جان پدر کجاستی؟ – (۵) شب گرافیک

هنر گرافیک 

سرآغاز هنر گرافیک در افغانستان را باید در دانشکده هنرهای زیبای کابل جست. این دانشکده که سالهای قبل از دهه ی پنجاه تاسیس شد، در ابتدا با دپارتمان ادبیات راه اندازی شد و در ادامه با افزودن دپارتمان های دیگر همچون نقاشی، مجسمه سازی، سرامیک و کاشی کاری، تئاتر و… پویا تر شد. راه اندازی دپارتمان گرافیک تقریبا در سال ۱۳۶۰ محقق شد. اساتیدی که در این بخش تدریس را به عهده گرفتند عمدتا با گرایش های حوزه نقاشی، وارد می شدند بنابراین می بایست هنوز برای رسیدن به هویتی مستقل برای گرافیک، در انتظار ماند. اما دلیل دیگری که گرافیک در آن سالها اقبال خوبی برای رشد نیافت، نبود صنعت چاپی حرفه ای و دروس تخصصی در این زمینه در دانشگاه بود. امید است که در آینده با رونق بیشتر و رو به رشد این صنعت و تلاش هنرمندان و دانش جویان شاهد رشد روزافزون این هنر در افغانستان باشیم.
– محمد موسی اکبری

نمایشگاه هنر گرافیک – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

نمایشگاه هنر گرافیک – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

{"id":1,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/01-2-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G04-T06-A.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.6564526407138516,"pitch":0.15726245784273374},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.5848970390012163,"pitch":0.1527048004381868},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-rezaie\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G05-T08-A-1.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.8324376984300397,"pitch":0.16185877890161748},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.741405357448489,"pitch":0.1604294148090002},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.575495601975991,"pitch":0.1686503125108345},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.5886547624519212,"pitch":0.13689262738778218},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G05-T09-A-1.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.4943570025032447,"pitch":0.137675008207367},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G05-T07-A.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.6708875328505464,"pitch":0.17523802204559757},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.14589515147523002,"pitch":0.18556310051056002},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5772575375330575,"pitch":0.03962690706126892,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.386683580076326,"pitch":0.16021114147869753},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.5325873276817958,"pitch":0.025525440326553905,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/02-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6191377447414892,"pitch":0.15223306491500388},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G07-T19-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5169583438573904,"pitch":0.15174804869811886},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G07-T18-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6708566482241967,"pitch":0.16377903105476221},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5743280608970842,"pitch":0.1695012391344406},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0646\u0647\u0636\u062a","position":{"yaw":-1.6311704262003168,"pitch":0.160843672793618},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/masoomeh-nehzat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0646\u0647\u0636\u062a","position":{"yaw":-2.4942420902420004,"pitch":0.17311703311656146},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/masoomeh-nehzat\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","height":"20","width":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G08-T21-A.jpg","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0646\u0647\u0636\u062a","position":{"yaw":-2.563724475302493,"pitch":0.1741543360439337},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G08-T20-A.jpg","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0646\u0647\u0636\u062a","position":{"yaw":-1.719973434315218,"pitch":0.15286643365670116},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.107942668008323,"pitch":0.18791570198398588},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.530291839083712,"pitch":0.046588007835829615,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.43874221716214556,"pitch":0.23489373694754967},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5815028932869781,"pitch":3.552713678800501e-15,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/03-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G07-T17-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8159062104000601,"pitch":0.13930227440854104},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7215305716461895,"pitch":0.14298513347383945},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G07-T22.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6888064650961052,"pitch":0.15049361816681817},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6071408476979805,"pitch":0.15606819111447834},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.5834576751031424,"pitch":0.14849593272572825},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G07-T15-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.684831047176706,"pitch":0.15629414821232146},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5930363925033042,"pitch":0.24180751666449396},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G07-T16-50.90.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4943072950020069,"pitch":0.24718543923286873},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.022717242163983187,"pitch":0.20031665656999031},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.6305337610485395,"pitch":0.013208968694648604,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6174779824271983,"pitch":0.24513834260229928},"scene":{"id":"2","position":{"yaw":1.5666688683257028,"pitch":0.03922141649615796,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/04-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G04-T05-A-1.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.5868893660371217,"pitch":0.16944338844859885},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-0.49394568659691274,"pitch":0.17745120455864694},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-rezaie\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G06-T13-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5762060671721603,"pitch":0.17255722794310557},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.489198752192248,"pitch":0.16542041832317445},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-akbari-3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G07-T14-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.470158682456768,"pitch":0.12105160878495447},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.3631576642634418,"pitch":0.11676205615641955},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G06-T12-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.484639320953793,"pitch":0.14975294902396286},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5822951494315562,"pitch":0.1539818913769615},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-akbari-3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.134492125679147,"pitch":0.18712402757174296},"scene":{"id":"3","position":{"yaw":1.5253577561532836,"pitch":-0.010270591329520684,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4990852678504467,"pitch":0.2444813385901572},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5322882093543377,"pitch":0.025525441598443166,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/05-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G03-T04-O.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.759373335666762,"pitch":0.09064531539980258},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/zoom-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.6610763908058459,"pitch":0.09028622071948433},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-mohammadi\/"},{"id":3,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.6630245636290564,"pitch":0.18101459926436547},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-mohammadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.7095624890958554,"pitch":0.16155228151631107},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-mohammadi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u062d\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0633\u0647\u0631\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":1.6354329408777595,"pitch":0.1637867090337437},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hamedeh-sohrabi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u0627\u0648\u0627\u062a\u0627\u0631-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G03-T03-A.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.7637233509931427,"pitch":0.181537048239381},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G03-T02-O.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.8393309563886184,"pitch":0.15956652534989502},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G02-T01-A.jpg","title":"\u062d\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0633\u0647\u0631\u0627\u0628\u06cc","position":{"yaw":1.5291920145879168,"pitch":0.16013386533770557},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.520564421940147,"pitch":0.2322417725741719},"scene":{"id":"4","position":{"yaw":1.627790153228088,"pitch":0.11137562391676781,"fov":1.0256629689231855}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.00463420387066904,"pitch":0.18914169523845104},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.5646384312368138,"pitch":0.01750699634167674,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.6820769079905524,"pitch":0.24662865964200975},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.5699507155775256,"pitch":0.09103478736616566,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/07-2-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K1-57.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-0.7265704095203347,"pitch":0.12586793447726308},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-0.6179594515821947,"pitch":0.12502707629464638},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K2-57.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-1.4303831513859908,"pitch":0.11998760994132773},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-1.6022887441384732,"pitch":0.1160856145380258},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K3-100.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-1.8006618536292134,"pitch":0.11806580939141043},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K4-57.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-2.623087174663487,"pitch":0.12371080081336672},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K5-57.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-2.9001050629399465,"pitch":0.1266181076739219},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K6-100.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":1.4803273298011028,"pitch":0.1272511930144784},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":1.592092937223848,"pitch":0.12851913934096793},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":10,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-2.7829793814578494,"pitch":0.12843367199133482},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.047155102518154024,"pitch":0.1765665881468088},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5753134014645251,"pitch":-0.01706677506367882,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.529578877356741,"pitch":0.22987726311996326},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.5271734347522798,"pitch":0.00392699089936599,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646  \u0647\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/08-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld1.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3619202729057367,"pitch":0.12939153184427532},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.488902049098904,"pitch":0.1285670546839608},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-akbari-3\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.73803641629448,"pitch":0.15184886346597004},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-10.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":1.63674836688324,"pitch":0.16037231204308888},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-9.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.376641091036932,"pitch":0.1010357643823383},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-8.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.6209226641319976,"pitch":0.10550981960973971},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-2.491198612495422,"pitch":0.11728014091288586},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-6.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.6494274716743078,"pitch":0.13480646836297083},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-5.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.8910444053420115,"pitch":0.13029275533950901},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-7.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.4000272430952272,"pitch":0.12787361844217315},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-3.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.7759442060286581,"pitch":0.11573962396312432},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/Jeld-Sadighe-Akbari-4.jpg","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.4674868916472761,"pitch":0.12422681648103406},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-0.600577638786735,"pitch":0.11741249178606417},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"link","title":"\u0635\u062f\u06cc\u0642\u0647 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc","position":{"yaw":-1.6551822961468687,"pitch":0.19284674404901914},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sedigheh-ebrahimi-2\/"},{"id":15,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5020753033706793,"pitch":0.266171861363814},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5696819144458347,"pitch":-0.03926990977784861,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":16,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1408851778829536,"pitch":0.1868963326942943},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5296262071008382,"pitch":0.041233403213862374,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/09-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-9.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.9387700062520565,"pitch":0.154537207642651},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-10.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7026334132383809,"pitch":0.16087618885037003},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8224648339562215,"pitch":0.16206090706776877},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-11.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7754573904018827,"pitch":0.18111770545514183},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-12.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.4804006638750877,"pitch":0.18468869817005285},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-13.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.7141409093363205,"pitch":0.17998415349349273},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-14.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4535891009413326,"pitch":0.1789422114746415},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.5834511329269265,"pitch":0.19137411068773424},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.630698620955494,"pitch":0.19349960840484925},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-16.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7292649943079503,"pitch":0.21003281592779288},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5476997554299246,"pitch":0.2222256289723159},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-15.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3551295439801905,"pitch":0.21640119254065304},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.03948958084182408,"pitch":0.19324037422060414},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":-1.6224974263230756,"pitch":0.08875072834137221,"fov":0.7895822393995231}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.612897317765653,"pitch":0.2566045172650284},"scene":{"id":"7","position":{"yaw":1.5834983220226242,"pitch":-0.0117809725353748,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/06-2-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K8-57.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-0.4204104081552842,"pitch":0.1366326824570443},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K7-57.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-0.6750887343711405,"pitch":0.15247525087870528},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-0.5479848247800359,"pitch":0.15398965402099485},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K9-100.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-1.693694418281229,"pitch":0.11403151281021451},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-1.5629122166099059,"pitch":0.1147783954914452},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K10-100.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-2.62494754855069,"pitch":0.12297050770083118},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":-2.4943117008050706,"pitch":0.1149634296195785},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/G01-K11-100.50.jpg","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":1.4196388726490223,"pitch":0.12328522566254918},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u062a\u0648\u0631\u067e\u06cc\u06a9\u06cc \u0646\u062b\u0627\u0631","position":{"yaw":1.5605682412815343,"pitch":0.11465880557547337},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/torpikey-nesar\/"},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.034946633926392,"pitch":0.19171410047637139},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5393823000105877,"pitch":0,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4915152320281919,"pitch":0.24146147229729564},"scene":{"id":"6","position":{"yaw":1.5741662688961302,"pitch":0.030581763173382015,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.358468571162107,"pitch":0.20809942310104113},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.4956382788144538,"pitch":0.1650994998367139,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/010-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-2.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.3798381667643653,"pitch":0.16654626984582777},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-1.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7065195569533849,"pitch":0.1797917741603996},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-4.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5070677255142204,"pitch":0.17586592338847495},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-3.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.8624400321437093,"pitch":0.19301785530251436},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-6.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4943287748334626,"pitch":0.15914355896884302},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-5.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.7473251530562255,"pitch":0.15741230898158776},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.6222364467064505,"pitch":0.16298596579099822},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.693875044772934,"pitch":0.19625910819417314},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":9,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5540738847949171,"pitch":0.1818715365237864},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-8.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7170430011362274,"pitch":0.13460033935591653},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/logo-7.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4141585910370296,"pitch":0.15376576206739223},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5632136210777237,"pitch":0.1442817909531673},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohammadmousa-akbari\/"},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.6546340699707613,"pitch":0.18337813309261541},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":1.5236125146631458,"pitch":0.041233403450707584,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":14,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.0732959722787365,"pitch":0.1785647325868318},"scene":{"id":"8","position":{"yaw":1.5643400439838384,"pitch":-0.04712389113879745,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":11,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u06af\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u06a9\u0627\u0641\u0647-2-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.2638480899865421,"pitch":0.14692581145262196},"scene":{"id":"10","position":{"yaw":1.6129499786311712,"pitch":0.014815464192391659,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-2.9757312724639533,"pitch":0.15423390830201278},"scene":{"id":"1","position":{"yaw":1.5480302500863043,"pitch":0.012935969451355334,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6575804066137998,"pitch":0.12020616588493027},"scene":{"id":"12","position":{"yaw":1.5475323636697853,"pitch":0.027497654350669976,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u06af\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5746855900932903,"pitch":-0.02652230881334461},"scene":{"id":"9","position":{"yaw":1.5934613845339873,"pitch":-0.004540583357755423,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.3699296703893875,"pitch":-0.02275736792057259},"scene":{"id":"5","position":{"yaw":1.5428229824284942,"pitch":0,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.6903568587848188,"pitch":-0.16525702271869314},"scene":{"id":"11","position":{"yaw":-1.539825478416427,"pitch":0.1746427636478547,"fov":0.7853981633974483}},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

فهرست هنرمندان حاضر در نمایشگاه گرافیک 

تورپیکی نثارحمیده سهرابیزهرا محمدیزینب رضاییصدیقه ابراهیمیفاطمه اکبریمحمد موسی اکبریمعصومه نهضت 

جان پدر کجاستی؟ 🇦🇫

شاعر: موسی عصمتی / دوتار:عبدالعزیز پرنده / تهیه کننده: علیرضا قزی /خوانش:علیرضا دلارامی(مهریار)
کاری از کانون ادب و هنر ناحیه ۱ و کانون میثاق ناحیه ۵ مشهد

شب‌های هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی

  • شنبه ۲۲ آذرماه(قوس) • افتتاحیه (ورود)
  • یکشنبه ۲۳ آذر ماه(قوس) • شب موسیقی (ورود)
  • دوشنبه ۲۴ آذر ماه(قوس) • شب خوشنویسی (ورود)
  • سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه(قوس) • شب نقاشی و نگارگری (ورود)
  • چهارشنبه ۲۶ آذر ماه(قوس) • شب گرافیک (ورود)
  • پنجشنبه ۲۷ آذر ماه(قوس) • شب صنایع دستی (ورود)
  • جمعه ۲۸ آذر ماه(قوس) • شب عکاسی

نمایشگاه‌های پیشین

دکمه بازگشت به بالا