0.10844487824324389},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af\/"},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.969912561593187,"pitch":0.10390218055041167},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.1937491511584657,"pitch":0.086986645417511},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%86%d8%b1%d8%ac%d8%b3-%d8%b5%d9%81%d8%a7\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-3.1181860925134313,"pitch":0.14888828395169185},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%84-%d9%82%d9%88%db%8c%d8%8c%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.23099212602417296,"pitch":0.21144535362112293},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.6521926554947841,"pitch":-0.016485215844390666,"fov":1.3188173365891553}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":18,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8312121043690723,"pitch":0.18123976579848566},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.6582212573071047,"pitch":0.0005354987578254367,"fov":1.3330504247969912}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}}]}

{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/eW05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A39-T39-o-2.jpg","title":"\u0645\u0646\u06cc\u0631\u0647 \u0634\u0627\u06cc\u0633\u062a\u0647","position":{"yaw":3.106376680998814,"pitch":0.14989606811618472},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A69-T69-S-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0628\u0648\u0628\u0647 \u067e\u0648\u0631\u0642\u062f\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":2.2856152252775512,"pitch":0.07659227775362787},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A52-T52-s-1.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":2.107936682019611,"pitch":0.09086631524754019},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A46-T46-s.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u06a9\u0646\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.8880237254679209,"pitch":0.10299138893486948},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A30-T30-s-1.jpg","title":"\u0645\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u0627 \u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646","position":{"yaw":1.6274694781129861,"pitch":0.11260904944562355},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A40-T40-s.jpg","title":"\u0645\u0644\u06cc\u06a9\u0627 \u0635\u062f\u0631\u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":1.3628441100116166,"pitch":0.10796443440227321},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A42-T42-s-1.jpg","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":1.1139303326351477,"pitch":0.09993529414560953},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A37-T375-s.jpg","title":"\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0636\u06cc\u063a\u0645\u06cc","position":{"yaw":0.9204818828162669,"pitch":0.08485593499299249},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/72-o.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":-0.01370279693748877,"pitch":0.1674019220316918},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":0.8667975210208905,"pitch":0.07589201621988906},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b6%db%8c%d8%ba%d9%85%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.0571852570714704,"pitch":0.09107624433510253},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.2861901560274696,"pitch":0.10166722733191946},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.5557298324848245,"pitch":0.10383005860408545},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.8226217618394358,"pitch":0.09965264118460304},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%db%8c\/"},{"id":15,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.0511011339003655,"pitch":0.09358286970308427},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.238724944465102,"pitch":0.08014630975051418},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c\/"},{"id":17,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":3.0291587829136297,"pitch":0.14107364974947956},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.8177453852190686,"pitch":0.20257325436867468},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.6551473848464964,"pitch":-0.04403070988622382,"fov":1.3547909783425933}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":19,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.25463981864872665,"pitch":0.2091931118344359},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.6711134829552634,"pitch":-0.05060954391858985,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":20,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646","position":{"yaw":0.07246026565272956,"pitch":0.1581935896433464},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}}]}

{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/eW07-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A61-T61-O-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0646\u0635\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0634\u0627\u0631","position":{"yaw":-3.0107207557907394,"pitch":0.15218981427209854},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A58-T58-a.jpg","title":"\u0645\u0631\u062c\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u06cc\u0647\u0627","position":{"yaw":2.285124510035603,"pitch":0.09170315126337947},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A57-T57-S-1.jpg","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0639\u0648\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":2.066232924955223,"pitch":0.10882695856025393},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A56-T56-S-1.jpg","title":"\u0645\u0631\u064a\u0645 \u062e\u0627\u0643\u0633\u0627\u0631\u064a","position":{"yaw":1.7744825419604444,"pitch":0.11615036072116602},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A55-T55-s.jpg","title":"\u0645\u0631\u064a\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0641\u064a \u0632\u0627\u062f\u0647 \u062d\u0642\u064a\u0642\u064a","position":{"yaw":1.451102340802497,"pitch":0.12025726801264192},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A54-T54-s-1.jpg","title":"\u0645\u0631\u064a\u0645 \u0642\u062f\u064a\u0645\u064a","position":{"yaw":1.1448087702427223,"pitch":0.10859213894352848},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E12-A53-T53-a-1.jpg","title":"\u0645\u0631\u06cc\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0628\u0631  \u0648 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0628\u0631","position":{"yaw":-0.08670637567497508,"pitch":0.15357047613743902},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-0.18374513862634068,"pitch":0.15191453350121975},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%8c-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.0794677181026469,"pitch":0.1061055094234451},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.3699833676569853,"pitch":0.1191518529756248},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":1.6979228902572503,"pitch":0.12422712330432795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.0055969229462844,"pitch":0.11196805839556845},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c\/"},{"id":13,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":2.236083418869283,"pitch":0.09174947087682028},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%87%d8%a7\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f","position":{"yaw":-3.1034417110343178,"pitch":0.15235715354630486},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/73-s.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":0.8951837065743327,"pitch":0.07640457038673354},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0645\u0639\u062f\u0646\u06cc \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":0.8453364666167431,"pitch":0.0784040997997586},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-3-1-1-1-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.945319741022388,"pitch":0.2151480589922894},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.6545818857581098,"pitch":-0.030565629275734807,"fov":1.3604250335639396}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-3-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":18,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.1428371752864468,"pitch":0.19401347398622804},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.6118923728844727,"pitch":-0.020915356423632403,"fov":1.0457678880821903}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-3-1-1.png","width":"60","height":"60"}}]}

{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":0,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان تالار سوم (۷۳ هنرمند)

گلنار قسیمی، لیدا سعیدی، محبوبه پورقدیری، محبوبه خسروی خافتری، محبوبه سمیعی، محبوبه ملاحسنی، محراب عبدالله زاده، محمد حسین احمدی، محمد رضا معدنی پور، محمد زمانیان، محمد شقایقی، محمد صفائیان، محمدرضا نصیری افشار، مدینه صادق پور حلیمه جانی، مرجان رضایی، مرجان مردیها، مرضیه عویدی، مریم خاکساری، مریم فلسفی زاده حقیقی، مریم قدیمی، مریم حسین بر و زهرا حسین بر، مریم رضایی، مریم زحمتکش، مریم علیدادی، مریم قاسم پور، مریم قاضی، مریم قربانی و علی دل قوی، مریم کندری، مژده مصحفی توانا، معصومه حبیبی، معصومه صبوری، معصومه معدنی پور، معصومه نصیر شعیبی، ملیکا صدرجهانی، منیره شایسته، مهدی سرداری، مهدی ضیغمی، مهدی عمران، مهدیه افشارپور و علی رضاپور، مهرناز ژیان نیا، مهری محبعلی، مهشید مقتدرنژاد، مونا فرهادی، مونیکا شاهین، میترا رشیدی حمید، میثم نیلی، مینا محمدیان، نازنین سیفی، ناهید مهرانفر، نجمه سادات حسینی، نجمه محمدی نژاد و محمد باقر پوراحمد، نجمه مددزاده، ندا عزیزی، ندا فتحی هریس، ندا یادگار، نرجس صفا، نرگس ایزدی، نرگس گودرزی، نسترن کاشانیان، نسیم فدعمی، نسیم قربانی، نگار اسبلانی، نگار شاه علی، نوشین بهرام پور، هاجر گودرزی، هستی سادات نواب، هلاله پاکزاد، همتا رادگودرزی، هومن جمشیدی آرین، ویدا حیدری، ویدا کشاورز، یاسمن ساکی فر، یگانه باطنی.

نمایشگاه‌های پیشین

بازتاب‌های رسانه‌ای

دکمه بازگشت به بالا