صغرا اصلانلو

متولد ۱۳۵۸ / هفتگل(خوزستان)

هنرجوی دوره ممتاز خوشنویسی خط کتابت(خط ریز با قلم یک میل)با نام :صلح وشعر معروف سعدی که بیانگر
همبستگی تمامی انسانهای کره زمین است

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا