مرجان مردیها

متولد ۱۳۷۰اهواز
.کارشناس گرافیک. دارای مدرک سرتیفیکیت عروسک سازی، برگزیده در جشنواره ملی هنرهای تجسمی در رشته مجسمه سازی
نام اثر: صلح و دوستی
Name of the work: Peace and Friendship
مفهوم اثر : کبوتر در یونان نماد الهه عشق میباشد بر روی بدن کبوتر از دیتیل های حروف فارسی بکار رفته که به اصالت کار و
.ایرانی بودن اثر اشاره دارد
عدد چهار به معنی، یکپارچگی، زمین، نظم، عقل، نسبیت، و عدل می باشد که همگی در صلح جهان نقش ویژهای دارند. عدد چهار
در فرهنگ ایرانی عددی است که میتوان به کمک آن ماهیت عالم را نشان داد

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا