فاطمه اعزازی

متولد ۱۳۵۸
سرپرست گروه عروسکهای غولپیکر .عروسک ساز و کارگردان برگزیده بخش میدانی جشنواری فتح خرمشهر.کارشناس نقاشی
.شرکت در دودوره جشنواره یونیمای عروسکی تهران مبارک
نام اثر: شاید ۱۰۰۱درنای کاغذی
تکنیک : کولاژ .پاپیه ماشه .اوریگامی

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا