صغری عالیپور

متولد ۱۳۵۱ / سورشجان ،شهرکرد

ف

کارشناس ارشد روانشناسی ،مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،مدرس قصه گویی،مدرس ساخت
عروسکهای نمایشی و کارگردان نمایش عروسکی ، مربی نقاشی وکاردستی های بومی محلی ،محقق و پزوهشگر در
مورد مشکلات کودکان و نوجوانان با رویکرد بازی و قصه
توصیحات اثر : عرسک مام صلح با گیسوان رنگی به رنگ قاره ها و تاج صلح و اتحاد المپیک بر سر و دستانش اشیانه
ای برای پرندگان صلح و شاخه زیتون پیچیده بر لباسش یاد اور صلح و اشتی می باشد

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا