فهیمه کوزه گر کالجی

من فهیمه ام کوزه گر کالجی
بهم میگن نارنجی
از وقتی یادمه یا داشتم برای عروسک هام لباس میدوختم یا عروسک های خرابمو تعمیر میکردم تا اینکه با یه جرقه گفتم چراکه نه
عروسک میسازم و شدم عروسک ساز

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا