فریبا ایرانپور

رشته تحصیلی:مترجمی زبان فرانسه

زمانی که من میخواستم انتخاب رشته کنم رشته هنر و هنرستان اصال وجه خوبی نداشت و تصور خوبی ازش نمیشد عالقه مندی تو
گرافیک و مجسمه سازی بود اما به ناچار دبیرستان رشته ریاضی رو انتخاب کردم بعد از دییرستان هم کنکور هنر شرکت کرده بودم
و رتبه خیلی خوبی هم اورده بودم اما باز هم تقدیر من یه جور دیگه رقم خورده بود تا اینکه پس از اینکه بچه دار شدم و تایم خالی که
….تو خونه برام پیش میومد شروع کردم به ساخت عروسکهای مختلف من جمله عروسکهای کچه
همیشه تو وجود همه ادمها یه استعداد بروز داده نشده ایی وجود داره که باید سعی کنیم اونو فعالش کنیم و تو مسیر قرارش بدیم

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا