حسین رضوی فرد

درآمدی بر سبک‌شناسی قلم تعلیق

چکیده: 

خط تعلیق اولین خط کاملا ایرانی پس از اسلام محسوب می‌شود. به زعم بعضی پژوهشگران، اولین خط ایرانی پس از اسلام را می­توانیم خط پیرآموز بدانیم اما اثبات این مهم نیازمند پژوهشی گسترده­تر است تا تصدیق جامع محققان حوزه خوشنویسی را دربر داشته باشد. کارکرد تعلیق، ترسل یا نامه، در فرمان‌ها، مراسلات دیوانی، مبایعه‌نامه‌ها و احکام شرعی بوده است و به­ تدریج در کتابت نسخه‌های خطی یا انجامه نسخه‌ها نیز مورد استفاده واقع شده است. خط تعلیق همچون دیگر خطوط در فرایندی زمانی و بستری فرهنگی شکل گرفته است و تشخیص واضع و مخترع آن کاری به غایت سخت بلکه غیر ممکن است در عین حال می توان با توجه به اسناد موجود و بنا به تغییرات حاصل در این اسناد، سیر تطور سبک های خط تعلیق را تبیین نمود. در این نوشتار که با روش اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای سامان یافته است برای تحلیل چگونگی شکل‌گیری سبک‌های خط تعلیق و تمیز انواع آنها، از سه روش جستجوی کلمه تعلیق در متن شعر و ادب فارسی قدیم همچنین جستجوی عنوان و تعاریف خط تعلیق در رساله‌ها و تذکره‌های خوشنویسی و در نهایت تحلیل و بررسی فرمی و ساختاری اسناد خطی موجود بهره برده شده است. در پایان مقاله به پشتوانه تحلیل و تبیین های صورت پذیرفته به سه سبک متفاوت در خط تعلیق دست می یابیم که عبارتند از: سبک تعلیق ساده اولیه،‌ سبک شکسته ­تعلیق اولیه، سبک شکسته تعلیق خواجه­ اختیار و متأخران؛ شناخت تقسیم ­بندی ارئه شده از سبک های خط تعلیق، به هنرمندان و پژوهشگران کمک خواهد کرد تا از ظرفیت­های نامکشوف خط تعلیق در هنر امروز از جمله گرافیک بهره بیشتری برده شود.

کلید واژگان: خوشنویسی، تعلیق، اولین خط ایرانی، سبک، شکسته­ تعلیق

رزومه:

 • تاریخ تولد                1355/06/31
 • ملیت                     ایرانی
 • پست الکترونیک       hor0274@gmail.com

تحصیلات

 • ۱۳۹۳-۱۳۹۷: دکتری پژوهش هنر- دانشگاه تربیت مدرس، عنوان رساله دکتری :روش شناسی نقد آثار خوشنویسی با تأکید بر خط نستعلیق، استاد راهنما: دکتر حسنعلی پورمند
 • ۱۳۹۱ – ۱۳۸۸: کارشناسی ارشد پژوهش هنر، عنوان پایان نامه: سبک شناسی خط نستعلیق سلطانعلی مشهدی، استاد راهنما:  دکتر صداقت جباری

سوابق آموزشی

 • ۱۳۹۸ : عضو شورای تدوین نظامنامه آموزش خوشنویسی دانشگاه هنرهای اسلامی-  ایرانی استاد فرشچیان
 • ۱۳۹۸ : عضو کمیته علمی تخصصی هنرهای تجسمی- خوشنویسی؛ هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • ۱۳۹۷  دریافت گواهی استعداد درخشان در مقطع دکتری از دانشگاه تربیت مدرس
 • ۱۳۹۷ : دفاع از رساله دکتری با نمره ۲۰ و فارغ التحصیلی در مقطع دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس؛
 • کسب رتبه اول مقطع دکتری پژوهش هنردر بین دانشجویان ورودی ۱۳۹۳
 • ۱۳۹۳ تا کنون تدریس دروس هنر- دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد  38)کد مدرسی : ۹۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۷ )
 • ۱۳۹۳  تا: ۱۳۹۶ عضو کمیته علمی- تخصصی گروه خوشنویسی)برنامه ریزی درسی (دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • ۱۳۹۳  آموزش خوشنویسی نستعلیق و تحریری- شهرداری)دارآباد (
 • ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱ پژوهش و تدوین رشته کارشناسی حرفه ای خوشنویسی – دفتر برنامه ریزی آموزشی
 • مهارتی– دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • ۱۳۹۰  خوشنویسی با قلم نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران » فوق ممتاز « اخذ درجه
 • ۱۳۸۲  خوشنویسی )قلم » ممتاز « اخذ درجه های نستعلیق و شکسته (از انجمن خوشنویسان ایران
 • ۱۳۷۱-۱۳۸۸: عضو فعال انجمن خوشنو یسان ایران- شعبه کازرو ن
 • ۱۳۸۸  تا :۱۳۸۶ بازرس انجمن خوشنو یسان ایران-شعبه کازرون
 • ۱۳۷۹ آموزش خوشنویسی نستعلیق – دارالقرآن مرکزی شهرستان کازرو ن
 • ۱۳۷۷ – ۱۳۷۴ : آموزش خوشنویسی نستعلیق و تحریری – دانشگاه خلیج فارس)بوشهر(

تالیفات

کتاب

۱۳۹۹ : تاریخچه خوشنویسی ایرانی- دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران- در حال چاپ

۱۳۹۸  رو ششناسی نقد در خوشنویسی- نشر پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر)شابک: ۲ – ۲۲ – ۷۶۴۵ – ۶۰۰ – ۹۷۸ )

  1389 لبت را غلاف کن  )مجموعه اشعار کلاسیک (- نشر شاملو)شابک: ۶ – ۰۷۷ – ۱۱۶ – ۶۰۰ – ۹۸۷ )

مقالات علمیپژوهشی

 •   1396 تا کنون داور نشریه علمی پژوهشی” مبانی نظری هنرهای تجسمی”
 • ۱۳۹۸ تا کنون داور نشریه علمی ترویجی ” جلوه هنر”
 • ۱۳۹۸ : تحلیل فرم و ترکیب بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت )برگرفته از رساله دکتری((DOI): 10.22059/JFAVA.2018.246272.665811 ، مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریه هنرهای زیبا) تجسمی ( دوره ۲۴ ، شماره ۲
 • : ۱۳۹۷ روش شناسی نقد خط نستعلیق)برگرفته از رساله دکتری(، (DOI): 10.30480/vaa.2018.615 مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در دوفصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی- شماره ۲۰ ، پاییز و زمستا ن
 •   1396 : تحلیل و بررسی سبکهای خط نستعلیق قُدما )برگرفته از رساله دکتری((DOI): 10.22051/JTPVA.2018.3985مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در فصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی، شماره ۴ ، پاییز و زمستان
 • ۱۳۹۱ تحلیل و بررسی خوشنویسی بوستان سعدی موزه ملی ملک)برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد( (DOI): 10.22059/JFAVA.2013.29611، مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در فصلنامه هنرهای زیبا، دوره ۱۷ شماره ۳ ، ص ۳۳ – ۴۰ ، پاییز ۱۳۹۱ )
 • پاییز: ۱۳۹۱  سبکشناسی خط نستعلیق سلطا نعلی مشهدی)برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد(
 •  مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در دو فصلنامه مطالعات هنر اسلام ی، شماره هفدهم، ص ۷۹ – ۹۲)
 • ۱۳۸۹ آسیب شناسی هنر خوشنویسی معاصر ایران با تأکید بر خط نستعلیق، مقاله برگزیده جشنواره بین المللی هنر های تجسمی فجر – بخش همایش و مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمیتخصصی

 • ۱۳۹۹ حک و اصلاح در خوشنویسی؛ بازخوانی رسالههای خوشنویسی درباره حک و اصلاح در خطاطی)مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۰۲ / ۰۶ / ۱۳۹۹ ؛ https://avammag.com/77221 )
 • ۱۳۹۸ کرونا در چشم انداز هنر؛ هنرمندان چگونه با کرونا مقابله میکنند؟ )مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/75020 )
 • ۱۳۹۸  چهل سال عمرم به خط شد تلف؛ نگاهی به نمایشگاه نستعلیق های استاد محمد شهبازی)مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/74772 )
 • : ۱۳۹۸  رکورد دار دوازدهمین حراج تهران چه کسی خواهد بود؟)مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/74144 )
 •  :1398 الفقیر غلامرضا، نگاهی به کتاب آثار خوشنویسی میرزا غلامرضا اصفهانی و نمایشگاه آثار وی )مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۳۰ / ۰۹ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/73746 )
 • ۱۳۹۸ گستره کویر در نمایشگاه آبرنگهای پارسا پاینده )مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/73015 )
 •   1398 بنفشه مصریپور « کتیبه های ذوق در ضیافت نستعلیق )مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/72530 )
 •    1398 خوشنویسی در فضای منفی و استفاده از عناصر ایرانی در نقاشیخط های شمساله ساعدی )مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/72024 )
 • ·:۱۳۹۸  نمایش خلاقیت در برشی از آثار استاد صداقت جباری )مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۰۴ / ۰۶ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/71264 )
 •  :1398 ترکیب خطوط و نتها در نمایشگاه آثار بهمن پناهی )مقاله نمایه شده در سایت آوام مگ، ۲۹ / ۰۴ / ۱۳۹۸ ؛ https://avammag.com/70490 )
 • · ۱۳۹۸ : به بهانه برگزاری نمایشگاه تذهیب کنگره نقش )مقاله درج شده در ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات، سال نود و سوم، شماره ۲۷۲۵۳ ، ص ۳ ، ۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۸ )
 •   » : ۱۳۹۷ هم قلم با نوای استاد « به بهانه نمایشگاه خوشنویسی و نقاشیخط )مقاله درج شده در ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات، سال نود و سوم، شماره ۲۷۲۱۹ ، ص ۳ ، ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷ )
 • » :۱۳۹۷نه زن نه جنگ « نگاهی به طراحی های مفهومی استاد حمید عجمی در نمایشگاه )مقاله درج شده در ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات، سال نود و سوم، شماره ۲۷۱۹۸ ، ص ۴ ، ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷ )
 • :۱۳۹۴  اثر علیرضا هاشمی نژاد » سبک شناسی خوشنویسی قاجار « درآمدی بر کتاب )مقاله علمی-تخصصی چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب هنر، سال دوم، شماره ۷ ، ص ۱۱۶ – ۱۰۷ ، پاییز ۱۳۹۴ )
 • ۱۳۹۳ :جهانی شدن در خوشنویسی؛ تحلیل و بررسی خوشنویسی نوین در ایران با تأکید بر نقاشیخط )مقاله علمی-تخصصی چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب هنر، شماره ۱ و ۲ ، ص ۲۳۹ – ۲۲۱ ، بهار و تابستان۱۳۹۳ )
 • » :۱۳۹۳ وقتی نیچه گریست « نگاهی به فیلم )مقاله علمی-تخصصی چاپ شده در ماهنامه ادبیات داستانی چوک، شماره ۴۴ ، ص ۹۴ – ۱۰۰ ، فروردین ۹۳ )نشانی: http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/7666-2014-03-29-16-41-13.html
 • ۱۳۹۳  پیوند موسیقی و شعر)مقاله نمایه شده در سایت ماهنامه ادبیات داستانی چوک( نشانی: http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/7797-2014-04-12-05-15-35.html
 • ۱۳۹۰ اخذ تقدیرنامه پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • ۱۳۸۸  نمادها و المانهای شهری )درج شده در هفته نامه بیشاپور، شماره ۱۸۳ ، ۲۷ مهر ۱۳۸۸ )
 • ۱۳۸۸ : انبوه سازی و فرهنگ آپارتمان نشینی)درج شده در هفته نامه بیشاپور ،شماره ۱۸۵ ، ۱۱ آبان۱۳۸۸ )
 • ۱۳۸۸ مصاحبه با عماد الدین شیخ الحکمایی-کارشناس خطوط، کتیبه ها و اسناد دوره اسلامی )درج شده در هفته نامه بیشاپور، شماره ۱۸۷ ، ۲۵ آبان  1388 )

جشنواره و نمایشگاه

 • ۱۳۹۴: برگزیده اول مسابقه خوشنویسی سایت آرت هیبیشن و شیکاآرت
 • ۱۳۹۴: “باران رحمت ” داور دومین جشنواره هنری سراسری دانشجویی
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی-بخش خوشنویسی
 • ۱۳۹۳ :نفر برگزیده جشنواره خوشنویسی شمسه- منطقه یک شهرداری تهران
 • ۱۳۹۲: داور اولین جشنواره عرضه و فروش آثار و تولیدات مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر-دانشگاه جامع علمی کاربردی-بخش خوشنویسی
 • ۱۳۹۲: نفر برگزیده همایش خوشنویسی کوثر- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران-برج آزادی
 • ۱۳۹۰ : نمایشگاه انفرادی آثار خوشنویسی در نگارخانه پرنیان- کازرو ن
 • ۱۳۸۹: نمایشگاه انفرادی آثار خوشنویسی در موسسه فرهنگی هنری صبا)فرهنگستان هنر(- تهرا ن
 •   1389 : نفر برگزیده جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر- بخش همایش و مقالات علمی
 • ۱۳۹۴-۱۳۷۴: شرکت در بیش از ده نمایشگاه خوشنویسی گروهی در شهرهای تهران، شیراز، بوشهر و کازرون

سخنرانی و اجرا

 •   1398 : درآمدی بر سبکشناسی خط تعلیق؛ نگارخانه لاجورد- تهرا ن
 • ۱۳۹۵: مجری نشست خوشنویسی”- سرای اهل قلم- نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )اصول کتابت, چاپ و نشر آثار نسخه های خطی و کتب آمورشی خوشنویسی- تحصیل رشته خوشنویسی در دانشگاه( با حضور استاد جواد بختیاری- استاد علی شیرازی
 • ۱۳۹۵ : مجری نشست خوشنویسی”- سرای اهل قلم- نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )خوشنویسی ایرانی- چاپ و نشر آثار خوشنویسی( با حضور استاد رسول مرادی- استاد محمدعلی سبزه کار- پیمان پیروی
 • ۱۳۹۵: مجری نشست طنز و تحولات اجتماعی”-  سرای اهل قلم- نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور سید شهرام شکیبا- سید علی میرفتاح- سید عبدالجواد موسوی
 • ۱۳۸۹: آسیب شناسی هنر خوشنویسی معاصر ایران”  موزه هنرهای معاصر – تهران
 • ۱۳۸۹: گزیده ای از تاریخ خوشنویسی ایران”  فرهنگسرای انقلاب- تهران
دکمه بازگشت به بالا