بلبل چمن‌های خجند

نمایشگاه “بلبل چمن های خجند” به مناسبت هفتصد سالگی کمال خجندی با همکاری موسسه فرهنگی اکو و کمیسیون ملی یونسکو در ایران

نمایشگاه مجازی بلبل چمن های خجند

با سخنرانی آقای سرور بختی، رئیس موسسه فرهنگی اکو، دکتر حجت الله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، آقای محمدکریم رقیب اف، هنرمند تاجیک و آقای میرحسین زنوزی، خوشنویس ایرانی

آقای سرور بختی، رئیس موسسه فرهنگی اکو

دبیر جلسه: دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو

نمایشگاه

{"id":1,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e01-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T15.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":0.5212785659537147,"pitch":0.17074206804025494},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.607860104503576,"pitch":0.1491694627006126},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/muhammadkarim-raghibov\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T14.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.5208911011572859,"pitch":0.15455421772408862},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T13.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":2.4260951177262253,"pitch":0.14724083224191453},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.5869138805449676,"pitch":0.2851113320533756},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0789292565427715,"pitch":0.1832075863843663},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.562919316100965,"pitch":0.04636012142177748,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"20","height":"20"}}],"position":{"yaw":2.570138986443826,"pitch":-0.023306369866858745,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e02-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T12.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":0.5612825531605186,"pitch":0.1555045982566341},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T11.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.4255192321549108,"pitch":0.16270240956569637},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.5227109925994853,"pitch":0.17478779075974238},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/muhammadkarim-raghibov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T10.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":2.5975069742324424,"pitch":0.1763046025078232},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.10353121989348146,"pitch":0.19968625133452989},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.577729243409153,"pitch":0.06158235438883253,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6169885673159374,"pitch":0.21931232044577698},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5643991754730608,"pitch":0.037306414423611045,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","height":"20"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e03-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6399575669059736,"pitch":0.23179918037192238},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5772066598921421,"pitch":0.05699620667208549,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.5465630723727068,"pitch":0.17454410733901327},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/muhammadkarim-raghibov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T09.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":0.4220290777655382,"pitch":0.15762995902225896},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T08.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.4750160136654547,"pitch":0.17314214451095822},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T07.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":2.440196752714458,"pitch":0.1730914638912857},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.13170312633212,"pitch":0.1921683052368337},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5652244041099692,"pitch":-0.0019634955177352253,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e04-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.08151015994451782,"pitch":0.18059977424401374},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.559489936836136,"pitch":0.03748491244414254,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T06.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":0.5958587349413378,"pitch":0.16647313176817136},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T05.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.5195241757479163,"pitch":0.19514645198708536},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.6282198222506423,"pitch":0.19546251917821422},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-3.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/muhammadkarim-raghibov\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T04.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":2.7013401140709927,"pitch":0.16670279934492882},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-3.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6308716829345276,"pitch":0.21253635815958205},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.6928014685626502,"pitch":0.03212992527384628,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-3.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e05-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.7288975349817175,"pitch":0.24011701449623324},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.5554958832898755,"pitch":0.0383379206757386,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T03.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":0.4176850171460966,"pitch":0.1904022670276735},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T02.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.6008553351309027,"pitch":0.1958951577410133},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":1.6964328704822993,"pitch":0.1949265049588984},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/muhammadkarim-raghibov\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A01-T01.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0641","position":{"yaw":2.5963663841405094,"pitch":0.16445558018829587},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1073030543060867,"pitch":0.17573333421330162},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.56952801045127,"pitch":0.06086835698171278,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.469938823632628,"pitch":0.20387837380485152},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.4560062637687015,"pitch":0.10873210277048884,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e06-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.0421180378940349,"pitch":0.177620617300569},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.6268380964197018,"pitch":0.032274954704181624,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T01.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.6092814748670747,"pitch":0.09330919775051427},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T02.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.422724839866932,"pitch":0.16256671857042093},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.514986508722612,"pitch":0.16376757812945542},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mir-hossein-zanozi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T03.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":2.5223941367310605,"pitch":0.15280511500104765},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6381858330661707,"pitch":0.23758791303287552},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5480105092008234,"pitch":0.041233403213384534,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6818527590556211,"pitch":0.2220453622718317},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.569357880055323,"pitch":0.1535960186569163,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e07-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6173999024123482,"pitch":0.2088026909378886},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.559829315399396,"pitch":0.06967122037639761,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T04.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.44556345313791823,"pitch":0.16093979598662678},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T05.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.4638171738527603,"pitch":0.1818097903785585},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.5486401001796093,"pitch":0.1789520399675375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-4.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mir-hossein-zanozi\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T06.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":2.4193689808462366,"pitch":0.11612800383760913},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.102237464238806,"pitch":0.18521572001529663},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e09-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.6564285724824614,"pitch":0.23198594318746046},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T10.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.47194791517184953,"pitch":0.1332293905851607},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T11-1.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.5385700273902287,"pitch":0.1648454157376058},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.6689685732590522,"pitch":0.16235268904757127},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-4.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mir-hossein-zanozi\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T12.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":2.527520896053673,"pitch":0.10144982749280551},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.126732931407659,"pitch":0.1815432593268156},"scene":{"id":"","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e08-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.08870521894169237,"pitch":0.1560401584171629},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5871633686371895,"pitch":-0.005890486791910732,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T07.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.592438931036277,"pitch":0.09911115930331249},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T08.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.378951496247236,"pitch":0.12903159558031696},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.5100551060128176,"pitch":0.1349215401075945},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-4.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mir-hossein-zanozi\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T09.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":2.471453353997113,"pitch":0.16387828642397828},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6861905757443836,"pitch":0.2583365145751806},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.651398659553303,"pitch":0.05890485903032605,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/e10-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.6707502187069156,"pitch":0.27927281631832734},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.04159467383247417,"pitch":0.17911427165330274},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5955818319494632,"pitch":0.05945505566076115,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T13.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":0.6968652613585267,"pitch":0.10138047190217847},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T14.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.469447240247601,"pitch":0.1273174617402546},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":1.6100786652483174,"pitch":0.13765153770169825},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-4.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mir-hossein-zanozi\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/E07-A02-T15.jpg","title":"\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u0648\u0632\u06cc","position":{"yaw":2.510624870184216,"pitch":0.13558687531630298},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-4.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":11,"title":"The Nightingale of Khujand - \u0628\u0644\u0628\u0644 \u0686\u0645\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u062c\u0646\u062f","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.364899741957183,"pitch":-0.017864936748875238},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5831955756378022,"pitch":0.09920818416791732,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5912203187234581,"pitch":-0.015327546534969372},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5765131291627021,"pitch":0.0954111181182764,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6930012848609657,"pitch":-0.1656184407211363},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"20","height":"20"}}],"position":{"yaw":1.5118208496887435,"pitch":-0.008485556906476788,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":12,"title":"\u06a9\u0627\u0641\u0647","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u06a9\u0627\u0641\u0647-6-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.060317433054674296,"pitch":0.142117158592173},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.120926578121212,"pitch":0.15655442866865954},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.745051557916316,"pitch":0.0871720911431133},"scene":{"id":"11","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-4.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

هنرمندان

محمدکریم رقیب اف، هنرمند تاجیک

صفحه بیوگرافی

میرحسین زنوزی، خوش نویس ایرانی

صفحه بیوگرافی

نمایشگاه‌های پیشین

بازتاب ها

دکمه بازگشت به بالا