راشد امینی

سوابق

  •  عضو و هیأت مدیره انجمن عکاسان جوانرود
  •  شرکت در اولین نمایشگاه گروهی عکس انجمن عکاسان جوانرود با یک اثر ۱۳۹۶
  • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس روانسر با یک اثر ۱۳۹۶
  •  روابط عمومی اولین جشنواره فرهنگ و حقوق شهروندی از نگاه دوربین ۱۳۹۷
  •  نفرشایسته تقدیر بخش طبیعت و حضور در نمایشگاه دومین جشنواره عکس اورامانات ۱۳۹۷
  •  روابط عمومی دومین جشنواره عکس اورامانات ۱۳۹۷
  • حضور در دومین نمایشگاه گروهی عکس انجمن عکاسان جوانرود ۱۳۹۸
  • حضور در مرحله پایانی مسابقه بین المللی ۳۵AWARDS روسیه ۲۰۲۰ حضور در نمایشگاه یونسکو اورامان (دامان آسمان)  با یک اثر تهران ۱۳۹۹

دکمه بازگشت به بالا