رقص قلم، شب اول (۱) – نمایشگاه بین المللی خوشنویسی

بـه منظـور دسترسـی بـه آثـار قابـل نمایـش در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم، کمیسـیون ملی یونسـکو ایـران امـکان بازدید آثـار را در گالـری مجـازی بـه آدرس www.gallery.irunesco.org فراهـم نمـوده اسـت. هرمنـدان و هردوسـتان از تاریـخ ۱ ام بهمـن ۱۳۹۹ مـی تواننـد آثـار خوشنویسـان راه ابریشـم را در گالـری مجـازی رویـت نمایند. بمنظـور تبـادل تجـارب کشـورها در حـوزه خوشنویسـی از تاریخ یکم الـی ششـم بهمـن مـاه ۱۳۹۹ هـرشـب ازسـاعت ۲۱ ب ـهوقـت ایـران در صفحـه اینسـتاگرام کمیسـیون ملـی یونسـکو – ایـران بـا هرمنـدان و شـخصیتهای کشـورهای شرکـت کننـده در نمایشـگاه بیـن المللـی خوشنویسـی راه ابریشـم گفـت و گوهـای تخصصـی را بـه صـورت آنلایـن برگـزار میشـود.

شب اول – نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم

{"id":1,"title":"Scene 18","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S15-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T122-A49-UZa.jpg","title":"Uzbekistan_Tursunaliyev.N","position":{"yaw":-0.9300398129289871,"pitch":0.26019028226081886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T132-A51-PO65100.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-1.5953558310265876,"pitch":0.42771971586933155},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T131-A51-PO65100.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-2.2142854164258896,"pitch":0.3766665629710886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"link","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-1.9617095196302543,"pitch":0.42356266606105564},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/izabela-maria-uchman-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":1.5821778270952924,"pitch":0.4228820949517704},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/izabela-maria-uchman-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T133-A51-POo.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":0.9652583689074081,"pitch":0.19796504426660633},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T135-A51-PO10070.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":1.5854185373880378,"pitch":0.2741924521354733},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T134-A51-POs.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":2.1941138820736867,"pitch":0.23195983810613363},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.038103376330951,"pitch":0.16525343723031227},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.5830183535318767,"pitch":-0.05326718990237822,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":" Back to Lobby","position":{"yaw":0.002436545279531188,"pitch":0.19793199057940392},"scene":{"id":"25","position":{"yaw":2.696003074034648,"pitch":0.1836058394134934,"fov":0.9452600439241708}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three.png","width":"50","height":"50"}},{"id":11,"type":"link","title":"","position":{"yaw":-0.9339814870044272,"pitch":0.3443270829382925},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/tursunaliyev-nizomjon\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":2,"title":"Scene 17","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S14-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T123-A49-UZo.jpg","title":"Uzbekistan_Tursunaliyev.N","position":{"yaw":0.8529805136695927,"pitch":0.21623130298873683},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T124-A49-UZo.jpg","title":"Uzbekistan_Tursunaliyev.N","position":{"yaw":1.2538310758098685,"pitch":0.24575675376314265},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T125-A50-UZa.jpg","title":"Uzbekistan_Abdullayeva G","position":{"yaw":1.7648836139318567,"pitch":0.2654085575053884},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T126-A51-POo.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":2.2331027220004156,"pitch":0.19539473158217646},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T127-A51-POs.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-0.9122731124645664,"pitch":0.28251643176148633},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T128-A51-POa.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-1.3535910298859406,"pitch":0.3214264417113135},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T129-A51-POa.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-1.8067829795474992,"pitch":0.33301384426441594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T130-A51-POa.jpg","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-2.1988947126266822,"pitch":0.2637002651074898},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":-1.6046768284211979,"pitch":0.47855960973172174},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/izabela-maria-uchman-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"Poland_Izabela Uchman","position":{"yaw":2.112136295230716,"pitch":0.21437167440717886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/izabela-maria-uchman-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.09234578062596732,"pitch":0.17444150149078297},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5866911866377986,"pitch":-0.04892932381429205,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.1407281238024805,"pitch":0.17900043248230446},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.599090570693673,"pitch":-0.07639782025567143,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Uzbekistan_Tursunaliyev.N","position":{"yaw":1.029643713459441,"pitch":0.23174680053078944},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/tursunaliyev-nizomjon\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"Scene 16","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S13-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T121-A48-UZs.jpg","title":"Uzbekistan_Khadjimetov Bekhzod","position":{"yaw":-2.3540467154386633,"pitch":0.21069526816771855},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T120-A48-UZ13060.jpg","title":"Uzbekistan_Khadjimetov Bekhzod","position":{"yaw":-1.7981108916533035,"pitch":0.2641299296727091},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T119-A48-UZ13060.jpg","title":"Uzbekistan_Khadjimetov Bekhzod","position":{"yaw":-0.9482372610750396,"pitch":0.2110542794208108},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T118-A47-UZA.jpg","title":"Uzbekistan_Ulugbek Arifdjanove","position":{"yaw":2.389375749303584,"pitch":0.22975225303390445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T117-A47-UZo.jpg","title":"Uzbekistan_Ulugbek Arifdjanove","position":{"yaw":2.0639050293034984,"pitch":0.2925347620632621},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T116-A47-UZ12050.jpg","title":"Uzbekistan_Ulugbek Arifdjanove","position":{"yaw":1.3574055723249963,"pitch":0.3250063751056338},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T115-A47-UZa.jpg","title":"Uzbekistan_Ulugbek Arifdjanove","position":{"yaw":0.789772058036128,"pitch":0.23712011737645255},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.11420021870355,"pitch":0.16863638578550066},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":-1.5736986625405436,"pitch":-0.0496796256194294,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.09320528450331622,"pitch":0.1589283589767465},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Uzbekistan_Khadjimetov Bekhzod","position":{"yaw":-1.797032346989571,"pitch":0.33900409978374135},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/khadjimetov-bekhzod\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Uzbekistan_Ulugbek Arifdjanove","position":{"yaw":1.7013446726005732,"pitch":0.33353377547198626},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ulugbek-arifdjanov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"Scene 15","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S12-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.117543297517921,"pitch":0.16086026671111675},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5747785498091824,"pitch":-0.013430698228571458,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T114-A47-UZs.jpg","title":"Uzbekistan_Ulugbek Arifdjanov","position":{"yaw":-2.334598097487387,"pitch":0.2649983303339045},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T111-A45-UZa.jpg","title":"Uzbekistan_Badalbayev Salimdjan","position":{"yaw":-0.9333312782304795,"pitch":0.34080016286658577},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T113-A46-UZo-1.jpg","title":"Uzbekistan_Kamaliddin Abdullaev","position":{"yaw":-1.9155835867116,"pitch":0.3317146469840502},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T112-A46-UZa.jpg","title":"Uzbekistan_Kamaliddin Abdullaev","position":{"yaw":-1.3975700945698417,"pitch":0.34392634991597504},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Uzbekistan_Kamaliddin Abdullaev","position":{"yaw":-1.6756764212072852,"pitch":0.3511639779036422},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/kamaliddin-abdellaev-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.11412166633356513,"pitch":0.13593710559087668},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":-1.5413282098160739,"pitch":-0.04344234902495181,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T110-A45-UZ9070.jpg","title":"Uzbekistan_Badalbayev Salimdjan","position":{"yaw":2.294479975227329,"pitch":0.20705217720936986},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T109-A45-UZo.jpg","title":"Uzbekistan_Badalbayev Salimdjan","position":{"yaw":1.85300325330806,"pitch":0.266357685097784},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T108-A44-TJo.jpg","title":"Tajikistan_Hakim hasanof","position":{"yaw":1.225474304949655,"pitch":0.28427279945129413},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T107-A44-TJa.jpg","title":"Tajikistan_Hakim hasanof","position":{"yaw":0.8387132289897075,"pitch":0.22786550914611858},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Tajikistan_Hakim hasanof","position":{"yaw":1.0088830992693296,"pitch":0.2633954464321544},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hakim-hanasof-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.5632608084707122,"pitch":-0.0695348822169084,"fov":1.428447057983895}}
{"id":5,"title":"Scene 14","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S11-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T104-A44-TJA.jpg","title":"Tajikistan_Hakim hasanof","position":{"yaw":-1.3585027457270265,"pitch":0.29689609427494545},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T105-A44-TJo.jpg","title":"Tajikistan_Hakim hasanof","position":{"yaw":-1.8703274186224235,"pitch":0.2856987014543062},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T106-A44-TJo.jpg","title":"Tajikistan_Hakim hasanof","position":{"yaw":-2.28868815534495,"pitch":0.21785561197546777},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"link","title":"Tajikistan_Hakim hasanof","position":{"yaw":-1.8723325928542174,"pitch":0.3433575691683384},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hakim-hanasof-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T103-A43-SPO.jpg","title":"Spain_Pablo Casado","position":{"yaw":-0.8491827184043856,"pitch":0.2344209755062181},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T102-A43-SP8070.jpg","title":"Spain_Pablo Casado","position":{"yaw":2.4075962548217333,"pitch":0.24126211127274821},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T101-A43-SPS.jpg","title":"Spain_Pablo Casado","position":{"yaw":2.072035575128587,"pitch":0.30424622560299497},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T100-A43-SP12050.jpg","title":"Spain_Pablo Casado","position":{"yaw":1.3136406806611411,"pitch":0.2988880582045539},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T099-A43-SP12050.jpg","title":"Spain_Pablo Casado","position":{"yaw":0.7735764789419264,"pitch":0.20448212852641134},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"Spain_Pablo Casado","position":{"yaw":1.7322178756154605,"pitch":0.31138971803093796},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/pablo-casado-khalid-2\/"},{"id":11,"type":"link","title":"Spain_Pablo Casado","position":{"yaw":-0.8429847879858787,"pitch":0.2886387304261149},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/pablo-casado-khalid-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.117733346680218,"pitch":0.1742363375469047},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5804986680455144,"pitch":0.03209143781956314,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.0015575513528673923,"pitch":0.17457717133973993},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5794933779002136,"pitch":-0.01710830862130308,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":6,"title":"Scene 13","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T98-A42-SPS.jpg","title":"Spain_Nuria Garcia Masip","position":{"yaw":-2.414949947896158,"pitch":0.20334053731731672},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T97-A42-SPA.jpg","title":"Spain_Nuria Garcia Masip","position":{"yaw":-2.0804096975078874,"pitch":0.2569665020877583},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T96-A41-SPA.jpg","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":-1.6603517824468454,"pitch":0.28889834107233625},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T95-A41-SP13050.jpg","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":-0.9428004740062121,"pitch":0.25138745279614483},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T94-A41-SPA.jpg","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":2.264309938147866,"pitch":0.21518687167601414},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T93-A41-SPO.jpg","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":1.815994841275983,"pitch":0.2631375198111652},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T92-A41-SPA.jpg","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":1.218610784665712,"pitch":0.2614760948343715},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T91-A41-SPiS.jpg","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":0.864943430462974,"pitch":0.21921862180463592},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.1151534096072844,"pitch":0.14977258701342144},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5746699995347804,"pitch":0.0002642743306040529,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.10439080843780069,"pitch":0.15618072709228947},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5575422552039715,"pitch":0.015021359866977946,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":-1.888962817077811,"pitch":0.28158176912573474},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ivan-castro\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":1.497772434732413,"pitch":0.2803575140052761},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ivan-castro\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"Scene 12","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S09-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T90-A41-SPS.jpg","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":0.922442611704648,"pitch":0.3457734966724644},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T89-A40-KZO.jpg","title":"Kazakhstan_Assylbek Urynbassarov","position":{"yaw":1.5232010730931966,"pitch":0.34084360702488503},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T88-A40-KZA.jpg","title":"Kazakhstan_Assylbek Urynbassarov","position":{"yaw":2.0286745826102104,"pitch":0.29823792952459627},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T87-A40-KZA.jpg","title":"Kazakhstan_Assylbek Urynbassarov","position":{"yaw":2.333579702883849,"pitch":0.23932122916474619},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T86-A40-KZA.jpg","title":"Kazakhstan_Assylbek Urynbassarov","position":{"yaw":-0.795481935855813,"pitch":0.23223846205892862},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T85-A39-IRA.jpg","title":"Iran_Yadollah Kaboli","position":{"yaw":-1.0788571798625277,"pitch":0.2882642185969999},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"Iran_Yadollah Kaboli","position":{"yaw":-1.0821431448900967,"pitch":0.3833791147426435},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/kaboli-konsari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T83-A38-IRO.jpg","title":"Iran_Mir hosseini","position":{"yaw":-2.3813529949486085,"pitch":0.1810786764396326},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T84-A38-IR120-50.jpg","title":"Iran_Mir hosseini","position":{"yaw":-1.7061026285045333,"pitch":0.2675554037837955},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.2956733024100213,"pitch":0.14884489915602472},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5706265656765295,"pitch":-0.03966103516149744,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0899938821053876,"pitch":0.16878435451386764},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5794176124081138,"pitch":-0.011251471314956518,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Iran_Mir hosseini","position":{"yaw":-2.1041806392859037,"pitch":0.22717806180945388},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohsen-mirhosseini\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Spain_Ivan Castro","position":{"yaw":0.9206205229532429,"pitch":0.42055019764794643},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/ivan-castro\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"Scene 11","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S08-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T82-A38-IRO.jpg","title":"Iran_Mir hosseini","position":{"yaw":0.9049973651242365,"pitch":0.28352524694326675},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T80-A37-IRA.jpg","title":"Iran_Mahdi Mansouri","position":{"yaw":1.97025625674363,"pitch":0.3167718897538201},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T81-A37-IR60-70.jpg","title":"Iran_Mahdi Mansouri","position":{"yaw":1.4591055802795552,"pitch":0.3536117189127026},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T79-A36-IRa.jpg","title":"Iran_Mahdi Forozandeh","position":{"yaw":2.3054259251356424,"pitch":0.25695807098937706},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T78-A36-IR70100.jpg","title":"Iran_Mahdi Forozandeh","position":{"yaw":-0.9847188323869105,"pitch":0.3328647710942185},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T77-A35-IRA.jpg","title":"Iran_Mahdi Esmaeili modi","position":{"yaw":-1.3946562701203096,"pitch":0.3067162985465828},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T76-A35-IR10050.jpg","title":"Iran_Mahdi Esmaeili modi","position":{"yaw":-1.9807807969515139,"pitch":0.24610474516179437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T75-A35-IRA.jpg","title":"Iran_Mahdi Esmaeili modi","position":{"yaw":-2.3756565273075143,"pitch":0.20748295649658033},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.2792376639687859,"pitch":0.16322019370529972},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":-1.5910213348051752,"pitch":-0.011066718002972209,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.1073771121165095,"pitch":0.1657336074641016},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.523463487230428,"pitch":-0.04269907833542419,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"Iran_Mir hosseini","position":{"yaw":0.9013393668689584,"pitch":0.3629732169625619},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohsen-mirhosseini\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Iran_Mahdi Mansouri","position":{"yaw":1.712322633677264,"pitch":0.3345523542779745},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mehdi-mansouri-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Iran_Mahdi Forozandeh","position":{"yaw":2.303339844513822,"pitch":0.3346019338254109},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mehdi-forouzandeh-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Iran_Mahdi Forozandeh","position":{"yaw":-0.9794751773399941,"pitch":0.4133563005079317},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mehdi-forouzandeh-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"Iran_Mahdi Esmaeili modi","position":{"yaw":-1.988313246673549,"pitch":0.3489979207667009},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mehdiesmaeil-mood-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"Scene 10","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S07-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T74-A35-IRO.jpg","title":"Iran_Mahdi Esmaeili modi","position":{"yaw":-2.418467483413405,"pitch":0.20967733744794437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T73-A35-IRA.jpg","title":"Iran_Mahdi Esmaeili modi","position":{"yaw":-2.1072337072083,"pitch":0.2697212387266603},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T72-A34-IRS.jpg","title":"Iran_Mostafa lo loei mehr","position":{"yaw":-1.6660610554163426,"pitch":0.32286543206036633},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T71-A34-IRO.jpg","title":"Iran_Mostafa lo loei mehr","position":{"yaw":-1.0441305412987063,"pitch":0.2652687654718129},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T70-A33-IRA.jpg","title":"Iran_Mahmoud Rahbaran","position":{"yaw":2.2696525283597646,"pitch":0.2369680068128197},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T69-A33-IRS.jpg","title":"Iran_Mahmoud Rahbaran","position":{"yaw":1.8420113932433075,"pitch":0.31623642532951024},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"Iran_Mahmoud Rahbaran","position":{"yaw":2.1035434744090207,"pitch":0.2942911832299675},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1fJVjEv9b_Lu1_UglJgON4bgBXdUazFJy","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T68-A32-IRA.jpg","title":"Iran_Mahmoud Rahimi ahd","position":{"yaw":1.2793984022438956,"pitch":0.32734034526267486},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T67-A32-IRS.jpg","title":"Iran_Mahmoud Rahimi ahd","position":{"yaw":0.8521493871176418,"pitch":0.29805482605654277},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":2.875328399544916,"pitch":0.16938206655686194},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5634256022427087,"pitch":0.010187021813454322,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.10034701000813939,"pitch":0.16555461439140728},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":1.5699749207094307,"pitch":-0.012816356765563697,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Iran_Mahdi Esmaeili modi","position":{"yaw":-2.287392148276613,"pitch":0.24131462739171106},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mehdiesmaeil-mood-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Iran_Mostafa lo loei mehr","position":{"yaw":-1.328367303384109,"pitch":0.3000598699740866},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zabihollah-loloei-mehr-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Iran_Mahmoud Rahimi ahd","position":{"yaw":1.0455988051403207,"pitch":0.3199653941497935},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mahmoud-rahimi-ahd-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":10,"title":"Scene 9","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S06-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":2.969652099538255,"pitch":0.178639184174731},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.526275727723867,"pitch":-0.04229541172307805,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.047882195781493664,"pitch":0.16632760250957723},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.598263501996092,"pitch":0.021842333596785224,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T66-A31-IRA.jpg","title":"Iran_Mojtaba Malek zade","position":{"yaw":2.2963147196203693,"pitch":0.2721800551224156},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T65-A31-IRS.jpg","title":"Iran_Mojtaba Malek zade","position":{"yaw":1.9093515878334504,"pitch":0.3556420077592719},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T64-A30-IRA.jpg","title":"Iran_Mojtaba \u064eAlipoor","position":{"yaw":1.3434657557693566,"pitch":0.30647755889866346},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Iran_Mojtaba \u064eAlipoor","position":{"yaw":1.3406743704865072,"pitch":0.417690185574795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mojtaba-mohammad-alipour\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T63-A29-IRO.jpg","title":"Iran_Alireza zandi","position":{"yaw":0.8622536760567137,"pitch":0.2443035141319463},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T59-A28-IRO.jpg","title":"Iran_Ali Ganji","position":{"yaw":-0.8702204013226602,"pitch":0.26893685145751967},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T60-A28-IRA.jpg","title":"Iran_Ali Ganji","position":{"yaw":-1.487852930458578,"pitch":0.43320462344488675},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T61-A28-IRO.jpg","title":"Iran_Ali Ganji","position":{"yaw":-2.0437444346658893,"pitch":0.2525469421511417},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T71-A34-IRO.jpg","title":"Iran_Mostafa lo loei Mehr","position":{"yaw":-2.3943918894327805,"pitch":0.21683435450674438},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Iran_Ali Ganji","position":{"yaw":-1.4874734272377275,"pitch":0.5293887243986788},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ali-ganji\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Iran_Mostafa lo loei Mehr","position":{"yaw":-2.3995592052662076,"pitch":0.2957027209457017},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zabihollah-loloei-mehr-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Iran_Mojtaba Malek zade","position":{"yaw":2.1168883248959354,"pitch":0.3209903229322322},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mojtaba-malekzadeh-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"Iran_Alireza zandi","position":{"yaw":0.8631795211180933,"pitch":0.31611869794462244},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/2alireza-zandi-dashte-bayaz\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":11,"title":"Scene 8","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.015657026783559402,"pitch":0.16458699776624286},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":-1.5491522647414087,"pitch":-0.03016861653196301,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.1020594882055406,"pitch":0.1650640468137734},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.5734356534213525,"pitch":-0.05430769499592181,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T52-A24-IRA.jpg","title":"Iran_Askar mohammadi tabar","position":{"yaw":1.148865188486262,"pitch":0.28067008231773194},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T51-A24-IRO.jpg","title":"Iran_Askar mohammadi tabar","position":{"yaw":1.5492985526439256,"pitch":0.2964059897053808},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T50-A23-IRO.jpg","title":"Iran_Aref Barati","position":{"yaw":2.3011238820927726,"pitch":0.2394959039817195},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T54-A25-IRS.jpg","title":"Iran_Ali Ashraf Sandogh abadi","position":{"yaw":0.7806940139965768,"pitch":0.212744512676327},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T56-A26-IRS.jpg","title":"Iran_Ali Akbar rezvani","position":{"yaw":-1.878776859744054,"pitch":0.3493467735515221},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"Iran_Ali Akbar rezvani","position":{"yaw":-2.078549668748412,"pitch":0.3216333364660464},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/2-aliakbar-rezvani\/"},{"id":11,"type":"link","title":"Iran_Ali Ashraf Sandogh abadi","position":{"yaw":0.77659955525829,"pitch":0.2849118566961444},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/2aliashraf-sandogh-abadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T55-A26-IRS.jpg","title":"Iran_Ali Akbar rezvani","position":{"yaw":-2.2594107665209293,"pitch":0.29183823407042553},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T57-A27-IRA.jpg","title":"Iran_Ali Rezaeian","position":{"yaw":-1.3067445075091086,"pitch":0.3676099784794946},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T58-A27-IRA.jpg","title":"Iran_Ali Rezaeian","position":{"yaw":-0.8152305709975227,"pitch":0.2860053666254103},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"Iran_Ali Rezaeian","position":{"yaw":-1.0303686918320079,"pitch":0.3491116860892376},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/2-ali-rezaeyan\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"Iran_Aref Barati","position":{"yaw":2.3021162082011593,"pitch":0.3195838752604203},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/aref-barati-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"Iran_Askar mohammadi tabar","position":{"yaw":1.322634749733508,"pitch":0.3033711845229412},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/askar-mohammaditabaar\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"Scene 7","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T42-A19-IRA.jpg","title":"Iran_Seyed Heidar Mousavi","position":{"yaw":-0.9283576059834964,"pitch":0.2641400003298795},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T43-A20-IRA.jpg","title":"Iran_Shams aldin Moradi ","position":{"yaw":-1.2704472797357216,"pitch":0.32914170479461013},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T44-A20-IRO.jpg","title":"Iran_Shams aldin Moradi ","position":{"yaw":-1.8004279919969228,"pitch":0.3426117648656728},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T45-A21-IRA.jpg","title":"Iran_Shahr bano Najafi ","position":{"yaw":-2.2409735178494294,"pitch":0.2757076587509637},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T46-A21-IRS.jpg","title":"Iran_Shahr bano Najafi ","position":{"yaw":0.8029860270948284,"pitch":0.22207592118667918},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Iran_Shahr bano Najafi ","position":{"yaw":0.7985177532503656,"pitch":0.29837484969105077},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shahrbanoo-najafi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"Iran_Shahr bano Najafi ","position":{"yaw":-2.2446956172251493,"pitch":0.3492772042267607},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/shahrbanoo-najafi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"Iran_Shams aldin Moradi ","position":{"yaw":-1.5305722598675935,"pitch":0.35292984535801963},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/\/?s=%D8%B4%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T47-A22-IRA.jpg","title":"Iran_Sedaghat Jabbari","position":{"yaw":1.148520610053973,"pitch":0.2809980226377551},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T48-A22-IRA.jpg","title":"Iran_Sedaghat Jabbari","position":{"yaw":1.5454414592040893,"pitch":0.302749634889123},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"Iran_Sedaghat Jabbari","position":{"yaw":1.3389928363519772,"pitch":0.2985351102639804},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedaghat-jabbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T49-A23-IR12050.jpg","title":"Iran_Aref Barati","position":{"yaw":2.1748013904780317,"pitch":0.2702445096767683},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"40"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Iran_Aref Barati","position":{"yaw":2.17774380121518,"pitch":0.3501520368268096},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/aref-barati-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.07861940706302661,"pitch":0.16758471711992762},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":1.5729523218246841,"pitch":0.004408297434622455,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-3.107063632487449,"pitch":0.16272614118502737},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.606983817849227,"pitch":0.022360388485401117,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"Iran_Seyed Heidar Mousavi","position":{"yaw":-0.9347577176142039,"pitch":0.3385335707468258},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/heydar-mousavi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":13,"title":"Scene 6","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.02846391231392431,"pitch":0.16158707247876158},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.5630368312598453,"pitch":-0.041638397646629244,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T48-A22-IRA.jpg","title":"Iran_Seyed Heidar Mousavi","position":{"yaw":-0.8228312420131747,"pitch":0.314286265047107},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T40-A18-IRS.jpg","title":"Iran_Zamzia","position":{"yaw":-1.2220510354700842,"pitch":0.39998110233886663},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T39-A18-IRO.jpg","title":"Iran_Zamzia","position":{"yaw":-1.9359195082509562,"pitch":0.38940349572042976},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T38-A18-IRA.jpg","title":"Iran_Zamzia","position":{"yaw":-2.385871431082153,"pitch":0.2970274753796094},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T37-A18-IRA.jpg","title":"Iran_Zamzia","position":{"yaw":0.8902020293981447,"pitch":0.33438139504821685},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T36-A18-IRo.jpg","title":"Iran_Zamzia","position":{"yaw":1.3410787184302126,"pitch":0.3941244732239184},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T35-A17-IRA.jpg","title":"Iran_Reza Zodvar","position":{"yaw":1.84405069837823,"pitch":0.3852341819741749},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T34-A16-IRA.jpg","title":"Iran_Rasoul Moradi","position":{"yaw":2.1973941085278517,"pitch":0.3319423428206445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"Iran_Reza Zodvar","position":{"yaw":1.845712610237543,"pitch":0.4852448699813845},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/reza-zadvar-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.0425869512743198,"pitch":0.15957291493629633},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-1.5479087952893558,"pitch":-0.07113151215657254,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Iran_Seyed Heidar Mousavi","position":{"yaw":-0.827191318451483,"pitch":0.38287774755132276},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/heydar-mousavi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"link","title":"Iran_Zamzia","position":{"yaw":-1.9481521512874096,"pitch":0.4677481345056176},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saeid-reza-zamzia-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Iran_Rasoul Moradi","position":{"yaw":2.1955209087845127,"pitch":0.3991462886862216},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/rasoul-moradi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"Iran_Zamzia","position":{"yaw":1.0813504369481706,"pitch":0.3577754412492187},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/saeid-reza-zamzia-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":14,"title":"Scene 5","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":3.087724694153895,"pitch":0.16779681463229323},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":3.0624571254450537,"pitch":-0.09416067148360341,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T29-A14-IR10080.jpg","title":"Iran_Hossein Nejad","position":{"yaw":-2.19905546444131,"pitch":0.2855699374636025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T27-A14-IRS.jpg","title":"Iran_Hossein Nejad","position":{"yaw":1.9587643672174764,"pitch":0.3790474487479081},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T28-A14-IRO.jpg","title":"Iran_Hossein Nejad","position":{"yaw":1.1147717538570596,"pitch":0.35794702317982185},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T30-A15-IRA.jpg","title":"Iran_Key Khosro Khorosh","position":{"yaw":0.7216783588789042,"pitch":0.269194253185864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T31-A15-IRA.jpg","title":"Iran_Key Khosro Khorosh","position":{"yaw":-1.7364630846661342,"pitch":0.35097588218433984},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"Iran_Key Khosro Khorosh","position":{"yaw":0.7212649876588522,"pitch":0.3448347340171498},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/keykhosro-khoroush\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"link","title":"Iran_Key Khosro Khorosh","position":{"yaw":-1.7363808119082602,"pitch":0.4443942788479909},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/keykhosro-khoroush\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T26-A13-IRa.jpg","title":"Iran_Reza Bani Razi","position":{"yaw":2.421836120027809,"pitch":0.274022937316186},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"Iran_Reza Bani Razi","position":{"yaw":2.4258058064471513,"pitch":0.33590114017248673},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/reza-banirazi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T32-A16-IRA.jpg","title":"Iran_Rasoul Moradi","position":{"yaw":-1.2553002911758195,"pitch":0.3452327582153707},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T33-A16-IRA.jpg","title":"Iran_Rasoul Moradi","position":{"yaw":-0.8849736186502,"pitch":0.28085442399659577},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.04040683171458426,"pitch":0.1575233466716739},"scene":{"id":"13","position":{"yaw":1.5735192982871622,"pitch":-0.013107745432085594,"fov":1.31610773566664}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Iran_Rasoul Moradi","position":{"yaw":-1.0487195255313004,"pitch":0.31825398339690025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/rasoul-moradi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"link","title":"Iran_Hossein Nejad","position":{"yaw":-2.207376313238356,"pitch":0.35325751723467036},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hasan-hosseinnejad-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"link","title":"Iran_Hossein Nejad","position":{"yaw":1.5006902095731176,"pitch":0.3882190584307761},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hasan-hosseinnejad-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":15,"title":"Scene 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S00-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T17-A09-IRa.jpg","title":"Iran_Mohammad Heidari","position":{"yaw":0.1281630159304754,"pitch":0.27953696499636393},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T13-A07-IRA.jpg","title":"Iran_Gholam Hossein Amir khani","position":{"yaw":1.7965165537894876,"pitch":0.2278688268309672},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"Iran_Gholam Hossein Amir khani","position":{"yaw":1.7958502553632378,"pitch":0.3066906539853864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/gholam-hossein-amirkhani-2\/"},{"id":4,"type":"link","title":"Iran_Mohammad Heidari","position":{"yaw":0.13026114357635699,"pitch":0.3622252185595549},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-heydari-2-2\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T12-A06-IRS.jpg","title":"Iran_Abbas Akhvin","position":{"yaw":2.2173729605011516,"pitch":0.34306054480133064},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Iran_Abbas Akhvin","position":{"yaw":2.215899669707384,"pitch":0.4190770014089402},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d9%8a%d9%86\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T11-A05-IRA.jpg","title":"Iran_Ahmad Ahmadi Heidari","position":{"yaw":2.7644369288997765,"pitch":0.3683210660860219},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T10-A05-IRA.jpg","title":"Iran_Ahmad Ahmadi Heidari","position":{"yaw":3.106876080186961,"pitch":0.32449700195165043},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"Iran_Ahmad Ahmadi Heidari","position":{"yaw":2.9467561489444023,"pitch":0.35379662977966575},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/ahmad-ahmadi-heydari-2-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T16-A08-IRO.jpg","title":"Iran_Fereshteh Hosseini","position":{"yaw":-0.363775713198109,"pitch":0.35841834329010425},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T15-A08-IRa.jpg","title":"Iran_Fereshteh Hosseini","position":{"yaw":-1.0502998338172915,"pitch":0.3448220804087132},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"link","title":"Iran_Fereshteh Hosseini","position":{"yaw":-0.7368938006689678,"pitch":0.37669978455360464},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fereshte-hosseini-2\/"},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T14-A07-IRA.jpg","title":"Iran_Gholam Hossein Amir khani","position":{"yaw":-1.4013495521890285,"pitch":0.2834567783237478},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"link","title":"Iran_Gholam Hossein Amir khani","position":{"yaw":-1.4023273161998855,"pitch":0.3441461382154536},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/gholam-hossein-amirkhani-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.3296323749343113,"pitch":0.16054119576161696},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-1.5176171965080592,"pitch":0.018446914248803736,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.9818304408683467,"pitch":0.16407224395758746},"scene":{"id":"17","position":{"yaw":3.049952560623792,"pitch":-0.04656990096113667,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":16,"title":"Scene 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D-01-S00-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T04-A04-FRS-1.jpg","title":"Iran_Bahman Panahi","position":{"yaw":1.47389958460945,"pitch":0.5098273153616297},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T03-A03-AZA.jpg","title":"Azerbaijan_Xetatliq","position":{"yaw":-2.0459612306071264,"pitch":0.29244655291311616},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T02-A02-AZA.jpg","title":"Azerbaijan_Rashad Atashov","position":{"yaw":-1.6258337945426788,"pitch":0.3306466078823398},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T01-A01-AZa.jpg","title":"Azerbaijan_Mir zahra","position":{"yaw":-1.1647630266652875,"pitch":0.3075287250287637},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"Azerbaijan_Mir zahra","position":{"yaw":-1.161802524871085,"pitch":0.3945509343774667},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mirzahra-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Iran_Bahman Panahi","position":{"yaw":1.6109958665775395,"pitch":0.512612335158062},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/bahman-panahi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.09557291914537025,"pitch":0.15168301993098154},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":1.5772601806849824,"pitch":-0.06626950077969163,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.1332801050050687,"pitch":0.1508279363266496},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":1.059960827808423,"pitch":0.013923349341748548,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"Azerbaijan_Rashad Atashov","position":{"yaw":-1.5525568150400595,"pitch":0.3244984006188254},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/atashov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":17,"title":"Scene 4","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S001-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T18-A09-IRA.jpg","title":"Iran_Mohammad Heidari","position":{"yaw":0.6087610199264546,"pitch":0.29406991586271936},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T21-A11-IRS.jpg","title":"Iran_Amir Ahmad Falsafi","position":{"yaw":-0.7567755654240855,"pitch":0.29673051432723696},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T19-A10-IRA.jpg","title":"Iran_Elahe Khatami","position":{"yaw":0.1998500979650224,"pitch":0.35056914293380714},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T20-A10-IRA.jpg","title":"Iran_Elahe Khatami","position":{"yaw":-0.286051836466644,"pitch":0.3642943917944592},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"Iran_Elahe Khatami","position":{"yaw":-0.03318517564441947,"pitch":0.36406794639758644},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/%d9%8delaheh-khatami-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"Iran_Mohammad Heidari","position":{"yaw":0.6179965451799703,"pitch":0.3537217623202835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammad-heydari-2-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"Iran_Amir Ahmad Falsafi","position":{"yaw":-0.7613563670423158,"pitch":0.3538987354257852},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amir-ahmad-falsafi-2-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T22-A11-IRA.jpg","title":"Iran_Amir Ahmad Falsafi","position":{"yaw":2.342958605008225,"pitch":0.27659491451158935},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"Iran_Amir Ahmad Falsafi","position":{"yaw":2.33952553206729,"pitch":0.3269050695917919},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/amir-ahmad-falsafi-2-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T23-A12-IRS.jpg","title":"Iran_Iman Firouzi","position":{"yaw":2.7311869146597036,"pitch":0.34867158494975925},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T24-A12-IRs.jpg","title":"Iran_Iman Firouzi","position":{"yaw":-3.043306997562844,"pitch":0.35926118510244187},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T25-A13-IRa.jpg","title":"Iran_Bani Razi","position":{"yaw":-2.578935078321969,"pitch":0.3016973585200695},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.3961079792806146,"pitch":0.1550695532401818},"scene":{"id":"15","position":{"yaw":2.501253476960425,"pitch":0.0065330487599695175,"fov":1.1986276162963425}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6343879749586812,"pitch":0.1504956042440071},"scene":{"id":"14","position":{"yaw":-1.549727772820793,"pitch":0.010918536007597623,"fov":1.318664218444859}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":18,"title":"Scene 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E08-D01-S-02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T05-A04-FRO.jpg","title":"France_Bahman Panahi","position":{"yaw":-1.0067163594994728,"pitch":0.4030583196895101},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T06-A04-FRo.jpg","title":"France_Bahman Panahi","position":{"yaw":-2.051725110966135,"pitch":0.4163894340568106},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"40"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T08-A04-FRA.jpg","title":"France_Bahman Panahi","position":{"yaw":2.0598922918806233,"pitch":0.5818309374371466},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/T07-A04-FRa.jpg","title":"France_Bahman Panahi","position":{"yaw":0.9207840511736602,"pitch":0.5370037782812176},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Zoom.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"France_Bahman Panahi","position":{"yaw":1.4515610347916628,"pitch":0.6467408393821383},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/bahman-panahi-2-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"link","title":"France_Bahman Panahi","position":{"yaw":-1.5240296387813856,"pitch":0.46493220614483377},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/bahman-panahi-2-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Profile.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":3.1138873242298217,"pitch":0.1741723817268852},"scene":{"id":"16","position":{"yaw":-3.086294849989198,"pitch":0.031218347039807526,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"scene","title":"go","position":{"yaw":-0.01189772800483091,"pitch":0.20815561950143469},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":0.43823332988496944,"pitch":-0.16475333658079805,"fov":1.1914033258011725}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":19,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 1","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.8248820682950715,"pitch":0.07464449278372953},"scene":{"id":"25","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.007283366506911193,"pitch":0.12198046314764},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":-0.21117967765022172,"pitch":-0.0025806011086508818,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.19576703906637505,"pitch":0.011138552366528387},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":-1.5779041227903328,"pitch":-0.07347309424861592,"fov":1.2676230667717923}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three.png","width":"40","height":"38"}}]}
