نجمه سادات حسینی

متولد ۱۳۸۴ , خورین
مهرورز در طراحی از سن ۳ سالگی،بدون شرکت در کالسهای آموزشی غیر درسی در طی این سالها و حال محصل در
زمینه طراحی
توضیحات اثر: احترام به حقوق دیگران روحیۀ صلح جویی را در جامعه ترویج میکند، صلح را به تک و دیگری هدیه کن

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا