اولوگبک آریفجانف

الوگبک آریفجانف در سال ۱۹۷۱ از والدینی پزشک در تاشکند به دنیا آمد. در کودکی علاقه اش به نقاشی را کشف کرد و بعدا از مدرسه هنری بنکف فارغ التحصیل شد جایی که یکی از مدرسانش مجمود توارف بود. آریفجانف بعدا به خوشنویسی علاقه پیدا کرد و امروز فعالیتهای هنری اش در دو مسیر طراحی الگو و خوشنویسی به پیش می رود. او از اعضای آکادمی ملی هنر ازبکستان است.

دکمه بازگشت به بالا