{"id":20,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-0.23776000541392683,"pitch":0.1545060678603889},"scene":{"id":"21","position":{"yaw":-3.023106908049293,"pitch":-0.10920575844856018,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-2.905985833764717,"pitch":0.1585897076208358},"scene":{"id":"19","position":{"yaw":-2.774919688625687,"pitch":-0.09151912464068523,"fov":1.1345226213124988}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":21,"title":"Raqse Qalam - Calligraphy Artists Hall - 3","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Artists_03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-3.079379193714775,"pitch":0.07190687538149021},"scene":{"id":"18","position":{"yaw":3.134475688648852,"pitch":-0.029171277822371167,"fov":1.0655447250141126}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":0.32381506212620614,"pitch":0.15431980559030123},"scene":{"id":"20","position":{"yaw":-2.751909437550907,"pitch":0.13283540594816756,"fov":1.056345916881037}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":22,"title":"Entrance","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.46222951656791,"pitch":0.16758569563121917},"scene":{"id":"23","position":{"yaw":1.5456227599243562,"pitch":-0.0868602305877566,"fov":0.919847707021131}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4647084424974848,"pitch":0.04325664560082032},"scene":{"id":"24","position":{"yaw":1.5485877939094905,"pitch":0.07598282701258263,"fov":1.2656153956052052}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-three.png","width":"20","height":"25"}}],"position":{"yaw":1.5459878932886149,"pitch":-0.16932959255570168,"fov":1.329648320395984}}
{"id":23,"title":"Scene 02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-02-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.572905736837189,"pitch":0.153703530947924},"scene":{"id":"22","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.590101581430634,"pitch":0.0925641114848812},"scene":{"id":"24","position":{"yaw":1.5317147040983397,"pitch":0.15037112896641247,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.6614995432892785,"pitch":-0.078329100303268,"fov":0.9896212199543939}}
{"id":24,"title":"Lobby 01","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc-03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.5207559128173855,"pitch":0.18319256719671628},"scene":{"id":"25","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.5859831326829124,"pitch":0.14382172998390885},"scene":{"id":"23","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}}],"position":{"yaw":1.4654053125058342,"pitch":0.09183625008253493,"fov":0.9896212199543939}}
{"id":25,"title":"Lobby 02","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/lobey-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":1.4368452359387263,"pitch":0.20388163743679222},"scene":{"id":"24","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"Go","position":{"yaw":-1.6765044736554788,"pitch":0.12376059816406126},"scene":{"id":"19","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":2.07571817406045,"pitch":0.4037968009031303},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/silk-road-calligraphy-exhibition-en\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":2.9672607679970735,"pitch":0.41314146461503576},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/"},{"id":6,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":-2.8605742412892816,"pitch":0.417268629813071},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":-0.11652698196876443,"pitch":0.38679589862020336},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","height":"40","width":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-light-festival-en\/"},{"id":8,"type":"link","title":"visit","position":{"yaw":0.2959041524053756,"pitch":0.3869153448288234},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raqse-qalam-light-festival-fa\/"},{"id":9,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":0.712925778207314,"pitch":0.38483907980019083},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/conference-schedule-raqs-e-qalam\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc2.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":-0.4843752709176581,"pitch":0.38704198272046675},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc8.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":0.35548901917296405,"pitch":0.3875603858062},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc7.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":0.7702833158682552,"pitch":0.3815480745595785},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc9-1-\u067e\u0648\u0633\u062a\u0631.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":2.1396297335485617,"pitch":0.40363491601692303},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":14,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc3.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":3.02899885892165,"pitch":0.41231604223293594},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":15,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc1.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":-2.794325540481882,"pitch":0.41398130756223495},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":16,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc4.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":-2.325169941093998,"pitch":0.41899019645429547},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":17,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":-2.395707431549358,"pitch":0.4177591619214134},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fsilk-road-calligraphy-exhibition-fa\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":18,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":-0.9722176386293526,"pitch":0.3949253165903883},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":19,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc5.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":-0.9074353590858166,"pitch":0.393550551133119},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":20,"type":"link","title":"visit page","position":{"yaw":-0.537102579729325,"pitch":0.3878587975547667},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/en\/raqs-e-qalam-day-1-international-calligraphy-exhibition\/"},{"id":21,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc10.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":-0.06311682552387765,"pitch":0.3851151746569723},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":22,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0644\u0627\u0628\u06cc6.jpg","title":"zoom","position":{"yaw":2.5867715555407687,"pitch":0.40554072738922287},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان

کشورهای شرکت کننده در شب اول نمایشگاه بین المللی خوشنویسی رقص‌قلم

 • 🇦🇿 آذربایجان (۳ اثر)
 • 🇫🇷 فرانسه (۵ اثر)
 • 🇰🇿 قزاقستان (۴ اثر)
 • 🇪🇸 اسپانیا (۱۳ اثر)
 • 🇹🇯 تاجیکستان (۵ اثر)
 • 🇺🇿 ازبکستان (۱۷ اثر)
 • 🇵🇱 لهستان (۱۰ اثر)
 • 🇮🇷 ایران (۶۴ اثر)

رزومه هنرمندان به تفکیک کشور

برنامه زمانبندی نمایشگاه بین‌المللی خوشنویسی رقص قلم

 • شب اول (۱ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇦🇿 آذربایجان، 🇫🇷 فرانسه، 🇰🇿 قزاقستان، 🇪🇸 اسپانیا، 🇹🇯 تاجیکستان، 🇺🇿 ازبکستان، 🇵🇱 لهستان، 🇮🇷 ایران
 • شب دوم (۲ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇰🇷 کره جنوبی، 🇯🇵 ژاپن، 🇨🇳 چین، 🇮🇳 هند، 🇸🇬 سنگاپور، 🇲🇳 مغولستان
 • شب سوم (۳ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇸🇾 سوریه، 🇦🇪 امارات، 🇹🇷 ترکیه، 🇷🇺 روسیه، 🇴🇲 عمان، 🇰🇼 کویت، 🇱🇧لبنان
 • شب چهارم (۴ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇯🇴 اردن، 🇲🇦 مراکش، 🇩🇿 الجزایر، 🇪🇬 مصر، 🇹🇳 تونس
 • شب پنجم (۵ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇵🇰 پاکستان، 🇦🇫 افغانستان، 🇮🇶 عراق
 • شب ششم (۶ بهمن ۱۳۹۹) ← 🇷🇸 صربستان، 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین، 🇮🇷 شب شهر مشهد

فهرست مطالب

برنامه زمانبندی کنفرانس‌های بین‌المللی رقص قلم

 1. دوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۱:۰۰ – افتتاحیه
  ۱۴:۰۰ – نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم

 2. سوم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
  ۱۴:۰۰ – تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی

 3. چهارم بهمن ۱۳۹۹

  ۱۰:۰۰ – پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین‌المللی
  ۱۴:۰۰ – جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها (موسیقی، هنرهای تزئینی، … )

لطفا برای اطلاع بیشتر از برنامه کنفرانس‌های بین‌المملی رقص‌قلم به صفحه کنفرانس‌ رقص‌قلم مراجعه بفرمایید.

دکمه بازگشت به بالا