امیراحمد فلسفی

امیراحمد فلسفی
 • استاد انجمن خوشنویسان ایران از سال ۱۳۷۸
 • مدرک درجه یک هنری (معادل دکتری)
 • تدریس در انجمن خوشنویسان ایران از سال ۱۳۵۹
 • عضو هیات داوران انجمن خوشنویسان ایران از سال ۱۳۶۴
 • عضو هیات تشخیص استادی انجمن خوشنویسان ایران از سال ۱۳۸۵
 • عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸
 • عضو هیات داوران فستیوال خوشنویسی وتذهیب امارات”جایزه البرده” از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
 • عضو هیات داوران فستیوال جهانی  خوشنویسی  الجزایر از سال ۱۳۸۹
 • داوری مسابقات خوشنویسی کشوری ازسال ۱۳۶۸
 • عضوشورای هنری مرکز طبع ونشر قرآن کریم ازسال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
 • عضو شورای سیاستگزاری خوشنویسی موسسه فرهنگی اکو از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
 • عضو شورای سیاستگزاری خوشنویسی سازمان یونسکودرایران از ۱۳۹۷ 
 • خوشنویسی بیش از ۵۰ عنوان کتاب ومرقع – تالیف چهار کتاب آموزشی پژوهشی- مقاله های متعدد سبک شناسی خوشنویسی
 • برگزاری بیش از ۱۷ نمایشگاه انفرادی داخلی وخارجی
دکمه بازگشت به بالا