ساناز ملکی

متولد ۱۳۶۱/ اردبیل

کارشناس ارشد نقاشی ایرانی
تدریس و آموزش طراحی و تکنیکهای مختلف نقاشی، همکاری در برگزاری بیستوسومین جشنواره هنرهای تجسمی در
اردبیل، مشاور و هئیت موسس موسسه علمی فرهنگی هنری طنین در اردبیل از سال ۸۰ تاکنون
توضیحات اثر: تابلوی رنگ روغن روی بوم ۵۰×۵۰ با عنوان صلح برای دنیا، در این اثر غمی دنیا را فرا گرفته ولی
از هر طرف پرنده های صلح نزدیک میشوند و مژده صلح میاورند

نمایشگاه

دکمه بازگشت به بالا