محمد حیدری

محمد حیدری
 • اخذ مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران(۱۳۷۸)
 • اخذ گواهینامه ی درجه ۱ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(۱۳۹۱)
 • تدریس در انجمن خوشنویسان ایران (۱۳۶۰)
 • عضو هیات داوران انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو هیات تشخیص استادی انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸)
 • عضو هیات داروان جشنواره های خوشنویسی
 • عضو شورای ارزشیابی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو دوره
 • عضو شورای سیاست گزاری جشنوراه خوشنویسی اکو(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)
 • مشاور هنری ریاست موسسه فرهنگی اکو(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)
 • مدیر نگارخانه بین المللی اکو(۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳)
 • دبیر و مجری جشنواره خوشنویسی اکو در کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و پاکستان(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳)
 • عضو و دبیر شورای سیاست گزاری خوشنویسی کمیسیون ملی یونسکودر ایران ۱۳۹۷
 • مشاور هنری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران
 • خوشنویسی و تالیف بیش از ده عنوان کتاب 
 • برگزاری بیش از ۲۰ نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج کشور
دکمه بازگشت به بالا