عدنان مصلایی

متولد ۱۳۴۸

با لیسانس گرافیک از دانشگاه هنر وارد عرصه ی هنر شد و تحصیالت تکمیلی خود را در بخش های مدیریت و تبلیغات
.و بازاریابی ادامه داد

علاوه بر برگزاری سمینارها و ورک شاپ های تخصصی، طراحی لوگو ، پوستر و امور گرافیکی و اجرایی، نقاشی
. جدی را با علاقه به آبرنگ آغاز نمود و در ادامه ی راه به تصویر کردن ذهنیات خود، به رنگ و روغن نیز پرداخت

حاصل این فعالیت ها تا کنون بر پایی دو نمایشگاه انفرادی در ایران ، دو نمایشگاه انفرادی در خارج از ایران و حضور
.در بیش از ۴۳ نمایشگاه گروهی که سه نمایشگاه را خود امر نمایشگاه گردانی را به عهده داشت، بوده است

مصالیی از همان ابتدای آغاز به نقاشی همواره خود را هنرمندی دغدغه مند نشان داد و با بیان مفاهیم امروزی گاه
اجتماعی و گاه سیاسی به نحوی شاعرانه سعی بر ارتباط با مخاطب خود داشته است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا