نرگس ایزدی

متولد ۱۳۶۴مشهد

.درحال فعالیت هنری وعرصه جدی من هایپررئاله درحال حاضر

:توضیحات اثر
همه ی اتفاقهای خوب ازیک جریان شروع میشه ومنبع همه ی خوبیها رویش وتولد است وصلح مثل یک شریان وارتباط
بااموزش وپرورش درست به نسل بعد تزریق شود

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا