محمد راضی غضب الربیعی‏

دکتر محمد رازی غضب در سال ۱۹۸۰ در بغداد متولد شد. او حائز مدرک دکترای هنرهای تجسمی با گرایش خوشنویسی عربی و تزیینی است و به عنوان استادیار از سال ۲۰۱۳ فعالیت می کند. او چندین کتاب و مقاله تحقیقاتی درباره خوشنویسی عربی منتشر کرده و در برگزاری کنفرانس هایی برای گسترش و آموزش خوشنویسی در بغداد دخیل بوده است. او عضوی اتحادیه هنرمندان عراق، انجمن خوشنویسی عراق است و جوایز و قدردانی هایی برای حضورش در نمایشگاه ها  رخدادهای خوشنویسی عربی کسب کرده است.

دکمه بازگشت به بالا