جان پدر کجاستی؟ – (۶) صنایع دستی

صنایع دستی

قدمت کشف اولین صنایع دستی در منطقه افغانستان کنونی به هزاران سال قبل برمیگردد. آثاری که در کشفیات باستان شناسان از طلاتپه و آی خانم و دیگر نقاط کشور افغانستان مانند بامیان بدست آمده نشان میدهد که صنعت ضرب سکه و مجسمه سازی و حکاکی در این کشور قدمتی دیرینه دارد که به دوران باختریان “کوشانیان”، تیموریان و غزنویان برمیگردد. در دوران غزنویان – سلطان محمود غزنوی – هنر صنایع دستی به اوج خود رسید و در آن زمان بیشتر برای تزئین مهمانسراهای شاهان استفاده میگرد.

نمایشگاه صنایع دستی – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

از رایج ترین انواع صنایع هنری و دستی خصوصا نزد بانوان افغانستانی، انواع سوزن دوزی است که در این میان می توان از خامک دوزی، گراف دوزی، گلدوزی، چرمه دوزی، چغل دوزی، گلشن دوزی، پخته دوزی، قندهار دوزی، چهارپسته دوزی، سه کوکه دوزی، نفیسه دوزی، جالی دوزی، لیسی دوزی، و … و درمیان بافتها از قالین بافی، گلیم، جاجیم، نمد، پشم بافی و ابریشم بافی نام برد. 
– فاطمه خاوری

نمایشگاه صنایع دستی – هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی؟

{"id":1,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0644","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S01-2-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0631\u0628\u0627\u0628\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-2.5632388811807427,"pitch":0.14608738666573373},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/robabeh-rezaei\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S14-T27-A.jpg","title":"\u0631\u0628\u0627\u0628\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-2.641074664695095,"pitch":0.14184987334199306},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u0632\u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.5639324153879244,"pitch":0.13693107839760366},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/razgol-ahmadi\/"},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S13-T26-O.jpg","title":"\u0631\u0627\u0632 \u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.7049002430613598,"pitch":0.13556649849292413},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S13-T25-A.jpg","title":"\u0631\u0627\u0632\u06af\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-1.4570284102221613,"pitch":0.13291753146341279},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u062e\u062f\u06cc\u062c\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.6636909676818803,"pitch":0.09823219639084435},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/khadijeh-hoseini\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S12-T24-O.jpg","title":"\u062e\u062f\u06cc\u062c\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.7967634509833132,"pitch":0.09431490710976043},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.08882523683690735,"pitch":0.17634136858719707},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5117814048051912,"pitch":0.16572689168253696},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-khavari\/"},{"id":10,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T29-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6521278039897611,"pitch":0.16565248819125244},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T28-A.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.3521877517338776,"pitch":0.16873169258423282},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5783719863221926,"pitch":0.23174581412649076},"scene":{"id":"13","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":2,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S02-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5770479984847334,"pitch":0.24513116629139375},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sajad-heidari-2\/"},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-T21-O.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7204794140191524,"pitch":0.23838582977156975},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-T20-50.88.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4557422818640626,"pitch":0.2358977787108536},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5257748533237567,"pitch":0.28234157858525677},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5160152383397367,"pitch":0.13635720268858265},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sajad-heidari-2\/"},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-T16-O.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5942347433021773,"pitch":0.1353174117442748},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6000342103469052,"pitch":0.16788807889892254},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sajad-heidari-2\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-T18-A.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.4643329085785552,"pitch":0.16497871958553567},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-T19-A.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7370425910924894,"pitch":0.16805680823510727},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.43137126037006,"pitch":0.09433985667897993},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sajad-heidari-2\/"},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-T17-O.jpg","title":"\u0633\u062c\u0627\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.5268170162810257,"pitch":0.09154752124982046},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1344729970462604,"pitch":0.1893124170516245},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":3,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S03-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.08414673026408792,"pitch":0.188164813574069},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.7264456578004221,"pitch":0.1564295547463317},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zeynab-ahmadi\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S08-T14-70.70.jpg","title":"\u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-0.8144073938926173,"pitch":0.15258949783864395},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0633\u0627\u0631\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.449176774096049,"pitch":0.1466173405691098},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/sara-hoseini\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S09-T15-A.jpg","title":"\u0633\u0627\u0631\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.5327703708577314,"pitch":0.14653627069404607},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-1.664557574200085,"pitch":0.14637560145553152},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zahra-ataei\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S07-T13-A.jpg","title":"\u0632\u0647\u0631\u0627 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":-1.729919236770158,"pitch":0.14357951624965537},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0632\u0644\u06cc\u062e\u0627 \u0646\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0648\u0631 \u062f\u0631\u06af\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.5130181001219025,"pitch":0.13992358479768363},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zoleikha-nouri-poor-dargazi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S06-T12-65.50.jpg","title":"\u0632\u0644\u06cc\u062e\u0627 \u0646\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0648\u0631 \u062f\u0631\u06af\u0632\u06cc","position":{"yaw":-2.6067278508131047,"pitch":0.14249936638372418},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.677068267503527,"pitch":0.2687461121634449},"scene":{"id":"2","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0647 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5667058221516763,"pitch":0.1791819063792488},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hakimeh-ghanbari\/"},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S11-T23-O.jpg","title":"\u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0647 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.7186240280103844,"pitch":0.17625728282217956},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S11-T22-70.70.jpg","title":"\u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0647 \u0642\u0646\u0628\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.4076064055418716,"pitch":0.17185076809078836},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}}]}
{"id":4,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S04-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5640257334484655,"pitch":0.1214642318607364},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/golmohammad-jafari\/"},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S04-T08-O.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6545941277995233,"pitch":0.12389867635790708},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"link","title":"\u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6522042997171233,"pitch":0.19068554064846488},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/golmohammad-jafari\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S04-T10-A.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5413960987945483,"pitch":0.18718936018010623},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S04-T07-A.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.7731715598601454,"pitch":0.18144127893982187},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S04-T09-A.jpg","title":"\u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.547205566724614,"pitch":0.11164478860126081},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u06af\u0644 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4750365512451324,"pitch":0.11059166258794484},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/golmohammad-jafari\/"},{"id":8,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.1326590207549856,"pitch":0.1940754703599019},"scene":{"id":"3","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S05-T11-O.jpg","title":"\u0644\u06cc\u062f\u0627 \u0633\u0639\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.56045313514755,"pitch":0.11208399977433281},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0644\u06cc\u062f\u0627 \u0633\u0639\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":1.6601426772938055,"pitch":0.1092254479653949},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/lida-saeidi\/"},{"id":11,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4950544133948025,"pitch":0.2687002075204248},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":5,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S05-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.09077659857408626,"pitch":0.1832380099344313},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0622\u0633\u06cc\u0647 \u0637\u062d\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.7511863353266861,"pitch":0.15656718963389693},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/asiyeh-tahani\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S01-T01-A.jpg","title":"\u0622\u0633\u06cc\u0647 \u0637\u062d\u0627\u0646\u06cc","position":{"yaw":-0.8217385316314463,"pitch":0.15159113760739906},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.6108665879137067,"pitch":0.16330721200680998},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/reza-hoseini\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S02-T03-A.jpg","title":"\u0631\u0636\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.4877307953191128,"pitch":0.15899183530366479},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S02-T02-A.jpg","title":"\u0631\u0636\u062a \u062c\u0633\u06cc\u0646\u06cc","position":{"yaw":-1.7441104085425856,"pitch":0.15094628553559275},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0631\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":-2.5087951036773593,"pitch":0.10465926020339467},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/farid-nourzehi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S03-T04-50.118-1.jpg","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0631\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":-2.6286909002826846,"pitch":0.1055486305348694},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6727898729269626,"pitch":0.26524368735321247},"scene":{"id":"4","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0631\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":1.5754001480161985,"pitch":0.17886887315962063},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/farid-nourzehi\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S03-T05-70.70.jpg","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0631\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":1.7495983803359767,"pitch":0.1817423158693181},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S03-T06-50.63-1.jpg","title":"\u0641\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0631\u0632\u0647\u06cc","position":{"yaw":1.4014578138403717,"pitch":0.1734004417433681},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5570887577447685,"pitch":0.22581670371464213},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":6,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0634\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S06-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u0641\u0636\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.6200060190688124,"pitch":0.16030930777255925},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/morteza-afzali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S23-T60-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u0641\u0636\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.4786153928596253,"pitch":0.15293150782936493},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S23-T59-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u0641\u0636\u0644\u06cc","position":{"yaw":-0.768405124835768,"pitch":0.1482667070698156},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S23-T57-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u0641\u0636\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.7066887370699586,"pitch":0.10052691252970902},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u0641\u0636\u0644\u06cc","position":{"yaw":-1.6163267994647583,"pitch":0.10497259262134229},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/morteza-afzali\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.5019001693644007,"pitch":0.15174373137631214},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/morteza-afzali\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S23-T58-A.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.407272050777909,"pitch":0.15154147977033006},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S23-T56-A.jpg","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.595505744591346,"pitch":0.15093796166694418},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc","position":{"yaw":3.135194321806466,"pitch":0.1926196659709838},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4785051409025556,"pitch":0.2791835158327096},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"link","title":"\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.6701786575728548,"pitch":0.12751933089157852},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/negin-rezaei\/"},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S24-T55-O.jpg","title":"\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc","position":{"yaw":1.5660410586297182,"pitch":0.12429075087063879},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5148806326137985,"pitch":0.25938103864024953},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":7,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S07-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.042564778280961946,"pitch":0.18736187781256852},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7718528598378072,"pitch":0.13233521987277896},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zaman-ghafouri\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S22-T52-O.jpg","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.629001791811497,"pitch":0.13327248210867282},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S22-T54-O.jpg","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8981203032779028,"pitch":0.12509498779941453},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S22-T53-O.jpg","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.5211910699189328,"pitch":0.12053035195312489},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S22-T50-O.jpg","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.806688672336243,"pitch":0.11902047917309133},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6610630410433167,"pitch":0.12107474249049055},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zaman-ghafouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S22-T51-O.jpg","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5556769058314508,"pitch":0.11787549394144392},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0641\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6431505779450708,"pitch":0.11356552742282844},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/zaman-ghafouri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0647 \u0648\u062d\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.7012775694377424,"pitch":0.16302318459041487},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/hakimeh-vahidi\/"},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S21-T49-A.jpg","title":"\u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0647 \u0648\u062d\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.603301438586403,"pitch":0.16425230741995023},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S21-T48-A.jpg","title":"\u062d\u06a9\u06cc\u0645\u0647 \u0648\u062d\u06cc\u062f\u06cc","position":{"yaw":-2.8105324663449487,"pitch":0.16212270113783944},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.5885933656035647,"pitch":0.2705043102625435},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":8,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0634\u062a\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S08-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6622941079985072,"pitch":0.17375772963688974},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohamad-amiri\/"},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S19-T44-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.5508363306331745,"pitch":0.17551626180553903},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S19-T43-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8081659936748515,"pitch":0.16869090127051223},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0645","position":{"yaw":-1.6330350612682558,"pitch":0.12303823758606569},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohamadamin-nadem\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S20-T47-O.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0645","position":{"yaw":-1.7126433872244977,"pitch":0.1198130820036134},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S20-T45-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0645","position":{"yaw":1.5176501782212775,"pitch":0.16916806038195986},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S20-T46-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0645","position":{"yaw":1.7616876276762028,"pitch":0.17117884213218915},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0645","position":{"yaw":1.6375549455651726,"pitch":0.17003073433195937},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohamadamin-nadem\/"},{"id":9,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":3.140499883519629,"pitch":0.16845713091630898},"scene":{"id":"7","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-1.png","width":"40","height":"40"}},{"id":10,"type":"link","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4792731833433717,"pitch":0.12355381836933077},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/mohamad-amiri\/","icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S19-T42-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.388989913402799,"pitch":0.11834716582155025},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S19-T41-A.jpg","title":"\u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.578649218655844,"pitch":0.12091533905981144},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-1.png","width":"20","height":"20"}},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.4473704343578291,"pitch":0.28245152800891127},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-1.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":9,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S09-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.08082898041955033,"pitch":0.19495367867933489},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":2,"type":"link","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7873071139020205,"pitch":0.09159486421785701},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/marziyeh-amiri\/"},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S16-T37-O.jpg","title":"\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.8677073044236998,"pitch":0.09052969885077644},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0639\u06cc\u0648\u0636\u06cc","position":{"yaw":-1.6573759677128344,"pitch":0.11250737792497034},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raziyeh-eivazi\/"},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S18-T40-O.jpg","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0639\u06cc\u0648\u0636\u06cc","position":{"yaw":-1.7528448373307306,"pitch":0.109423332888408},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0639\u06cc\u0648\u0636\u06cc","position":{"yaw":-2.6185342157320424,"pitch":0.164372769909777},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raziyeh-eivazi\/"},{"id":7,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S17-T38-70.70.jpg","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0639\u06cc\u0648\u0636\u06cc","position":{"yaw":-2.703267684178254,"pitch":0.16629676561341533},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":8,"type":"link","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0639\u06cc\u0648\u0636\u06cc","position":{"yaw":1.7048064501455258,"pitch":0.14686963414753684},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/raziyeh-eivazi\/"},{"id":9,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S18-T39-O.jpg","title":"\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0639\u06cc\u0648\u0636\u06cc","position":{"yaw":1.6049301777426068,"pitch":0.14780549849800195},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":2.6658734293310733,"pitch":0.26638963797705095},"scene":{"id":"8","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":10,"title":"\u0627\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0647\u0645","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S10-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.6359305258961143,"pitch":0.13337586264687573},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-khavari\/"},{"id":2,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T35-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.8580820029620186,"pitch":0.10809005111123327},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T32-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.4822569158731813,"pitch":0.12824984451802202},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":4,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T36-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-0.7913938631339175,"pitch":0.12934022094351327},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":5,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T34-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.51167674472061,"pitch":0.11803722489033142},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":6,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T31-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.805671793539446,"pitch":0.11854453082675498},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":7,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-1.6678160397814281,"pitch":0.11819974935688116},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-khavari\/"},{"id":8,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T30-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.5176199262672583,"pitch":0.07706389082865073},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":9,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":-2.4372576913004806,"pitch":0.0756551474849978},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-khavari\/"},{"id":10,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":0.5231131421814492,"pitch":0.25658707202765996},"scene":{"id":"13","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-2.png","width":"40","height":"40"}},{"id":11,"type":"image","image":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/S15-T33-O.jpg","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.5339710715450288,"pitch":0.11954397558073815},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff","width":"400"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon1-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":12,"type":"link","title":"\u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u06cc","position":{"yaw":1.6974917921714114,"pitch":0.11502987806673737},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon3-2.png","width":"20","height":"20"},"link":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/fatemeh-khavari\/"},{"id":13,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.119664058065011,"pitch":0.18779233320212363},"scene":{"id":"9","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"40","height":"40"}}]}
{"id":12,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u062d\u06cc\u0627\u0637-1-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.5664156472156003,"pitch":-0.02887628485088456},"scene":{"id":"6","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":1.428042499452891,"pitch":-0.02895515787260905},"scene":{"id":"5","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"20","height":"20"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.7597431599846054,"pitch":-0.1922526398235309},"scene":{"id":"13","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-2.png","width":"30","height":"30"}}],"position":{"yaw":1.5611791698760324,"pitch":-0.04667876794650816,"fov":0.8868966728394764}}
{"id":13,"title":"\u0628\u062e\u0634 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc  - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631 \u06a9\u062c\u0627\u0633\u062a\u06cc\u061f","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/\u06a9\u0627\u0641\u0647-4-4000x2000.jpg","width":4000},"hotspots":[{"id":1,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-0.0758490288408904,"pitch":0.15219841582701576},"scene":{"id":"10","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":2,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-1.5502784119508597,"pitch":0.08767516624942218},"scene":{"id":"12","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon5-2.png","width":"30","height":"30"}},{"id":3,"type":"scene","title":"\u0628\u0631\u0648","position":{"yaw":-3.1063172124848446,"pitch":0.13926553434843392},"scene":{"id":"1","position":""},"popup":{"titleColor":"#000000","titleBgColor":"#ffffff"},"icon":{"url":"https:\/\/gallery.irunesco.org\/wp-content\/uploads\/icon2-2.png","width":"30","height":"30"}}]}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":1,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"90","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":0,"gyro":0}

فهرست هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه صنایع دستی:
آسیه طحانیحکیمه قنبریحکیمه وحیدیخدیجه حسینیرازگل احمدیراضیه عیوضیربابه رضاییرضا حسینیزمان غفوریزهرا عطایی • زلیخا نوری پور درگزیزینب احمدی • سارا حسینی • سجاد حیدری • فاطمه خاوریفرید نورزهیگل محمد جعفریلیدا سعیدیمرضیه امیریمحمد امیریمحمد امین نادممرتضی افضلی •  نگین رضایی

جان پدر کجاستی؟ 🇦🇫

شاعر: موسی عصمتی / دوتار:عبدالعزیز پرنده / تهیه کننده: علیرضا قزی /خوانش:علیرضا دلارامی(مهریار)
کاری از کانون ادب و هنر ناحیه ۱ و کانون میثاق ناحیه ۵ مشهد

شب‌های هفته هنر افغانستان – جان پدر کجاستی

  • شنبه ۲۲ آذرماه(قوس) • افتتاحیه (ورود)
  • یکشنبه ۲۳ آذر ماه(قوس) • شب موسیقی (ورود)
  • دوشنبه ۲۴ آذر ماه(قوس) • شب خوشنویسی (ورود)
  • سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه(قوس) • شب نقاشی و مینیاتور (ورود)
  • چهارشنبه ۲۶ آذر ماه(قوس) • شب گرافیک (ورود)
  • پنجشنبه ۲۷ آذر ماه(قوس) • شب صنایع دستی (ورود)
  • جمعه ۲۸ آذر ماه(قوس) • شب عکاسی

نمایشگاه‌های پیشین

دکمه بازگشت به بالا