شهرزاد هاِدلی

متولد ۱۳۷۰ / تهران

کارشناس صنایع دستی از دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۳
دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
از سال ۱۳۹۵( shahrzadhandmade)صاحب برند دستسازهای شهرزاد
تدریس خصوصی سوختنگاری روی چوب
جزو آثار برگزیدهی مسابقه صلح در سال ۱۳۹۹
:توضیحات اثر
آینه ی چوبی سوخت نگاری شده با رنگهای شبتاب که فرمت قلب انسان را دارد و با نگاه به نوع دوستی و پاکی قلب،
.دعوت به صلح در همه ی جهان میکند

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا