اولین جشنواره جهانی نقاشی کودک کرمان

نمایشگاه مجازی جشنواره جهانی نقاشی کودک کرمان

جشنواره نقاشی کودک کرمان

اولین نمایشگاه مجازی جشنواره نقاشی کودک کرمان به زودی به صورت مجازی برگزاری می‌گردد.

افتتاحیه: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ – ساعت ۲۲ به وقت تهران

{"id":1,"title":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0642\u0627\u0634\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/00-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.14949432108949168,"pitch":0.08341423698952433},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5501624312954485,"pitch":-0.10770271425850808,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.4971145003315796,"pitch":0.1055573570179309},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5511491469859937,"pitch":0.00970551147604759,"fov":1.2940682308608382}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.0837038157992076,"pitch":0.07209522056587048},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5766012265509568,"pitch":0.06066657266990916,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6125730984383715,"pitch":0.06042832433067247},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/01-5-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T05-O.jpg","title":"\u062d\u062f\u06cc\u062b \u062d\u0627\u062c \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc","position":{"yaw":2.4802784089944323,"pitch":0.13453013326912533},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T03-A.jpg","title":"\u0645\u0627\u06cc\u0633\u0627 \u0648\u0641\u0627","position":{"yaw":2.0669754658563715,"pitch":0.1403407315064591},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T04-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0632\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646","position":{"yaw":1.6334302893279773,"pitch":0.13532944871760755},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T02-A.jpg","title":"\u0637\u0627\u0647\u0627 \u0635\u0641\u0627","position":{"yaw":1.196538818886511,"pitch":0.11816597367720227},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T01-O.jpg","title":"\u067e\u0627\u0631\u0645\u06cc\u0633 \u062e\u0648\u0627\u062c\u0648\u06cc","position":{"yaw":0.774377392857037,"pitch":0.14494968147771736},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T06-O.jpg","title":"\u0639\u0633\u0644 \u0634\u0627\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.7962182217438265,"pitch":0.11198397368768909},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T07-O.jpg","title":"\u0622\u0631\u0648\u06cc\u0646 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f\u0648\u0646\u062f","position":{"yaw":-1.309440171832616,"pitch":0.11981559622970117},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T08-O.jpg","title":"\u0622\u0646\u06cc\u062a\u0627 \u0631\u0641\u0639\u062a","position":{"yaw":-1.7609892601438517,"pitch":0.12332103880357437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T09-O.jpg","title":" Yup Pin Alexandra Lau","position":{"yaw":-2.261605862259909,"pitch":0.1130781772986591},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5081819973115316,"pitch":0.2178774463617028},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.622103059720512,"pitch":0.24831409085178713},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5427123915520395,"pitch":-0.04704092374868374,"fov":1.2591872337993688}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/02-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T10-O.jpg","title":"\u0627\u06cc\u0644\u06cc\u0627 \u0634\u0627\u0647\u06cc","position":{"yaw":0.5194799626062849,"pitch":0.06917633037796733},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T11-A.jpg","title":"Khmara Hope","position":{"yaw":0.767746246393946,"pitch":0.08953813581469205},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T12-O.jpg","title":"\u0622\u0631\u0627\u0645 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":0.9832356796270503,"pitch":0.09479492234607534},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T13-A.jpg","title":"Fan YUN-CHIEH","position":{"yaw":1.2769168097012873,"pitch":0.10827480457789207},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T14-A.jpg","title":"Isabel chan","position":{"yaw":1.5941049160304521,"pitch":0.12323927520643707},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T15-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0639\u0628\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.9347290299038704,"pitch":0.10297515294941206},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T17-A.jpg","title":"semyon Guretsky","position":{"yaw":2.18395037557128,"pitch":0.08555897284769287},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T18-A.jpg","title":"kitti Makai","position":{"yaw":2.3560242959742546,"pitch":0.07244194742084886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.012516763183665347,"pitch":0.21018073381628355},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.6459745999138642,"pitch":-0.09959101207287802,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.004104177155222,"pitch":0.17846006360915112},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5546575503324611,"pitch":-0.011704145985616421,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/03-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T19-O.jpg","title":"\u0622\u062a\u0646\u0627 \u0627\u0645\u06cc\u062f\u06af\u0644\u0644\u0648","position":{"yaw":-0.8227453142315273,"pitch":0.11959901583484545},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T16-O.jpg","title":"\u0631\u0627\u062f\u0648\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u0632\u0646\u06af\u0646\u0647","position":{"yaw":-1.2424886661427692,"pitch":0.1251069837739216},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T23-A.jpg","title":"Artem Proshin","position":{"yaw":-1.664248672683927,"pitch":0.14510211809704288},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T22-O.jpg","title":"\u067e\u0631\u06cc\u0627 \u0646\u0628\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647","position":{"yaw":-2.453818676406934,"pitch":0.11949873356561724},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T27-O.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06cc","position":{"yaw":-2.076909001245525,"pitch":0.12107823420700825},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T21-A.jpg","title":"Sofia Mikhina","position":{"yaw":2.2226252150992822,"pitch":0.11960965100472443},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T20-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0634\u0639\u06cc","position":{"yaw":0.8322315765347845,"pitch":0.1270165416218294},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T26-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u06cc\u0627 \u0627\u06cc\u0648\u0628\u06cc","position":{"yaw":1.8704027553229494,"pitch":0.12440902481757732},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T25-A.jpg","title":"\u0645\u0627\u0626\u062f\u0647 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0628\u06cc\u062f\u06a9\u06cc","position":{"yaw":1.5246672896456896,"pitch":0.11992984453464928},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T24-A.jpg","title":"\u06cc\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0642\u062f\u06a9\u06cc","position":{"yaw":1.1768180417698755,"pitch":0.12390347646260835},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5871865405501691,"pitch":0.2247630256566282},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.533136697031166,"pitch":-0.007486023775294726,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.719487565775731,"pitch":0.2437123490712949},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.566443433311247,"pitch":-0.1013228648784974,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/04-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T34-O.jpg","title":"   Eliska Illova\t","position":{"yaw":1.9789766623635527,"pitch":0.10306168563971596},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T35-O.jpg","title":"Julio Cesar\tMaura Merrero","position":{"yaw":1.5774647867606655,"pitch":0.11451900477345589},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T29-O.jpg","title":"Nika\tPapac","position":{"yaw":0.8586501523053052,"pitch":0.08723540579365974},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T33-O.jpg","title":"","position":{"yaw":2.283886492924273,"pitch":0.08483595379883013},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T36-O.jpg","title":"","position":{"yaw":1.171092124504968,"pitch":0.10566434201370001},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0394322498931263,"pitch":0.18170960467430852},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.562145306584216,"pitch":0.012404956979874981,"fov":0.8045964443712407}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.0064460310242342445,"pitch":0.21856333705949282},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.583595408253613,"pitch":-0.045995573234550946,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/06-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.017144858230087934,"pitch":0.22629550975150892},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.6141157010676803,"pitch":-0.055056250220355096,"fov":0.835015550463785}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.100583979143008,"pitch":0.21939453396952047},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.6266766733073306,"pitch":-0.06654837090564669,"fov":1.1526705405891702}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T46-O.jpg","title":"","position":{"yaw":2.282306119549613,"pitch":0.09706373739384588},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T45-A.jpg","title":"Sofia\tLitvinova","position":{"yaw":1.9630011442676452,"pitch":0.10973352639322087},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T44-A.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5313028628630958,"pitch":0.12126586706019182},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T42-A.jpg","title":"","position":{"yaw":1.121484333966853,"pitch":0.10759960158185322},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T43-O.jpg","title":"","position":{"yaw":0.8298301939504498,"pitch":0.08343449133439229},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/07-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T51-O.jpg","title":"","position":{"yaw":2.3800891162487545,"pitch":0.1372163944260798},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T48-O.jpg","title":"\u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645 \u0628\u062e\u0634","position":{"yaw":1.9681183442342087,"pitch":0.1397792197688812},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T50-O.jpg","title":"","position":{"yaw":1.5472529197206315,"pitch":0.14188978424916598},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T49-O.jpg","title":"\u062f\u06cc\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0628 \u067e\u0648\u0631","position":{"yaw":1.1071993987153093,"pitch":0.1536621108843832},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T47-O.jpg","title":"","position":{"yaw":0.6646354166354378,"pitch":0.15368520656517148},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T52-A.jpg","title":"","position":{"yaw":-0.9839999113196107,"pitch":0.1198309753277691},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T53-O.jpg","title":"","position":{"yaw":-1.5173315766623823,"pitch":0.13025898130562297},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T55-O.jpg","title":"","position":{"yaw":-1.9257326473302303,"pitch":0.12820156956382434},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T56-O.jpg","title":"Maria\tKolechenkova","position":{"yaw":-2.4461398976110704,"pitch":0.10825727633277715},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648 ","position":{"yaw":-2.6617759212244625,"pitch":0.22544567418564654},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5575278485702029,"pitch":-0.06304209822208406,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.8040443990620112,"pitch":0.22714665601097472},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5806703283893215,"pitch":-0.10055117717541862,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/08-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T57-A.jpg","title":"Hristiqna Iordanova","position":{"yaw":0.5236471039685782,"pitch":0.06675631790048264},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T58-O.jpg","title":"Orlando Reyes Rodriguez","position":{"yaw":0.7967130694033706,"pitch":0.08093024219839862},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T59-A.jpg","title":"Lilia Martynova","position":{"yaw":1.0053260397051282,"pitch":0.0917709122730983},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T60-O.jpg","title":"Dilinur Abdullayeva","position":{"yaw":1.2743680140995792,"pitch":0.10883704287574858},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T61-A.jpg","title":"Aiste Lelenaite","position":{"yaw":1.5979942143586525,"pitch":0.12193934995162437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T62-O.jpg","title":"Deimante Petkute","position":{"yaw":1.9001768598483393,"pitch":0.10424888804767107},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T63-A.jpg","title":"ANGELO CHAN","position":{"yaw":2.150657833177368,"pitch":0.09752239291389486},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T64-A.jpg","title":"Mirra Tataush","position":{"yaw":2.3374958751635457,"pitch":0.0802415069053719},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T65-O.jpg","title":"Kristina Gusarova","position":{"yaw":2.589411510672554,"pitch":0.060430263487775804},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0485473814031234,"pitch":0.20377335338448788},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.7200219818930735,"pitch":-0.09278416703195802,"fov":1.427448757889531}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.001918284275843618,"pitch":0.2218353182170425},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5660825433709098,"pitch":-0.009903968983234535,"fov":1.3205292225485545}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/05-3-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T32-A.jpg","title":"","position":{"yaw":1.0310117958004525,"pitch":0.12208449576303337},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T31-O.jpg","title":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0627\u0645","position":{"yaw":1.3797771832665138,"pitch":0.1199045161248744},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T30-A.jpg","title":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0627\u0645","position":{"yaw":1.7502730674537927,"pitch":0.12183756584219374},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T28-O.jpg","title":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0627\u0645","position":{"yaw":2.1215025460231294,"pitch":0.13037767403437783},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T41-O.jpg","title":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0627\u0645","position":{"yaw":-2.2897280012222563,"pitch":0.11225398671788511},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T40-A.jpg","title":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0627\u0645","position":{"yaw":-1.9156518684425983,"pitch":0.1162920415845683},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T37-A.jpg","title":"\u0631\u0647\u0627 \u0648\u062f\u0648\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.1213842952250896,"pitch":0.11948921904467014},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T39-A.jpg","title":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u0646\u0627\u0645","position":{"yaw":-1.49689003215647,"pitch":0.14392460427864684},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E11-T38-O.jpg","title":"\u0646\u0627\u0632\u0646\u06cc\u0646 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0633\u0644\u062c\u0648\u0642\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f","position":{"yaw":-0.7479531183069987,"pitch":0.095451680160064},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Empty-1-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.837975013401582,"pitch":0.3359920816465394},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.6053229098890966,"pitch":0.05180607138808746,"fov":0.9511999292321677}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-two-6-1.png","width":"60","height":"60"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.22802251536751328,"pitch":0.29255185779680914},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.58994052468418,"pitch":-0.0573689885417874,"fov":1.1265460049893723}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Icon-Arrow-one-6-1.png","width":"60","height":"60"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":0,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"60","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

گزارش جشنواره جهانی نقاشی کودک کرمان

جشنواره جهانی نقاشی کودک کرمان توسط شهرداری کرمان به صورت سالانه با رویکرد حرکت در مسیر توسعه رویداد محور شهر کرمان به عنوان شهر دوستدار کودک و با اهدافی ازجمله:

 • ارتقاء سطح تعاملات بین المللی شهرداری کلانشهر کرمان
 • توجه به مسئولیت های اجتماعی شهرداری کرمان 
 • آشنایی با تولیدات فکری و آثار هنری کودکان سایر سرزمین ها
 • ایجاد بستر مناسب برای توسعه مهارت های خلاقانه
 • تقویت تحلیل بصری یا تجسم عینی از فضاهای روزمره
 • تقویت و ارزیابی مبنی بر میزان تمرکز بر محیط پیرامون 

معرفی ظرفیت های شهر تاریخی و فرهنگی کرمان و استفاده از ظرفیت این رویداد جهت آگاهی بخشی و افزایش سطح دانش شهروندان به ویژه کودکان و گروه های پایه نسبت به دغدغه های مشترک جهانی در سطح بین الملل طراحی و برای اولین بار اجرا گردید.

در این مسیر توانست با مکاتبه و رایزنی سه نهاد بین المللی (یونسکو، یونیسف، دفتر منطقه ای یونسکو ) و بیش از ۱۰ سازمان داخلی با گستره فعالیت درون و برون مرزی از جمله کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، سازمان میراث فرهنگی و …. را با خود همراه نماید.

برنامه ریزی های زیرساختی این رویداد از شهریور ماه سال گذشته ۱۳۹۹ آغاز و تا بهمن ماه که به صورت رسمی کلید خورد ادامه یافت وبه طور کلی روند اجرایی این جشنواره از زمان انتشار فراخوان در سطح بین المللی که توسط شبکه های تحت نظارت نهادهای حامی انجام پذیرفت تا اعلام نتایج نهایی ۴ ماه به طول انجامید .

این رویداد به صورت تعریف شده از امکاناتی نظیر دبیرخانه دائمی، سایت رسمی، سامانه اطلاع‌رسانی مجازی، لوگوی اختصاصی و … برخوردار می باشد.

جشنواره جهانی نقاشی کودک شهرداری کرمان

از جمله دستاورد های این رویداد انتشار فراخوان و بازدید ۳۳هزار نفر از ملیت های مختلف در ۸۶ کشور جهان از سایت جشنواره و مشارکت حدود ۳۷ کشور در ارسال اثر و دریافت حدود ۴ هزار اثر به صورت مجازی بوده است .

این آثار از شرکت کنندگان رده سنی ۵ تا ۱۵ سال جمع آوری گردید و در سه بخش ۵ تا ۸ سال، ۹ تا ۱۱ سال و ۱۲ تا ۱۵ سال مورد داوری قرار گرفت روند داوری در دو مرحله هیات انتخاب بومی و داوری بین المللی صورت پذیرفت.

کلیه آثار در داوری اولیه مورد بررسی سه تن از داوران بومی و متخصصین نقاشی کودک قرار گرفت و ۳۰۰ اثر به مرحله نهایی داوری متشکل از دو نقاش و تصویرگر ایرانی و سه داور با سابقه از سه کشور چین ، بلغارستان و جمهوری چک راه یافت و در نهایت از این بین در هر رده سنی ۳ مدال طلا ،۳ نقره و ۳ برنز  و ۹ نفر تقدیر ویژه معرفی گردید .آنچه در این رویداد قابل تامل است معرفی سه برگزیده در هر رده سنی توسط هیات داوری کودک متشکل از ۵ کودک از ملیت های مختلف بود .

از دیگر نکات قابل تامل این رویداد معرفی سه برگزیده در هر رده سنی از میان کودکان معلول و کم توان ذهنی و جسمی بوده است و شایان ذکر است تمام آثار کودکان معلول شایسته تقدیر معرفی شدند.

جوایز این جشنواره  به صورت پک صنایع دستی شامل عروسک سنتی کرمان ، لوح مسی و مدال می باشد.

نمایشگاه‌های پیشین

بازتاب‌های رسانه‌ای

دکمه بازگشت به بالا