سمانه شتردار

نام اثر : پوشش کشورهای اکو

مربی برون سازمانی فنی و حرفه ای رشته سوزندوزی سنتی
طراحی و دوخت سوزندوزی سنتی و محلی
طراحی و دوخت عروسک های پارچه ای با خرده پارچه های دورریز و بازیافت آن در چرخه تولید و کمک به محیط
زیست در زمینه مد پایدار

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا